Proces verbal din 30.07.2020

Sedinta din data de 30.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 30 iulie 2020

Prin dispoziția nr. 710 din 22.07.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 30 iulie 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 710 din 22.07.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la cotidianul „Monitorul de Botoșani” și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data 19.06 , 30.06, 14.07 și 17.07. 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30 iunie 2020

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botoșani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv ”Ultra Bolivia Race”

 • 7. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, potrivit O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spațiile de joacă pentru care se eliberează autorizația de funcționare și aprobarea modelului autorizației de funcționare a spațiilor de joacă.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport și lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305 din 05.12.2019

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” cu modificările și completările ulterioare

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Botoșani, aferente construcțiilor definitive

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de repoziționare cadastrală a unei parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Botoșani

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.10084 din 04.04.2018 încheiat între Municipiul Botoșani și Autoritatea Electorală Permanentă - Botoșani

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații aflate în puncte termice, proprietatea municipiului Botoșani

 • 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 12581/ 28.05.2015 a spațiului comercial nr. 2 din Piața 1 Decembrie nr. 6, parter.

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str. Pacea nr. 47

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor de vânzare pentru două locuințe ANL

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului Botoșani si proprietate a domnului Gavrilescu Decebal

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale nr. 5 și 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide nr. 927 din 14.07.2017, zona 4 Botoșani

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Botoșani la Program Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivele de investiții:„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului - Școala gimnazială nr. 10, Botoșani”

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investiții:„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1 „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului - Școala gimnazială nr. 10, Botoșani”

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani”

 • 30. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC Eltrans SA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pîrîului nr. 16, CF/NC 66274” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. I.C. Brătianu nr. 161, CF/NC 64395” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren”

 • 35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Dimitrie Rallet nr. 21, CF/NC 59108” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren”

 • 36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Parcul Tineretului nr. 25, CF/NC 66554” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Lebăda nr. 15, CF/NC 64996” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P”

 • 38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Doboșari nr. 67, CF/NC 67202” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pacea nr. 104A, CF/NC 62242” în vederea realizării obiectivului „construire hală depozit anvelope”

 • 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. A.S Pușkin, nr.f.n.,mun. Botoșani, CF/CAD 57904” în vederea realizării obiectivului -

“introducere teren în intravilan CAD57904 și construire hala parter - prelucrare lemn, împrejmuire teren și asigurare utilități”

 • 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Independenței nr. 4 - NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“

 • 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. Bucovina, nr. 48B, mun. Botoșani, CF/CAD 62438” în vederea realizării obiectivului -“Construire sediu societate, locuințe de serviciu și împrejmuire teren"

 • 43. Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al S.C. Termica S.A. în perioada ianuarie - iunie 2020.

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată a municipiului Botoșani

 • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Nicolae Iorga nr. 11, CF/NC 66397” în vederea realizării obiectivului„construire locuință P+1E, anexe gospodărești, împrejmuire teren și racorduri utilități”

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni nr. 58, CF/NC 57607” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Drumul Tătarilor nr. 25C, CF/NC 67043” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Florilor nr. 2A, CF/NC 67414” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren”

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului de 9,0 mp (3,00mp+6,00mp), Aleea Nouă nr. 3, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință și recompartimentări interioare apartament - intrare în legalitate”

 • 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. Manolești Deal, nr. 2B, CF/NC 54908” - în vederea realizării obiectivului „Construire locuințe colective P+2E+M”

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2./63 și a cheltuielilor legate de acest proiect.

 • 9. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de Humelnicu Tiberiu și Humelnicu Crina, formulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care se solicită anularea/modificarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 27/31.01.2020, respectiv a pct. 21 al. (1) art. 1, prin care s-a aprobat completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Botoșani, cu suprafața de 18 m.p. - teren CC - situat pe Aleea Crizantemelor f.n - baterie garaje - garaj poziția 7

 • 10. Prezentarea Raportului de evaluare privind execuția contractului de mandat si a componentei de Management a Planului de administrare, anexa la contractul de mandat al directorului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2019.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - vă solicit să retrageți punctul 31 de pe ordinea de zi, deoarece s-a depus la Consiliul Local procedura finalizată pentru desemnarea administratorilor la Societatea „Modern Calor”, iar proiectul de pe ordinea de zi nu mai este conform și nu mai este de actualitate, așa cum este formulat, și vă solicit să îi cereți inițiatorului să retragă acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - eu, personal, nu scot de pe ordinea de zi punctul nr. 31, putem să facem o ședință extraordinară peste două săptămâni, sau la ședința ordinară viitoare, nu scoatem punctul 31 de pe ordinea de zi, pentru că cei de la Modern Calor sau mișcat foarte greu și abia azi dimineață ne-au trimis un material. Ceea ce voi scoate de pe ordinea de zi va fi, și o să o rog pe doamna președinte să consemneze, și vă spun și dumneavoastră, voi scoate de pe ordinea de zi punctul 21, pe care nu îl mai susțin.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea, cu retragerea punctului nr. 21 de pe ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cosmin lonuț Andrei) - au votat verbal doamna consilier Daniela Cristina Roșu și domnul consilier Laurențiu Maftei.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristiana Roșu - întrucât avem o ședință care necesită mai mult timp decât de obicei, fiind vorba de 52 de puncte, consider că e normal să ne programăm un timp pentru fiecare vot în parte, și anume să fie cel mult 1.30 minute pentru fiecare vot în parte. Dacă nu vom reuși să îl exprimăm electronic, îl vom exprima verbal, sunteți de acord? Bine. Putem începe ședința.

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor consilierilor locali ai municipiului Botoșani.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - doresc să îi solicit domnului Primar explicații cu privire la lucrările de la Teatru, pentru că se termină acest mandat și teatrul este exact așa cum l-a găsit, în fața biroului dumnealui. Mi-a spus că se lucrează ca în mină, că s-au terminat lucrările, că lucrurile stau extraordinar. Ne invită să vedem lucrările, stadiul lor.

În primul rând, pentru botoșăneni, domnule Primar, spuneți-ne care este evoluția cu acest edificiu important din Botoșani, în ce stadiu suntem cu lucrările de consolidare și cu lucrările de reabilitare la Teatrul „Mihai Eminescu”.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - din câte am înțeles, cei șapte vatmani pe care ați hotărât să îi păstrați din vechea organigramă de la Eltrans sunt acum școlarizați, nu au terminat toate cursurile, nu sunt încă șoferi profesioniști, și, chiar dacă ar fi fost, consider că nu au încă experiența necesară să conducă pe străzile din municipiul Botoșani. Nu sunt ei puțin forțați, puși, să conducă un autocar cu 40 de cetățeni de la noi din oraș, și reușesc, oare, să le asigure un grad ridicat de siguranță atât lor, cât și celorlalți participanți la trafic?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - doamna președinte, îi solicitați domnului Primar să răspundă interpelărilor noastre?

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - voi răspunde în scris și dumneavoastră, și domnului Tanasă. Aceasta este posibilitatea și opțiunea mea, să vă răspund în scris la ceea ce m-ați întrebat.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - domnișoara Andreea Buiuc și domnul Andrei Amos au votat verbal.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am făcut o adresă în numele DSPSA cu modificarea unui titlu al unui obiectiv.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Țurcanu - da, avem un amendament la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local, propunem următoarele modificări, la capitolul bugetar 70 - Locuințe, se propune modificarea... La capitolul bugetar 67 - Cultură, la fel, modificarea, capitolul 63, modificare, capitolul 67, la fel, avem la cultură, modificări.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - nu a participat la vot domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30 iunie 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin Ionul Andrei - domnule Primar, poate doriți să ne spuneți de ce avem doar 23% execuție pe partea de dezvoltare, așa cum am avut în toți acești ani procente foarte, foarte mici pe partea de dezvoltare, exact așa avem și în acest an, la jumătatea anului, doar 23% din cât v-ați propus să cheltuiți pe partea de dezvoltare, 3,6 milioane de lei din 15,382 milioane lei, plăți programate la data de 30.07, deci la jumătatea anului sunteți la 23% execuție bugetară. Până la sfârșitul anului, probabil, va crește un pic acest procent, dar este în continuare catastrofal, și reprezintă eficiența pe care o aveți în administrația publică,. Spuneți-ne de ce ați cheltuit așa de puțin.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - de data aceasta nu vă mai dau un răspuns scris. În ianuarie, când am făcut bugetul de dezvoltare, au existat probleme, îl recuperăm până la sfârșitul anului.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S..A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - la Eltrans se propune suplimentarea veniturilor cu 1,7milioane lei, pe care să îi primească de la autoritatea locală, în condițiile în care Consiliul concurenței a acordat aviz pentru schimbarea modului de transport din transport public cu tramvaie în transport cu autobuze, cu condiția să nu primească sume suplimentare, decât cele pe care le-a avut atunci când opera cu tramvaie. Astăzi facem această modificare, de 1 milion 700 mii lei, ceea ce conduce la ideea că se invalidează avizul pe care l-a dat Consiliul Concurenței, nemaivorbind de ineficiența managementului de acolo, de la Eltrans, care , în continuare, exact așa cum am previzionat la început, stă cu mâna întinsă la Consiliul Local, în loc să își caute venituri. În loc să fie eficient, cere bani de la Consiliul Local, deși de la început au spus că nu vor avea nevoie de bani suplimentari, față de ce au primit în anii anteriori ca subvenție, iată că vine cu sume colosale pe care le cere de la Consiliul Local, venituri suplimentare pe partea pe care o au dumnealor, bineînțeles, cu scuza că este pandemie, nu se realizează.

Deci, este o ineficiență totală și este o gaură neagră pentru bugetul local această societate care ține autobuzele pe dreapta în continuare și tramvaiele deraiază aproape în fiecare zi. Cred că ar trebui acordată mai multă atenție acestei societăți și banilor pe care îi cheltuie și văzute și alte probleme ale municipiului Botoșani.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - mai ai două zile să vorbești despre tramvaie deraiate, două zile.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei) și 4 abțineri (domnii consilieri Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botoșani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv "Ultiri Bolivia Race” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Iulian Blaga,.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Doamna consilier Daniela Vicol - la acest punct, aș propune ca, pe lângă elevii care au terminat cu 10 clasele V-VIII și liceul, să premiem și pe elevul Tudor Cardaș, care este cetățean de onoare, și care a adus, pe pandemie, premii foarte importante. De exemplu, ultima dată a participat la un concurs de talia olimpiadei internaționale, concurs la care au participat toate loturile olimpice ale celor 75 de țări, care, de fiecare data, participă la olimpiada internațională, și a luat medalie de bronz. Mai are și mențiuni de onoare la încă trei concursuri, dintre care două internaționale, și aș vrea să îl premiem cu 2000 lei.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Roșu - mi se pare în regulă, dar vă propun să rămână pentru un proiect separat pentru următoarea ședință.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - vă mulțumim de intenție, vă rog să ne faceți o adresă și vom face un proiect de hotărâre separat.

Doamna consilier Daniela Vicol - în regulă, voi face o adresă în acest sens.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - comisia 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament pe care îl propun, pentru a corecta o eroare din proiectul de hotărâre propus de inițiator. La art. 2 se face referire la poziția 16 din budget, de unde alocăm sumele. La ședința de consiliu din data de 14 iulie, când am făcut rectificarea de budget, am făcut modificarea, și cei 27 de mii de lei i-am alocat cu poziție separată în buget la poziția 17. Deci modificarea pe care o propun, în loc de poziția 16, cheltuieli de promovare, cum apare la art. 2, să fie menționată poziția 17, așa cum apare în buget, trecere pe care tot noi am făcut-o la ședința din 14 iulie.

Referitor la propunerea doamnei Vicol, o susțin ca principiu, dar nu putem să o adăugăm acum, deoarece tocmai pe poziția respectivă bugetară face referire doar la premiile pentru cei care au absolvit cu 10, deci nu putem amesteca alt tip de premii.

Doamna consilier Daniela Vicol - am înțeles, voi face o adresă către Consiliul Local.

Domnul consilier Daniel Botezatu - vreau să îl întreb pe inițiatorul acestui proiect, pe domnul Cosmin Andrei, ce a avut în vedere când s-a referit la premierea pentru media 10 doar la elevii de gimnaziu, cei de liceu de ce au fost excluși? Cred că ar trebui aplicată dreapta măsură și pentru elevii care au terminat anii de studiu de liceu, să fie și ei premiați.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - într-o comunicare cu Inspectoratul Școlar General, mi s-a spus că nu este niciun elev care a obținut media 10 pe durata celor 4 ani, astfel încât proiectul a fost făcut doar pentru elevii de gimnaziu, acolo unde avem medii de 10.

Domnul consilier Daniel Botezatu - nu știu cine v-a dat acest răspuns, dar eu știu că la Eminescu sunt elevi care au media 10, media anilor de studii de liceu.

Doamna consilier Daniela Vicol - voiam să vă spun și eu că sunt elevi care au terminat...

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - așa mi-a transmis Inspectoratul Școlar General. Dacă sunt astfel de elevi, atunci când v-a face doamna profesor Vicol solicitarea pentru alt proiect de hotărâre, îi putem include și pe aceștia, fără nicio problemă.

Domnul consilier Daniel Botezatu - nu știu cine conduce Inspectoratul Școlar Județean, nu General.

Domnul consilier Mihai Tincu - oricum nu rezolvăm nimic acum, haideți să mergem mai departe și reținem toată problema.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aferent, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive - este avizat favorabil de comisiile de specialitate - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - la punctul 8 am următoarele propuneri de făcut, la art. 1, pct. 2, propunerile grupului PNL sunt următoarele: la consilieri, domnul Oroșanu Marius și doamna Lupașcu Cătălina, la comisia de evaluare și selecție; la comisia de contestații, îl propunem pe domnul Boboc Cătălin și domnul Daniel Botezatu. Îl rog pe domnul Tincu să propună și el doi consilieri.

Domnul consilier Mihai Tincu - câte locuri au mai rămas?

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - două locuri, unul în comisia de evaluare a proiectelor și unul în comisia de contestații.

Domnul consilier Mihai Tincu - domnul Brânzei la evaluare și la contestații doamna profesor Vicol.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - fiind nominalizate persoane individual, domnule Secretar, trebuie să facem vot secret? Care e procedura?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da, vot secret.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - și votăm toată lista sau pe fiecare persoană în parte, cum procedăm?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - votăm lista.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristian Roșu - lista o votăm, dacă nu avem persoane în plus, nu are rost.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - atunci luăm pe articole, cum luăm? Art. 1, alin. 2, nu?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - doresc să îl întreb pe domnul Țurcanu de ce a făcut două propuneri pentru cele trei poziții care sunt în proiectul de hotărâre? Considerați că aveți majoritatea în Consiliul Local?

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - vă voi răspunde în scris.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Roșu - la art. 1, alin. 2 și 3, vor fi votate prin vot secret, persoanele propuse.

Fiind supus la vot propunerile de la art. 1, alin. 2 (doamna consilier Cătălina Lupașcu, domnii consilieri Marius Oroșanu și Ioan Brânzei) și alin. 3 (doamna consilier Daniela Vicol și domnii consilieri Cătălin Boboc și Daniel Botezatu), prin vot secret, cu propunerile aferente, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere.

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, potrivit O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spațiile de joacă pentru care se eliberează autorizația de funcționare și aprobarea modelului autorizației de funcționare a spațiilor de joacă - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Roșu - avem și un amendament; în r 9                         9           9                                                      9                         9                                        “

amendament, domnul Țurcanu propune modificarea programului pe timp de vară. Inițial, programul de vară este între orele 8.00 și 13.30, iar după amiaza, 15.30-21.00, iar dumnealui propune să înceapă programul de la 8.30.

Fiind supus la vot amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport și lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Călin George Bosovici).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Călin George Bosovici).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305 din 05.12.2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnișoara consilier Andreea Buiuc) - nu votează domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” cu modificările și completările ulterioare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Călin George Bosovici și Marian Murariu) - nu votează domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Iulian Blaga).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Botoșani, aferente construcțiilor definitive - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Marian Murariu - domnule Primar, aș vrea să vă întreb de ce supuneți aprobării acest proiect de hotărâre, doriți cumva să vindeți terenul de sub mall prin negociere directă?

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule Tincu, propuneți dumneavoastră un consilier.

Domnul consilier Mihai Tincu - de la noi, specialist în aceste lucruri, Marian Murariu.

Domnul consilier Marian Murariu - stimate domnule președinte Tincu, tocmai am făcut o interpelare prin care mi-am exprimat dezacordul cu privire la acest regulament, deci nu doresc să fac parte din această comisie.

Domnul consilier Mihai Tincu - asta e altceva, dar eu rămân la ideea că dumneavoastră sunteți un specialist.

Domnul consilier Marian Murariu - stimate domn, nu vreau să fiu părtaș la așa ceva.

Domnul consilier Mihai Tincu - deci nu vreți să participați acolo. Atunci, îl propun pe domnul Chiru.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - noi îl propunem pe domnul Iulian Blaga.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - se va face vot secret pentru comisie, deci pentru art. 2, alin. 1, vot secret.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - doresc să îl întreb și eu pe domnul Primar de ce i-a luat atribuțiile domnului Murariu privind gestiunea patrimoniului, pentru a propune astfel de regulamente? și de ce nu îi răspunde la întrebarea adresată dumnealui, care este intenția introducerii acestui regulament și de ce acum și care sunt dedesubturile acestui regulament, ce terenuri dorim să vindem prin negociere directă și de ce acum acest regulament?

Fiind supuse la vot propunerile, acestea au fost aprobate cu 14 voturi pentru, 7 abțineri, iar un consilier nu a votat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Laurențiu Maftei și Mihail Gabriel Tanasă) și 5 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Călin George Bosovici, loan Brânzei și Marian Murariu) - a votat verbal domnul consilier Daniel Botezatu.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - dacă îmi permiteți, doresc să se consemneze că îl rog pe domnul Secretar să reanalizeze cvorumul pentru acest punct. În lege se prevede că hotărârea privind dobândirea și înstrăinarea dreptului de proprietate se iau cu 2/3. Aici, practic, nu avem o hotărâre prin care se dobândește sau se înstrăinează, ci doar una care stabilește un regulament. Cred că interpretarea este ușor extinsă, și, poate, ar trebui de reanalizat cvorumul, inclusiv, eventual, printr-o întrebare la nivel de Prefectură.

Eu apreciez, din punctul meu de vedere, că cvorumul este de 12 pentru regulament, nefiind acum un transfer de proprietate, dobândire sau înstrăinare.

Domnul Secretar General Ioan Apostu - vom face. Deocamdată, părerea mea este că acest proiect are nevoie de 16 voturi, pentru că trebuie să mă raportez, în lipsa unei reglementări exprese, la norma de drept cea mai apropiată de obiectul reglementării.

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de repoziționare cadastrală a unei parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Marian Murariu) - a votat verbal domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10084 din 04.04.2018 încheiat între Municipiul Botoșani și Autoritatea Electorală Permanentă - Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal domnii consilieri Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Ștefan Mihai.

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații aflate în puncte termice, proprietatea municipiului Botoșani

- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Călin George Bosovici) - au votat verbal doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Iulian Blaga Daniel Botezatu.

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 12581/ 28.05.2015 a spațiului comercial nr. 2 din Piața 1 Decembrie nr. 6, parter - retras.

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei și Iulian Blaga) - a votat verbal domnul consilier Daniel Botezatu și nu a votat domnul consilier Paul Octav.

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str. Pacea nr. 47 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 4 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Diaconu și domnii consilieri Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu) - a votat verbal domnul consilier Daniel Botezatu și nu a votat domnul consilier Paul Octav.

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru două locuințe ANL - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Iulian Blaga, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) - nu a votat domnul consilier Paul Octav.

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului Botoșani si proprietate a domnului Gavrilescu Decebal - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul Secretar general loan Apostu - art. 2 se votează prin vot secret, este vorba de o comisie.

Domnul consilier Mihai Tincu - ce se votează?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - comisia.

Domnul consilier Mihai Tincu - care este?

Doamna președinte de ședință Daniela Cristian Roșu - suntem la punctul 25. În cadrul acestui proiect de hotărâre, avem o comisie și votăm secret.

Fiind supus la vot art. 2 al proiectului de hotărâre, prin vot secret, aceasta este aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) - a votat verbal domnul consilier Andrei Amos.

Domnul consilier Marian Murariu - domnule Secretar general, referitor la punctul 25, având în vedere că este vorba de un schimb de terenuri, nu cumva era nevoie de votul a 2-3 din numărul consilierilor în funcție?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - în această fază este vorba numai de un acord de principiu. Hotărârea de schimb în sine are nevoie de 16 voturi „pentru”.

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea actelor adiționale nr. 5 și 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide contractul nr. 927 din 14.07.2017, zona 4 Botoșani -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Botoșani la Program Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivele de investiții:„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului - Școala gimnazială nr. 10, Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investiții:„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1 „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului - Școala gimnazială nr. 10, Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S. A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S. A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Roșu - la acest punct, la art. 1, avem de numit o persoană, și cred că este cu vot secret, da?

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - doamna președinte, dumneavoastră să nu votați acest proiect, pentru că știu că sunteți un jurist eminent și vă rog să ascultați cu atenție ce vă spun. Proiectul care este supus astăzi aprobării nu este legal, deoarece societatea „Modern Calor” a depus la Consiliul Local procedura prin care s-a finalizat evaluarea celor care s-au înscris pentru poziția de administrator, deci proiectul de astăzi, pe care urmează să îl votăm, nu mai este de actualitate, avem două persoane care au trecut concursul și trebuie să alegem din cele două persoane, și nu să facem noi nominalizări astăzi, așa cum este propus în proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - haideți să stabilim foarte clar: astăzi, când discutăm, nu suntem în situația ca acel loc de administrator provizoriu să fie ocupat. Astăzi, când discutăm, când supunem la vot acest proiect, acel post este vacant și noi luăm o hotărâre legală să îl completăm.

În momentul în care va fi validat, în urma evaluării făcute, va fi validat un administrator, atunci încetează mandatul administratorului provizoriu, dacă este cazul. Dar acum, în momentul acesta, postul este vacant.

Simplul fapt că au trimis astăzi, ieri, sau când a trimis Modern Calor-ul către Primărie un document, nu acoperă aspectul pe care l-am relatat, deci este cât se poate de legal să supunem la vot astăzi un administrator provizoriu.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Roșu - vorbiți de legalitate atunci când nu dăm afară consilierii pentru că au votat conform propriei conștiințe.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - la art. 1, alin. 1, propun pe domnul Ioan Diaconu să ocupe acel post până la clarificarea situației, după cum a spus și colegul meu Marius Oroșanu, și domnul Cosmin Andrei, deci noi vorbim acum doar despre punctul care este aici. Propunerea mea este Ioan Diaconu.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - doamna președinte, vă rog să consemnați că nu voi participa la vot, deci considerați-mă absent la acest punct.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nici eu nu voi participa la acest vot, și îi solicit domnului Primar să retragă acest proiect de pe ordinea de zi, pentru că avem finalizată procedura și nu înțeleg de ce se grăbește atât de tare, pentru că astăzi acordăm doar un mandat celor doi reprezentanți și nu numim pe nimeni în consiliul de administrație. pentru că este vorba despre colegul dumnealui de partid sau de ce este graba aceasta? Pentru că are votul dumneavoastră? Sau de ce este graba aceasta, să nominalizăm...

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - dar domnul Deleanu colegul cui de partid a fost până acum?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - solicit domnului Primar să retragă acest punct de pe ordinea de zi, procedura este finalizată și putem face o ședință extraordinară prin care să nominalizăm unul dintre cei doi care au participat la concurs, normal ar fi să nominalizăm, așa cum a spus domnul Primar, pe cel care are punctajul cel mai mare, și să facem un alt proiect de hotărâre de consiliu local, nu să își pună colegul dumnealui în consiliul de administrație de la Modern Calor, cu ajutorul dumneavoastră, doamnă președinte de ședință, fostă colegă PSD.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - nu l-am scos de pe ordinea de zi pentru că nu vreau să am acolo un consiliu de administrație care nu este complet și o să vă aduc aminte, domnul viceprimar, și stimați colegi de birou de la PSD, că nu ați luat în considerare raportul de evaluare făcut de o firmă de recrutare la Urban Serv în momentul în care erau niște punctaje, iar dumneavoastră ați schimbat acele punctaje și i-ați luat pe ultimii și i-ați pus membri de consiliul de administrație la Urban Serv, așa că o să vă spun că, probabil, vom face o ședință extraordinară, și consiliul local va hotărî, cum ați făcut și dumneavoastră la Urban Serv. Nu l-am retras de pe ordinea de zi, este un vot pe care trebuie să îl dăm astăzi.

Fiind supusă la vot propunerea, prin vot secret, aceasta este aprobată cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 abținere - 7 consilieri locali nu au votat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamnele consilier Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Ioan Brânzei, Vasile Chiru și Laurențiu Maftei) și 1 abținere (domnișoara consilier Andreea Buiuc) - nu participă la vot domnii consilieri Călin George Bosovici, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu.

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC Eltrans SA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu) și 5 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilier Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) - nu a votat domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Punctul 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pîrîului nr. 16, CF/NC 66274” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru - a votat verbal domnul consilier Ștefan Mihai și nu au votat domnii consilieri Maricel Corneliu Maxim și Paul Octav.

Punctul 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. I.C. Brătianu nr. 161, CF/NC 64395” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - au votat verbal doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnul consilier Laurențiu Maftei și nu votează domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Punctul 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Dimitrie Rallet nr. 21, CF/NC 59108” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - a votat verbal domnul consilier Cătălin Boboc și domnul consilier Maricel Corneliu Maxim nu a votat.

Punctul 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Parcul Tineretului nr. 25, CF/NC 66554” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Lebăda nr. 15, CF/NC 64996” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Doboșari nr. 67, CF/NC 67202” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pacea nr. 104A, CF/NC 62242” în vederea realizării obiectivului „construire hală depozit anvelope” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. A.S Pușkin, nr.f.n.,mun. Botoșani, CF/CAD 57904” în vederea realizării obiectivului - “introducere teren în intravilan CAD57904 și construire hala parter -prelucrare lemn, împrejmuire teren și asigurare utilități” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Independenței nr. 4 - NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“ - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Paul Octav și Maricel Corneliu Maxim) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Ștefan Mihai, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) - nu participă la vot domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. Bucovina, nr. 48B, mun. Botoșani, CF/CAD 62438” în vederea realizării obiectivului - “Construire sediu societate, locuințe de serviciu și împrejmuire teren” -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Ioan Brânzei și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 43 de pe ordinea de zi - Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al S.C. Termica S.A. în perioada ianuarie - iunie 2020 - a fost luat la cunoștință de consilierii locali.

Domnul consilier Eugen Cristian țurcanu - am eu o întrebare aici ce o adresez domnului lichidator acoperit Lulu Dascălu, cât mai durează această lichidare? O tot trage de timp pentru comisioane sau pentru că nu își face treaba cum trebuie? Deci rog să îmi răspundă în scris domnul Lulu Dascălu, marele lichidator a tuturor marilor companii din Botoșani pe care le-a pus pe chituci cât mai lungește această lichidare, câți ani îi mai trebuie.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Călin George Bosovici, Daniel Botezatu și Marian Murariu) - a votat verbal domnul consilier Laurențiu Maftei.

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Nicolae Iorga nr. 11, CF/NC 66397” în vederea realizării obiectivului„construire locuință P+1E, anexe gospodărești, împrejmuire teren și racorduri utilități” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - nu a votat domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni nr. 58, CF/NC 57607” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - a votat verbal domnul consilier Mihai Tincu și nu a votat domnul consilier Maricel Corneliu Maxim.

Notă: domnul consilier Mihai Tincu a părăsit lucrările ședinței.

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Drumul Tătarilor nr. 25C, CF/NC 67043” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Notă: domnul consilier Maricel Corneliu Maxim a părăsit lucrările ședinței.

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Florilor nr. 2A, CF/NC 67414” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului de 9,0 mp (3,00mp+6,00mp), Aleea Nouă nr. 3, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință și recompartimentări interioare apartament - intrare în legalitate” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Călin George Bosovici, Ioan Brânzei și Eugen Cristian Țurcanu).

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu am votat cu abținere, dar aș dori ca, pe viitor, să ne spună și nouă care sunt persoanele în cauză, au construit ilegal, măcar să știm și noi cui îi facem un bine.

Domnul consilier Marian Murariu - dacă ați studia proiectul pe site, ați vedea că acolo apar toate datele pe care le solicitați.

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. Manolești Deal, nr. 2B, CF/NC 54908” - în vederea realizării obiectivului „Construire locuințe colective P+2E+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2./63 și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - au votat verbal domnii consilieri Călin George Bosovici și Ștefan Mihai.

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de Humelnicu Tiberiu și Humelnicu Crina, formulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care se solicită anularea/modificarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 27/31.01.2020, respectiv a pct. 21 al. (1) art. 1, prin care s-a aprobat completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Botoșani, cu suprafața de 18 m.p. - teren CC - situat pe Aleea Crizantemelor f.n - baterie garaje - garaj poziția 7 - nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Călin George Bosovici).

Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi - Prezentarea Raportului de evaluare privind execuția contractului de mandat si a componentei de Management a Planului de administrare, anexa la contractul de mandat al directorului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2019 - a fost luat la cunoștință de consilierii locali.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - revin cu o rugăminte la domnul Primar, care a tratat oarecum expeditiv subiectul interpelări, în care l-am rugat să ne dea un răspuns, să ne spună dacă începând de sâmbătă, de când am înțeles prin vocea dumnealui, că vor fi scoase în trafic autocarele în municipiul Botoșani, vom fi în siguranță atât noi, participanții la trafic, cât mai ales și cei care vor călători? Autobuze, autocare, dumneavoastră v-ați jucat cu denumirea lor.

Vor fi în siguranță cei care vor apela transportul în comun? Mi se pare imoral, acum, când trecem la un punct sau la un reper atât de important în municipiul Botoșani, autobuzele noi, să tratăm cu indiferență subiectul acesta și să ne dea un răspuns scris, cel mai probabil, în 30 de zile.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - șoferii de pe mașinile de gunoi, aceia nu sunt pericol public?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - până la răspunsul domnului Primar, pe care cu siguranță îl veți primi, după cum a anunțat, în calitate de reprezentant al municipiului în AGA la Eltrans, vă asigur că toate, dar absolut toate demersurile sunt făcute cu respectarea strictă a legii. Nu va exista niciun șofer de autobuz care să nu aibă absolut toate, calificare, autorizație, avize, și tot ce este necesar pentru a fi șofer profesionist pe un autobuz.

Suntem la fel de responsabili, atât conducerea Eltrans, cât și eu, ca reprezentant al municipiului, pentru a nu pune în pericol cetățenii, din acest punct de vedere. Un șofer, care, să spunem, care va fi pe autobuzul respectiv, cu siguranță este mai responsabil decât sunt mulți dintre noi, care nu facem altceva decât, o dată la patru ani, înainte de campania electorală, dăm dovadă de demagogie maximă.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - domnule Oroșanu, spuneți clar că, de acum înainte, nu va mai fi cu „Doamne ajută!” în trafic, așa cum a fost cu tramvaiele, cu 40 de persoane care stau în autocare, va fi OK.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - viceprimarul are opt ani de mandat de viceprimar și face gafe după gafe, inclusiv alocare din poziția 16 în loc de 17, oricine greșește, orice om poate să greșească. Eu am spus doar că tot ce a însemnat selecție, tot ce a însemnat încadrare este făcută cu toată responsabilitatea. Greșeli poate să facă absolut oricine, inclusiv dumneavoastră, inclusiv eu, și absolut oricine.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - ne puteți răspunde, în locul domnului Primar, și în ceea ce privește reabilitarea Teatrului, dacă tot sunteți purtătorul de cuvânt?

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Daniela Cristina Roșu - declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,

Daniela Cristina Roșu


SECRETAR GENERAL,

Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache