Proces verbal din 31.01.2020

Sedinta din data de 31.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

Prin dispoziția nr. 126 din 23.01.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 31 ianuarie 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.

Dispoziția nr. 126 din 23.01.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 20.12.2019, 23.12.2019, 9.01.2020 și 15.01.2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA Botoșani

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 338/2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019-2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Botoșani

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pe anul 2020

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 393/2019 privind Statul de Funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache”, pe anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/ soluționare a contestațiilor la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți pentru autoturismul din parcul auto al Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache”

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2-4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” din subordinea Consiliului Local al Municipiului, modificată prin HCL nr. 259/2018

 • 12. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani

 • 13. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de reevaluare/ soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, regimul juridic fiind locuință de serviciu

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 161 din 24 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 315/2019 privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 și nr. 349/2019, ale domnului Iacobiță Stelu, angajat al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A prin contractul nr. 7 din 10.12.1998 și a actelor adiționale ulterioare

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

 • 20. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații - teren din str. I. C. Brătianu

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii redevenței aferente contractului de concesiune nr. 3964 din 7.12.2009 pentru terenul situat în Municipiul Botoșani, Str. Calea Națională, nr. 130 aferent extinderii locuinței proprietatea doamnei Amihalăchioaie Andreea-Paula

 • 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea domnului Tudusciuc Marian

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Pod de Piatră nr. 96B, Botoșani, CF/NC 66478” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință D+P+1E și împrejmuire teren”

 • 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bucovina, nr. 96, CF/NC 66569” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Doboșari nr. 79H, înscris în Cartea Funciară CF/NC 64927, CF/NC 64926, CF/NC 57427“ în vederea realizării obiectivului „Crearea unei unități de prestare a serviciilor de realizare a soft-urilor la comandă în cadrul societății C&A CONNECT SRL - Botoșani”

 • 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Hatman Arbore, nr. 16B, CF/NC 65264” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și împrejmuire teren front stradal”

 • 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Aluniș FN, CF/NC 60713” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+P+M, anexă gospodărească, împrejmuire teren și record utilități”

 • 30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada A.T. Laurian, nr. 1C, CF/NC 66853” în vederea realizării obiectivului „Construire service auto, împrejmuire teren și racord utilități”

 • 31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării teren - Strada Viilor, nr. 3, sc. A adiacent apartamentului nr. 1, etaj parter, CF/NC 50675-C1-U41” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament cu destinația locuință - intrare în legalitate”

 • 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Gheorghe Filipescu, nr. 23, sc. A, at. P, nr. 3, CF/NC 51054-C1-U2” în vederea realizării obiectivului „extindere, reamenajări interioare, cale de acces și schimbare destinație din locuință în cabinet medical”

 • 33. Diverse:

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

 • 1. Proiect de răspuns cu privire la plângerea prealabilă înregistrată la nr. 30512 din 23.12.2019 a domnului Pânzaru Bogdan Cristian

 • 2. Prezentarea Raportului privind activitatea administratorului special al SC Termica SA în perioada octombrie - decembrie 2019

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului nr. 26470 din 29.10.2019, de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț .

 • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796 și a cheltuielilor legate de acest proiect.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în str. 1 Decembrie nr. 1 municipiul Botoșani

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 97 din 29 martie 2019 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728“, în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere și modernizare construcție de birouri existentă”

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Pacea, nr. 106, CF/NC 66072” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M”.

 • 6. Proiect de răspuns la adresa înregistrată sub nr. 269/30.03.2018, formulată de Bejenaru Radu Lucian, pentru aducerea la îndeplinire a Sentintei nr. 318 din 10.09.2019

 • 7. Proiect de hotărâre prin care se ia act de intenția SC Urban Serv SA de a înceta activitățile prestate în executarea Contractului nr. nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani

 • 8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNIȘA.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri în funcție, lipsind domnul consilier Cătălin Boboc.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - stimați colegi, astăzi avem onoarea de a-l avea invitat alături de noi pe domnul Prefect al județului Botoșani, domnul Valentin Colbu. Bună ziua, domnule Prefect, și bine ați venit alături de Consiliul Local Botoșani. Sunt la al doilea mandat de consilier local și sunteți primul prefect care participă la o ședință de consiliul local și vă felicit pentru această inițiativă.

Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Cătălin Boboc, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Fiind supusă la vot completarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Fiind supusă la vot ordinea de zi cu retragerea punctului nr. 10 de pe ordinea de zi, împreună cu completarea aprobată, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Domnul Prefect Valentin Colbu - bună ziua, stimate domnule Primar, domnilor viceprimari, domnilor consilieri, stimați reprezentanți ai mass-mediei locale, așa cum am anunțat anterior, mi-am propus ca în acest mandat să particip la ședințele de consiliu local, pentru că așa cred că este normal, să existe colaborare între Instituția Prefectului și unitățile administrativ-teritoriale, trebuie realizată și la acest nivel, și cel mai bine cunoști reprezentanții UAT-ului participând la ședințele de consiliu local, unde ai posibilitatea să iei contact cu toată conducerea Primăriei, cu toți consilierii locali, și, cu această ocazie, poți să iei contact și să afli problemele comunității respective.

Sigur, nu puteam să ratez ședința Consiliului Local al municipiului Botoșani, dat fiind faptul că este și cea mai mare unitate administrativ-teritorială din județ, și cea mai importantă, reprezentați aproximativ 1/3 din populația județului, aveți cele mai multe proiecte în derulare, și este normal să vă asigur de sprijinul Instituției Prefectului în derularea acestor proiecte și nu numai.

Știu că aveți o ordine de zi bogată astăzi, nu îmi doresc să perturb ședința de astăzi a dumneavoastră, însă vreau să vă asigur, de faptul că, în afară de agentul termic pe care vi-l furnizează Prefectura, vreau să vă furnizăm și sprijin și suport în activitatea dumneavoastră. Știu că aveți proiecte importante, și aici mă refer la teatru, la Biserica „Sf. Gheorghe”, la locuințele sociale, la modernizările școlilor și ale grădinițelor, și, pe această cale, felicit conducerea Primăriei pentru abilitatea și pentru competența de care au dat dovadă în accesarea acestor

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020 proiecte, pentru că muncipiul Botoșani este un oraș frumos, și, de câte ori am ocazia, atunci când merg în țară, nu mă pot abține să nu laud ce oraș frumos avem noi.

Înca o dată, pentru acest lucru vă mulțumesc și dumneavoastră, și, pentru că anul acesta nu am avut ocazia să mă adresez, încă suntem în luna ianuarie, vreau să vă urez un an foarte bun, un an plin de realizări, pentru că știu că este un an greu, un an important de finalizare a unor proiecte, un an electoral, și să mizați pe sprijinul Instituției Prefectului, evident, în limitele prevederilor legale.

Regret faptul că nu am puttu participa la ședința din 15 ianuarie, pun neparticiparea mea pe seama unui scurt circuit de comunicare, însă, atunci când va fi nevoie, eu sunt alături de dumneavoastră, și, dacă la una din ședințele de consiliu local considerați că este necesară prezența mea, voi fi alături de dumneavoastră. Vă urez un an nou bun, fericit, și mult succes!

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor consilierilor locali ai municipiului Botoșani.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - fac o interpelare prin care voi relata pe scurt o întâmplare care s-a petrecut ieri în biroul meu, acolo unde o mamă care are un copil cu dizabilități a venit și a solicitat acces gratuit la Cornișa, spunându-mi că există o listă la Cornișa pentru copiii cu dizabilități, și, în acest sens, domnule Primar, doresc să vă întreb dacă ne puteți confirma acest lucru, că ați dat telefoane sau comunicați altfel cu cei de acolo, astfel încât anumite persoane să intre gratuit la Cornișa, în afara regulamentului, și, dacă s-a întâmplat acest lucru, doresc și eu să știu, cum cred că doresc și colegii mei, colegii noștri, întreg orașul, câte persoane au beneficiat de acces gratuit la Cornișa și în baza cărui temei legal s-a făcut acest lucru?

Pentru că există tot felul de discuții, că s-a creat un cadru discriminatoriu, și, pentru a vă scuti de astfel de intervenții pe viitor, dacă au fost, voi propune o modificare de regulament, astfel încât, nediscreționar, toți copiii care suferă de dizabilități să aibă acces la Parcul de Agrement Cornișa, la toate facilitățile de acolo. Doresc răspuns scris.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - consider că este de bun augur și salut prezența domnului Prefect în sală, domnul Prefect, care a sesizat și el numeroase probleme pe care le avem în implementarea proiectelor de dezvoltare din municipiu, a început cu Teatrul, foarte bine, domnule Prefect, nimeni nu ne mai comunică nimic de teatru, așteptăm și noi răspuns la problema aceasta stringentă a orașului. În schimb, nu ați spus nimic de tramvaie.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

Domnule Primar, au trecut deja două luni de când dumneavoastră ne-ați anunțat că imediat după ce semnați contractul la Piatra Neamț cu ministerul, vom scăpa de tramvaie. De ce nu avem autobuze? De ce mai avem tramvaie în trafic?

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - scurt voi da un răspuns, după aceea îl voi da în scris. Legat de ceea ce se întâmplă la Cornișa, există un protocol cu două asociații, nu poți face cu fiecare în parte, cu Asociația Părinților și Copiilor cu Autism și a celor cu Sindrom Down, de asta există niște reguli și există un protocol, am încercat să ducem în orele în care Cornișa nu este valorificată la nivelul maxim, vorbim de orele de dimineață în timpul săptămânii, există niște protocoale, cu cele două asociații, de altfel consider că sunt niște lucruri corecte, firești, normale, de asta existau niște liste. În municipiul Botoșani sunt câteva mii de persoane cu handicap, care nu sunt în asociații, nu poate să vină fiecare oricum și oricând, ar putea, eventual, printr-o schimbare de regulament, dar cred că trebuie o dezbatere publică să ne gândim la toți ceilalți utilizatori ai Cornișei, dacă este corect, dacă nu este corect să fie alături, folosim orele în care la acces sunt câteva persoane, și atunci cred că am făcut un lucru deosebit să lucrăm cu acele asociații. Acesta este primul răspuns.

Al doilea răspuns, este adevărat, nu se face nimic peste noapte, îmi pare rău că, fiind mult mai tânăr, nu înțelegeți în cât timp se întâmplă acest lucru. Pe data de 31 ianuarie este licitația, deci chiar repede, și îi felicit pe cei de la Eltrans că s-au mobilizat, și, în foarte scurt timp, au organizat licitația pentru achiziția de autobuze, și este pe data de 31 ianuarie, nu se face a doua zi nimic, se fac documentații, dar s-a lucrat foarte bine, chiar vreau să îi felicit pe cei de la Eltrans, și pentru mine a fost o surpriză că au făcut atât de repede.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - mă gândeam că rămâne domnul Prefect să audă toate problemele, măcar de la interpelări, dar apreciem și vizita asta scurtă care a avut loc. Nu cred că sunt mai multe, dacă nu s-au înscris și alți colegi, cred că sunt alte probleme pe ordinea de zi, ar fi fost interesant, dar vor ajunge la dumnealui prin forma aceasta de hotărâre pe care o vom adopta. Deci îmi confirmați, domnule Primar, că aveți liste, întrebarea era, și aștept în continuare un răspuns scris, care este cadrul legal prin care dumneavoastră ați fost mandatat, pentru că eu nu îmi aduc aminte aici, în Consiliul Local, să vă fi dat un vot pentru a putea permite accesul gratuit discriminatoriu unor persoane care sunt înscrise în asociații, dar, așa cum și dumneavoastră ați spus, sunt foarte mulți copii cu dizabilități, sunt foarte mulți părinți care nu au posibilitatea sau nu doresc să se înscrie în aceste asociații, și nu beneficiază.

În acest sens, apreciez deschiderea pentru modificarea regulamentului, dar trebuie să aveți în vedere că dacă ați permis acest lucru, într-un mod discriminatoriu, cineva trebuia să

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020 plătească pentru accesul de la Cornișa și să nu avem alte probleme acolo cu articole din Codul Penal, la asta mă refer.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - nu există nimic discriminatoriu, au fost solicitări din partea mai multor asociații, a părinților copiilor cu diferite probleme de sănătate, și aici vorbim de Down și autism, am încercat să găsim înțelegere și să îi primim, și să vină în zilele de luni până joi dimineața, când nu este trafic la Cornișa, și vă asigur că legislația permite, și acești copii care dumneavoastră ați spus că acum trei zile au fost la dumneavoastră, acum îmi spuneți că ieri au fost la dumneavoastră în birou, nu mai înțeleg în ce zi au fost la dumneavoastră, vor găsi sprijin din partea noastră, venind acolo, în cursul dimineții, de luni până joi, și nu trebuie să facem din acesta încă un caz.

Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să modificăm acest regulament, îl modificăm. Legislația incidentă în materie permite unor categorii de persoane defavorizate să beneficieze de anumite facilități. Citiți, vă rog, legislația incidentă, și rugați-l pe domnul director general Chiriac să vă consilieze în acest sens.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - spuneți-mi dacă ați refuzat accesul unor copii cu dizabilități în cursul zilei de ieri, alaltăieri, cum spuneți dumneavoastră, pentru că această mămică a venit la mine și mi-a spus că nu a putut să intre la Cornișa pentru că nu este pe listă. Dumneavoastră îmi povestiți de legislația incidentă, de acord, dar ați făcut discriminatoriu acest lucru. Dacă îmi spuneți că nu este cazul, și permiteți tuturor, de ce ați refuzat accesul, și cum s-a simțit părintele cu copilul când i s-a spus că nu poate intra că nu este pe listă, ceilalți copii având această posibilitate, fiind membri ai unor asociații.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - haideți să ne înțelegem foarte bine: domnule viceprimar, eu înțeleg acum că mai sunt vreo două, trei luni în care vă puteți exprima un punct de vedere în mod oficial, eu vă spun lucrul acesta: există un protocol între o instituție căreia consiliul local i-a dat să administreze baza de la Cornișa și niște asociații pe care le-am înțeles.

Trebuie să rețineți un fapt, nu am vrut să facem tam tam pe chestia asta, nu am vrut să ieșim în față, nu am vrut să acumulăm capital electoral, pentru că puteam să anunțăm că dăm, că facem, nici măcar acest lucru nu îl înțelegeți, am făcut niște protocoale despre care nici măcar nu știe tot acest oraș, dar trebuie făcute într-un mod organizat.

Regulamentul nu permite acest lucru, să intre oricine și oricum, pentru că trebuie să aibă grijă de ei, trebuie să fie atenți la ei, avem probleme deosebite, au probleme de sănătate, avem cu ce să îi coborâm în bazin, să îi ridicăm, dar au ei problemele lor de sănătate, se poate întâmpla orice în acel bazin.

Cred că am făcut un lucru extraordinar răspunzând la solicitările, așa cum toată lumea a răspuns la solicitările celor două asociații, cu copiii cu sindrom Down și copiii cu autism. În general au fost ajutați de toată lumea, noi nu am făcut un caz din asta. Dumneavoastră găsiți un caz, o persoană care, în mod separat, vrea să meargă acolo, nu se poate așa, în mod separat, dacă nu schimbăm. Dacă este instituțional, prin asociație, da, discutăm, cineva are grijă de ei, cineva răspunde de ei. Dacă vom da permisiunea, noi mai știm și cum s-au dat certificatele de handicap în orașul acesta, nu știu cum au dat directorii și guvernul dumneavoastră, la toată lumea, scăpăm acolo și toată lumea va veni. Nu discutăm decât instituțional.

Dacă credeți că ați găsit acum un motiv, noi spunem că am făcut un lucru bun, și nu am cântat „cucurigu” pe Primărie că am făcut lucrul acesta bun. Acum dumneavoastră ați găsit că a venit o mămică..., să vină, să se înscrie într-o asociație, schimbăm regulamentul. Mi se pare că deja discuția merge mult prea departe, pentru că scăpăm din mână tot ce se întâmplă acolo, iar responsabilitatea este a celui care administrează parcul și a noastră, a Consiliului Local. Chiar vă rog s închideți subiectul, pentru că nu veți câștiga nimic electoral din a spune niște inepții aici.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22), precum și pe bază de semnături.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - nu aș fi avut decât o simplă remarcă la acest proiect de hotărâre, dar, văzând amendamentul, am o neclaritate, poate pot să fiu cât de cât lămurit: parcarea de la BIG, am propus nu știu de câte ori să se ducă celor de la Eltrans, pentru că ei se ocupă de acest lucru. Cred că avem mai bine de 7, 8, 9 luni de cnd încercăm să facem acest lucru, tot încercăm să îl băgăm pe ordinea de zi, nu se putea, pentru că trebuia să fie o sursă de venit în plus pentru Urban Serv. N-am administrat-o cu trebuie, pentru că trebuia să rezolvăm o problemă la Urban Serv.

În virtutea ultimelor discuții, pentru că de asta vom discuta pe nota anexă, și cred că vor fi discuții mai aplicate cu activitățile pe care, conform legii, poate să le desfășoare Urban Serv-ul, ca să își facă măcar activitatea de bază, a intrat pe ordinea de zi astăzi. Aceea era doar o remarcă pentru mine, pentru că a fost blocată cât a fost blocată, și când am constat cu toții că nu e treba lor să facă acest lucru, am băgat-o pe ordinea de zi.

La amendament, am o întrebare pentru cel care a conceput amendamentul: puctul 2, art. 4, alin. 2, la pct. a se spune clar „de luni până vineri, în intervalul orar 8-18, sâmbăta și duminica în intervalul 8-14, pentru autovehiculele care achită taxa prin SMS sau achiziționarea tichetelor de parcare, în limita locurilor disponibile”, vorbim de programul de funcționare, dar la pct. b spune „în afara intervalurilor de timp prevăzute la lit. a este interzisă parcarea în subteran”. Nu înțeleg, ce se întâmplă, lăsăm parcarea aia goală în acea perioadă de timp? Deci pct. b, în afara intervalului (...), este interzisă parcarea la subteran. E o chestier, probabil, de formă, pe care chiar nu o înțeleg. Ce se întâmplă, închidem parcarea în acea perioadă? Pentru că initial era foarte clară, între 8 și 14 sau 16 era, dumneavoastră ați propus 8-18, se plătește, de la 18 încolo nu se mai plătește, dar nici nu închidem parcarea. Era scris bine initial, în afară de cei care au abonamente și vor să își parcheze pe timpul nopții, când vin ei acasă, să stea mașinile acolo. Nu înțeleg, și este chiar broșat aici, este interzisă parcarea la subteran, adică parcarea vas ta goală?

Atât, este o chestie doar de formă, pe care, dacă putem să o reglăm acum, e foarte bine. Susținem amendamentul, dar rămâne o perioadă de timp în care nu înțeleg ce se întâmplă în parcarea respectivă, la subteran, nu la suprateran.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - am avut două amendamente pentru acest proiect, unul din partea unui cetățean și al doilea amendament din partea societății Eltrans, am făcut o dezbatere publică, așa cum solicită legislația. În cursul zilei de ieri, am preluat toate propunerile pe care le-a făcut societatea Eltrans, discutând cu domnul director, nu știu dacă este astăzi în sală, sa vedem dacă își modifică... sunteți dumneavoastră, da... și ne-a transmis că ar dori să închidă parcarea subterană în afara intervalului orar 8-18 din cauza instalațiilor care sunt pe acolo și pentru a proteja investiția făcută. O variantă pentru a putea deschide această parcare 24 de ore din 24, pentru cei care doresc să își achiziționeze abonamente și sunt riverani, ar fi instalarea unei bariere, a unui sistem de control acces la parcarea subterană, dar care necesită o investiție substanțială.

Propunerea dumnealor a fost ca inițial să închidem această parcare, cum se întâmplă și acum, merg și închid această parcare, urmând ca, pe viitor, să modificăm regulamentul și în funcție de numărul de solicitări pe care le avem pentru abonamente din partea riveranilor și să revenim asupra regulamentului, așa cum își doresc cetățenii, dacă tot își cumpără un abonament în parcarea cu plată, să beneficieze 24/24. Eu am preluat amendamentul pentru a putea fi put ]n aplicare, pentru că degeaba votăm noi aici dacă Eltrans spune că nu poate fi dus la îndeplinire.

Dacă dumneavoastră considerați oportun să scoatem acest articol prin care parcarea se închide, după ce, eventual, ascultăm și punctul de vedere al societății Eltrans, nu am nicio problem cu acest aspect, consider că îl putem susține, dar, în același timp, trebuie ascultat operatorul, dacă poate sau nu poate fi dus la îndeplinire. Ieri mi-a spus că nu poate fi dus la îndeplinire cu parcarea deschisă permanent.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - când s-a făcut această parcare, și era, într-adevăr, o bijuterie din punct de vedere funcțional, am fost extrem de încântat, am zis că în cinci ani va fi la fel, dar m-am înșelat. Preluăm noi niște betoane, iar toate funcționalitățile care au fost făcute să fie o parcare modernă și elegantă, sunt la pământ.

Aici, ce să îi mai spun domnului Buhăianu, este o incapacitate administrativă să dovedești asta. Atât timp cât sunteți incompetenți și ați distrus toate sistemele și instalațiile de acolo, veniți acum și ne puneți pe noi, consiliul local, să vă scăpăm, să vă mângâiem, ați scăpat de ele. Este o parcare, o bijuterie în centrul orașului, și eu o închid noaptea, pentru că nu sunt în stare să o administrez peste noapte.

Lăsați oamenii să intre gratuit o perioadă, până puneți bariere de 100.000 euro, nu de 40.000 euro. Nu are importanță cine pune, important este să lăsăm oamenii să parcheze, și așa te sufoci în oraș, nu găsești un loc de parcare. Sunt urcați peste tot, pe trotuare, pe spațiile verzi, peste tot.

Și la punctul b, la care se propune închiderea peste noapte, eu propun să îl scoatem, și să lăsăm să intre mașinile peste noapte.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - cert este că susțin modificarea amendamentului, să lăsăm noaptea. A venit reprezentanta Eltrans-ului, va explica posibilitatea temporară, dar haideți să plecăm de la ideea nu că nu putem face, ci vom putea face. Va rămâne o lună la liber, sau va rămâne o lună închisă, și, în timpul acesta, ne descurcăm să achiziționăm câteva zeci de locuri de parcare. La 1000 de lei dacă socotim pe an, și, dintr-o dată, e un venit care, practic, se plătește sinugră parcarea respectivă. Dar să spunem acum că o facem închisă din start și, cândva, modificăm regulamentul, nu prea este firesc, ne recunoaștem impotența de a face un lucru bun în Botoșani. Ideea este să permitem accesul și în funcție de Eltrans și de posibilitatea Eltrans-ului de a monta acea barieră, la urma urmei, e o barieră. Vom da drumula la abonamente și la toate celelalte.

Doamna Viorica Marianciuc - în prima fază, ne-am gândit la faptul că, pe perioada nopții, parcarea să fie închisă, datorita faptului că nu este păzită,și, în felul acesta, vom putea elimina și eventualii oameni ai străzii care intră noaptea și să nu facă rău... acesta a fost primul gând pe care l-am avut atunci când ne-am gândit ca parcarea noaptea să fie închisă.

După dezbaterea de săptămâna aceasta, privind acest amendament, din câte am înțeles, a rămas ca parcarea să fie deschisă și noaptea, pentru cei cu abonamente, și așa ne-am gândit că va arată hotărârea de astăzi. Nu avem nicio problemă dacă parcarea va rămâne în continuare deschisă, doar pentru cei cu abonamente, după perioada de...

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - ideea este, deci aici, este interzisă parcarea la subteran, în afara celor care au abonament sau își plătesc pe timpul nopții, le lasă, într-adevăr. Trebuie modificat punctul b de aici, cu adaosul care era în hotărârea inițială. Pentru cei cu abonamente, pentru că e logic, eu stau la blocul de acolo, vreau ca noaptea să știu că ... Nu mai vorbesc pe timpul iernii, că nu bate zăpada, nu îmi îngheață mașina.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci scoatem punctul b de pe amendament, nu?

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - nu, rămâne punctul b, cu excepția respectivă, a celor care dețin abonamente, care era și în hotărârea inițială, cu excepția celor care au plătit, dacă plătesc, nu au decât să stea acolo noaptea,

Domnul consilier MariusLeonardo Oroșanu - deci este interzisă parcarea gratuită, dacă am spus că este interzisă, înseamnă că i se permite ori celui cu abonament, ori celui care a găsit o altă formă de plată, pe care, poate, nu o identificăm, sau ...

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - sau gratuită, da, e perfect. Un cuvânt. Este interzisă parcarea gratuită. Și atunci, dacă îl găsim pe unul care nu are, îl punem la plată.

Domnul consilier Iulian Blaga - am înțeles din regulament că ponderea celor cu abonament poate fi de 50%, maixim, da? Propun ca parcarea subterană să fie alocată celor cu abonament, cu un anumit tarif, și parcarea supraterană să rămână pentru deservirea celor care au nevoie pe timp de zi.

Domnul consilier Consim Ionuț Andrei - propunerea dumneavoastră nu este foarte bună, domnule Primar, dacă îmi permiteți, pentru că vom avea un singur cetățean cu o singură mașină în parcarea subterană, și locurile celelalte goale. Dacă le-am permis acestora, haideți să le permitem și celorlalți, dacă sunt locuri disponibile. În sensul acesta a fost propus procentul de 50%. Eu apreciez propunerea Eltrans, văd că și-a schimbat punctul de vedere până astăzi, ceea ce este foarte bine până la urmă, și să scoatem parcarea interzisă la subteran, pentru că așa cum pot sta cei cu abonament, dacă sunt locuri libere, să rămână și celelalte mașini, urmând ca a doua zi, de la ora 8, să își ia tichet. Cel care are abonament, are abonamentul în geam, nu își mai cumpără tichet. Ar fi păcat să nu folosim locurile libere de la subteran, dacă tot putem pune mașini acolo, și Eltrans își asumă faptul că le poate gestiona, păzi, și așa mai departe.

E nepotrivit să lăsăm la subteran doar pentru cei care au abonament, eu consider că nu vor fi foarte mulți, iar pe ceilalți să nu îi primim, pentru că am face o discriminare. Și dacă îi primim pe cei cu abonament și sunt locuri libere, haideți să îi primim și pe ceilalți. Și, în cest sens, cred că este potrivit doar să scoatem prevederea care spune că parcarea este interzisă la subeteran. Ați spus să îi păstrăm doar pe cei fără abnament. Nu, să îi păstrăm pe toți, dacă sunt locuri libere. Cei cu abonament au locurile inscripționate, și locurile libere să poată fi folosite, atunci când parcarea este gratuită, contra cost, în intervalul orar...

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - noaptea este gratuit, dar era interzis, nu intra nimeni. Ba da, intră cei care plătesc abonamentul, cei care plătesc abonament să nu aibă voie?

Doamna Viorica Marianciuc - Mie mi se pare că chiar acum se face discriminarea.

Domnul consilier Consim lonuț Andrei - ca o variantă tehnică la amendamentul pe care l-am propus, eliminăm de la capitolul 3, art. 4, alin. 2, litera b, care spune că în afara acestui interval de timp este interzisă parcarea la subteran, permițând celor cu abonamente să rămân și acolo și rugându-i pe cei de la Eltrans să gestioneze situația.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristiaqn Țurcanu - doamna director economic, paza nu trebuie asigurată fizic, cu niște oameni, se poate da accesul unor firme de securitate la IP-ul camerelor pe care le aveți acolo, dacă sunt cu IP, și să supravegheze în dispeceratul lor dacă se întâmplă ceva în parcarea noastră, este posibil așa ceva, tehnic, pentru că încărcăm și grila de personaj, și o să îmi spuneți că acuș că nu vă încadrați în costuri, mai trebuie să angajați patru paznici sau cinci, ca să acoperiți.

Doamna Viorica Marianciuc - dar să știți că și costurile cu paza, cu o firmă specializată, nu sunt gratis. Ceea ce voiam eu să spun este că acest articol nu ar trebui total eliminat, trebuie doar completat, eu rămân la ideea că accesul în parcarea subterană să fie doar pentru cei cu abonamente pe timp de noapte, pentru că atunci așa apre discriminarea: unii plătesc pe noapte, alții nu plătesc, și nu știu cine va mai plăti.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, împreună cu amendametul aferent, cu scoaterea de la capitolul 3, art. 4, alin. 2 a literei b din amendament, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 338/2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019-2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 393/2019 privind Statul de Funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache”, pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/soluționare a contestațiilor la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - o propun pe doamna Diaconu în această comisie.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - sunt două comisii. Dacă dumneavoastră ați făcut la Teatrul de copii și tineret o întreagă telenovelă acolo, vă lăsăm pe

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020 dumneavoastră să evaluați cum vreți dumneavoastră, și la contestații vă rugăm să vă propuneți membrii.

Vă reamintim că votul trrebuie să fie secret, conform legislației în vigoare. Va trebui să facem procedură de vot. Aștept propunerea dumneavoastră.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - o propun pe doamna Vicol pentru comisia de contestații.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - secretariatul consiliului local, vă rog să faceți buletine de vot în acest sens și, noi, între timp, propun să mergem mai departe, iar când vor veni buletinele de vot, oricum mai avem încă trei.

Fiind supusă la vot amânarea votării cu buletine de vot pentru finalul ședinței, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți pentru autoturismul din parcul auto al Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache” - retras.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2-4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret „ Vasilache ” din subordinea Consiliului Local al Municipiului, modificată prin HCL nr. 259/2018 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „ Vasilache” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - o propun pe doamna Roșu Daniela pentru evaluare.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - și la contestații? Nu punem nimic. Domnul Brânzei era, uitați proiectul aici. Nu v-am spus că tot ce ține de Teatrul pentru Copii și Tineret, v-ați asumat distrugerea acestei instituții, duceți-o până la capăt. Propuneți pe cineva. Domnul Tincu? Nu punem. Propuneți. Suntem târâți prin procese, în tribunale, ați aruncat în aer toată ordinea de acolo ilegal și acum vreți să... Nu e vorba de creștere economică, vorbim de principiu. Era o instuție măruntă, de eșalon mic, de 20 de oameni, și ați reușit să o faceți praf. Poftim? Dar nu trebuia dat afară așa domnul care este acolo. Mai trebuie cineva la contestații. Eu o propun pe domnișoara Buiuc. Nu, mulțumesc, v-am spus că nu vreau, pentru că ați încâlcit totul acolo și ați făcut o sumă de ilegalități. Domnule Oroșanu Marius, acceptați? Pentru că nu sunteți în stare să vă asumați. Pregătiți buletinele de vot, cei de la consiliul local.

Fiind supus la vot amânarea proiectului de hotărâre până la întocmirea buletinelor de vot, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării domnișoara consilier Andreea Buiuc.

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, regimul juridic fiind locuință de serviciu - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 161 din 24 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S..A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - propun pe doamna Roșu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - propuneți, aparatul tehnic, propunerea pentru completarea comisiei.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

Fiind supusă la vot amânarea discutării proiectului de hotărâre, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 315/2019 privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 și nr. 349/2019, ale domnului Iacobiță Stelu, angajat al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - această comisie, din punctul meu de vedere, este inutilă, și nu își avea locul aici pentru sesizările respective, am spus-o și la momentul respectiv, o repet, și m-am convins și din desfășurarea lucrărilor acestor comisii. A avut o întâlnire cu petentul, doar cu domnul Iacobiță, doar, așa, ca părere personală, strict personală, spun că nimic din ce a fost întrebat nu poate fi probat sub o formă sau alta, sunt doar lucruri în care spune că era singur la momentul faptelor respective, și așa mai departe, sau lucruri de râs, că a fost pus să lucreze în tura II în loc de tura I, sau tot felul de chestiuni din acestea.

De ce e necesar să se continue? Pentru că înă nu au fost ascultate și opiniile celor direct implicați, respectiv domnul Țurcanu, domnul Dumitraș, în luna decembrie a fost o situație deosebită cu domnul Țurcanu pentru că era domnul Chiriac pe val, și nu puteam să știm cum îl convocăm șicum nu îl convocăm, acum, pentru că s-a clarificat acest aspect, probabil, în următoarele zile, vor fi ascultați și cei doi-trei care sunt trecuți în sesizările domnului Iacobiță și se va ajunge la un raport, într-o comisie în care sunt doi de la PSD și unul de la PNL și în care rolul celui de la PNL este să asculte și sunt curios cum se va face un raport în care opiniile sunt total diferite.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - confirm ceea ce a spus domnul Oroșanu, din cauza calendarului și a programului colegilor, fără a face trimitere la aspecte politice, mai avem nevoie de o lună și vă vom prezenta ceea ce s-a întâmplat în comisie, nu aș vrea să mă antepronunț, cum face domnul Oroșanu, deja să portretizeze că petentul este deja vinovat, sau nu știu dacă suntem noi instituție de judecată.

Vă vom prezenta aspectele pe care le aduce aici și sensul modificării este pentru a mai avea un pic de timp.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

Alecsandru, Andrei Amos și Ștefan Mihai) și 3 abțineri (domnii consilier Maricel Corneliu Maxim, Paul Octav și Marius Leonardo Oroșanu) - lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Silvia Carmen Diaconu.

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A. prin contractul nr. 7 din 10.12.1998 și a actelor adiționale ulterioare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Silvia Carmen Diaconu.

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Silvia Carmen Diaconu.

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații -teren din str. I. C. Brătianu - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Silvia Carmen Diaconu.

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii redevenței aferente contractului de concesiune nr. 3964 din 7.12.2009 pentru terenul situat în Municipiul Botoșani, Str. Calea Națională, nr. 130 aferent extinderii locuinței proprietatea doamnei Amihalăchioaie Andreea-Paula - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

Domnul consilier Iulian Blaga - voiam numai să atrag atenția că doamna solicită preluarea contractului de concesiune, nu neapărat și reducerea redevenței.

Domnul lulius Gherase - doamna a cumpărat cu contract de vânzare-cumpărare toată locuința, normal se face cesiunea contractului de concesiune. Ca și în alte cazuri, fiind vorba de o locuință, legea permite consiliului local reducerea redevenței, dar nu mai mult de 95%. Propunerile noastre au fost de 70-80, pentru ca nivelul redevenței să nu fie mai mic decât al fostului proprietar. Vechiul proprietar avea 4,5 la nivelul anului 2009. Are o casă, are3 contract pe o extindere, tot cu caracter de locuință. Preluarea se face în baza legii, Legii nr. 50.

Domnu consilier Cosmin Ionuț Andrei - în alte cazuri, țin să vă atrag atenția că am acordat 90% și ar fi discriminatoriu pentru... tot pentru locuință este și asta.

Domnul consilier Marian Murariu - pentru a nu avea un preț mai mic decât avea fostul proprietar, vă propun un procent de 75%.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am înțeles, 6,5 la prima liniuță și 75% la a doua.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aferente, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei) și 2 abțineri (domnii consilieri Iulian Blaga și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea domnului Tudusciuc Marian - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu ununimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu ununimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - eu am o scurtă observație, am primit o succesiune de dispoziții date de domnul Primar, prin care ne solicită să dezafectăm mai toate panourile de afișaj, dacă tot mai suntem la subiectul acesta. Mai e valabilă sau nu? Pentru că dumneavoastră sunteți de vreo șase luni mandatat să le duceți la îndeplinire și nu ați făcut nimic.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - modificarea Ordonanței nr. 71/2002, care definește, implică foate direct afișajul în municipiu ca și o componentă a administrației domeniului public, asta este valabilă și pentru cei de la Patrimoniu. Până acum nu era în situația asta, acum este în situația asta, cred că va trebui să gestionăm subiectul printr-un serviciu sau prin scoaterea la licitație, doar o firmă care gestionează tot afișajul, modificarea la Ordonanța nr. 71/2002.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Pod de Piatră nr. 96B, Botoșani, CF/NC 66478” în vederea realizării obiectivului ..Construire locuințăD+P+1Eși împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bucovina, nr. 96, CF/NC 66569” în vederea realizării obiectivului .Construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Doboșari nr. 79H, înscris în Cartea Funciară CF/NC 64927, CF/NC 64926, CF/NC 57427“ în vederea realizării obiectivului .Crearea unei unități de prestare a serviciilor de realizare a soft-urilor la comandă în cadrul societății C&A CONNECT SRL - Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Hatman Arbore, nr. 16B, CF/NC 65264” în vederea realizării obiectivului ..Construire locuință P+M și împrejmuire teren front stradal" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Aluniș FN, CF/NC 60713” în vederea realizării obiectivului .Construire locuință S+P+M, anexă gospodărească, împrejmuire teren și record utilități” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada A.T. Laurian, nr. 1C, CF/NC 66853” în vederea realizării obiectivului .Construire service auto, împrejmuire teren și racord utilități” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării teren - Strada Viilor, nr. 3, sc. A, adiacent apartamentului nr. 1, etaj parter, CF/NC 50675-C1-U41” în vederea realizării obiectivului .extindere apartament cu destinația locuință - intrare în legalitate” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu, Paul Octav și Marius Leonardo Oroșanu).

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Gheorghe Filipescu, nr. 23, sc. A, at. P, nr. 3, CF/NC 51054-C1-U2” în vederea realizării obiectivului .extindere, reamenajări interioare, cale de acces și schimbare destinație din locuință în cabinet medical” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Daniela Vicol.

Punctul 33 de pe ordinea de zi - Diverse:

1. Proiect de răspuns cu privire la plângerea prealabilă înregistrată la nr. 30512 din 23.12.2019 a domnului Pânzaru Bogdan Cristian, este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) - lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Daniela Vicol.

2. Prezentarea Raportului privind activitatea administratorului special al SC Termica SA în perioada octombrie - decembrie 2019, nu prezintă discuții și a fost adus la cunoștința consilierilor locali.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - avem un petent care vrea să se adreseze consiliului local.

Fiind supusă la vot intervenția petentului, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Domnul Balan Ioan - vă mulțumesc că ați acceptat intervenția mea. Aș avea două probleme: o problemă de serviciu și o problemă personală: la problema de serviciu v-aș adresa rugămintea să aveți în vedere, eu mă apropii de pensie, dar, de când m-am angajat la această primărie, acum 30 de ani, noi am avut o cabină la poartă. Din cauza anumitor persoane, nu știu cine sunt și nu mă interesează, dar, pentru viitor, pentru colegii mei care vor fi în continuare, să se facă înapoi aceeași cabină, măcar pentru protecția sănătății. Consider că boala pe care o am, incurabilă, și, din acest punct, cum mi s-a spus de la Iași, mi se trage.

Vreau să vă anunț că suntem singura primărie din țară care, din patru portari, trei sunt bolnavi de cancer. Vă rog să rețineți ceea ce vă spun eu, din documente chiar, dacă e nevoie, deci e o mare chestie, de câte ori mi s-a plâns, este administratorul Serviciului administrativ, a zis că atât timp cât va fi el în Primărie, nu se va face acea cabină.

Eu consider că nu am vrut să dau drumul la niște hârtii, mă mai pricep și eu la scris, pe la mediu sau nu știu pe unde, este vorba de protecția sănătății noastre, sau, dacă nu, să desființeze postul, să stăm pe holuri. Eu oricum nu vom mai prinde la poartă, dar mă gândesc pentru alții, dar mă gândesc pentru alții care vor fi ca mine.

A doua problemă, nu am știut ordinea de zi a acestei ședințe de consiliu local, dar aș dori să aveți în vedere dacă, mi-a plăcut chiar punctul de vedere al domnului Primar și al domnului viceprimar, referitor la Cornișa.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020

Eu nu știu cât mai am de trăit, dar, dacă voi vrea la vară să merg și eu la Cornișa, consider că după 30 de ani, pot obșiner și eu o hârtie cu liber acces. Eu nu am voie să fac baie, dar măcar să mă plimb sau să stau pe bancă, poate ca mine mai sunt oameni în municipiu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dar este gratuit acolo să mergeți și acum, domnule Balan, vă așteptăm, nu vă trebuie nicio hârtie, nimic.

Domnul loan Balan - domnule director, eu nu am banii necesari, ca să nu mai spun și alte treburi. Eu am făcut parte din serviciul contractual și am minimul din minimul pe economie, deci consider că după 30 de ani de Primărie să stau cu 15 milioane, eu zic că e foarte suficient să plătesc și la Cornișa.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind încetarea contractului nr. 26470 din 29.10.2019, de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - timp de un an și ceva ați încercat să ne demonstrați că încălcarea legii este o regulă și că învinge, pentru că așa pot eu, ca să citesc din clasicii aceștia doi de aici. Iată că astăzi ne aduceți în față un proiect în care recunoașteți că tot ce ați întreprins a fost greșit și a fost fals și a fost ilegal, din păcate pentru noi, toți cei din această sală, pentru salariații Urban Serv, și pentru opinia publică pe care ați încercat să o induceți în eroare și să o manipulați.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dacă ar fi fost o colaborare foarte bună, cred că ar fi putut păstra și, pentru câteva luni de zile, administrarea piețelor și ale cimitirelor la societatea Urban Serv. Dorința dumnealor este să continue cu contractul de salubrizare, chiar dacă le sunt puse piedici și sunt alte interese.

Eu doar atât vă spun: aveți grij ce faceți, nu încălcați legea cu intențiile pe care le aveți, și haideți să lăsăm societatea asta care are o tradiție și care a schimbat directori din ambele sau din tot spectrul politic, și să ne gândim la această societate, pentru că este a noastră. Văd că jubilați pentru că au anumite probleme și spuneți chiar că scopul este să falimentați această societate comercială. Eu țin să vă reamintesc că ar trebui să depunem cu toții efortul pentru a păstra societatea noastră, a consiliului local și a botoșănenilor. Dacă era o societate privată, poate înțelegeam interesele dumneavoastră, dar scopul acesta de a face licitații în continuu, de a face licitații, dacă se poate, pentru salubrizare, pentru cimitire, pentru tot, să faceți licitație, trădează

anumite interese, și vedeți că interesele alea pot fi și de natură penală. Eu vă avertizez că sunt cu ochii pe dumneavoastră și, așa cum m-am luaptat pentru Eltrans, așa mă lupt și pentru Urban Serv, și pentru Locativa, pentru toate societățile care sunt ale botoșănenilor, are ne varsă profitul, și, cu acest profit, ar trebui să facem ceva și pentru acest oraș.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ce profit a vărsat Urban Serv-ul la municipiul Botoșani? Și era o societate a PSD-ului, nu mai era a municipiului Botoșani.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - sincer, voiam să punem batista pe țambal, să treacă hotărârea, că ne-am înțeles într-o ședință furtunoasă, cu toți factorii de răspundere, dar mă văd obligat, datorită intervenției dumneavoastră, să lămuresc lucrurile, pentru că, dacă tăceai, filosof rămâneai.

V-am atenționat că ceea ce facem este o ilegalitate. Am spus de câteva ori că încălcăm legea, nu, pentru că așa vrem noi. Drept urmare, am ajuns într-o situație imposibilă. Ne-ați adus voit sau nevoit. Nevoit poate să însemne necunoașterea legii și o imaturitate în a judeca niște lucruri, voit înseamnă altceva, înseamnă că faceți cu bună știință lucruri ca să nu funcționeze municipiul. Dar am ajuns la capatul firului, la momentul zero, am ajuns exact acolo de unde am plecat, să constatăm că încălcăm legea, și am încălcat-o cu bună știință, chiar dacă ați fost atenționați că societatea Urban Serv nu poate să gestioneze acest serviciu, pentru că există o legislație care interzice acest lucru.

Mai mult decât atât, suntem într-o situație absolut imposibilă, nu am obținut licențierea pentru că societatea încalcă legea. Și acum, cu titlu de noutate, pentru tot ceea ce înseamnă mass-media și botoșăneni, suntem în situația în care nu putem asigura continuitatea serviciului de salubrizare, dar suntem obligați să renunță Urban Serv-ul, și, drept urmare, tot pe nota anexă la ordinea de zi, să renunțe Urban Serv-ul prin denunțare la contractul de administrare piețe, oboare, cimitire, pentru că asta spuneam, de asta încălcam legea, nu mai poate să facă și alte activități, să rămână cu cântec serviciul de colectare gunoi pe zona IV, care și acela este ... dar am zis că, de bine, de rău, îl mai acoperim, suntem cu două servicii, salubrizarea și deszăpezirea orașului, administrarea cimitirelor, administrarea piețelor și oboarelor, pentru că au fost ambiții.

Deci nu recunoaște niciunul că am greșit. Am fost unul din fondatorii acestei societăți, eram în consiliul local atunci și am înțeles ce facem. Și am ajuns acum într-o situație în care mai mângăiem pe cap câțiva colegi care sunt acolo, prin consiliul de administrație, în AGA, și mai ales pe cei care fac managementul, ca să aibă în continuare cu ce să se ocupe.

Mai mult decât atât, vă aduc aminte că în mandatul trecut a fost o discuție foarte serioasă și s-a comandat un audit special care să dovedească, și o firmă absolut importantă în lumea asta, PricewaterhouseCoopers, care trebuia să dovedească, nu știu ce ar fi trebuit să facă la vremea respectivă primarul Flutur. Recomandarea la final un serviciu, am plătit niște bani, și acum trebuie să recuperăm banii, nu mai spunem că a fost Curtea de Conturi care a recomandat de atunci și a spus că nu este treaba Urban Serv-ului să se ocupe de piețe, oboare, cimitire. Și acum ce încercăm, pe ultima sută de metri, ca să mângâiem pe cap e cineva, sau să spunem că am făcut bine... nu, am făcut rău. Este a treia oară în ședința de astăzi când se dovedește că am luat niște hotărâri la comandă.

Le mulțumesc celor care nu au votat atunci, cel puțin nu vor primi hârtii din astea pe masă, pentru că astea nu vin azi, mâine. Hârtiile astea vin în 2-3 ani, când se dovedește, se lucrează la asta. Acesta este adevărul. Suntem într-o situație imposibilă, avem trei servicii în aer, pentru că au fost niște ambiții meschine și partizane.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - dacă tot suntem la momentul adevărului, domnule Primar, întrebarea mea este următoarea: confirmați faptul că v-au căutat operatori pentru atribuirea salubrizării, dacă suntem la momentul adevărului... Ați discutat în birou pentru a da salubrizarea orașului unui operator privat care a venit să discute cu dumneavoastră? Înregistrați întrebarea pe care am formulat-o, domnul Primar, dacă are puterea, să ne confirme faptul că a avut discuții cu operatori privați pentru atribuirea serviciului de salubrizare a municipiului Botoșani.

Raportul de oportunitate care a fost făcut de către colegii noștri, dacă era înțelegere, astăzi lucrurile erau rezolvate, dar s-au pus bețe în roate, s-au dat telefoane, ca să fie falimentată societatea asta, Urban Serv, pentru că nu vă place de această societate. Dacă la Eltrans, când au deraiat tramvaiele, nu ați scos niciun sunet legat de conducerea PNL de acolo, văd că pentru Urban Serv aveți tot felul de critici.

Contractul de gestiune pentru cele trei servicii este astăzi în vigoare. Mai mult, gestiunea piețelor și a cimitirelor expira în octombrie, noiembrie, deci era vorba de câteva luni de contract, s-a găsit varianta pentru continuitate, oricum nu ar mai fi putut Urban Serv-ul să primească prin delegare directă gestiunea, pentru că s-a modificat legea în ianuarie. Dacă era înțelegere anul trecut, astăzi aveam contract cu Urban Serv pentru 5 ani. Dacă doriți să îi dați gestiunea piețelor și cimitirelor domnului Țurcanu, foarte bine, v-ați atins scopul. Dacă doriți să facei licitații, faceți-le, dar vedeți că hârtiile vin, ca să vă citez, după 2-3 ani vin și hârtiile. Răspundeți-mi, dacă aveți puterea, la întrebarea pe care am formulat-o.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - absolut vă spun, 1000%, nu am avut nicun fel de discuție cu nimeni în afară de sindicatul de la Urban Serv și toate declarațiile mele, care sunt concrete, am avut două discuții cu sindicatul de la Urban Serv, și, numai bine că a venit, și

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020 poate să confirme și domnul director, în care am spus, și o repet, am fost unul din fondatorii acestei societăți, țin la aceste societăți, le-am ținut pe linia de plutire atât timp cât am fost primar, și interesul meu este ca aceste societăți să funcționeze pentru Primărie.

Modul în care ați pus dumneavoastră problema, dacă aveți, eventual, vreo singură dovadă, 1000% vă răspund foarte eficient. Vreau să vă spun atât, că ne-ați încurcat total în momentul de față, ați aruncat și am văzut de foarte mult timp că este un interes ca Primăria să dea salubrizarea, cui să o dai, dacă noi avem societate aici? A trecut vremea când societatea, pe diverse interese, a pierdut licitații. A pierdut licitația de administrare a depozitului închis.

Abia acolo putem să avem un mare semn de întrebare, și îl am și acum. Și am spus-o la momentul potrivit, în perioada 2012-2016, pentru că dacă administram groapa de gunoi, eram mult mai departe. Acela este un fapt dovedit, restul sunt niște speculații, pentru că ați băgat-o pe mânecă și nu știți pe unde să scoateți cămașa, acesta este adevărul, cu toate că am făcut referiri de zeci de ori: greșim, greșim, greșim, asta spune legea. Modificați legea, mă gândeam că aveți ceva la îndemână, v-a promis cineva, nu știu care din zecile de guverne pe care le-ați avut că o să vă rezolve problema asta, nu s-a rezolvat. Legea este clară, am votat împotriva legii, și acum municipiul este într-o situație dificilă și tot noi trebuie să o rezolvăm, și vă spun: punctele asta, de la c1 la c8 treceau așa, pentru că așa am fost învățat, să fiu împăciuitor, dacă nu apucați să vă băgați în seamă.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796 și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în str. 1 Decembrie nr. 1 municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 97 din 29 martie 2019 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 ianuarie 2020 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728“, în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere și modernizare construcție de birouri existentă” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Pacea, nr. 106, CF/NC 66072” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de răspuns la adresa înregistrată sub nr. 269/30.03.2018, formulată de Bejenaru Radu Lucian, pentru aducerea la îndeplinire a Sentintei nr. 318 din 10.09.2019 - nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre prin care se ia act de intenția SC Urban Serv SA de a înceta activitățile prestate în executarea Contractului nr. nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNIȘA - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - aici se dorește completarea comisiei cu un reprezentant al consiliului local, cu un reprezentant administrativ și reprezentantul ANAF îl vom primi ulterior de la ANAF, ca și comunicare. Vă rog să desemnați un reprezentant. Domnul Blaga Iulian. Dar va trebui să facem și pentru acesta buletine de vot. Intrăm pe procedură și cu acesta cu buletine de vot. Propun ca acesta să rămână ultimul la votul la cabină și să le rulăm pe celelalte trei, din față, care au rămas. Sau dăm toate patru odată, cum propuneți?

Cei care se consideră incompatibili la toate aceste puncte să se abțină de la vot, da?

S-a început procedura de vot pentru punctele nr. 9, nr. 13, nr. 15 de pe ordinea de zi și nr. 8 de pe completarea ordinii de zi, însumând patru buletine de vot.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - aș vrea să se consemneze că nu particip la vot la punctul 13.

Doamna consilier Daniel Vicol - nu votez la punctul 9.

Se revine la discuțiile de la punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/soluționare a contestațiilor la Teatrul pentru Copii și Tineret „ Vasilache ” Botoșani.

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - în urma votului dumneavoastră, vă comunicăm rezultatele: pentru punctul 9, respectiv comisia de evaluare la Teatrul de Copii și Tineret - Diaconu Silvia - „pentru” - 20, „împotrivă” - 1 vot. Vot validat.

Tot la punctul 9, mai avem comisia de soluționare a contestațiilor, unde a candidat doamna Vicol, și a obținut 20 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”, deci vot validat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (19) - nu participă la vot doamnele consilier Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu.

Se revine la discuțiile de la punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani.

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - la punctul 13, la comisia de soluționare a contestațiilor, domnul Oroșanu a obținut „pentru” - 20 de voturi și 1 vot „împotrivă”, vot valabil.

La comisia de reevaluare, doamna Roșu a obținut 20 de voturi „pentru” la comisia de evaluare a Teatrului de Copii și Tineret.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - vreau să anunț că nu particip la acest vot.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - vreau să anunț că nu particip la votul acesta, la care sunt nominalizată.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) - nu participă la vot doamna consilier Daniela Cristina Roșu și domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu.

Se revine la discuția punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 161 din 24 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S..A..

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - la punctul 15, doamna Roșu a obținut 21 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, a candidat pentru comisia de licitație pentru închirierea spațiilor de la Locativa. Vot valid.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Se revine la discuția punctului 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNIȘA.

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - domnul Blaga Iulian, care a participat pentru comisia de organizare a licitațiilor la Cornișa, a obținut 22 de voturi „pentru”.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Oana Gina Georgescu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache