Hotărârea nr. 115/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor nr. 1C, CF/NC 60599” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Plopilor nr. 1C, CF/NC 60599” în vederea realizării obiectivului construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, analizând propunerea d-lui primar Cosmin - Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Plopilor nr. 1C, CF/NC 60599” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Plopilor nr. 1C, CF/NC 60599” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, de către investitori persoane fizice, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 11/2020, întocmit de către S.C. BIA SORANA TULBURE, coordonator proiect: URB. arh. Mihai G. Tulbure, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 900,0mp

  • P.O.T. = propus 13,33 %

  • C.U.T. = propus 0,25

  • Locuință unifamilială

o Regim de înălțime: P+M

o H max. cornișă 5,45m față de CTS

o H max. coamă 8,45m față de CTS

o   Suprafața construită: 100,00mp.

o   Suprafața construită desfășurată: 200,00mp.

Anexa gospodărească

o Regim de înălțime: P

o H max. cornișă 2,50m față de CTS

o H max. coamă 4,50m față de CTS

o   Suprafața construită: 20,00mp.

o   Suprafața construită desfășurată: 20,00mp.

Împrejmuire teren - conform planșa Reglementări urbanistice PUD -A03

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31.03.2021

Nr. 115