Hotărârea nr. 109/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Bucovina, nr. 85, Botoșani, CF/NC 67746” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Bucovina, nr. 85, Botoșani, CF/NC 67746” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF

SERVICE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

Analizând propunerea d-lui primar Cosmin - Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism P.U.Z. și R.L.U. - Str. Bucovina, nr. 85, Botoșani, CF/Nc 67746” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația P.U.Z. și R.L.U. - Str. Bucovina, nr. 85, Botoșani, CF/NC 67746” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE”, de către investitorul SC WASH AUTO SPA SRL, pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 286/2020 întocmită de către proiectant general - S.C. ARHIDESIGN CENTER S.R.L., coordonator urbanist: Arh. TULBURE Mihai, șef proiect: Arh. HARALAMB Costel, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața totală teren = 1000,00mp,

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. din LMu1 - subzonă rezidențială cu clădiri de tip urban în ISps - zonă de unități industrial de depozitare și transport - subzona prestări servicii.

 • Construcție propusă - spălătorie auto self service

 • Sc propus = 162,00mp - 16,20%

 • Scd propus = 162,00mp -0,162

 • Nr. niveluri = 1,0 niv

 • Regim de înălțime - P

 • H max cornișă = 4,00m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • H max coamă = 6,50m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 16,20% - max 20%

 • Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,162 - max 0,20

 • S spațiu verde amenajat - S = cca. 197,89mp = 19,79% - min. 15,99%

 • Circulații carosabile și parcări (suprafețe betonate, trotuare)-S= 640,11mp - 64,01%% -max. 64,01%

 • Se va acorda o atenție deosebită spațiului verde de separație între limitele domeniul public și domeniul privat, pe zona aliniamentului parcelei, prin amenajarea unei zone de spațiu verde cu rol ambiental.

 • Se vor efectua marcajele corespunzătoare pentru trecerile de pietoni, situate pe căile de intrare și de ieșire la proprietate.

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31.03.2021

Nr. 109