Hotărârea nr. 119/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL privind modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect,

văzând raportul de specialitate comun al Directorului Economic, al Direcției de Dezvoltare Locală și al Serviciului Investiții nr. INT 1237/10.03.2021, privind proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, aferent apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea

patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte POR /2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate,

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” în cuantum de 59.511.897,43 lei, respectiv 12.209.071,36, euro (inclusiv TVA). 1 euro = 4,8744 lei, conform cursului euro la data de 01.03.2021, conform Devizului general întocmit de proiectant SC Novartis SRL Oradea

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Botoșani de 36.679.234,99 lei (7.524.871,78 euro), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2.% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 456.653,25 lei (93.683,99 euro) reprezentând cofinanțarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Cosmin-Ionuț Andrei - Primar/reprezentant legal să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Botoșani.

Art. 7. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 14 aprilie 2021

Nr. 119