Hotărârea nr. 114/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Națională nr. 37A, CF/NC 52184” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Națională nr. 37A, CF/NC 52184” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Națională nr. 37A, CF/NC 52184” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E”, văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Națională nr. 37A, CF/NC 52184în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E”, de către investitor persoană fizică, pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 35/2020 întocmită de către proiectant general -S.C. H’ART STUDIO S.R.L., coordonator urbanist: Arh. TULBURE Mihai, șef proiect: C.Arh. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața totală teren = 240,00mp,

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. din I1 -zona de unități industriale, de depozitare și transport combinată cu LI - zona predominant rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m) în ISc - zonă de unități industrial de depozitare și transport - construcții comerciale.

 • Construcție propusă - spațiu comercial

 • Sc propus = 80,00mp - 33,33% - max. 33,35%

 • Scd propus = 153,00mp - 0,637 - max 0,640

 • Nr. niveluri = 2,0 niv

 • Regim de înălțime - P

 • H max atic = 6,50m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 33,33% - max 33,35%

 • Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,637- max 0,640

 • S spațiu verde amenajat - S = cca. 59,02mp = 24,60% - min. 22,93%

 • Circulații carosabile și parcări (suprafețe betonate, trotuare) - S = 100,98mp - 42,07% -max. 42,07%

 • Nr. parcări - prin documentație se propun 2 locuri de parcare

 • Se va acorda o atenție deosebită spațiului verde de separație între limitele domeniul public și domeniul privat, pe zona aliniamentului parcelei, prin amenajarea unei zone de spațiu verde cu rol ambiental.

 • Se aprobă amenajarea accesului pietonal la parcelă, domeniul public afectat 1,75 mp

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31.03.2021

Nr. 114