Hotărârea nr. 10/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management și respectiv a condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și respectiv a condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la

Teatrul „Mihai Eminescu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr 395 din 22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și respectiv a condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu”,

având în vedere Plângerea prealabilă a Instituției Prefectului nr. 266 din 19.01.2021 referitoare la HCL nr. 395/22.12.2020, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.324 din 20.01.2021 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Alineatul (3) al articolului 2 din anexa nr. 1 la HCL nr. 395/2020 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, se modifică și va avea următorul conținut :

„ (3) Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar:

15 februarie 2021 - data limită pentru aducerea la cunoștință publică, inclusiv prin anunț în presa

locală, a condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului.

9 martie 2021  - data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați

22 martie 2021 - data limită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor 23 martie - 29 martie 2021 - perioada de susținere a proiectelor de management în cadrul unui interviu, înregistrat video”

Art. 2 Litera c) a punctului I A din anexa nr. 3 la HCL nr. 395/2020 se modifică și va avea următorul conținut :

„(c) întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției, respectiv domeniul fundamental : stiinte umaniste și arte, ramura de stiintă - Arte, domeniul de studii universitare - Teatru si artele spectacolului, domeniile de licență : Artele spectacolului, Teatrologie, Scenografie “

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 10