Hotărârea nr. 123/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 martie 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 martie 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin lonuț Andrei cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.03.2021,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 2037/22.04.2021, al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr. 500/2002, actualizată, privind finanțele publice și prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.03.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 123

JUDEȚUL BOTOȘANI

Anexă


la HCL nr. 123 din 28.04.2021


CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

CONTUL DE EXECUȚIE a bugetului local la data de 31 martie 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.03.2021

Încasări realizate

31.03.2021

VENITURI - TOTAL

00.00

60.470.661

69.602.836

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL

00.01

55.598.861

65.058.204

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

55.028.082

63.487.425

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

47.504.783

55.167.602

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

22.190.806

22.186.192

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

22.190.806

22.186.192

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

14.773

10.159

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

14.773

10.159

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

22.176.033

22.176.033

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

22.176.033

22.176.033

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

7.254.261

13.423.740

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

7.254.261

13.423.740

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

5.954.277

11.559.136

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

3.426.000

3.942.786

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

2.528.277

7.616.350

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

999.984

1.573.900

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

648.500

738.310

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

273.000

757.106

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

78.484

78.484

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

300.000

290.704

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

18.059.716

19.557.670

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

12.909.000

12.908.499

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

5.871.000

5.871.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

5.934.000

5.934.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea invatamantului particular acreditat

11.02.09

1.104.000

1.103.499

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

896

896

Impozitul pe spectacole

15.02.01

896

896

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

5.149.820

6.648.275

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

3.115.000

4.227.895

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

2.430.000

3.029.855

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

685.000

1.198.040

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

194.820

194.820

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

1.840.000

2.225.560

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

7.523.299

8.319.823

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2.100.000

2.368.963

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2.100.000

2.368.963

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.03.2021

încasări realizate

31.03.2021

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

2.100.000

2.368.963

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

5.423.299

5.950.860

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

61.398

61.398

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

27.335

27.335

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

29.881

29.881

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

4.182

4.182

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestari de srvicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

507

507

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

405

405

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

102

102

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

838.313

838.313

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

838.313

838.313

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea,potrivit

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

5.523.081

6.050.642

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

5.514.341

5.977.561

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

5.134

5.134

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

64.341

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

Alte venituri

36.02.50

3.606

3.606

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-1.000.000

-1.000.000

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.02.03

-1.000.000

-1.000.000

Alte transferuri volutare

37.02.50

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

570.779

1.570.779

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

570.779

1.570.779

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

568.576

1.568.576

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)

00.20

568.576

1.568.576

Subventii primite din fondul de interventie ***)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.328

1.328

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

567.248

1.567.248

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

Subventii de la alte administratii

43.02

2.203

2.203

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara

43.02.34

2.203

2.203

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

4.871.800

4.544.632

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

20.812

20.812

VENITURI CURENTE (00.30+00.12)

00.02

1.000.000

1.000.000

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

1.000.000

1.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

1.000.000

1.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.03.2021

Încasări realizate

31.03.2021

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

1.000.000

1.000.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.000.000

1.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

20.812

20.812

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

20.812

20.812

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

4.324

4.324

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

295

295

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritorial

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

16.193

16.193

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

2.788.093

2.460.925

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

2.788.093

2.460.925

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

2.788.093

2.460.925

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

2.788.093

2.460.925

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

2.114.201

2.114.201

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

673.892

346.724

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol

42.02.79.02

Alte sume primite de la UE

46.02

0

0

Alte sume primite din fonduri europene

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

1.062.895

1.062.895

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.01.02

963.639

963.639

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

266.164

266.164

Prefinanțare

48.02.01.03

697.475

697.475

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

99.256

99.256

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

880

880

Prefinanțare

48.02.02.03

98.376

98.376

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2021

Plăți efectuate la data de 31.03.2021

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

60.470.661

42.912.647

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.583.098

10.959.747

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.044.347

12.120.116

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

773.616

270.700

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

6.137.513

3.539.989

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

11.126.266

7.917.667

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

1.610.810

1.044.817

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

1.103.499

729.192

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.726.552

2.940.288

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

1.469.970

494.102

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.260.990

1.408.908

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

2.634.000

1.755.257

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-268.136

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

55.598.861

40.466.629

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

8.398.497

6.542.872

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

6.280.137

5.421.185

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.280.137

5.421.185

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.280.137

5.560.803

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.568.000

5.238.496

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

682.137

292.664

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

30.000

29.643

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-139.618

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-139.618

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

1.344.744

850.987

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

1.344.744

850.987

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1.344.744

850.987

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

792.000

531.372

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

546.054

313.104

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

6.690

6.511

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

773.616

270.700

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

773.616

270.700

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

773.616

270.700

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

773.616

270.700

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

773.616

270.700

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

773.616

270.700

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3.537.266

2.056.596

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3.537.266

2.056.596

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.537.266

2.056.596

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.537.266

2.082.259

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.790

29.819

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.200

5.853

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

3.500.000

2.046.315

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

3.500.000

2.046.315

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

3.500.000

2.046.315

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

276

272

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-25.663

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-25.663

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

23.041.576

16.964.218

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

6.436.400

3.790.465

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.436.400

3.790.465

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.436.400

3.790.876

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.371.046

2.373.504

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

853.016

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2021

Plăți efectuate la data de 31.03.2021

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

853.016

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1.103.499

729.192

A. Transferuri interne

55.01

1.103.499

729.192

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

577.251

286.477

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

531.588

401.703

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-411

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-411

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

2.697.000

1.638.643

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

2.697.000

1.638.643

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.697.000

1.638.643

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.388.046

1.511.620

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.300.125

119.013

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

8.829

8.010

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

6.694.001

4.947.853

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.694.001

4.947.853

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.694.001

4.964.330

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

151.387

87.992

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

201.276

62.103

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

5.500.000

4.813.352

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

5.500.000

4.813.352

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

5.500.000

4.813.352

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

841.338

883

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-16.477

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-16.477

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

7.214.175

6.587.257

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

7.214.175

6.587.257

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

7.214.175

6.600.492

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.652.875

3.560.448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

360.750

339.153

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.149.301

2.653.811

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3.149.301

2.653.811

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

51.249

47.080

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-13.235

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-13.235

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

11.211.175

9.607.697

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

2.118.950

1.711.203

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

2.118.950

1.711.203

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.118.950

1.721.968

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.056.000

781.968

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.062.950

940.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-10.765

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01.01

0

-10.765

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

9.092.225

7.896.494

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

9.092.225

7.896.494

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

9.092.225

7.950.754

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.881.925

7.832.754

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

210.300

118.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-54.260

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-54.260

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

3.504.014

1.778.148

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.504.014

1.778.148

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.504.014

1.778.148

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

3.504.014

1.778.148

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2021

Plăți efectuate la data de 31.03.2021

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

5.906.333

3.517.098

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.906.333

3.517.098

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.272.333

1.761.841

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

638.834

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

2.633.499

1.761.841

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

2.633.499

1.761.841

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

2.634.000

1.755.257

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

4.871.800

2.446.018

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

1.610.810

1.044.817

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.260.990

1.408.908

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0

-7.707

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

143.500

99.960

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

143.500

99.960

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

143.500

99.960

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020

58

34.400

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

109.100

99.960

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

109.100

99.960

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

Alte transferuri de capital catre institutiile publice

51.02.29

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

2.495.240

1.638.357

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

571.200

237.111

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

571.200

237.111

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

81.600

980

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

489.600

236.131

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

489.600

236.131

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

0

-1.602

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0

-1.602

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-1.602

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-1.602

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

1.873.540

1.381.624

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.873.540

1.381.624

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

1.444.050

1.014.424

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

429.490

367.200

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

429.490

367.200

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

50.500

21.224

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

50.500

21.224

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

39.000

20.013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2021

Plăți efectuate la data de 31.03.2021

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

11.500

1.211

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

11.500

1.211

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Participare cu capital social al societăților comerciale

72.01.01

180

180

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01.02

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.0

69.02

1.505.810

-6.022

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

1.505.810

-6.022

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.505.810

-6.022

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.505.810

83

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

1.505.810

83

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

Constructii

71.01.01

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-6.105

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare

85.01.02

0

-6.105

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

727.250

713.723

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

4.250

201

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

4.250

201

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

1.960

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2.290

201

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

2.290

201

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

723.000

713.522

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

723.000

713.522

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0

0

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

9.800

9.400

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

713.200

704.122

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

713.200

704.122

Constructii

71.01.01

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Președinte de ședință,

Consilier, Mihail Gabriel Tănasă

Contrasemnează,

Secretar general, Ioan Apostu