Hotărârea nr. 111/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Gradinița nr.22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiții, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul ”Reabilitare și modernizare Gradinița nr.22”, cod SMIS 127790, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4

”Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare”, Obiectiv specific 4.4 ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării

accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.4/1.

Art. 2 Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului ”Reabilitare și modernizare Gradinița nr.22”, cod SMIS 127790, în cuantum de 3.115.137,46 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 64.635,15 lei din care:

  • - 62.255,15 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, implicit

constitui cofinanțarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Gradinița nr.22”, cod SMIS 127790

  • - 2.380 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare Gradinița nr.22”, cod SMIS 127790, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul Cosmin Ionuț Andrei, Primarul Municipiului Botoșani, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Botoșani.

Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 212 din 29.07.2019 se abrogă.

Art. 8 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 111