Hotărârea nr. 110/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea Acordului de colaborare intre Municipiul Botoşani cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași in vederea realizării Programului Regional Educație in Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași în vederea realizării Programului Regional Educație în Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea Acordului de Colaborare între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași în vederea realizării Programului Regional Educație în Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale”,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiilor art. 129 alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă Acordul de colaborare între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași în vederea realizării Programului Regional Educație în Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale”.

(2) Modelul Acordului de colaborare este prevăzut în anexa la prezenta hotarâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 110

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 110 din 31.03.2021

ACORD CADRU DE COLABORARE PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI REGIONAL EDUCAȚIE ÎN DOMENIUL CULTURAL ,,LIMBAJE ȘI CODURI CULTURALE”

Art.1 Părțile

  • 1. Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu” cu sediul în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 29 (casa Balș), inițiator Program, reprezentată legal de d-l prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, în calitate de Rector;

  • 2. Primăria Municipiului Botoșani cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1, partener local, reprezentat legal de către d-l Cosmin Andrei, în calitate de Primar;

  • 3. Federația Edu Cult cu sediul în municipiul Iași, str. Țepeș Vodă nr.1, inițiator Program, reprezentată legal de d-l conf. univ. dr. Dorel Zaharia, în calitate de Președinte.

Art.2 Scopul acordului

  • (1) Desfășurarea în parteneriat a Programului Regional ce are ca scop principal, implementarea proiectelor ce duc la dezvoltarea incluziunii sociale active prin explorarea universului limbajelor și codurilor culturale.

  • (2) Implicarea Municipiului Botoșani cu resurse umane, financiare și logistice în proiecte comune viitoare se va face numai cu aprobarea plenului Consiliului Local, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Botoșani.

Art.3 Durata

Acordul de colaborare se încheie pe perioada derulării Programului Regional, martie 2021 - 30 iunie 2026, putând fi prelungit cu acordul părților.

Art.4 Atribuții

Atribuțiile comune și specifice partenerilor vor fi detaliate în cazul fiecărui acord partenerial pe proiectul propus.

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării și a fost semnat în 3 (trei) exemplare cu putere de original, câte unul de fiecare parte.

Primăria Municipiului - Primar Cosmin Ionuț Andrei

Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu” Iași - Rector Prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță

Federația Edu Cult Iași Președinte Conf. univ.dr. Dorel Zaharia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă