Hotărârea nr. 120/2021

HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanților municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. in vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație la S.C. Eltrans S.A.,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului juridic contencios și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

în baza prevederilor din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (10 lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu Bogdan Ciprian și Bosovici Călin George, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează:

  • a) Vot ”pentru” numirea domnilor:

  • 1. Pădurariu Cătălin

  • 2. Ciocan Vasile

  • 3. Cojocariu - Berențan Elena - Paula

  • 4. Florea Ana Meda

  • 5. Drelciuc Simion

ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

Art. 2 Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii al societății.

Art. 3. Reprezentanții AGA a SC Eltrans SA Botoșani vor lua act de decizia Consiliului Local al Municipiului Botoșani de a respinge desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, decizie luată în ședința Consiliului local din 31.03.2021.

Art. 4 Se dispune declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor SC Eltrans SA Botoșani. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 5 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Eltrans S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


conform referat nr. 10965 din 16.04.2021


Botoșani, 14 aprilie 2021

Nr. 120

UAT Municipiul Botoșani

Nr. 10965 din 16.04.2021

REFERAT

privind contrasemnarea H.C.L. nr. 120/14.04.2021 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani

Subsemnata, Oana Gina Georgescu - Șef Serviciu Juridic Contencios Registru Agricol, în calitate de funcționar public ce îndeplinesc atribuții de Secretar General al Municipiului Botoșani pe perioada în care titularul funcției - dl. Ioan Apostu se află în concediu de odihnă, în temeiul prevederilor art. 140 alin. 1 și 3 din OUG nr. 57/2019, prin prezenta arăt că la avizarea de legalitate a HCL nr. 120/14.04.2021 trebuiesc reținute următoarele motive:

Prin HCL nr. 123/30.04.2020, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților municipiului în A.G.A. S.C. Eltrans S.A. Botoșani în sensul exprimării votului „pentru” numirea administratorilor provizorii ai S.C. Eltrans S.A. Botoșani, pe o durată de cel mult 4 luni, după cum urmează: Achiței Carmen, Alexa Cătălin Virgil, Cracană Serghi, Ivănescu Victor, precum și pentru declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor, care să fie efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată.

Această hotărâre a consiliului local a fost adusă la cunoștința publicului de la data de 13 mai 2020, dată la care a devenit obligatorie potrivit art. 198 Cod administrativ.

Ulterior, prin HCL nr. 192/19.06.2020 a fost modificat art. 1 lit. b) din HCL nr. 123/30.04.2020 în sensul completării numărului administratorilor provizorii cu Hrițcu Cristian.

A.G.A. S.C. Eltrans S.A., prin art. 9 din Hotărârea nr. 6/22.06.2020 a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație provizoriu, prin Decizia nr. 12/24.06.2020 a decis declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Raportat la prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Botoșani nu a mai adoptat vreo hotărâre de prelungire a mandatului administratorilor provizorii.

Conform adresei înaintată de S.C. Eltrans S.A. Botoșani prin director general Ivănescu Victor, înregistrată la registratura consiliului local cu nr. 130/19.01.2021, s-a făcut cunoscut faptul că mandatul administratorilor provizorii a încetat la data de 22.10.2020.

Prin urmare, S.C. ELTRANS S.A. Botoșani se găsește în situația în care nu are constituit Consiliu de Administrație și nu pot fi îndeplinite atribuțiile acestuia prevăzute de art. 19 din Statutul societății și în art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților.

Potrivit adresei înaintată de S.C. Eltrans S.A. Botoșani prin director general Ivănescu Victor, înregistrată la registratura consiliului local cu nr. 162/12.02.2021, s-a făcut cunoscut „imperativa necesitate a existenței unui consiliu de administrație în cadrul societății, care să aprobe conform legii toate documentele urgente ale societății, respectiv: buget de venituri și cheltuieli, organigrama societății, situațiile financiare lunare, indicatori realizați lunar, precum și alte documente necesare desfășurării activității societății și care necesită, conform, aprobare CA.” Având în vedere că în ședințele ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 28.01.2021, respectiv din data de 31.03.2021 a fost respins Proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani, prin respingerea propunerilor, la data adoptării HCL nr. 120/14.04.2021, societatea comercială, la care Municipiul Botoșani prin autoritatea tutelară - Consiliul Local este acționar unic, nu are constituit Consiliu de Administrație, deoarece mandatele administratorilor provizorii nu au fost prelungite în temeiul art. 64 1 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 intrând sub incidența prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani, dezbătut în ședința extraordsinară a Consiliului Local al Municipiului Botoșani a avut din partea comisiei de specialitate aviz nefavorabil, însă, potrivit prevederilor art. 24 alin. 2 și art. 29 alin. 10 și alin. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin HCL nr. 329/2019, cu modificările și completările ulterioare, acest aviz este consultativ.

Conform prevederilor art. 27 alin. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin HCL nr. 329/2019 și ale art. 139 alin. 6 din OUG nr. 57/2019, propunerile au fost votate prin vot secret. Președintele comisiei de validare a votului a înaintat președintelui de ședință și secretarului general al municipiului procesul -verbal al numărării voturilor conform art. 15 din regulamentul aprobat prin HCL nr. 329/2019 modificată prin HCL nr. 370/2019.

De reținut este faptul că în raportul de specialitate nr. 1696/05.04.2021 întocmit de specialiștii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani la Proiectul de hotărâre nr. 125/02.04.2021, cu propunerile de numire ca administratori ai S.C. ELTRANS S.A. Botoșani a persoanelor nominalizate în recomandarea expertului independent, s-a menționat că nu întrunește condițiile de lergalitate pentru a fi aprobat.

De asemenea, există și un punct de vedere al specialiștilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani la Proiectul de hotărâre nr. 125/02.04.2021, înregistrat la registratura consiliului local cu nr. 2753/14.04.2021.

Prin urmare, la data de 14.04.2021, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a adoptat cu 13 voturi „pentru” și unul „împotrivă” pentru HCL nr. 120, după ce comisia de validare a numărării voturilor a validat 12 voturi cu „da” și a anulat un buletin de vot, fiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 139 alin. 3 lit i) din OUG nr. 57/2019.

Pentru SECRETAR GENERAL,

Oana Gina Georgescu - Șef Serviciu Juridic Contencios Registru Agricol