Hotărârea nr. 118/2021

HOTĂRARE Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

Analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului investiții. Directorului Economic, Directorului Direcției Dezvoltare Locală, nr. INT 1247/10.03.202,1 precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârile anterioare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 14 aprilie 2021

Nr. 118

ROMÂNIA

Anexa la HCL nr. 118 din 14.04.2021


JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Denumirea obiectivului de investiții:

“Consolidarea și restaurarea Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoșani”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

A) Indicatori economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) - 59.511.897,43 lei / 12.209.071,36 euro (1 euro = 4,8744 lei, conform cursului euro la data de 01.03.2021)

din care C + M = 41.518.912,87 lei / 8.517.748,41 euro

  • Suprafața construită totală la sol - 2.104,91 mp

  • Suprafața construită desfășurată totală - 9.330,99 mp

o Suprafața utilă desfășurată totală (Su)- 5.683,12 mp

o Suprafața utilă subsol - 679,59 mp

o Suprafața utilă parter - 1.695,58 mp

o Suprafața utilă etaj I - 1.072,19 mp

o Suprafața utilă etaj II - 741,40 mp

o Suprafața utilă etaj III - 1.494,36 mp

  • 3. Surse de finanțare:

  • - surse de finanțare nerambursabile UE, P.O.R. 2014 - 2020, Axa 5.1 - proiecte nefinalizate +buget național

  • - buget local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă