Hotărârea nr. 1/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit.”c” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 5.15.3.(1), lit.b) din Ordinul nr. 3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020,

în temeiul art 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, în sumă de 4.564.633,37 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 8 ianuarie 2021

Nr. 1