Hotărârea nr. 107/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu Str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI PARTER” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu

Str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI PARTER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC60381” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI PARTER”, văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI PARTER”, de către investitor persoana fizică, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 266M/2018/2021, întocmit de către S.C. MA-DA PROIECT S.R.L., coordonator proiect: URB. Arh. Dan Octavian BOTEZ, sef proiect arh. Ionuț FRĂSINESCU, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • - Suprafața parcelei de referință = 83,00 mp

 • - Funcțiunea propusă - spatii birouri

 • - S construită la sol (Sc) = 31,54 mp

 • - S construită desfășurată (ACD) = max. 31,54 mp

 • - Regim de înălțime -P

 • - H.max la cornișă = 3,50 m.;

 • - H.max.coamă = 5,50 m

 • - Nr. niveluri = 1 niv. supraterane

 • - Procent de Ocupare a Terenului   (P.O.T.) = 38,00%

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,38

 • - S spațiu verde amenajat      - S=8,30mp - min.10%

 • - Circulații pietonale, carosabile și parcări- S=43,16mp - max. 52,00%

 • - Nr. parcări - min. 1 loc de parcare exclusiv pe parcela proprietate

 • - Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorul privat

 • - Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele deținătorilor de utilități urbane.

 • - Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele obținute în vederea amenajării accesului la amplasamentul studiat.

 • - Documentația pentru obținerea autorizației de construire va conține și informații privind speciile arboricole ce vor fi tăiate și plantate (va fi menționată distinct pentru fiecare arbore: specia, poziționarea față de investiția nou propusă, starea de sănătate, înălțime)

 • - Toate documentațiile, autorizațiile și cheltuielile necesare în vederea realizării obiectivului privesc exclusiv investitorul, indiferent de regimul juridic al terenurilor pe care se realizează acestea (proprietate privată sau publică).

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31.03.2021

Nr. 107