Proces verbal din 31.03.2020

Sedinta din data de 31.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 31 martie 2020

Prin dispoziția nr. 388 din 24.03.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 31 martie 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 388 din 24.03.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data 19.02, 20.02, 11.03 și 19.03.2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de stropit carosabil și spălat carosabil și trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii “George Enescu“ Botoșani

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Politiei Locale Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr.1 și Asociația pentru Protecția Consumatorului - Centrul Europe Direct Botoșani în vederea finanțării activității Centrului Europe Direct Botoșani

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a unor spații proprietate a municipiului aflate în Puncte termice

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a spațiului administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Rediu nr. 6A, CF/NC 63008” în vederea realizării obiectivului „ construire locuință P și împrejmuire teren”.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Săvenilor nr. 119, CF/NC 53938” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe cuplate P+M și împrejmuire teren”

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Havuzului nr. 2, CF/NC64545” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu două apartamente și anexă gospodărească”.

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bolintineanu nr. 9, CF/NC 66736” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”

 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea I.P. Darie nr. 14, CF/NC 59530” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren”

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. 1 Mai nr. 5, CF/NC 65674” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren”

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Împărat Traian nr. 66E, CF/NC 53877” în vederea realizării obiectivului „schimbare de destinație din locuință unifamilială D+P+1E+M în locuință colectivă formată din trei apartamente”

 • 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.05.2019 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - strada Grigore Antipa, nr. 31, CF/NC 63424“, în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 270/30.11.2018 modificată prin HCL 174/30.05.2019 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476“, în vederea realizării obiectivului „Construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor contractului de concesiune nr. 3672/28.03.2008 în vederea realizării obiectivului „Construire garaj - intrare în legalitate”

 • 29. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a domnului Floricel - Vasile Aionițoaei, formulată prin adresa nr. 190 din 20.02.2020

 • 30. Proiect de răspuns la solicitarea domnului Floricel - Vasile Aionițoaei, formulată prin adresa nr. 197 din 24.02.2020

 • 31. Prezentarea Raportului domnului consilier Marius Leonardo Oroșanu membru al Comisiei speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate de domnul Iacobiță Stelu prin adresele 349 și 612 din 2019.

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr.143/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Botoșani

 • 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Miorița, nr. 10

 • 3. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui reprezentant al U.A.T. - Municipiul Botoșani în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani (ADI ZMBT), în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petrușcă

 • 4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății

 • 5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot completarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea aprobată, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor consilierilor locali ai municipiului Botoșani.

Domnul consilier Paul Octav - vreau să informez Consiliul Local că, începând cu data de 21 februarie a.c., nu mai fac parte din consiliile de administrație ale unităților de învățământ următoare: Colegiul Național „A. T. Laurian”, Școala Gimnazială Nr. 6 și Grădinița Nr. 23. Vă rog să luați act de acest fapt.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - eu am un cuvânt scurt, am făcut un apel și pe Facebook, este vorba despre achiziționarea unor tuneluri cu infraroșu, cu radiații ultraviolete și substanțe de dezinfectare. Aceste demersuri au fost începute de echipa ISU de la Botoșani pentru achiziționarea lor, și fac un apel pentru cei care au posibilitatea, există un cont pe contul meu de Facebook, în Asociația Pompierii Salvatori, ei și-au donat, mare parte dintre ei și-au donat salarii pentru achiziționarea a astfel de tuneluri care vor fi montate în spitalele din Botoșani, pentru cei care aveți posibilitatea, cred că ar fi foarte bine să începem să îi ajutăm și noi și să îi susținem, pentru că aceste tuneluri vor fi achiziționate de undeva de la Onești, și, din ce am discutat cu marea majoritate a medicilor, au spus că ar fi aur la intrarea spitalelor. Dacă vreți, vă dau contul, vă mai scriu o dată aici, să îl aveți toți și să ajutăm și noi cât putem.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - întrebarea era, pentru domnul președinte de ședință, dacă este și domnul primar acolo la dumneavoastră, dacă mă aude.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnul Primar și domnul Secretar general sunt în sală.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - deci mă aud. Voiam să îi spun dumnealui și dumneavoastră, domnilor colegi, să pună în practică Ordonanța militară nr. 4, să ne spună ce a făcut cu dezinfectarea în scările de bloc, pentru că am solicitat acest lucru încă de acum două săptămâni cred, când i-am solicitat să facă și comitet local pentru situații de urgență. Dacă vă este frică, domnule Primar, să faceți acest lucru, delegați-mi mie atribuțiile, sau delegați-le altcuiva, dar să știți că acele comunicate sterile în presă, cum că faceți treabă, nu sunt de ajuns, chiar trebuie să faceți.

Mai sunt câțiva colegi care fac câteva acțiuni, și mai ajung în presă, și sunt de lăudat ceea ce fac, dar cred că trebuie mai multă implicare, nu știu de ce sunteți atât de inactiv pe subiectul acesta, inclusiv la rectificarea de astăzi, avem niște sume care privesc interesele domnului Țurcanu, alte aspecte, nu văd nimic pentru lupta cu coronavirusului, cum fac alte municipii din țară.

Nu înțeleg atitudinea dumneavoastră, și interpelarea se referă la mai multă aplecare pe cele două spitale pe care le avem, pentru acțiunile care ne privesc. Repet, ordonanța militară nr. 4, art. 6, spune că trebuia să demarăm de mult. Poate ați făcut dumneavoastră și nu știm, poate lucrați pe ascuns. Să punem covoare cu dezinfectant la scările de bloc, să ajutăm și noi.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - ar trebui să încercăm să profităm de situația în care suntem, respectiv de circulația mai redusă de pe drumurile din municipiul Botoșani și să încercați să luați legătura cu firmele care fac mentenanța și reparațiile, și, eventual, pentru marcajele care ar trebui să se facă pentru drumurile din municipiu. Acum, zic eu, dacă circulația este mai redusă, se poate face reparații mai bune, și, știu eu, nu mai deranjează circulația.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnule consilier Maxim, se lucrează în mod normal la reparații străzi, iar marcajele nu se pot face, atât timp cât este frig afară, deci trebuie să avem vremea potrivită pentru a putea face marcajele. În momentul în care vom avea condițiile meteo favorabile, vom face și marcajele.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - din câte știu eu, sunt materiale care pot fi aplicate, nu cred că e o problemă de ordin tehnic.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - nu aș vrea să fie ca o replică pentru domnul viceprimar Cosmin Andrei, dar eram chiar pregătită să întreb, fiindcă am văzut foarte multe distribuiri pe Facebook, în sensul în care domnul Cosmin Andrei a dat ceva comandă la Urban Serv pentru a spăla străzile. Rugămintea mea era ca, în zonele limitrofe ale orașului, lucrul acesta să se întâmple. Pentru că, din păcate, în zona în care stau eu, deși privesc acea mașină care se plimbă, nu prea se văd rezultatele.

În ceea ce privește situația din blocuri, am să vă spun că locuiesc la loc, chiar acele covoare cu dezinfectant oamenii și le-au pus, fiindcă oamenii sunt foarte conștienți și nu cred că trebuie să aștepte Primăria să îi pună un covor pe care nu știu cine să îl ude permanent cu dezinfectant. Cred că trebuie făcut un apel constant la cetățeni să înțeleagă și să facă acest lucru. Fiindcă, haideți să fim serioși, Primăria nu are nici resurse umane prin care să asigure permanenta umezire a acestor covoare cu dezinfectant.

Așadar, acest lucru cred că trebuie să meargă către populați și cred că fiecare dintre noi trebuie să fim purtătorii acestor mesaje, dincolo de culoarea politică, fiindcă, domnule Cosmin Andrei, nu cred că cineva, sau orice echipă ar fi, din acest oraș, ar putea să asigure acest lucru cetățenilor din municipiul Botoșani. De aceea, cred că responsabilizarea asociațiilor și a cetățenilor e importantă, și, haideți să gândim optimist și să lăsăm deoparte aceste mult prea mici cuvinte.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - doamna Lupașcu, sunt parțial de acord cu dumneavoastră, nu sunt de acord că sunteți purtătoarea de cuvânt a domnului primar, doar o singură remarcă vreau să fac: este ordonanță militară și este obligatorie, deci nu știu dacă putem discuta oportunitatea acestei decizii, trebuie dusă la îndeplinire, iar legat de dezinfectarea în zona dumneavoastră, am fost pe strada Săvenilor, acolo, o să trecem și pe strada dumneavoastră data viitoare, este aproape imposibil să ajungem pe toate străzile concomitent în oraș, și atunci am luat străzile cu traficul cel mai intens.

Domnul consilier Andrei Amos - nici pe strada Popa Șapcă nu s-a ajuns, domnule viceprimar.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnul Cosmin Andrei este în campanie electorală de un an și ceva, nu se mai oprește, acum văd că începe interpelările cu interesele personale ale lui Țurcanu în rectificare. Nu am niciun interes personal acolo, dacă vreți să votați, bine, dacă nu, o să aveți toți oamenii de acolo în fața Primăriei, că nu le dăm salariile. Dumneavoastră ați tăiat bugetul nostru, dumneavoastră descâlciți-l. Dacă vreți, bine, dacă nu, tot bine.

În altă ordine de idei, domnule cosmin Andrei, de câțiva ani buni am cerut să dotăm cu echipamente DSPSA-ul, tocmai pentru a avea într-o situație de criză, utilaje pentru municipalitate. Ați refuzat tot timpul, pe aceea logică stupidă pe care văd că o aveți și astăzi, că îi faceți interesele lui Țurcanu. Cum ați spus niște aberații, acum doi ani, când am vrut să cumpăr o cisternă de 8-9 tone, cum că m-am înțeles cu firme din vestul țării, bine că nu mi-ați spus cu Soros, că atunci era la modă.

Deci, vă rog, lăsați retorica de doi lei și aplecați-vă la problemele adevărate ale municipiului. Dacă vreți să puneți dispensere la uși, începeți să puneți dispensere. Să văd cum reușiți să acoperiți la atâtea mii de scări de bloc din Botoșani să puneți. Ordonanța aia militară, dacă s-a dat, s-a dat fără cap, pentru că nu poți să aplici peste noapte acele dispensere. Cum spunea și colega Cătălina Lupașcu, și eu, în față la apartament, mi-am pus un covor pe care torn apă cu clor de câteva ori pe zi, pentru că se evaporă. În altă ordine de idei, care este regimul juridic de a intra în condominii și să mai stropești și pe casa scării, unde proprietarul nu este municipiul Botoșani?

După cum ați văzut, ordonanțele militare se modifică de la o zi la alta, pentru că sunt anumite aspecte ale implicării lor juridice care sunt scăpate din vedere. Cum să intru eu într-un condominiu, de la mine putere, să fac dezinfectare? Nu văd cum. Și, încă o dată, fac apel la calm și unitate, și haideți să lucrăm împreună pentru binele orașului, și nu agățați de bena cisternei, că suntem în campanie electorală.

Doamna consilier Daniela Vicol - eu consider că fiecare scară de bloc își poate face dezinfecția prin asociația de proprietari, să nu mai împovărăm pe nimeni. Poate fi dat un ordin, ca fiecare să își facă dezinfecția, mie așa mi se pare corect, fiecare să își plătească dezinfecția. Iar ajutoarele pot fi îndreptate către spitale, unde sunt necesare și unde se vor simți.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - la acest proiect de hotărâre estre și un amendament. Mai întâi se supune la vot amendamentul, după care se votează proiectul de hotărâre, împreună cu amendamentul, dacă este aprobat.

Dau citire amendamentului: Amendament la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020, supus dezbaterii Consiliului Local în ședința de astăzi, 31.03.2020: Întrucât, după întocmirea proiectului de hotărâre, Spitalul de Pneumoftiziologie (adresa nr. 2067/30.03.2020) a solicitat modificări ale bugetului aprobat prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor urgente, propunem aprobarea modificărilor conform solicitării anexate.

Modificările propuse vor fi incluse în Anexa nr. 5 la proiectul de hotărâre pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani.

Amendamentul este încărcat și pe site-ul Primăriei.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - voiam să îl întreb pe domnul Țurcanu, pentru că solicită o sumă de 2,5 miliarde lei ce face cu angajații de la Cornișa în luna aprilie, în luna mai, dacă această stare de urgență va fi prelungită, și dacă ia în calcul șomajul tehnic, cum s-a transmis că va fi aplicat la instituțiile de cultură, acolo unde nu este activitate, pentru că nu cred că va merge nimeni la Cornișa, dacă va fi prelungită această stare de urgență.

Nu găsesc amendamentul, vreau să știu și eu unde a fost publicat acest amendament, pe site nu îl găsesc.

Domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru - este pe site, la punctul 3.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - amendamentul este pe site, probabil trebuia reîmprospătat site-ul.

Ce voiam să atrag atenția, asupra unei probleme de procedură, este vorba de un amendament al inițiatorului, deci al Primarului Cătălin Flutur. Conform regulamentului pe care l-am aprobat și care este în vigoare, amendamentul propus de către inițiator se socotește parte integrantă din proiectul inițial și se votează odată cu proiectul inițial. Deci nu supunem la vot amendamentul, și apoi proiectul, ci supunem la vot amendamentul cu tot cu proiect, atunci când amendamentul este al inițiatorului. Este prevedere expresă în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - vreau să îi răspund domnului Cosmin Andrei, ca să fie împăcat că suntem responsabili în tot ceea ce întreprindem, la DSPSA salariații din Cornișa nu stau degeaba, cu ocazia acestei pauze pe care nu am luat-o în calcul, am trimis mare parte din personal în zile de recuperare, pentru că erau de la sărbătorile de iarnă, unii dintre ei, cu zile de recuperare, mai sunt care aveau multe zile de concediu din anul 2019, câte 8, 10, 12, 15 zile de concediu din anul 2019, i-am trimis să facă aceste zile de concediu, am dat la o mare parte câte 10-15 zile din concediu pe anul 2020, pentru că acea lege de care spuneți dumneavoastră cu trimisul în șomaj, te condiționează, în primul rând, să epuizezi toate aceste căi de recuperări, de concedii de odihnă, și aia e ultima fază.

Am intrat într-un amplu proces de remont în ceea ce privește întreținerea de la Cornișa, după iarnă, în zona patinoarului să reparăm cele petrecute peste sezon, de genul pereților ciobiți, murdari, cu ocazia aceasta se face igienizarea lor. În parc iarba crește, și, cu alte cuvinte, trebuie întreținută mai departe, băncile care s-au cumpărat acum patru ani, dacă vă aduceți aminte, le-ați luat dumneavoastră în 2016, au stat vreo doi ani printr-un șarc, pe aici, am cumpărat lac, să le dăm cu lac. Acestea sunt doar câteva exemple. În piscina interioară am golit toate bazinele de apă, am oprit toate utilitățile, și, cu această ocazie, am putut să fac un amplu remont la tot ce înseamnă instalații subterane, la filtre, la reparat plăci sărite, la dat cu chit între rosturi, foarte, foarte multă treabă, deci nu stă nimeni nicio clipă.

În momentul când personalul de acolo va fi în lipsă de activitate, îi voi la celelalte activități, prin oraș, îi voi pune să facă intervenții edilitare, în ultimă instanță. Pentru luna aprilie avem ce vafe acolo, slavă Domnului, pe partea de remont. După cum evoluează lucrurile, vă informăm, și o să vă cerem, evident, dacă îi trimitem în șomaj, trebuie să vă ceară acceptul dumneavoastră, Consiliului Local.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - domnule director, foarte, foarte multă treabă, să vă citez, inclusiv în luna aprilie și mai. Vreau să vă spun așa: prin fondul de salarii pe care îl aveți acolo nu aveți dumneavoastră în sarcină să reparați ceea ce s-a stricat la Cornișa, sunt garanții acolo, dacă obiectele nu sunt corespunzătoare, la fel, sunt garanții pentru produsele care au fost livrate.

Cred că este o sumă foarte mare și este incorect față de celelalte instituții pe care le avem, foarte, foarte multă treabă este și la instituțiile de cultură, dar oamenii, după ce își epuizează concediile, așa cum faceți și dumneavoastră, vor trebui să intre în șomaj tehnic.

Banii aceștia nu era mai bine să îi redirecționăm, să facem dezinfecție la scări, să facem alte activități, să dotăm spitalele? Pentru că avem și noi două spitale, dacă lucrurile evoluează într-un sens negativ, acolo vor fi situații care ne vor depăși, vor trebui dotări făcute, nu sunt măști, nu sunt materiale în spitalele astea, în sensul acesta am pus întrebarea, nu îi aduceți la muncă și să îi puneți să dea cu lac pe toți oamenii aceea, timp de 3 luni să dea băncile cu lac și să taie iarba. Deci aveți 2,5 miliarde x 3 luni, cu 7,5 miliarde tundem iarba în toată Moldova.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - vis-a-vis de ceea ce a relatat domnul viceprimar Cosmin Andrei, știu că se vehicula, la un moment dat, în presă, că Sala Polivalentă va fi, în cel mai urât scenariu, transformată într-un spațiu pentru bolnavii cu Covid, iar vis-a-vis de investiția despre care vorbea domnul viceprimar, cred că ar binevenit să utilă, sau să mai vedeți ce puteți face, domnule Țurcanu, în sensul acesta, la Sala Polivalentă, adică trebuie chiar căutate soluții și să luăm bănuț cu bănuț, să vedem cum putem...într-adevăr, ați văzut, Suceava este deja în carantină, s-a ajuns în scenariul de carantină, nu suntem foarte departe de Suceava, trebuie să ne gândim foarte serios la această problemă, pentru că nu e de glumă.

Și când am făcut prima interpelare, chiar nu am vrut să fiu răutăcioasă, și nu vreau să deschid subiecte de polemică. Eu am considerat toate zilele acestea că aș putea să mă fac utilă așa cum știu mai bine și să particip activ în diferitele acțiuni care s-au făcut în Botoșani vis-a-vis de achiziții echipamente, știți foarte bine ce probleme sunt în spitale, adică ceea ce relatează medicii nu este o glumă. În spitale noi nu avem echipamente, nu avem teste, botoșănenii sunt netestați, asta este realitatea. Și nu doar botoșănenii. Așa că, dragi colegi, eu fac un apel către voi să ne gândim și să nu mai gândim politic absolut deloc, să gândim uman, și să facem echipă până trecem de nebunia asta, după aceea avem timp să ne certăm. Haideți să ne gândim, să punem lucrurile în funcțiune cât de cât.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - vă asigur, stimați colegi, cu toată responsabilitatea de care dau dovadă, că nu îi țin în brațe pe salariații Cornișa, nu îi mângâi, și nici nu încerc să îi ascund, să le dau salarii. Și așa sunt cunoscut că sunt unul din directorii cei mai aspri și cel mai autoritar cu salariații lui. Deci eu nu îi țin în brațe pe salariații de la Cornișa de dragul de a mă certa cu Cosmin Andrei și cu Andreea Buiuc, doar ca să îmi fac eu exercițiul de imagine. Oricum pentru ei eu nu am imagine, eu sunt cel care îi pune la foarte multă treabă. Din 52 de salariați care sunt la Cornișa, numai 18 sunt la muncă, restul sunt în recuperări și în concedii. Cum epuizez căile legale, și repet, domnul Cosmin Andrei, sunt în activități de remont, nu de garanție. Remont înseamnă unde am stricat noi, reparăm noi. Mentenanța la filtre, reparații la instalații, le facem datorită faptului că noi le-am exploatat și le-am colmatat filtrele, eu trebuie să le desfac, să le spăl, să le pregătesc. Dacă am umplut acel bazin cu apă și l-am umplut cu alge și s-au dus chiturile dintre rosturi, eu le repar, pentru că este de datoria noastră.

Când se vor termina aceste operațiuni, vă asigur că vin în fața Consiliului Local cu acte pentru a-i da în șomaj, să îi dați afară, unde vreți dumneavoastră, deci nu îi țin în brațe, nu îi pun la icoane, nu mă rog la ei și nu îi ascund, vă jur că nu fac lucrul acesta, dacă vreți să mă credeți. Dacă v-ați găsit țap ispășitor pentru criza de coronavirus din Botoșani Cornișa, asta e, mi-o asum. În ultimă instanță, dacă vreți să știți ce pregătire am făcut, am pregătit patinoarul pentru ultima soluție, ca să se înțeleagă că știm ce avem de făcut.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - o foarte, foarte mare rugăminte rugăminte la dumneavoastră: cred că trebuie să fim un pic mai operativi, este foarte, foarte multă treabă. Vis-a-vis de procedurile și de dispozițiile pe care le-am dat în ceea ce privește modul în care absolut toate serviciile și instituțiile din subordinea Primăriei lucrează unitar în această perioadă, s-a stabilit o procedură, printr-o dispoziție,absolut toată lumea, în momentul de față, se supune acelei proceduri. Singurul lucru, pentru că văd că discutăm ca să avem discuții, poate nu ne-am văzut de mult. Singurul lucru pe care vi-l cer dumneavoastră este să mergem pe ordinea de ziși să votăm proiectele respective cu „da” sau „nu”.

O să îmi spuneți că vreți să interveniși, haideți să vă spun eu ce se întâmplă în această perioadă: când își vor epuiza cu toții formele, și este un mod de ajutor pentru salariații noștri, când epuizăm acele forme, zilele libere din concediile pe care nu și le-au luat, cele de anul trecut, cei care stau acasă și au copii, totuși, o mână de oameni au rămas la lucru, pentru că orașul acesta trebuie să meargă înainte. Dacă absolut toți ceilalți, toate instituțiile și toate celelalte servicii și direcții din subordinea Primăriei aveau banii asigurați prin buget, singura entitate a noastră, DSPSA-ul are posibilitatea ca în această perioadă să își facă venituri proprii. Faptul că am închis, și am făcut bine că am închis, nu mai au veniturile proprii, deci trebuie să asigurăm bugetul.

Nu se va face risipă de bani, și o să vă rog ca orice propunere vine,mulțumesc domnișoarei consilier, care a venit cu o propunere prin interpelare, o să rog firmele, știți că sunt firme care livrează echipamente cu UV, măști, substanțe, să ne facă ofertă la Primărie, ca să putem alege, ca să putem să îi contactăm.

Mai mult decât atât, această rectificare de buget cu mulți bani, cu puțini bani, se spunea la un moment dat că nu ne ocupăm. Chiar ne ocupăm și vreau să vă spun că ne ocupăm și sâmbătă, și duminică, și în fiecare zi, de dimineața până seara. Cele mai multe sunt rectificările bugetare dintr-o parte în alta și îi ducem, și o să ni se permită nouă să putem face achiziții de materiale biocide și de alte substanțe necesare. În primul și în primul rând, să îi asigurăm pe cei care sunt în prima linie: salariații din cele două spitale, care, veți vedea, se vor mai ivi ședințe extraordinare, pentru că va trebui să luăm decizii foarte, foarte importante, v-o spun acum la modul foarte serios, pentru că avem mai multe date la dispoziție, nu se întâmplă numai într-un loc, se întâmplă și la Botoșani, probabil ne vom întâlni foarte repede în ședințe extraordinare cu decizii mai mult decât grele și importante.

Vă asigurăm că banii pe care i-am pus la dispoziție la rectificarea de buget și transferul dintre secțiuni sunt doar pentru Covid și nu altceva, în afară de câteva probleme pe care le mai avem. Acum, prioritatea numărul 1 este Covid, ceea ce se întâmplă în acest oraș, pentru că așa am jurat, că vom face totul pentru binele locuitorilor municipiului Botoșani.

Am o mare rugăminte: să ne axăm pe ordinea de zi și să ne lăsați să mergem la treabă, pentru că sunt probleme extraordinar de mari. O să vă informez pe fiecare în parte despre problemele adevărate și reale care sunt.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - domnule Primar, spuneți că vă axați și trebuie să ne axăm pe ordinea de zi, asta facem, suntem la punctul care privește rectificarea bugetului și aveți o rectificare foarte proastă, care, în ciuda cuvintelor pe care le adresați dumneavoastră, că vă ocupați de lupta cu Covid, faptul că nu sunteți de bună credință, că ați depus jurământul, la fel cum am făcut-o și noi, înseamnă că sunteți ineficient.

Dacă vreți să vă dau un exemplu, vă invit să vă uitați pe rectificare la adresa DSPSA avem „salarii pentru aprilie-mai”, iar în luna mai avem energie termică de 500 milioane de lei vechi, care este eficiența în lupta cu virusul coronavirus dacă dumneavoastră plătiți energie termică la Cornișa de 500 de milioane de lei în loc să cumpărați măști pentru populație, să cumpărați dotări pentru spitale, iar Comitetul local pentru situații de urgență nu s-a mai întâlnit de două săptămâni, de ce nu faceți comitet local de situații de urgență, să luăm deciziile pe care, de altfel, vi le-am transmis și în scris? Sunt decizii pentru oraș, nu se fac prin dispoziții de Primar și nu se fac pentru domnul Țurcanu, faceți ceea ce așteaptă botoșănenii de la dumneavoastră în lupta cu coronavirusul, nu mai faceți acțiuni populiste, cum ați făcut până acum, și ineficiente. Rectificarea nu are nimic de-a face cu ceea ce așteaptă botoșănenii de la dumneavoastră.

Eu, personal, o să vă votez această rectificare de buget, dar trebuie neapărat să mai faceți o ședință în care să luați în calcul ceea ce vă cer botoșănenii, ceea ce vă cer consilierii locali, și, repet, încă o dată, vă rog frumos să faceți Comitet local pentru situații de urgență, să ascultăm pe toată lumea din comitet cu ce propuneri are pentru această bătălie în care suntem implicați toți.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - chiar cred că nu ați înțeles ce am spus, stimate coleg. Este o foarte mare diferență privind Comitetul local pentru situații de urgență, ce se întâmplă, ordonanțele militare și situația de urgență în sine este dată pentru probleme ce pot fi rezolvate în mod special. Obligați noastră este ca dispozițiile și deciziile pe care le luăm la nivel de municipiu este doar ca să informăm comandantul, să informăm prefectul. Tehnic, sunt 54 de oameni în acel comitet local pentru situații de urgență, care își are menirea atunci când nu avem ordonanțe militare. Vă invit să citiți Legea nr. 1/1999 și vă garantez că absolut tot ce facem facem spre binele botoșănenilor și este foarte mult de lucru.

Vis-a-vis de exercițiul de imagine, îmi dau seama că chiar trăiți în altă lume. Noi vorbim de exerciții de imagine, da? Nu poți să mergi cu o măscuță, patru mănuși, să scoți jumătate din spital afară și să spui că am adus o plasă cu măști și patru mănuși, alea sunt exerciții de imagine, și vă rog să mă credeți, ceea ce s-a acumulat în timp mă face ca încă să coordonez o situație care va scăpa foarte repede de sub control, este impardonabil să faceți politică și în ziua de azi, la acest gen de ședințe. Haideți să ne axăm pe ordinea de zi.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - am auzit vorbindu-se despre exerciții de imagine, termen cu care nici eu nu sunt de acord, mai ales în contextul actual, oarecum rezonez cu ideile transmise atât de domnul viceprimar, în mare parte și cu domnul Eugen Țurcanu, și cu dumneavoastră, domnule Primar, și tocmai de aceea doresc să fac o intervenție pe care să o priviți cu bună credință, chiar sunt bine intenționat și vreau să fie de bun simț. Poate că ar fi mai bine, domnule Primar, în momentul în care participați la acele ședințe, pe care le și conduceți, în care spuneți că luați decizii pentru binele cetățenilor din municipiul Botoșani, invitați-i și pe cei doi viceprimari, pentru că, după cum vedeți, ei ne reprezintă pe noi, pe grupul consilierilor PSD, grup care a fost trimis în Consiliul Local de o mare majoritate a cetățenilor din municipiul Botoșani, și poate că și ei vă pot ajuta.

Întindeți dumneavoastră o mână de ajutor și de sprijin și către cei doi viceprimari pentru că sunt sigur că și ei, la rândul lor, vă vor ajuta și vă vor sprijini și pe dumneavoastră. Împreună cred că puteți face, cred, o echipă foarte bună pentru o gestionare mai bună a acestei situații de criză.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule Cosmin Andrei, adresa pe care am trimis-o este de pe 11.03, când încă duduia Cornișa, aveți hârtia în față, nu mai manipulați. Am închis agentul termic, că vă legați acum de agentul termic, adineauri era fondul de salarii, acum e agentul termic de joi, pentru că au fost temperaturi negative și oricum, de când s-a dispus închiderea la Cornișa, am închis agentul termic aproape în totalitate, deci nu mai dăm căldură. Suma respectivă va rămâne ca o economie și o vom putea folosi la proxima rectificare, peste o lună, poate la altceva, într-adevăr, mult mai important. Dei vă garantez că nu sunt iresponsabil și nu mai aruncați cuvinte de dragul de a le arunca în spațiul public.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - voi fi foarte scurt și voi face ultima interpelare: domnule Țurcanu, sumele sunt spre aprobare, chiar dacă ați trimis adresa atunci când ați trimis-o, important este să aveți banii în cont, așa cum am spus, o să votez, dar consider că nu este făcută foarte bine această rectificare, iar domnului Primar vreau să îi transmit că alte orașe din țară fac comitete locale de situații de urgență și completează ordonanțele militare, vă rog să mai studiați un pic legea și să luați deciziile, repet, pe care le așteaptă botoșănenii.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. Urban Serv S..A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de stropit carosabil și spălat carosabil și trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “George Enescu“ Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu 13 voturi pentru și 10 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Mihai Tincu).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr. 1 și Asociația pentru Protecția Consumatorului - Centrul Europe Direct Botoșani în vederea finanțării activității Centrului Europe Direct Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S. C. Locativa S. A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a unor spații proprietate a municipiului aflate în Puncte termice - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a spațiului administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Iulian Blaga - sper că spațiile cu destinație educațională din cadrul unităților de învățământ trebuie să se reîntoarcă la destinația inițială, așadar, voi vota împotrivă.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Iulian Blaga) și 2 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Rediu nr. 6A, CF/NC 63008” în vederea realizării obiectivului „ construire locuință P și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Săvenilor nr. 119, CF/NC 53938” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe cuplate P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Havuzului nr. 2, CF/NC64545” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu două apartamente și anexă gospodărească” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bolintineanu nr. 9, CF/NC 66736” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea I. P. Darie nr. 14, CF/NC 59530” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. 1 Mai nr. 5, CF/NC 65674” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Împărat Traian nr. 66E, CF/NC 53877” în vederea realizării obiectivului „schimbare de destinație din locuință unifamilială D+P+1E+M în locuință colectivă formată din trei apartamente” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.05.2019 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - strada Grigore Antipa, nr. 31, CF/NC 63424“, în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 270/30.11.2018 modificată prin HCL 174/30.05.2019 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu -Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476“, în vederea realizării obiectivului „Construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor contractului de concesiune nr. 3672/28.03.2008 în vederea realizării obiectivului „Construire garaj - intrare în legalitate” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Iulian Blaga, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a domnului Floricel - Vasile Aionițoaei, formulată prin adresa nr. 190 din 20.02.2020 - nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Daniel Botezatu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de răspuns la solicitarea domnului Floricel -Vasile Aionițoaei, formulată prin adresa nr. 197 din 24.02.2020 - nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 de voturi pentru și 4 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Mihail Gabriel Tanasă și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Prezentarea Raportului domnului consilier Marius Leonardo Oroșanu membru al Comisiei speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate de domnul lacobiță Stelu prin adresele 349 și 612 din 2019 - a fost luat la cunoștință de consilierii locali.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr.143/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Miorița, nr. 10 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei) și 5 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Călin George Bosovici, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui reprezentant al U.A.T. - Municipiul Botoșani în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani (ADI ZMBT), în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petrușcă.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vă rog, propuneri.

Domnul consilier Daniel Botezatu - dumneavoastră, PSD-ul, trebuie să propuneți.

Domnul consilier Mihai Tincu - da, propunem noi pe domnul Gabriel Tanasă, dat fiind că e în locul celui care a plecat, domnul Petrușcă, pare pertinent. Propunerea noastră este domnul consilier Gabriel Tanasă.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - domnul Gabriel Tanasă face deja parte din reprezentanții...

Domnul consilier Mihai Tincu - este membru în consiliul de administrație?

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - da.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu și cu Cătălină Lupașcu și cu Oroșanu nu suntem, că ne-ați scos, doamna Roșu nu poate să facă parte, pentru că este incompatibilă.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - da, vă propun pe dumneavoastră.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - în momentul în care doamna Roșu a venit în locul domnului Ady Petrușcă, este singurul loc, noi am făcut toate modificările respective, este singurul loc, la Zona Metropolitană, este singurul loc, nu am completat acel loc, doamna Roșu a preluat absolut toate pozițiile pe care le-a avut domnul Petrușcă, nu are incompatibilitate, deci poate fi votată în consiliul de administrație la Zona Metropolitană, e foarte simplu, numai să votăm.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnule Secretar general, există vreo problemă de legalitate?

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2020

Domnul Secretar general loan Apostu - calitatea de consilier local nu este incompatibilă cu calitatea de membru în consiliul de administrație. Ar fi incompatibilitate dacă doamna ar fi funcționar public.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - ca și procedură, voiam să vă amintesc că nu ați solictat avizele înainte de dezbateri.

Proiectul de hotărâre este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - aș vrea să vă spun că nici nu voi participa la acest vot, având în vedere că nu îmi doresc să fac parte din acest consiliu de administrație al Zonei Metropolitane. Zona Metropolitană este un ONG care consumă banii Primăriei, îi consumă degeaba, și trebuie să spunem lucrul acesta. Am fost exclusă, împreună cu domnul Oroșanu și cu domnul Eugen Țurcanu din acest consiliu de administrație, tocmai fiindcă știam ce se întâmplă acolo, din anii anteriori. Așadar, stimați colegi, votați pe cine doriți, eu nu voi participa la acest vot.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule Cosmin Andrei, cheltuielile pe care le face Zona Metropolitană în aceste momente de criză nu vă preocupă foarte mult și încercați să reduceți cheltuielile și acolo? Poate ar trebui să faceți o analiză și la Zona Metropolitană, tot o țineți în brațe și pompați miliarde și miliarde în fiecare lună în ei.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule director, la fel ca Moldova se dezvoltă, întrebați-l pe domnul Primar, la fel ca la DSPSA, sifonați milioane de lei acolo.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule Cosmin Andrei, vă rog să respectați ordinea cuvântului. Propunerea mea este, pentru a fi și consecvenți, Daniela Roșu, cea care a venit în locul domnului Ady Petrușcă, fiind supleant pe listele PSD-ului. Nefiind funcționar public, nu intră într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, deci mi se pare corect, firesc normal.De asemenea, ca și colega Cătălina Lupașcu, nu vreau să particip, sub nicio formă, la tot ce înseamnă Zona Metropolitană și cu irosirea fondurilor de acolo.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - mai sunt alte propuneri în afară de doamna consilier Roșu? Nu mai sunt alte propuneri.

Domnul consilier Cătălin Boboc - vreau să vă spun că nu particip nici eu la acest vot pentru Zona Metropolitană.

Domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru - vreau să anunț și eu că nu particip la vot, am anunțat, cred că am un an de când am spus în ședință, că nu mai vreau să fac parte din consiliul de administrație de la Zona Metropolitană și nu s-a luat nicio măsură. Atenție, că aveți un vot la persoană, și, fiind o ședință pe care o ținem online, nu știu cum va fi procedura de vot pentru a vota persoana respectivă. Trebuie să fie vot secret.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - există posibilitatea de vot secret?

Domnul Eduard Mititelu - da.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - departamentul tehnic din primăria municipiul Botoșani spune că există posibilitatea votului secret electronic.

Domnul consilier Măricel Corneliu Maxim - și eu voi lipsi de la acest vot.

Domnul consilier Paul Octav - și eu lipsesc de la acest vot.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - eram cât pe ce ca la finalul ședinței să îi felicit atât pe colegii mei, cât și pe colegii de la PNL că au înțeles gravitatea situației în care ne aflăm și au renunțat la circul pe care îl facem lună de lună în Consiliul Local, în schimb, cum am ajuns la Zona Metropolitană, și-au dat în petic din nou și au început spectacolul. Ca la nivel înalt, ați început și acum să demisionați, să vă dați deoparte, să nu votați . Felicitări, domnilor consilieri.

Domnul consilier Daniel Botezatu - nu particip la acest vot.

Domnul consilier Andrei Amos - nu particip nici eu la acest vot.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - pot să propun eu, vă rog?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - da, doamna Roșu.
Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - pe domnul Marius Oroșanu îl propun.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - domnul Oroșanu, dacă tot nu participă la vot, poate nu vrea să participe în consiliul de administrație.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnul Secretar general a făcut precizarea că doamna consilier Roșu ar trebui să se abțină, să nu participe la acest vot.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - nu votez, asta se știe, mulțumesc.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - bănuiesc că din motive tehnice doar nu a auzit doamna Roșu faptul că nu doresc să particip la nimic din ce înseamnă mascarada Zona Metropolitană. În condițiile astea, face o asemenea propunere, înseamnă că este cel puțin colegială, ca să nu vorbesc mai mult. Am specificat foarte clar, propunerea mea pentru dumneaei a fost strict în consecvența cu care am avut-o de fiecare dată când am votat înlocuitorul domnului Petrușcă. Atât și nimic mai mult.

Dacă nu dorește să participe sau să fie, spune simplu că nu dorește să fie, cum am spus și eu și, repet, deci nu pot să apar pe un buletin de vot sau orice altceva, atât timp cât m-am explicat destul de clar că nu particip și nu doresc să particip la un consiliu de administrație de la această entitate. Mai clar de atât nu pot să spun.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - mulțumesc frumos, e suficient, am înțeles.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - în noiembrie 2016, parcă, când s-au ales reprezentanții noștri în acest C.A., nu am fost prezent nici măcar la ședință și am apărut acolo pe lista de vot și respins alături de domnul Țurcanu și de doamna Lupașcu. Acum, când îmi exprim clar împotrivirea de a face parte, să fiu trecut pe un buletin de vot mi se pare cel puțin necolegial.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2020

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - nu cred, am să vă implicați să vedeți ce se întâmplă la Zonă.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - vreau să mă adresez domnului primar, să-l întreb dacă acum facem politică sau să ne uităm în oraș, că sunt 20 de cadre medicale infectate cu coronavirus. Parcă așa ați spus, că nu facem politică și ne ocupăm de orașul ăsta. Vorbiți cu colegii să voteze, să trecem de subiectul ăsta. Haideți să vedem care sunt problemele orașului, domnule primar, nu Zona metropolitană, nu asociere cu tot felul de entități. Haideți să ne ocupăm de orașul ăsta măcar în ceasul al 13-lea.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, prin vot secret, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere - nu votează 5 consilieri locali.

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - avizul comisiei de specialitate nr. 1?

Domnul consilier Mihai Tincu - favorabil, dar pentru ce perioadă?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - înțeleg de la domnul Secretar general că reînnoirea mandatelor presupune o perioadă de 4 ani.

Domnul consilier Iulian Blaga - dacă deschideți proiectul, veți vedea în proiect, 4 ani.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - dar proiectul ieri nu era, a fost pus astăzi. Există pe site-ul Primăriei proiectul?

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - propun să lăsăm aceste două proiecte pentru data viitoare, pentru că nu am avut timp să studiem îndeajuns, ele fiind puse pe sit- ul Primăriei abia astăzi dimineață.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - cum, să le prelungim mandatele pentru patru ani?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - dar comisiile de nu au avut timp să dezbată problema asta. Deci ce fac, reiau votul comisiilor?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - întrebați comisiile, dacă au avizare.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - comisia de specialitate nr. 1, vă rog avizul dumneavoastră.

Domnul consilier Mihai Tincu - propun să lăsăm pentru ședința viitoare, ca să îl analizăm.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - aveți avizul comisiei, ați dezbătut proiectul în comisie?

Domnul consilier Mihai Tincu - dar până astăzi n-am auzit de treaba asta, până acum

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - dacă nu avem avizul comisiei, domnul Secretar general spune că nu putem supune la vot proiectul de hotărâre

Domnul consilier Mihai Tincu - îl supunem data viitoare, în ședința următoare, dar avem un răgaz o zi două să le analizăm.

Domnul președinte de ședință marian Murariu - comisia numărul 5, domnul Oroșanu, vă rog.

Domnul consilier Marius leonardo Oroșanu - comisia 5 a avizat favorabil, a văzut că este Primăriei, deci astăzi dimineață, e o comisie responsabilă.

Domnul consilier Mihai Tincu - da, celelalte comisii sunt iresponsabile, v-ați trezi azi noapte și ați văzut treaba asta. Haideți să fim rezonabili.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - proiectele acestea au fost băgate pe ușa din spate, nu le-am văzut pe site-ul Primăriei decât acum au apărut. Este regretabil ceea ce se întâmplă, nu au fost văzute de către toate comisiile. Eu când am dat votul Comisiei Juridice, domnului Oroșanu nu a văzut aceste proiecte. I-am confirmat că am aprobat toate proiectele, mai puțin 7,8, cu aviz favorabil, și îi propun domnului Primar să nu mai facă politică, să retragă proiectele de pe ordinea de zi, că nu mai merge cu șmecheria. Profită de criză, profită de faptul că suntem on line și vrea să prelungească mandatele PNL-iștilor de la consiliile de administrație pe patru ani.

Propuneți o măsură decentă, prelungiți aceste mandate pe perioada cât durează starea de urgență. Spuneți 4 ani de zile ca să vă puneți colegii de partid încă o dată la conducerea acestor societăți comerciale, care au rezultatele pe care le au.

Domnule Primar, fac un apel la dumneavoastră să retrageți proiectele de pe ordinea de zi, să convocați o ședință extraordinară și să votăm proiectele în cunoștință de cauzăm, nu pe ușa din spate.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - noroc de tehnologie, că ne salvează, cred că se poate vedea. Am să încerc să dau așa, un pic mai aproape. Se poate vedea pe grupul de WhatsApp, care a spus: în cadrul comisiei 5, rog un vot pentru avizarea celor 5 proiecte de pe completarea ordinii de zi. Subsemnatul, aviz favorabil. Vasile Chiru, aviz favorabil. Cătălina Lupașcu, aviz favorabil. Iulian Blaga, favorabil. Cosmin Andrei aviza favorabil la tot, mai puțin punctele 7 și 8. Se pot se poate vedea inclusiv la domnul Cosmin Andrei se poate vedea foarte clar că a spus cele cinci proiecte de la completarea ordinii de zi.

Domnule Tincu, să știți că în fiecare zi când este ședință, în dimineața zilei respective mă uit pe site-ul Primăriei pentru a vedea dacă mai sunt completări. Cred că a intrat cumva, într-o practică la noi să fie completări și în ziua respectivă, determinate de anumite urgențe.

Am înțeles aici, citind materialele, că este vorba de expirarea mandatului și am înțeles că asta a fost urgența pentru care a ajuns.

Procedural acum, din momentul în care comisia 1 nu s-a întrunit și nu există un aviz favorabil sau nefavorabil, nu conta, dar dacă nu s-a întrunit și nu există un aviz, aceste puncte nu se pot lua în discuție pe ordinea de zi și, practic, constatăm ca atare. Dar nu vreau ca să mai aud discuții că m-am trezit azi noapte să el văd sau așa mai departe.

Domnul consilier Mihai Tincu - eu știu ce făceați dumneavoastră azi noapte, asta e treaba dumneavoastră. Dar nu putem spune acuma patru ani fix și gata.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - doresc să îl întreb pe domnul secretar general cât de legală este procedura asta, cu suplimentarea ordinii de zi cu câteva ore înainte de ședință și dacă aceste proiecte pot fi susceptibile că sunt respinse de Prefectură din cauza procedurii, că nu a fost respectat termenul de publicitate, termenul de cinci zile, cum spune Codul Administrativ.

Domnul Secretar general ioan Apostu - domnule viceprimar, nu sunt singurele proiecte care sunt puse în dezbatere, problema care se pune, din punct de vedere legal, este dacă avem sau nu rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. Raport de specialitate al compartimentului de resort avem.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - săptămâna trecută, în ședința AGA care sa ținut la Eltrans, reprezentanții noștri,în speță domnul Bosovici Călin și domnișoara Andreea Buiuc au fost informați de această situație, și, mai mult, au scos-o de pe ordinea de zi propunerea pe care a făcut-o conducerea unității. Rămânem fără administratori, e important, ca în criză, găsim o soluție astăzi. Au știut cei doi, de ce nu spun nimic acum?

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - domnule Țurcanu și domnule Primar, cu toții deja suntem obișnuiți să ne puneți cuțitul la gât și să ne forțați mâna în diferite situații, iar domnule Țurcanu, dacă aveți de gând să folosiți același vocabular, că v-am auzit mai devreme și nu uitați că domnul primar, nu știu dacă v-a înștiințat, dar pe noi nu ne-a înștiințat, să știți că suntem live, și în momentul în care ne jigniți, poate cetățenii acestui oraș ar putea să ia act, s-ar putea să rămâneți fără un vot, dar să trecem peste.

Ca și în ședința AGA de la Eltrans, la fel, am fost înștiințată că trebuie prelungite mandatele celor din consiliile de administrație, la fel și acum, dintr-o dată, nu vreau să vă spun discuțiile pe care le-am avut și le-am purtat acolo vis-a-vis de acest subiect, dar consider că nu este corect. Dar nu mai vorbim de corectitudine când intrăm într-o ședință de Consiliu Local, ce mai este corect?

Corect ar fi să luăm măsuri cu adevărat în această poveste și să terminăm cu prostiile. Eu nu știu, voi chiar nu conștientizat în ce situație se află. Presa scrie că în 20 de cazuri de Covid, noi avem o oră de când discutăm despre reprezentanții din consiliile de administrație. Domnule Primar, vă rog să luați atitudine și să ne înștiințați exact ce măsuri luați sau cât doriți dumneavoastră, dar haideți să facem lucruri constructive, nu distructive, să prelungim mandatul de patru ani de zile, dar asta mi se pare deja strigător la cer.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - putem discuta oricât pe fondul problemei, se puteau face , dacă nu patru ani, se puteau face orice propuneri, dar acum discutăm degeaba și pierdem timpul degeaba. Nu avem raport de avizare din partea comisiei 1, nu putem nici măcar supune la vot, nici retrage, nici respinge. Nu se poate vota acest punct pe ordinea de zi pentru că nu are raport de avizare la comisia 1, punct.

Restul discuțiilor, haideți să le facem data viitoare, când va fi, probabil, un raport de avizare, indiferent cum va fi el, de la comisia 1. Se pot face propuneri de amendare a proiectului, se pot face orice altceva după aceea. Dar acum discutăm degeaba că nu întrunește condițiile de a fi pur și simplu discutat.

Domnul consilier Mihai Tincu - nu le întrunește, domnule.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - mă așteptam la aceste reacții, nu am vrut să facem decât un singur lucru: duminică seară, pe data de 29 la ora 24, au expirat mandatele celor care sunt în consiliile de administrație, atât la Locativa și la Eltrans. Am mers pe Ordonanța nr. 109/2011, care are doar două variante: o variantă de reînnoire a contractelor, iar intenția noastră a fost să vă informăm de acest lucru, eu cred că mi-am făcut datoria.

Societățile, în momentul de față, nu sunt conduse, dar beneficiind, probabil, de toată situatia actuala, situația de urgență și tot ce se întâmplă, bănuiesc că în proxima ședință vom veni cu altă propunere. Am mers doar pe lege, v-am informa, bine că s-a consemnat, e bine că sunt discuții de genul ăsta și nu pot decât să vă mulțumesc pentru asta. Mi-am făcut datoria, am informat Consiliul Local și atunci o să avem și argumente pe viitor vis-a-vis de ce se întâmplă cu administrarea celor două societăți.

Restul discuțiilor politice, pentru că vreți, nu vreți, tot acolo ajungem. Nu vreau să le mai comentez, cu încălcarea legii în mod flagrant, prin care ați schimbat consiliul de administrație a Urban Serv. Și a băgat societatea până peste cap unde suntem cu toții acum, prin care toți erau, vezi Doamne, dintr-un singur Zorro.

Nu pomenesc nume de partide aici, dar știți exact ce s-a întâmplat atât la urban Serv și la Termica, la modern Calor. Cel puțin aici consiliul de administrație era într-o formulă în care membrii consiliului de administrație au fost aleși corect, conform legii, vis-a-vis de proporționalitatea partidelor în Consiliul Local, pentru că au fost aleși în anul 2012, când era USR, unii erau la un loc, s-a păstrat proporționalitatea și, drept urmare, s-au reînnoit contractele celor din 2012 și 2016. Nu am vrut decât să sesizez acest aspect, s-au încheiat contractele, și, vă spun, duminică noapte, la ora 24. Decizia este doar a dumneavoastră.

Vis-a-vis de ce scrie presa, eu am avut o intervenție la începutul ședinței și am spus să o grăbim, pentru că problemele sunt multe, s-a lucrat extraordinar de greu. Nimeni nu a luat nici măcar o mică atitudine sau să spună că ce se întâmplă cu cele două spitale din subordine , TBC-ul și Recuperarea noastră. Toată lumea s-a orientat și a fost o singură bătălie pe singurul spital care trebuia să ducă în spate provocările Covid-ului, și aceea era Maternitatea.

Într-adevăr, sunt 20 de cazuri, și, în mod constant sunt 9 persoane de care ne-au spus, probabil vor fi mai multe, v-am spus la începutul ședinței lucrul acesta. Chiar muncim acum și câte 15-16 ore pe zisă facem față la provocările extraordinare pe care le avem. Întotdeauna am ieșit cu comunicate, cu ceea ce facem din partea Primăriei, și vă include și pe dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, cu mesaje din partea Primăriei , fără nu știu ce acțiuni care se întâmplă în oraș, punctuale.

Înțeleg unele preocupări de a promova aparatură, care vine dintr-o zonă a pompierilor sau celor de la ISU. Ne vom gândi și înțeleg și de ce sunt aceste promovări excepționale și le preluăm într-o ședință, chiar știu de ce se întâmplă lucrul acesta.

Vom culege toate aceste date și vom face, vă garantez ce este cel mai bine, cât putem noi să facem în momentul acesta și să coordonăm această nenorocire.

N schimb, dacă și astăzi am ajuns la discuții politice, de promovare a fiecăruia, în care eu am spus, nu știu când, nu ne ajută cu nimic. O să fac apel la dumneavoastră, pentru că ne vom întâlni în ședințe extraordinare foarte urgent, am prins pe ordinea de zi tot ce era acum important, s-ar putea chiar și mâine să avem probleme importante pe care să le discutăm și vă mulțumesc tuturor că ați participat la această ședință.

Mulțumesc celor de aici, care s-au străduit să facă posibil ca această ședință să se țină în acest format, pentru că altfel aveam probleme mari. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Retrag, ca să nu mai fie alte discuții, neavând nici avizul, nu se mai putea vota, retrag pe ordinea de zi ultimele două proiecte, dar consider că sunt împăcat cu mine că v-am și vă rog, domnilor consilieri, chiar să uităm de problemele politice, vă rog din suflet, orice probleme aveți, să ne contactați și să fiți convinși că tot ce facem în această perioadă, nu știu cât o să mai putem să facem, facem exact cum trebuie să facem, programat, cu discernământ, și nu intrăm în alte zone care ne pot afecta tuturor imaginea, imaginea dumneavoastră, a Consiliului Local și Primăriei municipiului Botoșani. Vă mulțumesc că în ședința de astăzi, vă ținem la curent cu tot ce vom face.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - pentru că s-au înscris la cuvânt înainte de dreptul la replică al domnului Primar, dau cuvântul domnului consilier Bosovici.

Domnul consilier Călin George Bosovici - după ce a spus domnul Primar, nu mai am ce comenta.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - voi fi scurt, vă voi spune că domnul primar știa că expiră aceste mandate pe data de 29 din timp, putea să pună proiectul acum o lună, acum două luni, când nu era această criză cu coronavirus. Face politică în continuare, a încercat să prelungească pe la spate, pe ușa din dos, contractele colegilor PNL-iști, am cerut o informare de la Consiliul de Administrație de la Eltrans și Locativa, scrisă, să îmi transmită când expiră aceste contracte și mi-au răspuns fix în 30 de zile cei de la Eltrans și mi-au spus că expiră pe data de 29, cu câteva zile înainte de această ședință.

Nu mi-au răspuns din timp ca să nu cumva să inițiez un proiect de hotărâre de Consiliu Local sau mai știu eu . Deci, domnule primar faceți politică și în acest moment.

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății - retras.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - având în vedere că proiectele au fost retrase, declar ședința de astăzi, 31 martie, închisă.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Marian Murariu - declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,

Ioan Apostu


Consilier,

Marian Murariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache