Hotărârea nr. 122/2021

HOTĂRARE Pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botoșani, pentru anul 2022 (Publicarea pe site: 18 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin lonut Andrei, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2022,

văzînd raportul de specialitate comun nr. 5232/PMB/9.03.2021 al Direcției Impozite și Taxe și Direcției Economice, și referatul de aprobare nr. 5231/PMB/9.03.2021, aprobat de Primarul Municipiului Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consililui Local,

având în vedere necesitatea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 potrivit art.129 alin.(4), lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 și a indexării anuale a impozitelor și taxelor locale potrivit art. 491 al.1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,

în conformitate cu prevederile:

 • - art.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 180/1999;

 • - art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art 139 alin.(3) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul 2022 impozitele și taxele locale se stabilesc după cum urmează:

 • a) nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2022, constituind anexa nr.1;

 • b) valorile impozabile pe metru pătrat suprafață construită desfășurată la clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, stabilite în funcție de rangul municipiului și zona în care se află clădirea, pentru anul 2022, sunt prevăzute în anexa nr.2;

 • c) cota de impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 0,085% din valoarea impozabilă a clădirii;

 • d) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, exclusiv pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea nr.227/2015, se stabilește la nivelul de 0,45% din valoarea impozabilă a clădirii. În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • e) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se stabilește la 0,11% din valoarea impozabilă a clădirii;

 • f) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se stabilește după cum urmează:

 • - pentru impozitul pe clădirile persoanelor juridice, cu excepția celor utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota se stabilește la 1,3% din valoarea impozabilă a clădirii;

 • - pentru taxa pe clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ - teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, cu excepția celor utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota se stabilește la 0,3% din valoarea impozabilă a clădirii;

 • g) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele fizice și juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 458 alin.(3) și 460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri se stabilește la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii;

 • h) cota prevăzută la art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice, nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, este de 5%;

 • i) cota prevăzută la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aferentă taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, se stabilește la 3%;

 • j) cotele prevăzute la art. 481 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la calculul impozitului pe spectacole, se stabilesc la nivelele de 2% pentru spectacolele enumerate la litera a) de la acest alineat și de 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele prevăzute la litera a);

Art.2. (1) Bonificația pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) și 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului și taxei pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%;

 • b) în cazul impozitului și taxei pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%;

 • c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice, la 10%.

 • (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, datorat bugetului local al Municipiului Botoșani de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație.

Art.3. Potrivit art.489 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021 se stabilesc următoarele cote adiționale la impozitele și taxele locale:

 • a) la impozitul pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice se stabilește o cotă adițională de 5%, care se aplică asupra nivelului stabilit la art.1, lit. f), primul alineat;

 • b) la impozitul pe mijloacele de transport ale persoanelor fizice și juridice se stabilește o cotă adițională de 5%, care se aplică asupra nivelelor stabilite în Anexa nr.1, numerele curente 4, 7 și 8.

Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru anul 2022, delimitarea pe zone a terenurilor amplasate în intravilanul municipiului este prevăzută în anexa nr.3, iar cea a terenurilor amplasate în extravilanul municipiului în anexa nr.4.

Art.5. (1) În anul 2022 se va aplica, în continuare, taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Taxa pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe se va stabili în funcție de sumele avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.

 • (3) Durata în care vor fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate din bugetul local se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local și va fi de 5 ani, cu plata semestrială a ratelor, începând cu semestrul următor finalizării lucrărilor, astfel: până la 31 martie pentru semestrul I și până la 30 septembrie pentru semestrul II.

Art.6. Pentru anul 2022 se aprobă acordarea facilităților fiscale prevăzute de art.456 alin.(2) , art.464 alin.(2), art.476 alin.(2), art. 485 alin.(1) și art. 487 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr.5.

Art.7. Pentru anul 2022, creanțele fiscale mai mici de 20 lei inclusiv, existente în sold la data de 31 decembrie 2021 se vor da la scădere în baza prevederilor art. 266 alin.(6) din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art.8. Criteriile și procedurile de stabilire și încasare a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice sunt cele din regulamentele de instituire a acestora, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local și prezentate la pct.19, subpunctele 1 - 12, din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.9. Impozitul pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Botoșani se majorează cu 200%. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite sunt prezentate în anexa nr.6

Art.10. Impozitul pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Botoșani se majorează cu 100%. Criteriile de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite sunt prezentate în anexa nr.7.

Art.11. Anexele nr.1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 122

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL


ANEXA nr.1

la HCL nr.122 din 28.04.2021

TABLOUL

cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale în sumă fixă începând cu anul 2022

Nr. crt.

Denumirea impozitului sau taxei locale

Codul Fiscal -capitol,articol,aliniat

1

Impozitul/taxa pe teren - lei/ha - pentru terenurile amplasate în intravilanul municipiului -terenuri cu construcții:

Cap.III,art.465,alin.(2)

-A

7.171

- B

5.001

- C

3.163

- D

1.672

2

Impozitul/taxa pe teren - lei/ha calculat în funcție de rangul municipiului -pentru terenurile amplasate în intravilanul municipiului încadrate în altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, după cum urmează:

1.Arabil, situat în zona:                                        - A

Cap.III,art.465,alin.(4)

127

- B

95

- C

86

- D

70

2.Pășuni, situate în zona:                                    - A

95

- B

86

- C

70

- D

62

3.Fânețe, situate în zona:                                    - A

95

- B

86

- C

70

- D

62

4.Vii, situate în zona:                                          - A

209

- B

156

- C

127

- D

86

5.Livezi, situate în zona:                                       - A

238

- B

209

- C

156

- D

127

6.Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, situate în zona:   - A

127

- B

95

- C

86

- D

70

7.Terenuri cu ape, situate în zona:                            - A

70

- B

62

- C

33

- D

X

8.Drumuri și căi ferate, indiferent de zona în care se află

X

9.Teren neproductiv, indiferent de zona în care se află

X

3

Impozitul/taxa pe teren - lei/ha calculat în funcție de rangul municipiului -pentru terenurile amplasate în extravilanul municipiului - pe categorii de folosință, după cum urmează:

I.Teren cu construcții, situat în zona:                                - A

Cap.III,art.465,alin.(7)

82,90

- B

72,80

- C

64,70

- D

52,30

2.Arabil, situat în zona:                                            - A

135,50

- B

124,60

- C

111,80

- D

99,70

3.Pășune, situată în zona:                                       - A

74,90

- B

67,50

- C

54,80

- D

47,50

4.Fâneață, situată în zona:                                       - A

74,90

- B

67,50

- C

54,80

- D

47,50

5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1,situată în zona:    - A

147,80

- B

137,60

- C

124,20

4

- D

114,20

5.1 Vie până la intrarea pe rod, indiferent de zona în care se află

X

6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1,situată în zona: - A

150,30

- B

137,60

- C

124,20

- D

114,20

6.1 Livadă până la intrarea pe rod, indiferent de zona în care se află

X

7.Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră,cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7.1, situată în zona:                               - A

42,80

- B

36,30

- C

29,90

- D

19,00

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție, indiferent de zona în care se află

X

8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole, situat în zona: - A

14,80

- B

13,00

- C

5,00

- D

2,40

8.1 Teren cu amenajări piscicole, situat în zona:                    - A

90,90

- B

80,60

- C

69,60

- D

62,50

9.Drumuri și căi ferate, indiferent de zona în care se află

X

10.Teren neproductiv, indiferent de zona în care se află

X

I. Impozitul pe mijloacele de transport cu tracțiune mecanică -lei/an pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracțiune din aceasta, la care se aplică

Cap.IV,art.470,alin.(2)

o cotă adițională de 5% - pentru tipul:

I.I Vehicule înmatriculate

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică până la 1600 cmc, inclusiv

8

2.Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc

10

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc și 2000 cmc, inclusiv

21

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc și 2600 cmc, inclusiv

81

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc și 3000 cmc, inclusiv

163

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc

327

7. Autobuze, autocare, microbuze

27

8. Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

34

9. Tractoare înmatriculate

21

I.II Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/an/200 cmc

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cmc

2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cmc

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată lei/an/vehicul

57

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

5

II. Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an - pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - pentru tipul:

Cap.IV,art.470,alin.(5)

Ax(e) motor(are) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. Vehicule cu două axe, cu masa:

1. de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

151

2. de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

151

419

3. de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

419

590

4. de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

590

1.335

5. de cel puțin 18 tone

590

1.335

Il.Vehicule cu trei axe, cu masa:

1. de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

151

263

2. de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

263

541

3. de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

541

702

4. de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

702

1.082

5. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1.082

1.682

6. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1.082

1.682

7. de cel puțin 26 tone

1.082

1.682

III.Vehicule cu patru axe, cu masa:

1. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

702

712

2. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

712

1.111

3. de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1.111

1.764

4. de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.764

2.617

5. de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.764

2.617

6. de cel puțin 32 tone

1.764

2.617

6

III. Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an - pentru combinații de autovehicule

Cap.IV,art.470,alin.(6)

Ax(e) motor(are) cu

Alte sisteme

(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

pentru tipul:

sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

de suspensie pentru axele motoare

I.Vehicule cu 2+1 axe, cu masa:

1. de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

4. de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

5. de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

366

6. de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

366

473

7. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

473

853

8. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

853

1.496

9. de cel puțin 28 tone

853

1.496

Il.Vehicule cu 2+2 axe, cu masa:

1. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

341

2. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

341

561

3. de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

561

824

4. de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

824

994

5. de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

994

1.633

6. de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.633

2.266

7. de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.266

3.441

8. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.266

3.441

9. de cel puțin 38 tone

2.266

3.441

IlI.Vehicule cu 2+3 axe, cu masa:

1. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.803

2.510

2. de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.510

3.412

3. de cel puțin 40 tone

2.510

3.412

IV.Vehicule cu 3+2 axe, cu masa:

1. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.594

2.213

2. de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.213

3.061

3. de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3.061

4.528

4. de cel puțin 44 tone

3.061

4.528

V.Vehicule cu 3+3 axe, cu masa:

1. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

907

1.097

2. de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.097

1.638

3. de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.638

2.608

4. de cel puțin 44 tone

1.638

2.608

7

IV.Impozitul pe mijloacele de transport- lei/an, la care se adaugă o cotă adițională de 5% -pentru remorci, semiremorci și rulote cu masa totală maximă autorizată:

Cap.IV,art.470,alin.(7)

a) până la 1 tonă, inclusiv

10

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

38

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

59

d) peste 5 tone

73

8

V. Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an, la care se aplică o cotă adițională de 5% -pentru mijloacele de transport pe apă tipul:

Cap.IV,art.470,alin.(8)

1. Luntre,bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

24

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

63

3. Bărci cu motor

237

4. Nave de sport și agrement

635

5. Scutere de apă

237

9

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - lei- pentru suprafața:

Cap.V,art.474,alin.(1)

- până la 150 mp, inclusiv

5

- între 151 - 250 mp, inclusiv

6

- între 251 - 500 mp, inclusiv

7

- între 501 - 750 mp, inclusiv

10

- între 751 - 1.000 mp, inclusiv

13

- peste 1.000 mp

17+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depă

șește 1.000 mp

10

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări - lei pentru fiecare mp afectat

Cap.V,art.474,alin.(10)

2,50

11

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete,cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor - lei pentru fiecare mp de suprafață ocupată de construcție

Cap.V,art.474,alin.(14)

6

12

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu - lei pentru fiecare racord

Cap.V,art.474,alin.(15)

8

13

Taxa pentru avizarea certficatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului sau de către primar - lei

Cap.V,art.474,alin.(4)

15

14

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă - lei - pentru:

Cap.V,art.474,alin.(16)

- persoane fizice

3

- persoane juridice

6

15

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare - lei

Cap.V,art.475,alin.(1)

13

16

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sctorul agricol - lei:

Cap.V,art.475,alin.(2)

a) taxa pentru eliberarea atestatului de producător pentru produse de origine vegetală

38

b) taxa pentru eliberarea atestatului de producător pentru produse de origine animală

50

c) taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

15

17

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică , în funție de suprafața aferentă activităților respective- lei:

Cap.V,art.475,alin.(3)

a) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 561 - Restaurante potriv Clasificării activităților din economia națională - CAEN, din:

it

- Zona A:

- cu suprafața peste 500 mp

2.428

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

1.807

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

1.637

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

1.502

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

1.287

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

966

- cu suprafața cuprinsă între 50 mp și 100 mp inclusiv

773

- cu suprafața cuprinsă între 20 mp și 50 mp inclusiv

548

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

355

- Zona B:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.371

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

1.582

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

1.468

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

1.344

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

1.158

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

836

- cu suprafața cuprinsă între 50 mp și 100 mp inclusiv

609

- cu suprafața cuprinsă între 20 mp și 50 mp inclusiv

395

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

198

- Zona C:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.315

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

1.355

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

1.242

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

1.180

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

1.027

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

706

- cu suprafața cuprinsă între 50 mp și 100 mp inclusiv

486

- cu suprafața cuprinsă între 20 mp și 50 mp inclusiv

310

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

181

- Zona D:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.258

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

1.242

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

1.129

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

1.022

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

903

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

581

- cu suprafața cuprinsă între 50 mp și 100 mp inclusiv

418

- cu suprafața cuprinsă între 20 mp și 50 mp inclusiv

260

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

141

b) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor potrivit Clasificării activităților din economia națională -CAEN, din:                                           ’

0

0

0

- Zona A:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.428

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

1.242

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

1.072

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

925

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

886

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

751

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

643

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

452

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

362

- Zona B:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.371

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

1.017

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

949

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

847

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

740

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

632

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

514

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

322

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

204

- Zona C:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.315

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

802

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

762

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

677

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

581

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

492

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

384

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

226

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

186

- Zona D:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.258

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

621

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

593

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

536

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

469

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

401

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

322

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

164

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

146

c) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 932-Alte activități recrea distractive, clasa 9321- Bâlciuri și parcuri de distracții potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, din:

:ive

0

0

0

- Zona A:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.428

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

621

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

536

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

480

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

444

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

376

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

322

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

226

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

181

- Zona B:                                                                                                                      0

- cu suprafața peste 500 mp

2.371

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

508

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

474

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

423

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

370

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

317

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

257

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

161

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

101

- Zona C:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.315

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

401

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

381

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

339

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

291

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

246

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

192

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

113

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

93

- Zona D:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.258

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

310

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

296

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

268

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

235

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

201

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

161

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

82

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

73

d) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 932-Alte activități recrea distractive, clasa 9329-Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activitățilo economia națională CAEN, din:

tive din

0

0

0

- Zona A:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.428

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

310

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

268

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

240

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

223

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

189

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

161

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

113

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

90

- Zona B:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.371

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

254

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

238

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

211

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

186

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

158

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

130

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

82

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

51

- Zona C:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.315

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

201

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

192

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

169

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

146

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

124

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

96

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

56

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

48

- Zona D:

- cu suprafața peste 500 mp

0 2.258

- cu suprafața cuprinsă între 400 mp și 500 mp inclusiv

155

- cu suprafața cuprinsă între 300 mp și 400 mp inclusiv

150

- cu suprafața cuprinsă între 200 mp și 300 mp inclusiv

135

- cu suprafața cuprinsă între 150 mp și 200 mp inclusiv

119

- cu suprafața cuprinsă între 100 mp și 150 mp inclusiv

101

- cu suprafața cuprinsă între 30 mp și 100 mp inclusiv

82

- cu suprafața cuprimsă între 20 mp și 30 mp inclusiv

45

- cu suprafața sub 20 mp inclusiv

37

 • a) Pentru unitățile și standurile de comercializare existente la data de 31 decembrie, taxa plătește anticipat, până la data de 15 martie a anului fiscal.

 • b) Actele privind orice modificare de încadrare în grupa CAEN, cât și orice modificare a suprafeței de servire, în funcție de care se calculează taxa pentru anul fiscal, se depun pr la data de 15 martie.

 • c) Pentru activitățile noi și a celor care se autorizează pentru o perioadă mai mică de un a taxa anuală pentru eliberarea autorizației se stabilește în funcție de perioada autorizată pentru desfășurarea activității.

d)Pentru unitățile și standurile noi, taxa se plătește anticipat până la data eliberării autorizației.

 • e) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației nu se restituie chiar dacă autoriza' a fost suspendată sau anulată, după caz.

 • f) Pentru plata cu întârziere se calculează majorări potrivit prevederilor Codului de procec fiscală.

se

ină

in,

ia

ură

18

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Cap.VI,art.478,alin.(2)

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică - lei/ mp sau fracțiune de mp

36

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate - lei/mp sau fracțiune de mp

26

19

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru:

CapJX,art486,alin.(1)

I.Activități comerciale (tonete,module,standuri,mese pliante,terase)

Criteriile și procedurile de punere la dispoziție a amplasamentelor sunt cuprinse în perr siunile de folosire a locului public. Nivelul taxei este diferențiat pe două zone, este stabilit lei/mp/zi, se datorează trimestrial și se plătește anticipat, până la data de 25 inclusiv ale lunii premergătoare trimestrului, cu excepția trimestrului I pentru care se plătește până la data de 31 ianuarie 2022, sau până la data eliberării permisiunii pentru permisiunile noi. Pentru activitățile ambulante cu caracter temporar taxa se plătește până la data eliberării permisiunii.

Dacă din calcul suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin neglijarea fracțiunilor mai mici de 50 de bani și rotunjirea la leu a fracțiunilor de peste 50 de bani inclusiv.

Nivelul taxei, pe zone de interes comercial, este următorul:

a) zona I - Pietonalul Unirii, Pietonalul Transilvaniei, Str.Primăverii,B-dul George Enes Str.Marchian, B-dul Mihai Eminescu pe tronsonul cuprins între Str.Gării și Str.Nicolae lorga, Calea Națională pe tronsonul cuprins între Str.Gării și Str.Nicolae lorga, Str.Grivița pe tronsonul cuprins între Calea Națională și

ni-în

du,

Str.T.Vladimirescu - lei/mp/zi

1,60

b) zona II - alte amplasamente necuprinse în zona I - lei/mp/zi

În ambele zone, pentru vânzarea de flori, carte și presă, taxele se reduc cu 25%.

1,25

2.Diverse servicii (foto,reparații și încărcări brichete,cântărire persoane etc.) - lei/mp/zi Criteriile și procedurile de stabilire și plată a acestei taxe sunt cele de la pct.19.1.

0,30

3.Amplasare panouri publicitare - lei/mp/zi

Criteriile și procedurile de stabilire și plată a acestei taxe sunt cele de la pct.19.1.

4,00

 • 4.Rezervare loc parcare auto - lei/mp/zi:

 • a) pentru persoane fizice

0,061

b) pentru persoane juridice

0,222

Criteriile și procedurile de rezervare a locurilor pentru parcare sunt stabilite în regulamentul ce se aprobă prin hotărârea Consiliului Local.Pentru rezervările fără licitație se aplică nivelul taxei specificate la acest punct,iar pentru rezervările cu licitație aceste nivele constituie prețul de pornire a licitației.Taxa de rezervare loc pentru parcare auto pentru acordurile existente la

31 decembrie 2021 se plătește anticipat, până la data de 15 martie 2022. Pentru rezervările noi , taxa se plătește anticipat până la data eliberării acordului de rezervare. Pentru mijloacele de transport declarate fiscal în alte unități administrativ-teritoriale, nivelL taxei pentru rezervare loc parcare auto se majorează cu 50%.

