Hotărârea nr. 11/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 402/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani, aprobate prin H.C.L. nr.178/26.07.2018 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 402/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de

S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani, aprobate prin H.C.L. nr.178/26.07.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 402/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani, aprobate prin H.C.L. nr. 178/26.07.2018,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 309/20.05.2021, nota de fundamentare nr. 310/20.05.2021 privind necesitatea aprobării proiectului pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani, raportul de specialitate al Direcției Economice și Direcția Edilitare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere solicitarea Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 136/21.01.2021,

în baza dispozițiilor art. 23 alin. (1) - (2) și alin. (4) - (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile comunitare de utilități Publice,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul nr. 1 lit. e) din Hotărârea Consiliului Local nr. 402 din 22.12.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din 26.07.2018 pentru stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani, se modifică și va avea următorul conținut:

Art.1 - e) Abonamente gratuite pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 65 lei/lună. Eliberarea abonamentelor se va face de operatorul de transport în baza documentelor doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006, iar decontarea contravalorii acestora se va face în baza unui contract încheiat de conducerea executivă a administrației locale cu operatorul de transport. Operatorul de transport va justifica eliberarea abonamentelor prin prezentarea la serviciul specializat din aparatul de specialitate al primarului, în copie certificată pentru conformitate, a documentelor doveditoare care au stat la baza eliberării acestora.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. „Microbuzul” S.R.L. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 11