Hotărârea nr. 100/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 100

ANEXA LA HCL NR. 100 DIN 31 MARTIE 2021

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

GHERASĂ VASILE

Contract concesiune nr.

68 din 10.11.1992

Până la 31.12.2023

2.

NEMȚOI PETRU TITI

Contract concesiune nr.

3769 din 01.10.2008

Trei ani

3.

BALAN LIVIU CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

301 din 31.03.1993

Până la 31.12.2023

4.

CHIRILĂ NICOLETA

Contract concesiune nr.

4738 din 29.09.2015

Până la 31.12.2023

5.

CIOTIR IOAN

Contract concesiune nr.

801 din 05.10.1994

Până la 31.12.2023

6.

ADĂSCĂLIȚI MARIEANA

Contract concesiune nr.

2305 din 27.02.2001

Până la 31.12.2023

7.

PĂDURARIU MIHAI CĂLIN

Contract concesiune nr. 4780 din 01.03.2016

Trei ani

8.

JITARU PETREA

Contract concesiune nr. 1293 din 28.02.1997

Până la 31.12.2023

9.

OLOIERU CLAUDIA

Contract concesiune nr. 4510 din 04.12.2013

Până la 31.12.2023

10.

FUNDUIANU COSTEL GEORGEL

Contract concesiune nr. 5066 din 31.01.2019

Până la 31.12.2023

11.

FORTOEȘ MIHAI

Contract concesiune nr. 3155 din 10.11.2005

Până la 31.12.2023

12.

ȚURCANU IRIMIA MIHAELA

Contract concesiune nr. 4571 Din 19.05.2014

Până la 31.12.2023

13.

HALUCA VICTOR

Contract concesiune nr. 116 din 10.12.1992

Până la 31.12.2023

14.

ORHEI TEODOR

Contract concesiune nr. 2473 din 11.09.2001

Până la 31.12.2023

15.

DĂSCĂLESCU EUGENIA

Contract concesiune nr. 3447 din 28.02.2007

Până la 31.12.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu