Hotărârea nr. 112/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management , caietului de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu”, modificată prin HCL nr. 10/2021 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management , caietului de obiective, condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de

manager la Teatrul „Mihai Eminescu”, modificată prin HCL nr. 10/2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea art. 2 alin (3) din anexa nr.1 Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a punctelor 4.2, 4.4 si 4.5 din anexa nr. 2 - Caietul de obiective la HCL nr. 395/2020 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, caietului de obiective, condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, modificată prin HCL nr. 10/2021,

având în vedere procesul verbal încheiat la finalizarea etapei de analiză a proiectelor de management nr. 208 din 22 martie 2021, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr. 1519/26.03.2021 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, coroborate cu cele ale art. 129 alin (2) lit. (d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Alineatul (3) al articolului 2 din anexa nr.1 la HCL nr.395/2020 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, modificat prin HCL nr. 10 /2021, se modifică și va avea următorul conținut:

  • „ (3) Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar:

  • - 12 aprilie 2021 - data limită pentru aducerea la cunoștință publică, a condițiilor de

participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului.

  • - 7 mai 2021 - data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați.

  • - 24 mai 2021 - data limită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea

rezultatelor.

  • - 25 mai - 4 iunie 2021 - perioada de susținere a proiectelor de management în cadrul unui

interviu, înregistrat video.

Art.2 Se aprobă modificarea punctelor 4.2,  4.4, si 4.5 din Caietul de obiective pentru

concursul de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Anunțul public privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani și caietul de obiective se vor întocmi conform modificărilor aprobate la art. 1 si 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul municipiului Botoșani prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 112

Anexa la HCL nr. 112 din 31.03.2021

Punctele 4.2, 4.4 și 4.5 din Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii patru ani:

Nr. Crt.

Indicatori de performanta

An 2017

An 2018

An 2019

An 2020

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție +venituri -cheltuieli de capital )/nr. de beneficiari

4.348.694

4.892.707

6.178.189

6.747.404

2.

Fonduri nerambursabile atrase         ( lei )

-

-

-

3.

Număr de activități educationale

-

-

-

4.

Număr de apariții media ( fără comunicate de presă )

20

29

35

15

5.

Număr de beneficiari neplătitori

5942

7000

7132

101

6.

Număr de beneficiari plătitori

17.378

19.576

27.676

9096

7.

Număr de reprezentații/ frecvența medie zilnică

96/1sp la 3 zile

103/1sp la 3 zile

156/1sp la 2 zile

56/1sp la 7 zile

8.

Număr de proiecte/acțiuni culturale ( premiere)

7

5

4

7

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

206.811

223.412

282.945

118.925

4.4. Programul minimal realizat pe ultimii patru ani

Nr. crt

Premiera

Regie

Data

Buget prevăzut

Buget consumat

Anul 2017

1

Bocitoarele vesele

Alexandru

Vasilache

21.01.2017

15.074,00

5435,00

2

Muzicantii din Bremen

Dan Tudor

15.02.2017

10.081,00

3765,00

3

Cartofi prăjiți cu orice

Antonela Cornici

23.04.2017

23.646,70

6910,80

4

În largul nostru

Vlad Cepoi

06.06.2017

8090,00

7375,14

5

O noapte furtunoasa

George Svaiter

23.06.2017

12608,20

5515,00

6

Apus de soare

Marius Rogojinschi

25.06.2017

11252,00

1820,00

7

Titanic Vals

Dan Tudor

30.09.2017

20.986,00

8868,16

8

The American Dream

Teodora Câmpineanu

25.11.2017

9378,00

10955,00

Anul 2018

Nr. crt

Premiera

Regie

Data

Buget prevazut

Buget consumat

1

Unchiul Vanea

Antonela Cornici

18.02.2018

34.113,80

30.417,40

2

Zeul

Măcelului

Ervin Șimsenshon

02.06.2018

15.09.2018

24.768,00

19.560,00

3

Arta

Teodora Câmpineanu

21.10.2018

16.595,00

2820,00

4

Cum apar nebunii

Ludmila Scripca

17.11.2018

10.465,00

7436,00

5

Femei care iubesc bărbații

Radu Romaniuc

15.12.2018

10.465,00

7436,00

Anul 2019

Nr. crt

Premiera

Regie

Data

Buget prevazut

Buget consumat

1

Vise de opal

Vlad Cepoi

09.03.2019

7640,00

7600,00

2

Îmbătati de dragoste

Alexandru

Vasilache

15.06.2019

13.853,00

4283,26

3

Casting

Alexandru

Vasilache

21.06.2019

555,00

250,55

4

Ciudat imobil

Horia Suru

28.06.2019

16.500,00

16880,97

Anul 2020

Nr. crt

Premiera

Regie

Data

Buget prevăzut

Buget consumat

1

Ivan Turbincă

Ion Sapdaru

18 - 01 - 2020

2.000,00

1.950,00

2

Portugalia

Vladimir Anton

08 - 02 - 2020

26.290,00

18.319,00

3

Intoarcerea de acasă

Silvia Raileanu

27-06-2020

1.631,00

600,00

4

Consiliu de familie

Antonella Cornici

11-07-2020

18.940,00

17.146,00

5

Patima Roșie

Cristian Gheorghe

08-08-2020

9.858,00

6.625,00

6

Zăpezile de altădată

Petronela Loredana Chiribuță

19-09-2020

5.829,00

4.820,00

7

Proștii sub clar de lună

Vlad Cepoi

19-11-2020

10.170,00

11.871,50

8

Angajare de clovn

Ion Sapdaru

29-11-2020

8.833,00

6.541,00

9

Conu Leonida față cu reacțiunea

Ioan Crețescu

online

-

-

4.5 Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

BUGETUL DE VENITURI

Nr.crt.

Prevăzut

2017

Realizat

2017

Prevăzut

2018

Realizat

2018

Prevăzut

2019

Realizat

2019

Prevazut

2020

Realizat

2020

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

195.000

212.281

228.000

238.247

240.000

300.613

121.000

121.050

Subvenții/alocații

4.216.500

4.136.413

4.755.950

4.654.460

5.858.370

5.777.576

6.706.000

6.626.354

Cheltuieli de întreținere Din care: - cheltuieli de capital; investiții

822.000

784.783

698.000

689..924

741.380

734845

716.740

713.418

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli de personal

3.589.500

3.563..911

4.208.950

4.135..056

5.329.290

5.315.743

6.110.260

6.033.986

NUMĂRUL PROIECTELOR PROPRII REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR

Proiecte

2017

2018

2019

2020

.

Nr. acțiuni în cadrul proiectelor (spectacole)

96

103

156

56

- sediu

71

79

122

49

- deplasare

25

24

34

7

Nr. premiere

7

5

4

7

NUMĂRUL BENEFICIARILOR (spectatori), din care:

Nr. spectatori, din care:

2017

2018

2019

2020

- la sediu

15346

19462

25084

6802

- deplasări

7974

7114

9724

2294

Total spectatori

23320

26576

34808

9096

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu