Proces verbal din 30.06.2020

Sedinta din data de 30.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 30 iunie 2020

Prin dispoziția nr. 652 din 29.06.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 30 iunie 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 652 din 29.06.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 21 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Paul Octav, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a doamnei consilier Cătălina Camelia Lupașcu și a domnului consilier Paul Octav, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - doamna consilier Daniela Vicol votează verbal.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - doamna consilier Daniela Vicol votează verbal.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - doamna consilier Diaconu Silvia a votat verbal.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnule președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache