Hotărârea nr. 12/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunere domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani,

văzând Nota de fundamentare nr. int. 308/20.01.2021 privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere solicitarea Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 136/21.01.2021,

în baza dispozițiilor art. 23 alin. (1) - (2) și alin. (4) - (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile comunitare de utilități publice,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul nr. 1, lit. i) din Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani, se modifică și va avea următorul conținut:

Art.1 - i) Abonamente gratuite pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 65 lei/lună. Eliberarea abonamentelor se va face de operatorul de transport în baza documentelor doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006, iar decontarea contravalorii acestora se va face în baza unui contract încheiat de conducerea executivă a administrației locale cu operatorul de transport. Operatorul de transport va justifica eliberarea abonamentelor prin prezentarea la serviciul specializat din aparatul de specialitate al primarului, în copie certificată pentru conformitate, a documentelor doveditoare care au stat la baza eliberării acestora.”

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 12