Hotărârea nr. 124/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT 2099 din 26.04.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2098 din 26.04.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 124

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 124 DIN 28 APRILIE 2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

URBAN SERV SA BOTOȘANI STRADA 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076


ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

REALIZAT /PRELIMINA T 2020

Propuneri 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

19.008

15.529

82

14.885

14.900

96

100

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.000

15.526

82

14.885

14.900

96

100

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

8

3

38

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)

6

17.940

15.362

86

14.852

14.869

97

100

1

Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:

7

17.912

15.292

85

14.787

14.804

97

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

3.738

2.960

79

3.073

3.038

104

99

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

983

336

34

200

200

60

100

C.

cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:

10

12.644

11.461

91

11.164

11.266

97

101

CO

Cheltuieli de natură salarială( Rd11=Rd.12+Rd13)

11

11.981

10.820

90

10.500

10.600

97

101

C1

ch. cu salariile

12

10.664

9.700

91

9.500

9.600

98

101

C2

bonusuri

13

1.317

1.120

85

1.000

1.000

89

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

423

423

100

450

450

100

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

17

240

218

91

214

216

98

101

D.

altec

treltuieli de exploatare

18

547

535

98

350

300

65

86

2

Cheltuieli financiare

19

28

70

250

65

65

93

100

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)

20

1.068

167

16

33

31

20

93

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

204

27

13

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

REALIZAT /PRELIMINA T 2020

Propuneri 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:

26

864

140

16

33

31

24

93

1

Rezerve legale

27

53

8

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

207

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumeior de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0

32

602

132

0

33

31

25

93

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului Rconomic în exercițiul financiar de referință

33

60

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

301

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

241

132

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr.

rd.

REALIZAT /PRELIMINA T 2020

Propuneri 2021

%

Estimări an

2022

Estimări an

2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a)

cheltuieli materiale

41

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

0

0

cj

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.297

945

73

276

380

29

138

1

Alocații de la buget

47

997

50

5

0

alocatii buqetare aferente plătii anqaiamentelordin anii anterior

48

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.225

940

77

276

380

29

138

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

277

236

85

225

225

95

100

2

Nr. mediu de salariați total

51

285

240

84

225

225

94

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

3.410

3.683

108

3.889

3.926

106

101

4

Câștigul mediu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala .recalclat cf Legii anuale a bugetului de stat**)

53

3.383

3.708

110

3.519

3.556

95

101

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)

54

67

65

97

66

66

102

100

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1 )x1000

57

944

989

105

998

998

101

100

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante______________________________________________

59

1.100

1.060

96

1.100

1k000

104

91

MIHAIL GABR

Camelia ȘUSTER

ANEXA nr. 2

Detalierea indicatorilor economlco-financlari prevăzuți în bugetul devenituri țl cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2019

Prevederi an precedent

2020

Propuneri an curent 2021

%

Aprobat

realizat /preilml nat

2020

din care:

confor m HG/Or din comun

contor m Hotara ril CA.

Triml

Trlmll

Trlm III

2021

7=6/5

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

18.316

17.280

18.406

19,008

5.140

8.435

12.126

15.529

82

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 ♦ rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

18.307

173279

18.398

19.000

5.140

8.435

12.125

15.526

82

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

18.307

17.277

18.365

18.982

4.979

8.274

11.826

14.953

79

31)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii preslafe

5

12.948

13.010

13.390

13.653

4.806

8.081

11.623

14.750

108

a3)

din redevențe și chirii

6

5.359

4.267

4.925

5.329

173

173

173

173

3

a4)

alte venituri

7

50

20

30

30

0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

2

33

18

161

161

299

573

0

11)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (d 16=rd-17 + rd. 18), din care:

16

0

0

15

0

0

0

138

403

0

- active corporale

17

138

403

0

- active necorporale

18

0

13)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

15)

alte venituri

21

0

2

18

18

161

161

161

170

0

2

Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

9

1

8

8

0

0

1

3

38

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

o)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

9

1

8

8

0

0

1

3

38

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)

28

17.924

17.272

18.106

17.940

4.861

8.392

12.023

15.362

86

1

Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 * rd. 85 + rd. 113), din care:

29

17.910

17.205

18.076

17.912

4,841

8.362

11.963

15.292

85

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

4.138

3.474

3.706

3.738

1.309

1.772

2.455

2.960

79

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2019

Prevederi an precedent

2020

Propuneri an curent 2021

%

Aprobat

realizat /prelimi nat 2020

din care:

contor m HG/Or din comun

confor m Hotare rit CA.

Trim 1

Trim 11

Trim III

2021

7»6/5

A1

Cheltuieli privind stocurile rd 31 =(rd, 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:

31

3.573

2.901

3.026

3.048

1.125

1.500

2.080

2.420

79

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

854

670

660

579

600

650

680

700

121

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.930

1.750

1.630

1.633

425

730

1.220

1.500

92

b1)

cheltuieli cu piesete de schimb

34

417

350

330

369

100

110

150

200

54

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

1.513

1.400

1.300

1.264

325

620

1.070

1.300

103

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

36

89

45

140

135

50

60

70

100

74

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

700

436

596

701

50

60

110

120

17

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=/d. 40 + rd.41 + rd.44), din care:

39

157

185

170

188

50

75

140

155

82

a}

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

60

65

50

52

10

25

50

45

87

b)

cheltuieli privind chiriile (rd 41 «rd. 42 + rd. 43) din care:

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stal

42

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

97

120

120

136

40

50

90

110

81

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. -46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+rd. 77). din care:

45

408

388

510

502

134

197

235

385

77

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0

0

O

0

0

0

0

0

0

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

0

59

49

44

21

37

43

62

141

d)

cheltuieli de protocol, din care:

50

6

3

3

5

1

2

3

6

120

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

17

56

46

39

20

35

40

56

144

- tichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

- tichele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- ch.de promovare a produselor

55

17

56

46

39

20

35

40

56

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și spori, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pentru cluburăe sportive

59

0

d3)

ch. de sponsorizare pentru alie acțiuni și aclivitali

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

2

0

2

1

1

1

2

3

300

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer.din care:

62

6

0

5

3

1

1

2

3

100

cheKuielicu diuma(rd63=rd64+rd65)

63

0

0

0

D

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Aprobat

realizat /preliml nat 2020

din care:

tan

2019

confer ni HG/Or din comun

confor m

Hotara rit C.A.

Triml

Trimit

Trîm III

2021

7=6/5

III

-interna

64

0

0

-externa

65

0

s)

cheltuieli poștale și taxe da telecomunicații

66

38

30

30

33

8

20

22

30

91

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

22

30

25

22

3

15

20

20

91

D

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

68

51

55

63

51

18

33

36

47

92

11)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

43

35

40

45

8

18

20

30

67

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

7

18

3

2

3

8

9

10

500

H)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

15

3

3

3

3

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea psrsonatului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

3

3

3

3

3

3

100

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

1

2

2

1

1

1

1

1

100

1)

alte cheltuieli (inclusiv D1ASIL)

77

289

214

336

348

82

90

110

220

63

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. BO + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:

78

954

794

931

983

189

212

265

336

34

a)

ch. cu taxa pt.acilvilalea de exploatare a resurselor minerale

79

0

b)

ch. cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

535

405

520

561

86

86

86

86

15

c)

ch. cu taxa de licență

81

25

15

30

26

2

4

6

15

58

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

0

5

0

O

0

0

2

0

a)

ch. cu taxa de mediu

83

4

4

6

4

1

2

3

3

75

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

SA

390

370

370

392

100

120

170

230

59

C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

12.337

12.285

12.86B

12.644

3.213

6.110

8.844

11.461

91

CO

Cheltuieli de natură saîarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)

86

11.576

11.495

12.175

11.981

3,050

5.790

8.370

10.820

90

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.8B + rd. 89 ♦ rd. 90), din care:

87

10.730

10.651

10.815

10.664

2.700

5.200

7.500

9.700

91

a) salarii de bază

88

10.730

10.651

10.815

10.664

2.700

5.200

7.500

9.700

91

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:

91

846

844

1.360

1.317

350

590

870

1.120

85

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

184

190

350

318

100

110

150

190

60

- tichete de creșă, cf. Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

94

0

b) lichele de masă;

95

662

654

1.010

999

250

480

72G

930

93

vaucere de vacanta

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut In anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

O

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Aprobat

realizat /prellml nat 2020

din care:

contor m HG/Or din comun

confer m

Hotara rll CA

Triml

Trlm II

Trlm ill

2021

7=6/5

C3

Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:

99

48

60

0

0

0

0

0

0

0

a} ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

48

60

0

0

0

0

0

0

0

b) ch, cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii șl comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat șl a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd.

107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

103

472

490

450

423

102

203

305

423

100

a) pentru dlrectori/directorat

104

334

350

310

285

67

133

200

285

100

-componenta fixă

105

334

350

310

285

67

133

200

285

100

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrația/consiliul de supraveghere, din care:

107

138

140

140

138

35

70

105

138

100

-componenta fixă

108

138

140

140

138

35

70

105

138

100

-componenta variabilă

109

0

O

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

05

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

241

240

243

240

61

117

169

218

91

D. Alte cheltuieli de exploatare! rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+120+rd. 121), din care:

113

481

652

571

547

130

268

399

535

98

a)

cheltuieli cu majorări și penalități rd 114«rd. 115+rd116), din care:

114

132

22

113

173

1

10

12

15

9

- către bugetul general consolidat

115

62

22

113

30

1

10

12

15

50

- către alți creditori

116

70

143

0

b)

cheltuieli privind activele Imobilizate

117

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

d)

alte cheltuieli

119

26

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

349

425

350

374

129

258

387

520

139

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:

121

0

205

82

0

0

0

0

0

0

H)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:

122

0

205

90

0

102

0

0

0

n.1>

-provizioane privind participarea te profit a salariatilor

123

60

fi.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

90

42

(2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0

0

8

0

0

102

0

0

0

(2.1)

din anularea provizioanelor (rd126-rd. 127 + rd. 128+ rd, 129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salarialilor ta profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 130s=rd131+rdl34+rd137)

130

14

67

30

28

20

30

60

70

250

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

14

67

30

28

20

30

60

70

250

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Aprobat

realizat /preM nat 2020

din care:

t an 2019

confor m HG/Or din comun

confor m Hotara rii C.A.

Trim 1

Trimit

Trim III

2021

7=6/5

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

2

0

0

5

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

14

65

30

28

20

30

60

65

232

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investirii

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

in

REZULTATUL BRUT (proflt/pferdere) (rd.138=RD1-

RD.28)

138

392

8

300

1.068

279

43

103

167

16

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

78

0

0

204

45

27

13

DATE DE FUNDAMENTARE

864

140

1

Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)

142

18.307

17.279

18.398

19.000

5.140

8.435

12.125

15.526

82

a)

-venituri din subvenții si transferuri

143

b)

-alte venituri care nu se iau In calcul la determinarea productivității muncii conform Legii anuale a bugetului de stat,

144

2

Cheltuieli totale de exploatare Rd..29

145

17.910

17.205

18.076

17.912

4.841

8.362

11.963

15.292

85

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

3

Cheltuieli de natura salariala (Rd 86), din care

147

11.576

11.495

12.175

11.981

3.050

5.790

8.370

10.820

90

a)

..................

147

1.111

500

410

120

b)

.................................

147

c)

........................................

147

0

4

Nr de salariati prognoza! la sfârșitul anului

148

293

295

290

277

236

85

5

Nr. mediu de salaria(i

149

293

295

290

285

240

84

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (!ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturâ salariată [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)

150

3.292

3.247

3.499

3.503

3.749

107

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92'-rd97yrd149/12*l000

151

3.240

3.194

3.398

3.410

3.683

108

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saîarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat

152

2.976

3.247

3.355

3.383

3.708

110

7

a)

Productivitatea muncit în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd.2/rd.l49)

153

62

59

63

67

65

97

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149

155

X

X

X

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

- valoare = QPF x p

159

X

X

X

-pondere in venituri totale Oe exploatare =fîdirtt/Rd2                             ...........

160

0

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t an 2019

Prevederi an precedent

2020

Propuneri an curent 2021

%

Aprobat

realizat Zprellml nat 2020

din caro:

contor m HG/Or din comun

confor m

Hotara rJi CJk.

Triml

Trim II

Trim III

2021

7=6/5

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Creanțe restante, din care:

162

1.360

1.360

1.310

1.100

1.200

1.190

1.110

1.060

96

- de la operatori cu capital Integral/majoritar de stat

163

- de ta operatori cu capital privat

164

200

200

200

200

200

200

200

200

100

- de la bugetul de stal

165

0

-de la bugetul local

166

1.100

1.100

1.050

900

1.050

1.000

950

800

89

- de la alte entltati

167

60

60

60

60

60

60

60

60

100

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri /distribuiri totale cf.OUGnr.29/2017 din :

169

ALTE REZERVE

170

REZULTATUL REPORTAT

171

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, ' prevăzute in legea anuala a bugetului de statANEXA nr. 3


URBAN SERV SA BOTOȘANI St Decembrie nr. 19

RO: 10863076


Gradul de realizare a veniturilor totale- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

2019

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2020

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1^

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

18.373

19.425

106

18.406

19.008

103,27

1.

Venituri din exploatare *)

18.365

19.417

106

18.398

19.000

103,27

2.

Venituri financiare

8

8

100

8

8

100,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR ECONOMIC

Camelia SUS

Page 1 of 1

r\DM1X OCRV DM DU I

rada . 1 Decembrie nr. 19

3:10863076                                                                                             f™ lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare_________________

INDICATORI

Data finaliz In vest

2020

2021

2022

2023

Aprobat

Realizat/ Preliminat

j

1

2

3

4

5

6

7

8

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1397,1

1297,1

945

257,5

380

1

Surse proprii, din care:

350

300

760

257,5

380

a) - amortizare

350

300

520

257,5

380

b) - profit

0

240

2

Alocatii de la buget

997,1

997,1

50

0

3

Credite bancare, din care;

0

0

100

0

0

a) - interne

0

0

100

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

50

0

35

0

r

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1280

1225

940

232,5

380

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

1264

1212

830

198,5

380

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1264

1212

830

198,5

380

1 autocompactoare 20 mc, second hand

0

25

0

1 autocompactoare 8 mc, second hand

75

2 autocompactoare achiziționat din alocații de la buget

704

704

1 autocompactoare second hand/ din alocatii de la buget

100

100

1 autocompactoare second hand / surse proprii

100

100

1 autospeciala de spalat pubele si containere minim Euro 5

134

134

1 autovehicol cu 5 locuri si bena deschisa

50

0

60

1 compresor pentru umflarea si verificarea pneurilor

8

8

2 aspiratoare deșeuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc

22

21

25

0

30

1 bazin cu presiune capacitate de stocare minimum 5 mc

0

48,5

1. multifunctionara cu sararita + plug străzi Înguste si străzi in rampa minim Euro 5

134

133

0

1 instalație curatare cu apa sub presiune profesional cu încălzire

12

12

2. Utilaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.

190

1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere

155

1 .automaturatoare trotuare capacitate de stocare minimi mc credit de investitii

100

150

150

1. multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4

200

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

90

34

0

refacere palei din beton a curții interioare Baza auto

90

4

Dotări (DIVERSE)

16

13

20

0

0

sararita cu motor

16

13

Sistem desktop Intel 15 SSD

2 buc.generator curent electric putere minim 6KVA

9,5

curatitor cu apa subpresiune

4

diverse

6,5

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

DIRECTOR GENERAL MIHAIL GABRIEL^

DIRECTOR\ECONOMIC

Camelia SUSTER
URBANTelefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007


Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com


Aprobat

Director Genew. ing. Mihail gjbtfel Ti


PROGRAM DE INVESTIȚII

2020-2025

Nr. crt

DENUMIREA INVESTIȚIEI

U.M.

2020

2021

2022

2023

2024

2025   4

Abrobat

Achiziționat

lei fara TVA

Abrobat

Achiziționat

estimat, Iei fara TVA

Propunere

Achiziționat

estimat, ici fara TVA

Propunere

Achiziționat

estimat, iei fara TVA

Propunere

Achiziționat

estimat, Iei fara TVA

Propunere

Achiziționat

estimat, lei fara TVA

Total, Ici firii TVA

SURSA DE FINANȚARE

I.

ACTIVITATEA DECOLECTARE-TRANSFORTDEȘEURI

I

Autocompactoare 16 mc

buc

2

2

704.400

704.400

Fond bugetar (Majorare capital C.L)

2

Autocompactoare 14 mc. second-hand

buc

1

1

99.981

99.981

Fond bugetar (Majorare capital C.L)

3

Autocompactoare 14 mc, second-hand

buc

1

1

99.981

99.981

Fond propriu       i

4

Autospecială de spălat pubele și containere, minim curoS. secon-hand

buc

1

1

133.950

133.950

Fond propriu

5

Autocompactoare 20 mc, second-hand

buc

1

25.000

25.000

Fond propriu

6

Autocompactoare 8 mc. second-hand

buc

1

75.000

75.000

Fond propriu

7

Autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa, second-hand

buc

l

-

1

60.000

60.000

Fond bugetar (Majorare capital C.L)f- Fond propriu

II.

ACTIVITATEA DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI ÎNTREȚINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRASNSPORTUL ZĂPEZII DEPE CAILEPUBLICE                          ,

1

Aspiratoare deșeuri stradale

buc

2

2

21.500

2

25.000

2

30.000

76.500

Fond propriu       ț

2

Bazin cu presiune capacitate de stocare minim 5 mc

buc

-

-

1

48.500

48.500

Fond propriu

3

Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc, second-hand tip transportor containere

buc

-

-

1

155.000

155.000

Fond propriu

4

Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararita 1,5 mc. second-hand 4x4

buc

1

1

132.950

1

200.000

332.950

Fond propriu

5

Automaturatoare trotuare capacitate dc stocare minim 1 mc. noua

buc

1

100.000

-

-

150.000

-

-

150.000

-

-

150.000

-

-

550.000

Fond propriu + credit de investitii

6

Utilaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.

buc

1

1

2

190.000

190.000

Fond propriu

7

Curatilor cu apa sub presiune profesional cu încălzire

buc

1

1

11.950

11.950

Fond propriu

111.

1

Refacerea plăcilor din beton a curții inerioare la Baza Auto-etapa 1.

mp

1660

90.000

90.000

Fond propriu

IV.

1

Compresor pentru pneuri

buc

1

1

7.979

7.979

Fond propriu

2

Sărăriță cu motor

buc

1

1

12.500

12.500

Fond propriu

3

Generator curent electric, putere minim 6 KVA

buc

2

2

9.500

9.500

Fond propriu

4

Cură(itor cu apă sub presiune HD 5/15 CX Plus

buc

1

1

4.000

4.000

Fond propriu

5

Diverse

buc

6.500

6.500

Fond propriu

TOTAL GENERAL

s

7

1.225.191

3

940.000

1

0

198.500

2

0

180.000

0

0

150.000

0

0

0

2.693.691

DIRECTOR ECONOMIC ec. Camelia Sus$r\

Șef Serviciu T.P.I. ing. Cătălip BaK?