Hotărârea nr. 121/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2021 (Publicarea pe site: 06 mai 2021)

ROMANIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului

Botoșani pentru anul 2021 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani Cosmin - lonuț Andrei cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2021 precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 1868/15.04.2021 al Direcției Economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere Decizia nr. 2/2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Județene Botoșani cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 - 2024, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 - 2024, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local, și a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2023;

având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 65/2021 privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ - teritoriale și pe destinații pe anul 2021 și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022 -2024;

în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1 (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Botoșani detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2021 se stabilește la partea de

venituri în sumă de 198.854,14 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 224.133,28 mii lei cu un deficit în sumă de 25.279,14 mii lei.

Art. 2 Se aprobă Programul investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 , conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază

y \

CîPiUL \ )SANl * y JILIUL$h

pentru activitatea autofinanțată, pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează:

 • (1) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Botoșani conform Anexelor 3, 3.1.

 • (2) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 Botoșani conform Anexelor 4, 4.1.

 • (3) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Grădinița cu Program Prelungit ”Șotron” Botoșani conform Anexelor 5, 5.1.

 • (4) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Botoșani conform Anexelor 6, 6.1.

 • (5) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Botoșani conform Anexelor 7, 7.1.

 • (6) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Botoșani conform Anexelor 8, 8.1.

 • (7) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani conform Anexei 9.

 • (8) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 10, 10.1.

 • (9) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani conform Anexelor 11, 11.1.

 • (10) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani conform Anexelor 12, 12.1.

 • (11) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani conform Anexelor 13, 13.1.

 • (12) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani conform Anexelor 14, 14.1.

 • (13) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani conform Anexelor 15,15.1.

 • (14) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani conform Anexelor 16, 16.1.

 • (15) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Botoșani conform Anexelor 17,17.1.

 • (16) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială ”Sf. Maria” Botoșani conform Anexelor 18, 18.1.

 • (17) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani conform Anexelor 19, 19.1.

 • (18) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Colegiul Național ”A.T.Laurian” Botoșani conform Anexelor 20, 20.1.

 • (19) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Colegiul Național ”M.Eminescu” Botoșani conform Anexelor 21,21.1.

 • (20) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 pentru Liceul ”Dimitrie Negreanu” Botoșani conform Anexei 22.

 • (21) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani conform Anexelor 23, 23.1.

 • (22) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 24, 24.1.

 • (23) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Botoșani conform Anexelor 25, 25.1.

 • (24) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Liceul Teoretic ”N. lorga” Botoșani conform Anexelor 26, 26.1.

 • (25) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 pentru Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani conform Anexei 27.

 • (26) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani conform Anexelor 28, 28.1.

 • (27) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani conform Anexelor 29, 29.1.

 • (28) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Liceul cu Program Sportiv Botoșani conform Anexelor 30, 30.1.

 • (29) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Botoșani conform Anexelor 31, 31.1.

 • (30) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 pentru Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 32, 32.1.

Art. 4 Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024, conform Anexei nr. 33 Ia prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii după cum urmează:

 • (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Poliția Locală Botoșani conform Anexelor 33.1 - 33.1.1.

 • (2) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani conform Anexelor 33.2 - 33.2.1.

 • (3) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani conform Anexelor 33.3 -33.3.1.

 • (4) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Filarmonica ”George Enescu” Botoșani conform Anexelor 33.4 - 33.4.1.

 • (5) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - total , Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Sport, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Cornișa, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Servicii publice, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Protecția mediului conform Anexelor 33.5, 33.5.1 - 33.5.1.1, 33.5.2 - 33.5.2.1, 33.5.3 - 33.5.3.1, 33.5.4 -33.5.4.1.

 • (6) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani conform Anexelor 33.6 - 33.6.1.

 • (7) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 33.7 - 33.7.1.

 • (8) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Serviciul Pulic pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor Botoșani conform Anexelor 33.8 - 33.8.1.

Art. 6 Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2021 pentru capitolele 51.02 “Autorități publice”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 "Cultură, recreere și religie”, 68.02 „Asigurări și asistență socială”, conform Anexelor nr. 34, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6.

Art. 7 Se aprobă "Lista acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2021”, conform Anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei 25.279,14 mii lei din excedentul bugetului local constituit la finele anului 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021.

Art. 9 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani, constituit la finele anului 2020, în sumă de 594,88 mii Iei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2021 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani.

Art. 10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani, constituit la finele anului 2020, în sumă de 1.426,02 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2021 și în sumă de 949,75 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2021.

Art. 11 Se aprobă utilizarea excedentului bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, constituit la finele anului 2020, în suma de 1.291,80 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2021.

Art. 12 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru a opera modificarea bugetului local pe anul 2021, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu sumele încasate din donații și sponsorizări. Ordonatorul principal de credite, va supune spre validare, în prima ședință a Consiliului Local modificările intervenite în bugetul local aprobat pe anul 2021.

Art. 13 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru aprobarea cheltuielilor privind decontarea navetei cadrelor didactice în conformitate cu Instrucțiunea nr.2/2011 emisă de M.E.C.T.S.

Art. 14 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoșani pentru activități nonprofit - cultură, social și sport pentru anul 2021 în condițiile prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 550,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 36 la prezenta hotărâre.

Art. 15 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de Ia bugetul propriu al UAT Municipiul Botoșani pentru activități de tineret pentru anul 2021 în condițiile prevăzute de Legea 350/2006 Legea tinerilor, cu modificările și completările ulerioare, în sumă de 50,00 mii Iei, prevăzut în Anexa nr. 37 la prezenta hotărâre.

Art. 16 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de Ia bugetul propriu al UAT Municipiul Botoșani pentru activități sportive pentru anul 2021 în condițiile prevăzute de Legea 69/2000 Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 1.000,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 38 la prezenta hotărâre.

Art. 17 Se aprobă Lista instituțiilor de cult care se vor finanța din bugetul local pe anul 2021, conform Anexei nr. 39 la prezenta hotărâre.

Art. 18 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședinț;

Consilier, TANASĂ MIHAi

NICIPIUL

Botoșani, 21 aprilie 2021

JUDEȚUL BOTOȘANI

UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani

ANEXA nr. 1

IaH.C.L. nr. 121 din 21.04.2021BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022 - 2024

Formular 11/01

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2021

Estimări

Prevederi anuale

2022

2023

2024

VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 )

00.01

198.854,14

194.399,00

199.395,00

204.771,00

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

141.776,38

142.220,00

147.835,00

153.678,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

184.418,38

188.874,00

193.866,00

199.239,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

162.553,00

165.792,00

170.232,00

175.036,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

90.710,00

89.627,00

93.982,00

98.508,00

A1.1 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. Impozit pe venit, profit, si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

90.710,00

89.627,00

93.982,00

98.508,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

98,00

103,00

105,00

107,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

98,00

103,00

105,00

107,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

90.612,00

89.524,00

93.877,00

98.401,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

86.378,00

88.583,00

93.012,00

97.569,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

724,00

941,00

865,00

832,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

3.510,00

0,00

0,00

0,00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00-

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori-

06.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

18.344,00

18.691,00

19.141,00

19.622,00

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

18.344,00

18.691,00

19.141,00

19.622,00

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

14.489,00

14.761.00

15.115,00

15.477,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.764,00

5.843,00

5.983,00

6.126,00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

8.725,00

8.918,00

9.132,00

9.351,00

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.175.00

2.157,00

2.210,00

2.286.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.066,00

1.087,00

1.113,00

1.139,00

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

985,00

945,00

969,00

1.016,00

Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

124,00

125,00

128,00

131,00

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.680,00

1.773,00

1.816,00

1.859,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

53.499,00

57.474,00

57.109,00

56.906,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

42.642,00

46.654,00

46.031,00

45.561,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

11.02.02

32.997,00

38.315,00

38.653,00

38.990,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4.931,00

3.541,00

2.580,00

1.773,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spațiu rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

4.714,00

4.798,00

4.798,00

4.798,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

7,00

36,00

37,00

38,00

Impozitul pe spectacole

15.02.01

7,00

36,00

37,00

38,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.850,00

10.784,00

11.041,00

11.307,00

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.798,00

7.042.00

7.211,00

7.384,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.083,00

5.207,00

5.332,00

5.460,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.715,00

1.835,00

1.879,00

1.924,00

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.220,00

718,00

734,00

752,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

2.832,00

3.024,00

3.096,00

3.171,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

21.865,38

23.082,00

23.634,00

24.203,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.724,00

5.744,00

5.882,00

6.023,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.724,00

5.744,00

5.882,00

6.023,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.720.00

5.744.00

5.882,00

6.023.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

5.720,00

5.744,00

5.882,00

6.023,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03)

30.02.08

4.00

0.00

0,00

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

4,00

0,00

0,00

0,00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

16.141,38

17.338,00

17.752,00

18.180,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

210,60

218,00

224,00

229,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

119,00

121,00

124,00

127,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

72,60

82,00

84,00

86,00

DENUMIREA INDICATORILOR

? ■ Si

Cod

indicator

Buget 2021

Estimări

Prevederi anuale

2022

2023

2024

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

i*           67/

33.02.12

19,00

15,00

16,00

16,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

rȘ//

33.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,40

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,40

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3.616,00

3.998,00

4.093,00

4.192,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale (cod. 35.02.01.02)

35.02.01

3.616.00

3.998,00

4.093.00

4.192,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către instituții de specialitate

35.02.01.02

3.616,00

3.998,00

4.093,00

4.192,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

12.313,38

13.122,00

13.435,00

13.759,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

25,00

26,00

26,00

27,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25,00

26,00

26,00

27,00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

12.256,38

13.069,00

13.382,00

13.704,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

24,00

27,00

27,00

28,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

8,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări**

37.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul n

37.02.03

-3.857,50

-4.012,00

-3.680,00

-7.431,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

3.857,50

4.012,00

3.680,00

7.431,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitității administrativ - teritoriali

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 + 41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13.372,87

5.525,00

5.529,00

5.532,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

13.372,87

5.525,00

5.529,00

5.532,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

13.367,52

5.525,00

5.529,00

5.532,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0.00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție **)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

20,00

20,00

23,00

25,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

10.895,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

2.105,78

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

346,74

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol

42.02.79.02

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

5,35

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

5,35

0,00

0,00

0,00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18)

45.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

zZ.pM

Cod

indicator

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR     /

(Wl

Prevederi anuale

2022

2023

2024

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

rr-

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                   \*w 9- „O /

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume în curs de distribuire

47.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de clarificare

47.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

1.062,89

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 +48.02.01.02+ 48.02.01.03)

48.02.01

963,64

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

266,16

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

697,48

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

99,25

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,88

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

98,37

0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.12.03

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

191.481,23

190.387,00

195.715,00

197.340,00

VENITURI PROPRII (00.02 -11.02 - 37.02 + 00.16)

49.90

141.776,38

142.220,00

147.835,00

153.678,00

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

180.560,88

184.862,00

190.186,00

191.808,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

162.553,00

165.792,00

170.232,00

175.036,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

90.710,00

89.627,00

93.982,00

98.508,00

A1.1 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0,00

A1.2. Impozit pe venit, profit, si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

90.710,00

89.627,00

93.982,00

98.508,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

98,00

103,00

105,00

107,00

Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

98,00

103,00

105,00

107,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

90.612,00

89.524,00

93.877,00

98.401,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

86.378,00

88.583,00

93.012,00

97.569,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

724,00

941,00

865,00

832,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

3.510,00

0,00

0,00

0,00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

18.344,00

18.691,00

19.141,00

19.622,00

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

18.344,00

18.691,00

19.141,00

19.622,00

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

14.489.00

14.761.00

15.115,00

15.477,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.764,00

5.843,00

5.983,00

6.126,00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

8.725,00

8.918,00

9.132,00

9.351,00

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.175.00

2.157.00

2.210.00

2.286.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.066,00

1.087,00

1.113,00

1.139,00

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

985,00

945,00

969,00

1.016,00

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

124,00

125,00

128,00

131,00

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.680,00

1.773,00

1.816,00

1.859,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

53.499,00

57.474,00

57.109,00

56.906,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

42.642,00

46.654,00

46.031,00

45.561,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

11.02.02

32.997,00

38.315,00

38.653,00

38.990,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4.931,00

3.541,00

2.580,00

1.773,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

4.714,00

4.798,00

4.798,00

4.798,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

7,00

36,00

37,00

38,00

Impozitul pe spectacole

15.02.01

7,00

36,00

37,00

38,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.850,00

10.784,00

11.041,00

11.307,00

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.798.00

7.042.00

7.211.00

7.384.00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.083,00

5.207,00

5.332,00

5.460,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.715,00

1.835,00

1.879,00

1.924,00

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.220,00

718,00

734,00

752,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

2.832,00

3.024,00

3.096,00

3.171,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

18.007,88

19.070,00

19.954,00

16.772,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.724,00

5.744,00

5.882,00

6.023,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.724,00

5.744,00

5.882,00

6.023,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

5.720.00

5.744.00

5.882.00

6.023.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

5.720,00

5.744,00

5.882,00

6.023,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Buget 2021

Estimări

indicator

Prevederi anuale

2022

2023

2024

./opy

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)                                    u

30.02.08

4,00

0.00

0.00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

4,00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

12.283,88

13.326,00

14.072,00

10.749,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

210,60

218,00

224,00

229,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

119,00

121,00

124,00

127,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

72,60

82,00

84,00

86,00

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

19,00

15,00

16,00

16,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0,00

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

0,00

Alte venituri din prestări de srvicii si alte activitati

33.02.50

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,40

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,40

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3.616,00

3.998,00

4.093,00

4.192,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3.616.00

3.998.00

4.093,00

4.192.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către instituții de specialitate

35.02.01.02

3.616,00

3.998,00

4.093,00

4.192,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea,potrivit

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

12.313,38

13.122,00

13.435,00

13.759,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

25,00

26,00

26,00

27,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25,00

26,00

26,00

27,00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

Taxe speciale

36.02.06

12.256,38

13.069,00

13.382,00

13.704,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

24,00

27,00

27,00

28,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare (cod 36.02.32.03;

36.02.32.03

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

Alte venituri

36.02.50

8,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-3.857,50

-4.012,00

-3.680,00

-7.431,00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

37.02.03

-3.857,50

-4.012,00

-3.680,00

-7.431,00

Alte transferuri volutare

37.02.50

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 +41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.501

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înființarea unor instituții și servicii

publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice si juridice

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului *“)

40.02.10

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de funcționar*

40.02.11

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

10.920,35

5.525,00

5.529,00

5.532,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

10.920,35

5.525,00

5.529,00

5.532,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

10.915,00

5.525,00

5.529,00

5.532,00

Finatarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție *“)

42.02.28

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

20,00

20,00

23,00

25,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico - sociala

42.02.35

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.36

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

10.895,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

Sume primite de administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de terrr

42.02.46

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0.00

0.00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local (42.02.51.01)

42.02.51.01

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

5,35

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor

pentru ocuparea temporara a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate **

43.02.08

0,00

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2021

Estimări

Prevederi anuale

2022

2023

2024

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

5,35

Sume în curs de distribuire

47.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de clarificare

47.02.04

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02 + 48.02) - TOTAL

00.01 SD

7.372,91

4.012,00

3.680,00

7.431,00

VENITURI CURENTE (00.12)

00.02

3.857,50

4.012,00

3.680,00

7.431,00

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)

11.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spațiu rural

11.02.07

0,00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

3.857,50

4.012,00

3.680,00

7.431,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

3.857,50

4.012,00

3.680,00

7.431,00

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02 + 36.02.32.03)

36.02.32

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

3.857,50

4.012,00

3.680,00

7.431,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

3.857,50

4.012,00

3.680,00

7.431,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.452,52

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

2.452,52

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

2.452,52

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

0.00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local (42.02.51.01)

42.02.51.02

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

2.105,78

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

346,74

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol

42.02.79.02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financia

48.02

1.062,89

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03)

48.02.01

963,64

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

266,16

Prefinanțare

48.02.01.03

697,48

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

99,25

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,88

Prefinanțare

48.02.02.03

98,37

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0,00

Prefinanțare

48.02.12.03

0,00

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări 2024

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

224.133,28

0,00

194.399,00

199.395,00

204.771,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10

20

51.173,45

61.263,13

0,00

0,00

45.641,00

43.654,40

43.319,00

47.470,90

46.208,00

48.582,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

14.682,35

0,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

32.132,62

0,00

41.413,00

41.742,10

41.823,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

5.486,30

0,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11.013,00

0,00

12.490,00

12.490,00

12.490,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabilo aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la

58.05 * 58.11+58.16)___

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

58

59

5.602,42

5.417,00

0,00

0,00

0,00

4.861,00

0,00

5.113,00

0,00

5.123,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

24.818,01

0,00

4.012,00

3.680,00

7.431,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.532,00

0,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

33.790,06

0,00

32.334,60

32.902,00

32.845,00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.883,38

0,00

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.883,38

0,00

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.883,38

0,00

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3.898,68

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.457,02

0,00

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.436,66

0,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

9.545,62

0,00

9.954,40

10.213,20

10.338,00

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

9.545,62

0,00

9.954,40

10.213,20

10.338,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

9.389,50

0,00

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Politie locala

61.02.03.04

9.389,50

0,00

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

156,12

0,00

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

63.02

92.367,97

0,00

85.021,00

85.738,00

92.915,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

27.647,21

0,00

25.617,00

25.953,00

26.288,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

4.485,73

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

4.485,73

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

23.061,48

0,00

23.517,00

23.853,00

24.188,00

Invatamant secundar inferior

____

65.02.04.01

7.392,71

0,00

9.345,00

9.346,00

9.384,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

13.102,52

0,00

12.171,00

12.505,00

12.801,00

Invatamant profesional

1

65.02.04.03

2.566,25

0,00

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

/cy a

65.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

1

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

12.449,70

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

11.024,70

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

25.549,08

0,00

27.966,00

27.752,00

33.456,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

13.175,54

0,00

20.271,00

19.750,00

24.650,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

10.215,00

0,00

19.719,00

19.298,00

21.237,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cămine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

2.457,15

0,00

200,00

100,00

3.061,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

503,39

0,00

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

9.670,96

0,00

7.095,00

7.402,00

8.206,00

Sport

67.02.05.01

8.119,36

0,00

4.633,00

5.239,00

6.300,00

Tineret

67.02.05.02

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.501,60

0,00

2.462,00

2.163,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.902,58

0,00

600,00

600,00

600,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

26.721,98

0,00

25.933,00

26.527,00

27.664,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

18.048,00

0,00

18.378,00

18.586,00

19.303,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

18.048,00

0,00

18.378,00

18.586,00

19.303,00

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

68.02.11

1.696,60

0,00

1.385,00

1.453,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.671,40

0,00

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

33,00

0,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.638,40

0,00

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

5.305,98

0,00

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

5.305,98

0,00

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (COD 70.02+74.02)

69.02

44.325,45

0,00

28.629,00

31.773,80

31.733,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

16.618,77

0,00

9.970,50

10.857,70

10.034,70

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

6.710,50

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

6.710,50

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.198,90

0,00

3.100,00

3.898,00

3.997,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

5.703,56

0,00

5.313,50

5.256,70

5.347,70

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

27.706,68

0,00

18.658,50

20.916,10

21.698,30

Din total capitol:

Salubritate si deșeuri

74.02.05

25.044,43

0,00

13.411,40

15.039,90

16.595,00

Salubritate

74.02.05.01

12.282,00

0,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deșeurilor

74.02.05.02

12.762,43

0,00

8.340,40

9.831,90

10.602,00

Canalizare

74.02.06

1.428,00

0,00

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului

74.02.50

1.234,25

0,00

2.108,10

2.144,20

2.101,30

Partea a V -a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79,02

44.104,18

0,00

38.460,00

38.768,00

37.540,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81,02

6.751,37

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

6.751,37

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Alți combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia                                                -XAi/xfl

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)                                  .'                    W

84.02

37.352,81

0,00

29.460,00

29.768,00

28.540,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

37.352,81

0,00

29.460,00

29.768,00

28.540,00

Drumuri și poduri                                                                    UV

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

9.301,94

0,00

13.600,00

13.600,00

12.680,00

Străzi

84.02.03.03

28.050,87

0,00

15.860,00

16.168,00

15.860,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economico (cod 87.02.01+87.02.03 LA 87.02.05+57.02.50)

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

191.481,23

0,00

190.387,00

195.715,00

197.340,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

33.161,56

0,00

32.334,60

32.902,00

32.845,00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.254,88

0,00

26.783,60

27.528,00

28.321,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

27.254,88

0,00

26.694,00

23.912,00

26.408,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

27.254,88

0,00

26.694,00

23.912,00

26.408,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 Ia 10.03)

10

24.335,43

0,00

24.783,00

21.856,00

24.197,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

23.772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

19.375,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2.582,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

540,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Drepturi de delegare

10.01.13

15,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

910,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

350,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

563,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

563,43

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.764,45

0,00

1.806,00

1.951,00

2.106,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

2.389,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

110,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

264,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

67,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

93,60

0,00

Piese de schimb

20.01.06

50,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

461,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.323,50

0,00

Reparatii curente

20.02

53,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

30,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

20,00

0,00

Protecția muncii

20.14

56,85

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

105,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

21,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,50

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

155,00

0,00

105,00

105,00

105,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

155,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE.(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.254,88

0,00

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.254,88

0,00

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3.898,68

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.898,68

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.898,68

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                        /

10

2.227,20

0,00

2.118,00

2.118,00

2.118,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)                             ,                    M

10.01

2.178,20

0,00

0,00

0,00

0,00

«—•i».                                  •           4

10.01.01

1.804,50

0,00

Sporuri pentru condiții de munca                                                          . ♦ ,

10.01.05

270,70

0,00

Drepturi de delegare                                                                           \       ' ’■ :4

10.01.13

1,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

92,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

49,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

1.637,68

0,00

1.414,00

1.420,00

1.425,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

190,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

22,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

10,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,02

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

141,00

0,00

Reparatii curente

20.02

2,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.436,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.436.66

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

28,80

0,00

21,00

21,00

21,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturiior externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.457,02

0,00

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.436,66

0,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                    ______________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

10

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2.008,00

0,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+

59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

9.356,62

0,00

9.954,40

10.213,20

10.338,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

9.356,62

0,00

9.954,40

10.213,20

10.338,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

\ M i

9.356,62

0,00

9.954,40

10.213,20

10.338,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

'A

01

9.356,62

0,00

9.954,40

10.213,20

10.338,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

121,62

0,00

136,00

136,00

136,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

118,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

99.00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

14,72

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,50

0,00

Indemnizație de hrană

Alte drepturi salariale in bani

10.01.17

10.01.30

4,20

0,50

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2,70

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

33,30

0,00

25,00

25,00

25,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

19,80

0,00

25,00

25,00

25,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

0,00

25,00

25,00

25,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

9,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

3,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,50

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

9.200,50

0,00

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

9.200,50

0,00

9.792,40

10.051,20

10.176,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

'     0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

1,20

0,00

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

1,20

0,00

1,00

1,00

1,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

9.200,50

0,00

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Politie locala

61.02.03.04

9.200,50

0,00

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

156,12

0,00

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

80.032,22

0,00

84.166,00

85.361,00

86.254,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

23.212,23

0,00

25.617,00

25.953,00

26.288,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

23.212,23

0,00

21.673,00

22.009,00

22.344,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

23.212,23

0,00

21.673,00

22.009,00

22.344,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

14.445,73

0,00

13.492,00

13.828,00

14.163,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

12.449,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

368,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

717,34

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

4.558,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

930,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

18,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport                                                                                   * V

20.01.07

1.556,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                        /                      ,

20.01.08

531,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.191,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                                          î *   '                      '

20.01.30

2.541,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente                                                              \ G , O"

20.02

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

302,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

467,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

403,07

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

76,00

76,00

76,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

76,00

76,00

76,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0,00

0,00

76,00

76,00

76,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

4.714,00

0,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

A. Transferuri interne. ( cod 55.01.54)

55.01

4.714,00

0,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

4.714,00

0,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.474,00

0,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.474,00

0,00

1.494,00

1.494,00

1.494,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.374,00

0,00

1.394,00

1.394,00

1.394,00

Tichete de cresa

57.02.03

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Supliment alimentar

57.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

2.578,50

0,00

2.340,00

2.340,00

2.340,00

Burse

59.01

2.345,00

0,00

2.370,00

2.370,00

2.370,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Asociatii si fundatii

59.11

233,50

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.796,93

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

2.796,93

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

20.315,30

0,00

23.517,00

23.853,00

24.188,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

6.683,06

0,00

9.345,00

9.346,00

9.384,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

11.065,99

0,00

12.171,00

12.505,00

12.801,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

2.566,25

0,00

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

11.024,70

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

11.024,70

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

11.024,70

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

9.775,60

0,00

5.437,00

5.438,00

5.439,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

9.650,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

8.693,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

655,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

279,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

125,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

125,20

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

1.210,10

0,00

61,00

61,00

61,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

15,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

.X

20.05

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.021,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.021,60

0,00

0,00

0,00

0,00

*             .Qll

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

39,00

0,00

7,00

7,00

7,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE.(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

11.024,70

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

19.780,69

0,00

27.151,00

27.395,00

27.395,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

19.780,69

0,00

27.151,00

27.395,00

27.395,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

19.780,69

0,00

27.151,00

27.395,00

27.395,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

459,00

0,00

378,00

378,00

378,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

448,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Salarii de baza

10.01.01

281,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

6,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

10,10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

718,59

0,00

493,00

495,00

495,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

301,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,91

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

234,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

234,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

8,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

165,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

165,68

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

16.198,60

0,00

24.123,00

24.123,00

24.123,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

16.198,60

0,00

24.123,00

24.123,00

24.123,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

16.198,60

0,00

24.123,00

24.123,00

24.123,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

2.404,50

0,00

2.157,00

2.399,00

2.399,00

Asociatii si fundatii

59.11

1.600,00

0,00

Susținerea cultelor

59.12

800,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

10.568,39

0,00

20.071,00

19.650,00

18.589,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

*

67.02.03.04

10.065,00

0,00

19.719,00

19.298,00

18.237,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

vW

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

* .oft-A

.or

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

503,39

0,00

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

8.258,40

0,00

6.480,00

7.145,00

8.206,00

Sport

67.02.05.01

7.683,60

0,00

4.633,00

5.239,00

6.300,00

Tineret

67.02.05.02

50,00

0,00

Inretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

524,80

0,00

1.847,00

1.906,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

153,90

0,00

600,00

600,00

600,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

26.014,60

0,00

25.893,00

26.507,00

27.064,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

26.014,60

0,00

25.893,00

26.507,00

27.064,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

26.014,60

0,00

25.893,00

26.507,00

27.064,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

14.254,60

0,00

12.789,00

13.393,00

13.940,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

13.942,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

11.843,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

568,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Indemnizație de hrană

10.01.17

1.376,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Stimulentul de risc

10.01.29

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

311,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

311,70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.011,00

0,00

1.385,00

1.385,00

1.385,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

191,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)

20.03

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

15,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.539,00

0,00

11.489,00

11.489,00

11.489,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

9.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9.489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale

57.02.04

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

210,00

0,00

230,00

240,00

250,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

18.048,00

0,00

18.378,00

18.586,00

19.303,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                               '    ■ *'^1

68.02.05.02

18.048,00

0,00

18.378,00

18.586,00

19.303,00

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe                                                             0

68.02.10

Crese - -

68.02.11

1.498,60

0,00

1.345,00

1.433,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.671,40

0,00

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

33,00

0,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.638,40

0,00

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

4.796,60

0,00

4.748.00

5.035,00

4.748,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                                               “LJLJ.'Î-"'

68.02.50.50

4.796,60

0,00

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

35.416,48

0,00

27.072,00

30.070,80

31.043,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

8.616,90

0,00

8.413,50

9.154,70

9.344,70

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.616,90

0,00

8.413,50

9.245,70

9.344,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.616,90

0,00

8.413,50

9.245,70

9.344,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

4.175,90

0,00

3.100,00

3.898,00

3.997,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

3.875,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

2.302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.373,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

4.441,00

0,00

5.313,50

5.347,70

5.347,70

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

4.441,00

0,00

5.313,50

5.347,70

5.347,70

Transferuri către instituții publice

51.01.01

4.441,00

0,00

5.313,50

5.347,70

5.347,70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE fcod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.175,90

0,00

3.100,00

3.898,00

3.997,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

4.441,00

0,00

5.313,50

5.256,70

5.347,70

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

26.799,58

0,00

18.658,50

20.916,10

21.698,30

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

26.799,58

0,00

18.658,50

20.916,10

21.697,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

26.799,58

0,00

18.658,50

20.916,10

21.697,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

25.966,38

0,00

16.550,40

18.771,90

19.597,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

25.189,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.189,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

833,20

0,00

2.108,10

2.144,20

2.100,30

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

833,20

0,00

2.108,10

2.144,20

2.100,30

Transferuri către instituții publice

51.01.01

833,20

0,00

2.108,10

2.144,20

2.100,30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local '

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ V*     7 x

Din total capitol:                                                                                 ■

Salubritate si deșeuri

74.02.05

24.538,38

0,00

13.411,40

15.039,90

16.595,00

Salubritate

74.02.05.01

12.282,00

0,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deșeurilor

74.02.05.02

12.256,38

0,00

8.340,40

9.831,90

10.602,00

Canalizare

74.02.06

1.428,00

0,00

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului                                                           , 4 •

74.02.50

833,20

0,00

2.108,10

2.144,20

2.101,30

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

6.080,35

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCTlOANRE(cod 01+79+84)

6.080,35

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.080,35

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

6.080,35

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

6.080,35

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subvenții

40.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

6.080,35

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Alți combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

27.434,00

0,00

27.860,00

28.168,00

27.860,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

27.434,00

0,00

27.860,00

28.168,00

27.860,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

16.902,00

0,00

17.328,00

17.636,00

17.328,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

8.300,00

0,00

5.328,00

5.636,00

5.328,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

7.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

8.602,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

8.602,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

10.532,00

0,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.532,00

0,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

10.532,00

0,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

10.532,00

0,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

27.860,00

28.168,00

27.860,00

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)                                  /„v"*           'r

84.02.03

27.434,00

0,00

27.860,00

28.168,00

27.860,00

Drumuri și poduri                                                       /O

84.02.03.01

Transport în comun                                  __________________W.___

84.02.03.02

8.602,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

84.02.03.03

18.832,00

0,00

15.860,00

16.168,00

15.860,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)                                                \                    Y//

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă                                                                     ’v *^^7

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                                              '"k Oj+TllV

84.02.50

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

32.652,05

0,00

4.012,00

3.680,00

7.431,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1.459,32

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

772,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18+56.32)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabilo aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la

58.05 + 58.11+58.16)

58

5.602,42

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

24.818,01

0,00

4.012,00

3.680,00

7.431,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

628,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

628,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

291,50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabilo aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la

58.05 + 58.11+58.16)

58

337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58.02.03)

58,02

337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.02.01

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

291,50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

291,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

291,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

150,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

63,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

71.01.30 71,02

78,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

628,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive

51.02.01.03

628,50

0,00

0,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

12.335,75

0,00

855,00

377,00

6.061,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

4.434,98

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

4.434,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

58

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European do Dezvoltare Regională (FEDR )

58.01

298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

58.01.01

41,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

58.01.02

257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.03.01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4.134,98

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

4.134,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

4.134,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

3.332,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

F

71.01.03

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

96,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si mobilizare

71.02.01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare cu capital social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

1.688,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

1.688,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2.746,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

709,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

2.036,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

51.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

1.023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

1.023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

1.023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

5.768,39

0,00

815,00

357,00

6.061,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.768,39

0,00

815,00

357,00

6.061,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

435,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

435,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51.02.29

435,76

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabilo aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la

58.05 + 58.11+58.16)

58

3.876,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European do Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

2.357,95

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.01.01

338,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

2.018,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European do Vocinătato (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

1.518,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.12.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

1.518,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.456,00

0,00

815,00

357,00

6.061,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

1.456,00

0,00

815,00

357,00

6.061,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

1.456,00

0,00

815,00

357,00

6.061,00

Construcții

71.01.01

1.266,00

0,00

815,00

357,00

6.061,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport                                            a

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                  .. “

71.01.03

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe                                                        / 0

71.01.30

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:                                                         / %             ' Al

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2.607,15

0,00

200,00

100,00

6.061,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale                      "

67.02.03.02

- ...       ^^'4^

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

150,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.061,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

2.457,15

0,00

200,00

100,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1.412,56

0,00

615,00

257,00

0,00

Sport

67.02.05.01

435,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Tineret

67.02.05.02

Inretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

976,80

0,00

615,00

257,00

0,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.748,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

707,38

0,00

40,00

20,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

707,38

0,00

40,00

20,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabilo aforonto cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la

58.05+ 58.11+58.16)

58

419,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European do Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03)

58,01

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.01.01

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58.02.03)

58,02

321,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Finanțare națională

58.02.01

195,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

126,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

287,75

0,00

40,00

20,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

287,75

0,00

40,00

20,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

287,75

0,00

40,00

20,00

0,00

Construcții

71.01.01

104,75

0,00

40,00

20,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Crese

68.02.11

198,00

0,00

40,00

20,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

509,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

509,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

8.908,97

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

8.001,87

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

8.001,87

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

432,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51.02.29

432,56

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

772,30

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

772,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

772,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod

58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Europoan do Dozvoltaro Regională (FEDR )

58.01

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

58.01.01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene ")

58.01.02

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

6.795,01

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

6.795,01

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

6.795,01

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Construcții

71.01.01

6.595,01

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe                                                                          . .}'                \\

71.01.30

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)                                                                            'SM

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:                                                                                /

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe                                                                      «X/7

70.02.03

70.02.03.01

6.710,50

6.710,50

0,00

0,00

1.557,00

1.557,00

1.703,00

1.703,00

690,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor                                         \               ^.-^Z

70.02.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

23,00

0,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

1.262,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

907,10

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

907,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabilc aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la

58.05 + 58.11+58.16)

58

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul Europoan do Vocinătato (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

Finanțare națională

58.12

58.12.01

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

527,10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

527,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

527,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

307,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

20,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări 2024

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si mobilizare

71.02.01

Din total capitol:______

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

506,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

506,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului

74.02.50

401,05

0,00

Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

10.589,83

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Acțiuni generale economice, comerciale și do muncă (cod 80.02.01)

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

671,02

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

671,02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

58

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European do Dozvoltare Regională (FEDR )

58.01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

58.01.01

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

58.01.02

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

58.03

1,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

58.03.01

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

58.03.02

1,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

58.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

668,06

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

668,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

668,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

648,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

671,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alți combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

9.918,81

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

9.918,81

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe SAPARD

55.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

58

284,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European do Dozvoltare Regională (FEDR )

58,01

284,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

58.01.01

37,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

58.01.02

246,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

9.634,61

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

9.634,61

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

9.634,61

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Construcții

71.01.01

9.634,61

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

9.918,81

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

699,94

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Străzi

84.02.03.03

9.218,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședința,//

Consilier, TANASĂ MIHAIL GABRIEL

/o

•           7


JUDEȚUL BOTOȘANI

Unitatea administrativ-teritoriala: BOTOȘANI

Instituția publică:_______________________________

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 121 din 21.04.2021FORMULAR 14

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTIȚII Șl SURSE DE FINANȚARE

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

ESTIMĂRI

2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

1. Total surse de finanțare

I

II

439129,25

64340,39

31688,34

139126,49

32652,05

161497,93

137969,83

300,00

235,00

1. Total surse de finanțare

I

II

439129,25

64340,39

31688,34

139126,49

32652,05

161497,93

137969,83

300,00

235,00

02 Buget local din care:

I

II

439129,25

64340,39

31688,34

139126,49

32652,05

161497,93

137969,83

300,00

235,00

51.02 Transferuri de capital din care:

1 II

2392,71

1423,62

0,00

2428,41

1459,32

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

1

II

850,79

402,00

0,00

850,79

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1

II

1577,62

1057,32

0,00

1577,62

1057,32

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

1 II

1274,00

891,49

119,19

772,30

772,30

501,70

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

1

II

1274,00

891,49

119,19

772,30

772,30

501,70

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 II

320525,21

12378,27

6775,85

57516,41

5602,42

134475,66

127998,14

300,00

235,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1 II

305220,22

9174,91

6133,76

48392,74

3041,15

129188,34

127639,14

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

1

II

40441,28

1245,86

813,69

6424,25

432,17

17090,02

16927,01

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

264778,94

7929,05

5320,07

41968,49

2608,98

112098,32

110712,13

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

1 il

11176,91

1178,48

519,85

7041,03

658,63

4076,88

59,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

1

II

1482,15

301,05

68,95

905,38

232,10

568,77

8,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

9694,76

877,43

450,90

6135,65

426,53

3508,11

51,00

0,00

0,00

58.03 Fondul de Coeziune, din care:

1

II

3,96

3,96

0,00

3,96

3,96

0,00

0,00

0,00

0,00

58.03.01 Finanțare Națională

1

II

1,26

1,26

0,00

1,26

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+..+8

3

4

5

6

7

8

58.03.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

2,70

2,70

0,00

2,70

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

58.12 Finanțare Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI), din care:

I

II

2629,12

1660,92

122,24

1718,68

1538,68

910,44

0,00

0,00

0,00

58.12.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.12.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

2629,12

1660,92

122,24

1718,68

1538,68

910,44

0,00

0,00

0,00

58.30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei, din care:

(1            șn

I

II

1495,00

360,00

0,00

360,00

360,00

300,00

300,00

300,00

235,00

58.30.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.30.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

1495,00

360,00

0,00

360,00

360,00

300,00

300,00

300,00

235,00

71 Active nefinanciare

I II

114901,63

49611,31

24793,30

78409,37

24818,01

26520,57

9971,69

0,00

0,00

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

II

268225,85

47743,97

27568,83

73401,63

20175,14

64164,59

130659,63

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I

II

268225,85

47743,97

27568,83

73401,63

20175,14

64164,59

130659,63

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

1 II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

/

II

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1 II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

1 II

186,00

271,19

119,19

152,00

152,00

34,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

1 II

186,00

271,19

119,19

152,00

152,00

34,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 II

233231,95

10602,02

6245,39

48993,19

4356,63

56599,62

127639,14

0,00

0,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1 II

231014,19

8961,10

6123,15

47474,51

2837,95

55900,54

127639,14

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

1

II

30594,83

1214,25

812,28

6299,66

401,97

7368,16

16927,01

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

1 II

200419,36

7746,85

5310,87

41174,85

2435,98

48532,38

110712,13

0,00

0,00

58.12 Finanțare Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI), din care:

1 II

2217,76

1640,92

122,24

1518,68

1518,68

699,08

0,00

0,00

0,00

58.12.01 Finanțare Națională

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

ESTIMĂRI

2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+..+8

3

4

5

6

7

8

II

0,00

0,00

0,00

58.12.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

2217,76

1640,92

122,24

1518,68

1518,68

699,08

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

-V? , A» w** ■ '■ 'A       AX

1 II

34807,90

36870,76

21204,25

24256,44

15666,51

7530,97

3020,49

0,00

0,00

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare                                                                \\         Q' < '" / , ■//

1 II

62581,70

5285,80

214,86

46319,36

5070,94

9427,34

6300,00

300,00

235,00

02 Buget local din care:

1 II

62581,70

5285,80

214,86

46319,36

5070,94

9427,34

6300,00

300,00

235,00

51.02 Transferuri de capital din care:

1 II

921,30

122,00

0,00

921,30

122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

1

II

400,00

121,00

0,00

400,00

121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1 II

521,30

1,00

0,00

521,30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

1 II

1036,70

569,00

0,00

569,00

569,00

467,70

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

1 II

1036,70

569,00

0,00

569,00

569,00

467,70

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 II

4372,07

498,96

0,00

1393,99

498,96

2143,08

300,00

300,00

235,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1 II

2461,75

115,00

0,00

830,03

115,00

1631,72

0,00

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

1

II

329,35

18,50

0,00

112,89

18,50

216,46

0,00

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

2132,40

96,50

0,00

717,14

96,50

1415,26

0,00

0,00

0,00

58.03 Fondul de Coeziune, din care:

1 II

3,96

3,96

0,00

3,96

3,96

0,00

0,00

0,00

0,00

58.03.01 Finanțare Națională

1

II

1,26

1,26

0,00

1,26

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

58.03.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

2,70

2,70

0,00

2,70

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

58.12 Finanțare Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI), din care:

1

II

411,36

20,00

0,00

200,00

20,00

211,36

0,00

0,00

0,00

58.12.01 Finanțare Națională

1

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.12.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

411,36

20,00

0,00

200,00

20,00

211,36

0,00

0,00

0,00

58.30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei, din care:

1

II

1495,00

360,00

0,00

360,00

360,00

300,00

300,00

300,00

235,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+..+8

3

4

5

6

7

8

58.30.01 Finanțare Națională

ii *            5»

I

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.30.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

1495,00

360,00

0,00

360,00

360,00

300,00

300,00

300,00

235,00

71 Active nefinanciare

I II

56251,63

4095,84

214,86

43435,07

3880,98

6816,56

6000,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

108321,70

11310,62

3904,65

19405,50

7405,97

87906,00

1010,20

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I II

108321,70

11310,62

3904,65

19405,50

7405,97

87906,00

1010,20

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

1471,41

1301,62

0,00

1507,11

1337,32

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

/ //

450,79

281,00

0,00

450,79

281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1

II

1056,32

1056,32

0,00

1056,32

1056,32

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

1 II

51,30

51,30

0,00

51,30

51,30

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

1 II

51,30

51,30

0,00

51,30

51,30

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 II

82921,19

1277,29

530,46

7129,23

746,83

75732,96

59,00

0,00

0,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1 II

71744,28

98,81

10,61

88,20

88,20

71656,08

0,00

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

1

II

9517,10

13,11

1,41

11,70

11,70

9505,40

0,00

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

62227,18

85,70

9,20

76,50

76,50

62150,68

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

1 II

11176,91

1178,48

519,85

7041,03

658,63

4076,88

59,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

1 II

1482,15

301,05

68,95

905,38

232,10

568,77

8,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

9694,76

877,43

450,90

6135,65

426,53

3508,11

51,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1 II

23842,10

8644,71

3374,19

10717,86

5270,52

12173,04

951,20

0,00

0,00

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

1 II

733,05

733,05

0,00

733,05

733,05

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

1 II

733,05

733,05

0,00

733,05

733,05

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1

733,05

733,05

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0              AP' .„«lA

1

2=3+..+8

3

4

5

6

7

8

II

733,05

0,00

733,05

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare                                                                Vv 7 4^//

I II

89347,44

2203,54

10,83

6629,19

2192,71

82718,25

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I

II

89186,44

2153,54

10,83

6468,19

2142,71

82718,25

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

1191,41

1021,62

0,00

1191,41

1021,62

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

1 II

170,79 1,00

0,00

170,79 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1

II

1020,62

1020,62

0,00

1020,62

1020,62

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 li

71744,28

98,81

10,61

88,20

88,20

71656,08

0,00

0,00

0,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1 II

71744,28

98,81

10,61

88,20

88,20

71656,08

0,00

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

1 II

9517,10

13,11

1,41

11,70

11,70

9505,40

0,00

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

1 II

62227,18

85,70

9,20

76,50

76,50

62150,68

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1 II

16411,75

1083,11

0,22

5349,58

1082,89

11062,17

0,00

0,00

0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

1 II

18172,51

8305,33

3893,82

11974,56

4411,51

5187,75

1010,20

0,00

0,00

02 Buget local din care:

1 II

18208,21

8341,03

3893,82

12010,26

4447,21

5187,75

1010,20

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

1 II

280,00

280,00

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

/ II

280,00

280,00

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1

II

55.01 Transferuri interne din care:

1 II

51,30

51,30

0,00

51,30

51,30

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

1 II

51,30

51,30

0,00

51,30

51,30

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 II

11176,91

1178,48

519,85

7041,03

658,63

4076,88

59,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

1 II

11176,91

1178,48

519,85

7041,03

658,63

4076,88

59,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

1

II

1482,15

301,05

68,95

905,38

232,10

568,77

8,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

9694,76

6135,65

3508,11

51,00

0,00

0,00

mii iei -

CAPITOL/

grupa/                                                      /cr ’ ii

sursa

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI

2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

II

877,43

450,90

426,53

71 Active nefinanciare

I II

6664,30

6795,55

3373,97

4602,23

3421,58

1110,87

951,20

0,00

0,00

CAPITOL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

II

5794,96

928,08

299,58

4585,96

628,50

1209,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I

II

5794,96

928,08

299,58

4585,96

628,50

1209,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

5455,31

630,51

293,51

4266,31

337,00

1189,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

1 II

5455,31

630,51

293,51

4266,31

337,00

1189,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

1

II

723,67

75,94

38,94

534,67

37,00

189,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

1

II

4731,64

554,57

254,57

3731,64

300,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1 II

339,65

297,57

6,07

319,65

291,50

20,00

0,00

0,00

0,00

51.01.03 Autorități executive

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

1. Total surse de finanțare

1 II

120,00

120,00

0,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

1 II

120,00

120,00

0,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1 II

120,00

120,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări pentru alimentare alternativa (backup) cu en el Centru de date Casa Cartii_ (Grup electrogen + baterie de surse 2 x 15 KVA ) (proiectare si execuție)

1 II

120,00

120,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții

1. Total surse de finanțare

1 II

5674,96

808,08

299,58

4465,96

508,50

1209,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

1 II

5674,96

808,08

299,58

4465,96

508,50

1209,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

1 II

5455,31

630,51

293,51

4266,31

337,00

1189,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

1 II

5455,31

630,51

293,51

4266,31

337,00

1189,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

1 II

723,67

75,94

38,94

534,67

37,00

189,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

1 II

4731,64

554,57

254,57

3731,64

300,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1 II

219,65

177,57

6,07

199,65

171,50

20,00

0,00

0,00

0,00

b. dotări independente

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+..+8

3

4

5

6

7

8

1. Total surse de finanțare

I II

02 Buget local din care:

I

II

100,40

100,40

0,00

100,40

100,40

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

100,40

100,40

0,00

100,40

100,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Imprimanta multifuncționala color (plotter)

I

I II

24,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scaner format AO

I                                                      \

I II

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soft devize project manager

I                                                                                                 *                  Fii

I II

6,40

6,40

0,00

6,40

6,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Licența soft diversificare modalitati încasare DITL                                                          r '

\V ^^'7/

I II

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Digi Place URBACT III                                                                             '

| -Laptop cu licențe Windows 10 Pro si Office - 2 buc

I II

11,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Digi Place URBACT III

| -calculator cu licențe windowslO Pro si oftice -1 buc

I

II

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

calculator cu licențe Windows 10 Pro si Office -1 buc

I II

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aparat de aer condiționat Data Center - 2 buc

I II

30,00

30.00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

1. Total surse de finanțare

I

II

02 Buget local din care:

I

II

5574,56

707,68

299,58

4365,56

408,10

1209,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

5455,31

630,51

293,51

4266,31

337,00

1189,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I

II

5455,31

630,51

293,51

4266,31

337,00

1189,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

723,67

75,94

38,94

534,67

37,00

189,00

0,00

0,00

0,00

Simplificarea administrativa si reducerea birocrației prin implementarea |de masuri de digitalizare in Municipiul Botoșani - cod MySMIS 128790

I II

345,14

68,83

38,83

345,14

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficienta si performanta in administrația publica locala a Municipiului Botoșani SMIS 135796

I

II

378,53

7,11

0,11

189,53

7,00

189,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

4731,64

554,57

254,57

3731,64

300,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

Simplificarea administrativa si reducerea birocrației prin implementarea |de masuri de digitalizare in Municipiul Botoșani - cod MySMIS 128790

I

II

2256,64

453,86

253,86

2256,64

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficienta si performanta in administrația publica locala a Municipiului Botoșani SMIS 135796

I II

2475,00

100,71

0,71

1475,00

100,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I

119,25

99,25

20,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI

2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

II

77,17

6,07

71,10

Simplificarea administrativa si reducerea birocrației prin implementarea de masuri de digitalizare in Municipiul Botoșani - cod MySMIS 128790

I II

53,10

59,07

5,97

53,10

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficienta si performanta in administrația publica locala a Municipiului Botoșani SMIS 135796

I II

58,15

10,10

0,10

38,15 10,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Studiu de risc în vederea implementării unor sisteme de detectare/semnalizare/ alarmare în caz de incendiu pentru sediul primăriei si Casa Cârtii

4.^          X. A

I II

8,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 61 ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL GENERAL

41____

1. Total surse de finanțare

S'4 o

I II

189,00

189,00

0,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

/

//

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.03.04 Poliția Locală

C. Alte cheltuieli de investiții

1. Total surse de finanțare

I II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

1 II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

1

II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

1 II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. dotări independente

1. Total surse de finanțare

1 II

02 Buget local din care:

1 II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

1 II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

/ II

189,00

189,00

0,00

189,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoturism - 2 buc

1 II

180,00

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rampa sonore si luminoasa - 2 buc

1

II

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 65 INVAȚANIANT

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

1 II

29738,72

8182,55

3747,57

27317,15

4434,98

2421,57

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2020

PREVEDERI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI

2023

ESTIMĂRI 2024

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

02 Buget local din care:

Î.Q' a o o

I II

29738,72

8182,55

3747,57

27317,15

4434,98

2421,57

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

10493,62

318,68

18,68

8395,92

300,00

2097,70

0,00

0,00

0,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

10491,62

316,68

18,68

8393,92

298,00

2097,70

0,00

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

1393,21

43,49

2,49

1114,94

41,00

278,27

0,00

0,00

0,00

58.