Dacă din calcul, suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin neglijarea fracțiunilor mai mici de 50 de bani și rotunjirea la leu a fracțiunilor de peste 50 de bani inclusiv.

jl

5.Depozitare materiale și terenuri ocupate pentru efectuarea de reparații la clădiri - lei/mp/zi Taxa se plătește anticipat, până la eliberarea acordului.                                    |

0,39

 • 6.Lucrări și intervenții la rețele edilitare, efectuate de alți contribuabili decât administrato de rețea de utilitate publică de termoficare, persoanele fizice care suportă contravaloarea lucrărilor de extindere rețele gaze naturale,instituțiile de cult recunoscu de lege, instituțiile finanțate din bugetul local, fundațiile și asociațiile nonprofit care desfășoară activități de protecție a copiilor și a altor persoane defavorizate - lei/mp/zi:

 • a) pentru persoane fizice

 • b) pentru persoane juridice

Taxa se plătește anticipat, până la eliberarea acordului.Nivelul taxei se majorează cu 100 în cazul lucrărilor de intervenție efectuate pe străzile reabilitate.

Dacă din calcul suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin neglijarea fracțiunilor mai mici de 50 de bani și rotunjirea la leu a fracțiunilor de peste 50 de bani inclusiv.

rii

te

%

1,13

2,30

7.Utilizarea punctelor de staționare a mijloacelor de transport, autorizate de autoritatea

locală - lei/autovehicul/zi - pentru taxi, de către: - persoane fizice autorizate

0,28

- persoane juridice

0,45

Taxa de utilizarea punctelor de staționare a mijloacelor de transport se datorează semest și se plătește anticipat, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru semestru I și 25 iunie inclusiv, pentru sem. II, sau până la data eliberării acordului de utilizare pentru acordurile Dacă din calcul suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin neglijarea fracțiunilor mai mici de 50 de bani și rotunjirea la leu a fracțiunilor de peste 50 de bani inclusiv. Sunt scutite de la plata acestei taxe persoanele cu handicap locomotr cu mașini adaptate.

rial noi.

>r

8.Libera trecere a autovehiculelor în zonele publice cu restricții de circulație -lei/autovehicul/zi - în funcție de greutatea maximă admisă a acestora, după cum urmea a) până la 5,5 tone inclusiv

ză:

2,90

b) peste 5,5 tone, dar nu mai mult de 10,5 tone inclusiv

5,50

c) peste 10,5 tone, dar nu mai mult de 20,0 tone inclusiv

6,80

d) peste 20 tone

10,90

e) pentru fiecare transport agabaritic

137

Taxa se se plătește anticipat, pentru cel putin 30 zile

9.Libera trecere a vehiculelor cu tracțiune animală în zonele publice cu restricții de circulație - lei/zi

Taxa se stabilește și plătește potrivit criteriilor și procedurilor de la pct.19.9

1,35

10.Libera trecere "la purtător", pe locurile publice cu restricții de circulație,a autovehicule altele decât cele deținute în proprietate de agentul economic solicitant - lei/autovehicu Taxa se plătește anticipat, până la data eliberării permisiunii.

lor, l/zi

137

II.Efectuarea de reclame sonore în zonele publice - lei/autovehicul/oră Taxa se plătește anticipat, până la data eliberării permisiunii.

9

12. Taxa pentru amplasare stații inteligente de colectare a deșeurilor reciclabile - lei/mp/z Criteriile și procedurile de punere la dispoziție a amplasamentelor sunt cuprinse în permisiunile de folosire a locului public. Taxa se datorează trimestrial și se plătește antici până la data de 25, inclusiv, ale lunii premergătoare trimestrului, sau până la data eliberă permisiunii pentru permisiunile noi. Pentru amplasări temporare pe perioade mai mici de trimestru, taxa se plătește până la data eliberării permisiunii. Această taxă se va aplica în cazul agenților economici pentru care există parteneriate pe linia proiectelor de mediu.

pat, rii

un

0,05

20

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă - lei

Cap.IX,art.486 alin.(4)

565

21

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, lei pentru fiecare mp sau fracțiune

Cap.IX,art.486,alin.(5)

de mp de plan

a.1. la scara 1:500

13

a.2. la scara 1:1.000

25

a.3. la scara 1:2.000

27

22

Amenda pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere

Cap.IX,art.493,al.2Jit.c

de la 79 lei la 315 lei

23

Amenda pentru nedepunerea declarațiilor de impunere

Cap.IX,art.493,al.2,lrt.t

de la 315 lei la 786 lei

24

Amenda pentru încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole

Cap.IX,art.493,al.4

de la 367 lei la 1.783 lei

25

Amenda pentru necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin (12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării

Cap.IX,art.493,al.4A1

de la 564 lei la 2.823 lei

Președinte de ședință,                Contrasemnează,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Secretar general, Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOȘANI

ANEXA nr. 2

la HCL nr. 122 din 28.04.202


CONSILIUL LOCAL

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizic* stabilite în funcție de rangul municipiului și zona în care se află clădirea, pentru anul 2022

Nr. crt.

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

Valoarea impozabilă (lei/mp)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1.

Clădire:

a) Cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

a.1) care este structurată în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente

2.597

2.484

2.371

2.258

1.558

1.490

1.422

1.355

a.2) care nu este structurată în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente

2.709

2.597

2.484

2.371

1.626

1.558

1.490

1.422

b)Cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

813

779

745

711

542

519

497

474

2.

Clădire-anexă:

a) Cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

542

519

497

474

473

453

434

414

b)Cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

340

326

312

297

204

196

187

179

NOTĂ

 • 1. Pentru încăperile de la aceeași adresă amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, valoarea impozabilă reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.

 • 2. Pentru încăperile de la aceeași adresă amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, valoarea impozabilă reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.

 • 3. Pentru determinarea suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare de 1,40.

 • 4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • a) pentru clădirile cu vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință, respectiv construite înainte de 1 ianuarie 1922, reducere 50%;

 • b) pentru clădirile care au o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință,respactiv construite între 1 ianuarie 1922 și 1 ianuarie 1972, reducere 30%.

 • c) pentru clădirile care au o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de rerferință, respectiv construite între 1 anuarie 1972 și 1 ianuarie 1992, reducere 10%.

Președinte de ședință,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Contrasemnează,

Secretar general, Ioan Apostu

Municipiul Botosani

Consiliul Local


Anexa nr.3

la HCL nr.122 din 28.04.2021

SITUATIA

PRIVIND DELIMITAREA STRAZILOR CONFORM ZONARII MUNICIPIULUI PENTRU CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A

IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU ANUL 2022

Nr.crt

DENUMIREA STRĂZII

Explicatii asupra limit elor zonării

Zona

Numere impare de la - la

Numere pare de la - la

1

1 DECEMBRIE

A

2

1 MAI

1 - 7

2 - 18

C

3

1 MAI

9 - nr.finale

20 - nr.finale

D

4

A.T.LAURIAN

C

5

ADRIAN ADAMIU

C

6

ALEEA ALBA IULIA

A

7

ALEEA ALBINA

D

8

ALEEA ALEXANDRU DONICI

C

9

ALEEA ALEXANDRU GRAUR

D

10

ALEEA ALEXANDRU GRIGORE GHICA

D

11

ALEEA AMURGULUI

B

12

ALEEA ARCULUI

A

13

ALEEA ARMEANA

A

14

ALEEA ARTUR ENASESCU

B

15

ALEEA AZURULUI

B

16

ALEEA BERZELOR

D

17

ALEEA BRADULUI

D

18

ALEEA BUCOVINA

B

19

ALEEA CALUGARENI

B

20

ALEEA CANDIESCU C. TEODOR

D

21

ALEEA CAPITAN ROMANO

A

22

ALEEA CARMEN SYLVA

C

23

ALEEA CINEMA

B

24

ALEEA CIRESULUI

C

25

ALEEA COLONEL TOMOROVEANU

A

26

ALEEA CONSTANTIN GANE

B

27

ALEEA CONSTANTIN IORDACHESCU

D

28

ALEEA CONSTANTIN PILIUȚĂ

B

29

ALEEA CRIZANTEMELOR

A

30

ALEEA CRONICARILOR

D

31

ALEEA CU TEI

C

32

ALEEA CURCUBEULUI

B

33

ALEEA DECEBAL

B

34

ALEEA DIMITRIE BRANDZA

A

35

ALEEA DIMITRIE CANTEMIR

D

36

ALEEA DIMITRIE LEMNEA

B

37

ALEEA DOCHIA

C

38

ALEEA DOI BRAZI

C

39

ALEEA DUMBRAVA ROSIE

B

40

ALEEA DUMBRAVITA

C

41

ALEEA DUMITRU FURTUNA

D

42

ALEEA ELENA NICULIȚĂ VORONCA

D

43

ALEEA ELIBERARII

A

44

ALEEA ELIE RADU

B

45

ALEEA FLORILOR

C

46

ALEEA FLUERASI

D

47

ALEEA GEORGE ENESCU

D

48

ALEEA GEN. ALEXANDRU IOANIȚIU

B

49

ALEEA GEN. DUMITRU VASILIU

B

50

ALEEA GEN. GHEORGHE AVRAMESCU

B

51

ALEEA GHEORGHE HASNAS

C

52

ALEEA GRADINARILOR

D

53

ALEEA GRIVITA

1 - 11

2 - 12

B

54

ALEEA GRIVITA

13 - nr.finale

14 - nr.finale

C

55

ALEEA HUMULESTI

D

56

ALEEA IACOB IACOBOVICI

D

57

ALEEA IAZULUI

D

58

ALEEA ILIE CIOLAC

D

59

ALEEA IMPARAT TRAIAN

C

60

ALEEA IOAN MISSIR

D

61

ALEEA ION ISTRATI

D

62

ALEEA ION PILLAT

B

63

ALEEA I.P. DARIE

D

64

ALEEA IRISILOR

D

65

ALEEA LAVAL

C

66

ALEEA LEBADA

C

67

ALEEA LICEULUI

A

68

ALEEA LUDOVIC DAUS

D

69

ALEEA LUIZOAIA

D

70

ALEEA MAGNOLIILOR

C

71

ALEEA MARCEL OLINESCU

D

72

ALEEA MARGARETELOR

B

73

ALEEA MAXIM GORKI

A

74

ALEEA MIHAI URSACHE

D

75

ALEEA MIHAIL KOGALNICEANU

B

76

ALEEA MIHAIL SORBUL

D

77

ALEEA N.N. RĂUTU

D

78

ALEEA NICOLAE LEON

D

79

ALEEA NICOLAE PISOSKI

D

80

ALEEA NOUA

A

81

ALEEA NUCULUI

B

82

ALEEA OSTASILOR

C

83

ALEEA PACEA

B

84

ALEEA PAJISTEI

C

85

ALEEA PARCUL TINERETULUI

C

86

ALEEA PARCULUI

B

87

ALEEA PĂSTOREL TEODOREANU

D

88

ALEEA PETALELOR

C

89

ALEEA PETRU RARES

B

90

ALEEA PICTORULUI

A

91

ALEEA PINULUI

A

92

ALEEA PRIETENIEI

A

93

ALEEA PRIMAVERII

A

94

ALEEA PUSKIN

C

95

ALEEA RAPSODIEI

A

96

ALEEA SCIPIONE BADESCU

A

97

ALEEA SCOLII

A

98

ALEEA SCURTA

B

99

ALEEA SERGIU IACOVLOV

B

100

ALEEA SF.GHEORGHE

B

101

ALEEA SF.IOAN IACOB HOZEVITUL

B

102

ALEEA SFÂNTUL NICOLAE

D

103

ALEEA SLT.ION ELEFTERESCU

C

104

ALEEA SLT.ION FRUNZETTI

A

105

ALEEA SMARDAN

C

106

ALEEA SOFIA NĂDEJDE

D

107

ALEEA SPATARI

B

108

ALEEA STEJARI

A

109

ALEEA TEODOR BOYAN

A

110

ALEEA TEODOR CALLIMACHI

A

111

ALEEA TIBERIU CRUDU

B

112

ALEEA TRANDAFIRILOR

B

113

ALEEA TREI COLINE

D

114

ALEEA UNIRII

A

115

ALEEA VASILE BOGREA

D

116

ALEEA VICTOR TUFESCU

D

117

ALEEA VIILOR

A

118

ALEEA VIORELELOR

B

119

ALEEA ZIMBRULUI

C

120

ALEEA ZORILOR

A

121

ALEXANDRU CEL BUN

1 - 57

2 - 46

B

122

ALEXANDRU CEL BUN

59 - nr.finale

48 - nr.finale

C

123

ALEXANDRU DONICI

1 - 3

2 - 6

C

124

ALEXANDRU DONICI

5 - nr.finale

8 - nr.finale

D

125

ANASTASIE BASOTA

D

126

ANA IPATESCU

A

127

ANDREI MURESANU

D

128

APRODU PURICE

B

129

ARMEANA

1 - 3

2 - 6

A

130

ARMEANA

5 - 29

8 - 68

B

131

ARMEANA

31 - nr.finale

70 - nr.finale

C

132

ARMONIEI

A

133

AUSTRULUI

D

134

BACIULUI

1 - nr.finale

C

135

BACIULUI

2 - nr.finale

D

136

BARBU LAZAREANU

1 - 19

2 - 12

B

137

BARBU LAZAREANU

21 - nr.finale

14 - nr.finale

D

138

B-DUL MIHAI EMINESCU

1 - 117

2 - 120

A

139

B-DUL MIHAI EMINESCU

119 - nr.finale

122 - nr.finale

B

140

BOTOS

D

141

BRADULUI

1 - 15

2 - 12

C

142

BRADULUI

17 - nr.finale

14 - nr.finale

D

143

BUCIUM

D

144

BUCOVINA

1 - 33

2 - 28

A

145

BUCOVINA

35 - 37

30 - 46

B

146

BUCOVINA

39 - nr.finale

48 - nr.finale

D

147

BUJOR

C

148

BUSUIOCULUI

D

149

CAISULUI

D

150

CALEA NATIONALA

1 - 43

2 - 32

B

151

CALEA NATIONALA

45 - 155

34 - 90

A

152

CALEA NATIONALA

157 - nr.finale

92 - nr.finale

B

153

CALUGARENI

1 - 15

2 - 6

A

154

CALUGARENI

17 - nr.finale

8 - nr.finale

B

155

CARAMIDARI

D

156

CARPATI

B

157

CASIN

D

158

CASTANILOR

C

159

CERNAVODA

D

160

CIOBANULUI

D

161

CIRESOAIA

D

162

CISMEA

D

163

CODRULUI

D

164

COLONEL TOMOROVEANU

A

165

CONSTANTIN DRACSINI

D

166

CORNISA

C

167

CORNULUI

D

168

CRINILOR

C

169

CRONICAR NECULCE

1 - 23

2 - 32

C

170

CRONICAR NECULCE

25 - nr.finale

34 - nr.finale

D

171

CUZA VODA

A

172

DIMITRIE BOLINTINEANU

B

173

DIMITRIE NEGREANU

A

174

DIMITRIE POMPEIU

C

175

DIMITRIE RALET

B

176

DOBOSARI

1 - 11

2 - 12

C

177

DOBOSARI

13 - nr.finale

14 - nr.finale

D

178

DRAGOS VODA

B

179

DREPTATII

B

180

DRUMUL TATARILOR

D

181

DUBALARI

1 - nr.finale

D

182

DUBALARI

2 - 16

C

183

DUBALARI

18 - nr.finale

D

184

ELENA RARES

A

185

EROILOR

D

186

ETERNITATII

C

187

fântânilor

D

188

FRUNZELOR

C

189

FURTUNEI

C

190

GARII

B

191

GEN. MOCIULSCHI

D

192

GEORGE COSBUC

D

193

GEORGE ENESCU (str.)

D

194

GEORGE ENESCU (bulevard)

1 - 7

2 - 20

A

195

GEORGE ENESCU (bulevard)

9 - nr.finale

22 - nr.finale

B

196

GHEORGHE FILIPESCU

A

197

GHIOCEI

C

198

GRĂNICERI

D

199

GRIGORE ANTIPA

D

200

GRIGORE URECHE

B

201

GRIGORE VIERU

D

202

GRIVITA

A

203

HATMAN ARBORE

C

204

HAVUZULUI

D

205

HUMARIEI

C

206

I.C.BRATIANU

1 - 71A

2 - 50

B

207

I.C.BRATIANU

73 - 141

52 - 118

C

208

I.C. BRATIANU

143 - nr.finale

120 - nr.finale

D

209

Î.L.CARAGÎALE

C

210

ÎMPĂRAT traian

1 - 7

C

211

ÎMPĂRAT TRAIAN

9 - 49

2 - 68

B

212

ÎMPĂRAT TRAIAN

51 - nr.finale

70 - nr.finale

D

213

INDEPENDENTEI

1 - 11

2 - 4

A

214

INDEPENDENTEI

13 - nr.finale

6 - nr.finale

B

215

IOAN SIMIONESCU

B

216

ION PILLAT

1 - 11

2 - 18

A

217

ION PILLAT

13 - nr.finale

20 - nr.finale

B

218

ION CREANGA

C

219

IULIU MANIU

1 - 49

2 - 30

B

220

IULIU MANIU

51 -103

32 - 90

C

221

IULIU MANIU

105 - nr.finale

92 - nr.finale

D

222

IZVOARELOR

1 - 7

2 - 4

B

223

IZVOARELOR

9 - nr.finale

6 - nr.finale

D

224

LALELELOR

D

225

LIBERTATII

1 - 11

2 - 6

C

226

LIBERTATII

13 - nr.finale

8 - nr.finale

D

227

LILIACULUI

D

228

LOGOFAT tautu

C

229

LUMINII

D

230

MAIOR IGNAT

B

231

MANOLESTI DEAL

1 - 29

2 - 4

C

232

MANOLESTI DEAL

31 - 35

6 - nr.finale

B

233

MANOLESTI DEAL

37 - nr.finale

C

234

maramureș

1 - 35

2 - 20

B

235

maramureș

37 - nr.finale

22 - nr.finale

C

236

MARASTI

B

237

MARCHIAN

A

238

MAXIM GORKI

A

239

MIHAI EMINESCU (str)

B

240

MIHAI VITEAZU

A

241

MIHAIL KOGALNICEANU

1 - 11

2 - 10

A

242

MIHAIL KOGALNICEANU

13 - 77

12 - nr.finale

B

243

MIHAIL KOGALNICEANU

79 - 89

C

244

MIHAIL KOGALNICEANU

91 - nr.finale

D

245

MILITARI

C

246

MIORIȚA

B

247

MIRON COSTIN

D

248

MITROPOLIT IOSIF GHEORGHIAN

B

249

MOARA DE FOC

D

250

MOBILEI

2 - 10

C

251

MOBILEI

12 - nr.finale

D

252

MUNCEL

D

253

MUSAT VODA

D

254

NECULAI SOFIAN

D

255

NICOLAE BALCESCU

A

256

NICOLAE GRIGORESCU

1

2 - 8

A

257

NICOLAE GRIGORESCU

3 - nr.finale

10 - nr.finale

B

258

NICOLAE IORGA

A

259

NUCILOR

B

260

OCTAV BANCILA

A

261

OCTAV ONICESCU

1 - 5

2 - 4

B

262

OCTAV ONICESCU

7 - 53

6 - 60

A

263

OCTAV ONICESCU

55 - nr.finale

62 - nr.finale

B

264

OITUZULUI

D

265

PACEA

1 - 17

2 - 18

D

266

PACEA

19 - 37

20 - 90

C

267

PACEA

39 - nr.finale

92 - 108

B

268

PACEA

110 - nr.finale

C

269

PALMASI

D

270

PARCUL TINERETULUI

C

271

PATRIARH TEOCTIST ARĂPAȘU

B

272

PĂRINTE CLEOPA ILIE

B

273

PENES CURCANUL

1

2

A

274

PENESCURCANUL

3 - nr.finale

4 - nr.finale

B

275

PECO

1 - 5

2 - 10

B

276

PECO

7 - nr.finale

12 - nr.finale

D

277

PETRU MAIOR

C

278

PETRU RARES

1 - 5

D

279

PETRU RARES

7 - 43

2 - 12

B

280

PETRU RARES

45 - 51

14 - 24

A

281

PETRU RARES

53 - nr.finale

26 - nr.finale

B

282

PIATA 1 DECEMBRIE

A

283

PIATA REVOLUTIEI

A

284

PIETONAL TRANSILVANIEI

A

285

PIRIULUI

D

286

PLOPILOR

D

287

POD DE PIATRA

1 - 13

2 - 4

A

288

POD DE PIATRA

15 - 45

6 - 44

B

289

POD DE PIATRA

47 - 57A

46 - 62

C

290

POD DE PIATRA

59 - nr.finale

64 - nr.finale

D

291

POPA SAPCA

B

292

POPAUTI

D

293

POPORULUI

C

294

PORUMBELULUI

D

295

POSTA VECHE

B

296

POSTEI

A

297

PRIETENIEI

A

298

primăverii

A

299

PROGRESULUI

B

300

PUSKIN

1 - 25

2 - 18

B

301

PUSKIN

27 - nr.finale

20 - nr.finale

C

302

RADU MIHNEA

D

303

RAZBOIENI

B

304

RINDUNICII

B

305

ROSIORI

D

306

ROZELOR

B

307

sălciilor

D

308

SARMISEGETUZA

B

309

SAVENILOR

1 - 15

2 - 30

A

310

SAVENILOR

17 - 23

32 - 38

B

311

SAVENILOR

25 - 31

40 - 52

C

312

SAVENILOR

33 - nr.finale

54 - nr.finale

D

313

SCURTA

D

314

SIMION BARNUTIU

D

315

SITNEI

D

316

spătar milescu

D

317

SPERANȚEI

A

318

STEFAN CEL MARE

1 - 3

2 - 8

A

319

STEFAN CEL MARE

5 - nr.finale

10 - nr.finale

B

320

STEFAN LUCHIAN

A

321

STEFANITA VODA

D

322

STEGARI

D

323

SUCEVEI

A

324

ȘOSEAUA IAȘULUI

C

325

TEATRULUI

A

326

TEILOR

B

327

TOMIS

D

328

TRANDAFIRILOR

B

329

TRANSILVANIEI

A

330

TUDOR VLADIMIRESCU

B

331

TUNARI

1 - 11

2 - 14

C

332

TUNARI

13 - nr.finale

16 - nr.finale

D

333

UNIRII

A

334

UZINEI

2 - 4

A

335

UZINEI

1 - nr.finale

6 - nr.finale

B

336

VASILE ALECSANDRI

B

337

VASILE CONTA

C

338

VASILE LUPU

C

339

VERONA

C

340

VETERANILOR

C

341

VICTORIEI

1 - 9

2 - 20

A

342

VICTORIEI

11 - nr.finale

22 - nr.finale

B

343

VIILOR

B

344

VILCELE

1 - 15

2 - 6

C

345

VILCELE

17 - nr.finale

8 - nr.finale

D

346

VINATORILOR

A

347

VIRNAV

A

348

VORNIC BOLDUR

A

349

VULTURULUI

D

350

VALTER MARACINEANU

D

351

ZEFIRULUI

D

352

ZIMBRULUI

D

353

TULBURENI

D

354

CRIZANTEMELOR

D

355

MARULUI

D

356

MACULUI

D

357

ALUNIS

D

358

PRUNILOR

D

359

REDIU

D

Președinte de ședință, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Contrasemnează,

Secretar general, Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOȘANI                                Anexa nr.4

CONSILIUL LOCAL                                 la HCL nr. 122 D 2 din 28.0

SITUAȚIA încadrării pe zone a terenurilor situate în extravilanul Municipiului Botoșai pentru anul 2022

Nr. crt.

Denumirea tarlalei

Cod tarla

Cod parcela

Zona

1

PUICA

T1

A1,A3

B

F2,DE4

C

2

PUICA

T2

A7

B

F5,A8,P9,DE10, DC11

C

F6

D

3

COSTESTI FATA

T3

P12,CC13,P14,DE16,P15,A17,P19

C

F18

D

4

COSTESTI FATA

T4

A23,F25, DC26

B

F21,P22,A24

C

A20

D

5

BOTOSANCA

T5

A27,P28

B

F29,PDP30,PDP32,DE34

C

P31, DE33

D

6

SITNA

T6

A35

B

F37

C

F36,F38,A39

D

7

SITNA

T7

A41,A43,A44

B

F40,P42,DE45

C

8

SITNA

T8

P47,P49,A50,HS52

C

A46,A48,A51,A53,DE54,HC55

D

9

SITNA

T9

HC57

C

A56

D

10

SITNA

T10

P58,F60,F61,F62,F63,F64,DE69

B

HS66,F67,F68,

C

A59,A65

D

11

OBSTE

T11

A71,A73,A77

B

F70,F72,F74,PDP75,CC78

C

A76,F79*

D

12

OBSTE

T12

A85,DE86,A87

B

PDP83,CC84,F88,P91

C

F80,A81,F82

D

13

JALBA

T13

F98,F99*

B

HB97

C

14

DRESLEUCA - CET

T15

A112*,P121/1*,CC121/1

B

F113*,PD118,F119

C

F114,A115,NR116,A117

D

15

PIETROI

T19

A159*,F160*,A165,A166,A169,A171 ,A172*

B

HS161,HS162,A163,HS164,HB168,P170*

C

NR167

D

16

CONSILIUL LOCAL

T20

A173*,DC174*

D

17

CONSILIUL LOCAL

T21

P175*,A176*

B

18

TATARI

T22

A177*,AG178*,PDP185*,A186*,P188*

B

PDP184,P187*

C

19

SAVENILOR-INDAGRO

T23

A195*,P205*,CC206*,P207*,P211,A212,P213, CD215,A216*,A217,DE218,DE220

B

PDP194*,HB196,HB200,CD201, HB202,CD203,P204*,HB214

C

CD197,HB198,CD199

D

Nr. crt.

Denumirea tarlalei

Cod tarla

Cod parcela

Zona

20

OJRSA

T24

F222,F223,F224,F226

B

P221,A225,P227,DE228

C

21

OJRSA

T25

A233,DE234

B

P230,P232

C

A229,CD231

D

22

SITNA

T26

A236

B

HC235

C

23

SITNA

T27

P238

B

HC237,A239,HS240

D

24

VALEA LUI ICHIM

T28

P241,A242,F243

B

P244,A245

C

25

AERODROM

T29

P246,HB247,HB248,A249*,A250,DE251,CC252,A253*

B

26

AGROMEC-OJRSA

T30

A265,A259*

B

P258*

C

27

POLIGON

T31

A269*,A275,F276,A278,A279,A281,F282, CC283,A286,A292,DE294,A295,DE297

B

P271 ,HB273,PDT277,F280,PDT285,F287,CC288,

F289,F290,F291 ,F293,F296,DE298

C

F274,NR284

D

28

TEASC - FANET

T32

P300,A303,A304,A306*,F307*,A311 ,A312,A313,DE315

B

CC301, F302,HB308,A309,CC310,HC314

C

A305

D

29

DEAL REDIU

T33

A319,L321

B

P316,PDT317,CC318,PD320,P322*,PD324*

C

DE326,DE327,DC328

D

30

REDIU

T34

PD330*,PD331 ,PD332,PD333,PD334, PD335,CC336,DE337,DE338,DE339

DE340,DE341,DE342

D

31

broscărie

T35

A344,P345,A346

B

P347

C

PD343

D

32

ZAICESTI - COASTA

COCAINEI

T36

A348,A354,A356,P357

B

P351 ,A355,HB358,A359,CD360

C

PD349,A350,PD352,A353

D

33

PODIS

T37

A362,P363,DE364

B

PD361

D

34

MOVILA, DRESLEUCA, TULBURENI

T38

A365*,L366,DE368

B

F367

D

35

CABANA

T39

HB369,A370,A372*

B

36

GROPI VII

T40

F376,A377*,DE382*

C

TF374,PD375,NG378*,HS379

D

37

BRAZI

T42

A389*

A

A386*,PDT388*,P390,A405*

B

DE392,P394*,P395,P399*

C

CC391, P396,CD397,P401 *,P403*,DE409,DC410

D

38

MAN

T44

P413*,DC416*

D

* Parcelele astfel marcate conțin sole trecute în intravilan potrivit evidențelor cadastrale și ale Registrului agricol.

Președinte de ședință,

Consilier, Mihail Gabriei Tanasă

Contrasemnează,

Secretar General, Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 5

la HCL nr. 122 din 28.04.2021

Situația

scutirilor și reducerilor la plata impozitelor și taxelor locale ce se acordă de Consiliul Local pentru anul 2022

Consiliul Local acordă pentru anul 2022, la cererea contribuabililor, următoarele scutiri de impozite și taxe locale:

 • 1. Potrivit art.456 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru:

 • a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(1), litera x) din Legea nr.227/2015, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • f) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 • g) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice în vârstă de peste 60 de ani, care au un venit lunar mai mic decât salariul minim brut pe țară și primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001;

 • i) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • j) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • k) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • l) clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • m) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

 • 2. Potrivit art.464 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata impozitului/taxei pe teren pentru:

 • a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • e) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • f) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 • g) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice în vârstă de peste 60 de ani, care au un venit lunar mai mic decât salariul minim brut pe țară și primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001;

 • i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • j) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național folosite pentru pășunat;

 • k) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;

 • l) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;

 • m) terenurile ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(1), litera x) din Legea nr.227/2015, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

 • 3. Potrivit art.476 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:

 • a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

 • b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 • c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

 • 4. Potrivit art.485 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata taxei de salubrizare pentru:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare și persoanele fizice prevăzute la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • 5. Potrivit art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata altor taxe locale pentru:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Cererile pentru acordarea scutirilor se depun la Direcția Impozite și Taxe, cu mențiunea că pentru impozitul/taxa pe clădiri și pentru impozitul/taxa pe teren documentele cu valabilitate la 31 decembrie se depun până la primul termen de plată al anului fiscal curent. În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit sau taxă nu mai este necesară depunerea unei noi cereri.

 • 7. Cererea de scutire sau reducere va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de identitate al solicitantului și coproprietarilor, când este cazul;

 • b) actele de proprietate;

 • c) actele care dovedesc calitatea de beneficiar al scutirii solicitate;

 • d) actul care dovedește calitatea de întreținător legal al copilului cu handicap, pentru persoanele prevăzute la pct.4, lit.c);

 • e) certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului aflat în întreținere legală, pentru persoanele prevăzute la art.4 lit.c);

 • f) adeverințe de venit pentru toți membrii familiei, pentru persoanele prevăzute la pct.1, lit.h) și pct.2, lit.h);

 • g) ancheta socială, pentru persoanele beneficiare prevăzute la pct.1, lit. h) și pct.2, lit. h);

 • h) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care să se constate realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.1, lit.j;

 • i) documentele de plată, din care să rezulte suportarea de către contribuabil a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.1, lit.j;

 • j) documentele din care să rezulte că lucrările de intervenție s-au efectuat cu respectarea prevederilor OUG nr.18/2009, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.1, lit.j;

 • k) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.1, lit.k;

 • l) documentele din care să rezulte că lucrările de intervenție s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr.153/2011, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.1, lit.k.

 • 8. Cererile de scutire se verifică și se aprobă potrivit procedurii operaționale elaborată de Direcția Impozite și Taxe.

 • 9. Persoanele beneficiare au obligația să depună documentele aferente, la Direcția Impozite și Taxe, în situația în care nu mai îndeplinesc condițiile de acordare a scutirii din prezenta situație, în termen de 30 zile de la data producerii schimbărilor.

 • 10. Nu se acordă scutiri la plata impozitului pentru clădirile și terenurile ce vor fi încadrate de Consiliul Local în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilan.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


  Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


  CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


  MUNICIPIUL BOTOȘANI

  CONSILIUL LOCAL


  Anexa nr. 6

  la HCL nr. 122 din 28.04.2021


Situația

criteriilor de încadrare a clădirilor în categoria clădirilor neîngrijite

Potrivit art.489 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal în categoria clădirilor neîngrijite se cuprind următoarele clădiri:

 • a) clădirile care prezintă degradări importante la structura de rezistență și la fațade, având pereți prăbușiți și alte degradări care prezintă un pericol major;

 • b) clădirile care au elemente de fațadă (decorative, arhitecturale) care prezintă pericol de desprindere și prăbușire;

 • c) clădirile la care lipsește, parțial sau total, tâmplăria exterioară (uși, ferestre, vitrine);

 • d clădirile cu zugrăveli exterioare neîntreținute, degradate, exfoliate, cu tencuieli vandalizate (cu înscrisuri, desene, grafitti), care scad calitatea arhitectural-ambientală a clădirii și a zonei;

 • e) clădirile cu acoperișuri degradate (învelitori desprinse, burlane și jgheaburi lipsă sau desprinse cu pericol de prăbușire);

 • f) clădirile cu balcoane degradate, cu tencuieli desprinse și pericol de prăbușire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă              Secretar general, Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 7

la HCL nr. 122 din 28.04.2021


Situația de stabilire a criteriilor de încadrare a terenurilor în categoria terenurilor neîngrijite

Potrivit art.489 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabilește definirea terenului neîngrijit aflat în intravilanul Municipiului Botoșani ca fiind terenul care, deși se află într-un cartier construit și locuit, este în stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit (abandonat), insalubru, neîngrădit, împrejmuirea este neîntreținută (nereparată), pe care nu sau făcut lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic sau pe care sunt abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, gunoaie, orice tip de depozite necontrolate, etc).

Fac excepție de la supraimpozitare terenurile neîngrijite pentru care proprietarii dețin autorizație de construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primăria Botoșani începerea lucrărilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu