Proces verbal din 30.04.2020

Sedinta din data de 30.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Prin dispoziția nr. 467 din 22.04.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 30 aprilie 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 467 din 22.04.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 31 martie și 10 aprilie 2020

 • 3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2021

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către contribuabilii persoane fizice

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 martie 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a unor spații de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017 - 2020 al domnului Marius Petru Rogojinschi la Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica ”George Enescu” Botoșani

 • 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în Consiliile de administrație ale Colegiului Național ”A. T. Laurian”, Școlii Gimnaziale ”Grigore Antipa” și Grădiniței cu program prelungit nr. 23, Botoșani

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019 - 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea S.C. Savara Industrial Park Management SRL

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri din zona ANL Cișmea, proprietate privată a municipiului și proprietate a domnului Axinte Costel.

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea privată a municipiului Botoșani

 • 17. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 18. Proiect de hotărâre pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficienței energetice - etapa II”

 • 19. Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății

 • 20. Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății

 • 21. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile mai - iunie 2020.

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Strada Ștefăniță Vodă nr. 39, CF/NC 63573” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Strada Drumul Tătarilor nr. 100, CF/NC 64411” în vederea realizării obiectivului „ construire locuință P+M”

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Strada Calea Națională nr. 1, CF/NC 61579” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto”

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Strada Ștefăniță Vodă nr. 36, CF/NC 59812” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”.

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea prestării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin PNDL II

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin PNDL II

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere

 • 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații din partea numiților Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu și Necolau Valentina

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3.

 • 8. Informare cu privire la măsura de amânare a plății ratelor de capital până la data de 31.12.2020

 • 9. Prezentarea raportului de activitate de către administratorul special al SC Conterm -Construct SA Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea, aceasta a fost aprobată cu 22 de voturi pentru - au votat verbal doamnele consilier Andreea Buiuc și Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Iulian Blaga, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat, din motive tehnice.

Doamna consilier Daniela Vicol - am ar fost frumos să ținem un moment de reculegere pentru doamna doctor.

A fost ținut un moment de reculegere pentru doamna doctor Mariana Andrioaie.

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor consilierilor locali ai municipiului Botoșani.

Domnul consilier Andrei Amos - am primit numeroase sesizări din partea colegilor din Piața Centrală, care sunt forțați să își plătească chiria, chiar dacă, în această perioadă, nu își desfășoară activitatea. Conform unei Hotărâri de Consiliu Local, în această perioadă, în starea de urgență, contractele pot fi suspendate, dar se vede treaba că domnul șef al pieței, domnul Gherman, îi forțează, pentru că, după cum spune dumnealui, altfel nu își iau ei salariile.

Domnul Buhăianu ar trebui să reacționeze la acest abuz al domnului șef ai pieței, pentru că dacă acei oameni, în această perioadă, nu își desfășoară activitatea, nu este normal să plătească chirie pentru spațiile respective pe care le au. Asta am vrut să vă comunic, și trebuie luate măsuri în acest sens.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către contribuabilii persoane fizice - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu.

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat din motive tehnice.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 martie 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat din motive tehnice.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu 22 de voturi pentru - au votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Călin George Bosovici, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat din motive tehnice.

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a unor spații de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local în această comisie, conform noului Cod administrativ, cum am făcut și cu spațiile care ar trebui scoase la închiriat și la Cornișa, și vă rog să desemnați un consilier local aici.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - liderii de grupuri, vă rog să faceți propuneri.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - domnule Țurcanu, faceți dumneavoastră o propunere, pentru că oricum faceți ce vreți acolo la stadion, puneți-vă un coleg să vă ajute la închirieri.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - să înțeleg că nu mai sunteți candidatul PSD la Primărie de am ajuns la punctul 8 fără probleme? Îl propun pe domnul Iulian Blaga, pentru că tot este acum și la Cornișa, și cunoaște modalitatea de lucru, regulamentele DSPSA și să vină dumnealui alături de noi și în comisia asta. Domnule Blaga, dacă doriți, vă așteptăm.

Domnul consilier Iulian Blaga - de acord.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Țurcanu, aceasta este aprobat cu 22 de voturi pentru - a votat verbal domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat, din motive tehnice.

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017 - 2020 al domnului Marius Petru Rogojinschi la Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - vreau să îi felicit pe cei de la Teatrul „Vasilache”, pentru că pe data de 1 mai împlinesc 67 de ani de existență și au o activitate prodigioasă. Cu această ocazie vreau să îi felicit și să îi îndemn să țină stindardul sus, pentru că, în momentele grele pentru societate, cultura a fost cel mai greu lovită. La mulți ani atât angajaților, cât și Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache”!

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - La mulți ani!

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat, din motive tehnice.

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica ”George Enescu” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu, iar domnul consilier Mihai Tincu nu a votat, din motive tehnice.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în Consiliile de administrație ale Colegiului Național ”A. T. Laurian”, Școlii Gimnaziale ”Grigore Antipa” și Grădiniței cu program prelungit nr. 23, Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - înțeleg că trebuie făcute propuneri, doi consilieri, trei consilieri.

Domnul consilier Daniel Botezatu - propun ca din toate cele trei consilii de administrație să facă parte domnul consilier Gabriel Alecsandru.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vă rog să repetați, pentru că nu am auzit decât un singur nume, și este nevoie de trei propuneri.

Domnul consilier Daniel Botezatu - este vorba despre aceeași persoană, o propun să facă parte din toate cele trei consilii de administrație, domnul consilier Gabriel Alecsandru.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - susțin propunerea domnului Botezatu.

Doamna consilier Daniela Vicol - eu voiam să o propun pe doamna Silvia Diaconu.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - aș vrea să o propun pe doamna Roșu la Colegiul Național „A. T. Laurian”.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - deci doamna Roșu la Laurian și doamna Vicol a propus-o pe doamna Silvia Diaconu la celelalte două. La toate trei? La toate trei.

Doamna consilier Silvia Carmen Diaconu - stimați colegi, la Școala Gimnazială „Grigore Antipa” deja sunt în consiliul de administrație.

Doamna consilier Daniela Vicol - deci atunci rămâne pentru cealaltă.

Doamna consilier Silvia Carmen Diaconu - pentru grădiniță, da.

Domnul consilier Paul Octav - doamna Vicol, astea sunt școlile unde am fost eu în consiliul de administrație, doamna Diaconu cred că are prea multe.

Domnul consilier Andrei Amos - chiar aveți o comunicare deosebită dacă nu știți în ce consilii este doamna Diaconu.

Domnul consilier Paul Octav - nu va reuși doamna Diaconu să meargă la toate, doamna Vicol.

Doamna consilier Daniela Vicol - atunci doamna Diaconu poate rămâne doar la Grădinița nr. 23.

Domnul consilier Iulian Blaga - dacă locul a fost al domnului Octav Paul, mi se pare normal ca locul să revină înapoi PNL-ului.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - voiam să zic că e nepotrivit, după ce ați propus un coleg în trei consilii de administrație, să spuneți că alt coleg face parte din prea multe consilii de administrație. Acum câteva secunde l-ați propus pe domnul Gabi Alecsandru pentru trei instituții de învățământ.

Domnul consilier Andrei Amos - domnul Paul Octav a fost la toate trei, mi se pare firesc să fie la fel.

Doamna consilier Daniela Vicol - atunci, stimați colegi, să stabilim mai întâi o regulă, și apoi să propunem după regula pe care o stabilim, ca să nu mai apară contradicții, discuții sau ironii, nu cred că se luptă cineva foarte mult pentru aceste consilii, pentru că sunt responsabilități acum, și cu toții avem foarte mult de lucru. Întâi stabilim regula, și apoi stabilim câți colegi

propunem, sau propunem numai unul, cum stabiliți dumneavoastră. Vă rog să propuneți întâi o regulă.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - era una dintre regulile pe care le-am respectat, indiferent de partidul din care facem parte. Atunci când un coleg trebuia să fie înlocuit, dintr-un motiv sau altul, a fost pus un coleg de la același partid. Vă amintesc cazul domnului Petrușcă cu caxul doamnei Roșu, vă amintesc și alte situații. Haideți să nu stricăm ceva ce a mers bine și ce era o regulă. A plecat din funcție un coleg de-al nostru de la PNL, PNL propune un candidat.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dacă tot ați invocat acest principiu al consecvenței, vă dau dreptate și retrag propunerea pe care am făcut-o cu doamna Roșu pentru Laurian, fiind poziția dumneavoastră, nominalizați așa cum v-ați propus.

Doamna consilier Daniela Vicol - retrag și eu propunerea.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - în acest moment, singura propunere este domnul consilier Gabi Alecsandru, mai sunt alte propuneri? S-a mai înscris cineva la cuvânt? Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea domnului consilier Botezatu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământulpreuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019 - 2020 -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Vasile Chiru și Mihai Tincu.

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea S.C. Savara Industrial Park Management SRL - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnișoara consilier Andreea Buiuc) - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu.

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri din zona ANL Cișmea, proprietate privată a municipiului și proprietate a domnului Axinte Costel - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule viceprimar, în calitate de cel care ați întocmit documentația cu privire la acest schimb, vă rog să îmi explicați mai clar, și, pe viitor, rugați-i pe colegii de la Patrimoniu să facă niște documentații mai explicite,pentru că și la punctul anterior am votat așa, în orb, și nu prea înțeleg nimic din documentele alea. Desenele sunt foarte proaste, nu se înțelege, nu sunt marcate clar loturile, limita terenurilor, așa se întâmplă și în speța care vine,e o fotografie din avion și după aceea e desenat cu pixul pe deasupra, și după aceea, toate proiectele astea de hotărâre se lasă cu dat cu subsemnatul pe la DNA, pentru că cele de patrimoniu tot timpul sunt cu țintă.

Vă rog, cât mai avem din mandatul acesta, să îi învățați pe colegii de la patrimoniu să întocmească o documentație transparentă și clară. Eu nu voi vota acest proiect de hotărâre, pentru că nu l-am înțeles și nu înțeleg nimic din schițele alea de acolo și îmi este frică să votez. Nu am nimic cu nimeni, nici cu proprietarul, nici cu dumneavoastră, dar nu înțeleg ce schimbăm și ce votăm.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - în acest mandat, tot ce s-a întâmplat la Serviciul Patrimoniu a fost ultra, ultra corect, vă garantez lucrul acesta, partea asta cu planșele este de când s-a întors colegul dumneavoastră, sau amicul, sau nu știu cum să îi spun, din perioada de suspendare.

Nu știu dacă avem pe cineva de la Patrimoniu ca să ne explice, este vorba despre un teren al municipiului Botoșani și un teren proprietate privată a unui domn, Axinte Costel. Se pare că în trecut Primăria Botoșani a făcut un drum pe proprietatea domnului Axinte Costel, și acum se face un schimb pentru că Primăria să devină proprietar pe terenul ocupat, iar domnul Axinte Costel să își primească o suprafață echivalentă, liberă, în altă parte.

Aprobarea este numai de principiu, nu este o aprobare definitivă, pentru că urmează partea de negocieri, parte de evaluări, după care se va intra din nou în Consiliul Local pentru aprobarea definitivă și atunci veți primi planșe mult mai clare. O să îi rog pe domnii de la Patrimoniu să fie mai clari.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - din planșa pe care ați anexat-o, acolo arată o bucată de teren pe care el o vrea la schimb, dar el și așa o ține închisă de ani de zile, de când am terminat parcarea aia, era închisă proprietatea aia. De 8 ani de când s-a terminat ANL-ul, cineva ține închisă bucata aia, ca să vedeți ce știm noi ce terenuri avem și cine le administrează și cine se folosește de ele.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - de ce s-a făcut greșeala în trecut și sa asfaltat un teren proprietate private, nu e vina noastră.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - da, știu, dar el singur și-a făcut dreptate în timp și îl ținea împrejmuit.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - repet, este doar o aprobare de principiu, o să vă invit în perioada de evaluări și de negocieri să vă clarificați pe această chestiune. Trebuie să reparăm oalele sparte de alții. Mai sunt interpelări? Nu.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - tot timpul se întâmplă asta, nu e acum prima dată.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu, Mihail Gabriel Tanasă și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea privată a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020 prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficienței energetice - etapa II” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - Punctul 19 are două variante, varianta 1 și varianta 2, are același titlu, diferențele sunt pe parcurs. Dau citire titlului: Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - Opinia mea este că ar trebui solicitate avize pentru ambele variante. Nici titlul nu este identic, nici cuprinsul nu este identic, este ori cu ori, diferă partea finală a titlului într-un loc. Discutăm despre reînnoire de mandat într-un loc, discutăm despre numire de administratori provizorii, deci sunt două lucruri total diferite. De aceea trebuie avize pentru fiecare variantă din timp. Comisia 5 a avizat distinct cele două variante cu aviz favorabil pentru fiecare fin variante.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - revin la comisia nr. 1, domnule Tincu, aș dori să ne transmiteți votul comisiei nr. 1 pe variante.

Domnul consilier Mihai Tincu - varianta nr. 1, dacă vreți să repetați, la ce se referă?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - la reînnoirea mandatelor.

Domnul consilier Mihai Tincu - la reînnoirea mandatelor actualului consiliu de administrație?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - pentru o perioadă de 4 ani.

Domnul consilier Mihai Tincu - reînnoirea mandatelor pe o perioadă de 4 ani se face conform ordonanței 109, cu examene, cu toate cele.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - varianta 2 este pentru 4 luni.

Domnul consilier Andrei Amos - dar chiar nu citiți proiectele de hotărâre, domnule Tincu, nu știți despre ce e vorba?

Domnul consilier Mihai Tincu - nu am înțeles. Comisia 1 se abține de la treaba asta, prelungirea cu încă 4 ani.

Domnul consilier Iulian Blaga - domnule Tincu, nu există abținere, ori sunteți pentru, ori împotrivă.

Domnul consilier Mihai Tincu - da, sunt împotrivă.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - varianta 2, domnule Tincu?

Domnul consilier Mihai Tincu - care se referă la 4 luni?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - da.

Domnul consilier Mihai Tincu - de acord, dar aici vom veni cu amendament. Venim și noi cu o propunere pentru consiliul de administrație pentru această perioadă scurtă, până la examen.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - am o întrebare pentru domnul secretar general. Cum de a fost de acord cu această ordine de zi în care la punctul 19, deci avem două variante care exclud reciproc. Pare așa un joc de poker, la sugestia cuiva.

Eu propun să votăm din cele două variante și, pentru că vorbim de despre vot la persoană, de asemenea, vă solicit să demarați procedură de vot secret. Iar pentru cea de-a doua variantă voi avea de făcut propuneri, dacă îmi veți permite, atunci când vom ajunge.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - ambele variante legale, sunt prevăzute de Ordonanța 109. Dumneavoastră aveți opțiunea de a alege una dintre cele două variante.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - da, în primul rând referitor la avize. Domnule Tincu, parcă dați avizele la prima vedere. Acum nu știu cum s-a întrunit comisia 1, nu știu cât. Din moment ce nu se știa ce se votează, ceea ce e un pic necolegial să spunem așa, măcar față de colegii din comisie.

În al doilea rând, referitor la varianta de la 19 a, pentru a evita votul secret, aici e vorba de reînnoirea mandatului, care este legală în condițiile prevăzute expres de ordonanță, pentru a evita votul secret, eu propun eliminarea punctului c, literei c de la articolul 1, respectiv numirea celor 2 administratori provizorii și, practic, să fie doar punctul cu reînnoirea mandatului actualului consiliu de administrație, în componența actuală. Deci aceasta să fie ceea ce se votează, „da” sau „nu”, în funcție de cum apreciază fiecare coleg.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - M-am înscris pentru interpelarea pe care am făcut-o mai devreme și mi-ați dat cuvântul.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - dacă varianta 1 pică la vot, atunci facem și vot secret. Dacă pica varianta 1 la vot, fără nominalizări, se trece la varianta 2.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vot secret pentru varianta nr. 1.

Fiind supusă la vot varianta 1, aceasta a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 1 vot fără răspuns.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - la varianta nr. 2 a proiectului 19 este necesară o propunere. Vă rog liderii de grup, sau cine face propunerile....

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - pentru varianta 2 a punctului 19 la punctul b nominalizez pentru numirea administratorilor provizorii ai S.C. Eltrans S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011, pe o durată de cel mult patru luni, după cum urmează: domnul Buhăianu Bogdan, doamna Andronache Viorica și Domnul Gheorghiu Angel, propunând ca acest Consiliu de Administrație provizoriu să fi compus doar din trei membri, pentru că este o perioadă scurtă și mai putem face economii cu indemnizația acestor membri.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - oricum nu mă așteptam să aveți o relație sau o chestie de normalitate când facem lucrurile astea. Consiliul de administrație de la Eltrans, va fi unul dintre cele mai încărcate de sarcini, pentru că acolo trebuie să luăm măsuri ferme de reorganizare, pentru că avem problema cu autobuzele, avem problema cu reorganizarea Eltrans-ului.

Mie, în momentul de față, persoane care și au dovedit competența și în alte părți, dar mie, în momentul de față persoane noi, care nu se vor putea întâlni în acest gen de ședințe, până vor înțelege ce se întâmplă la Eltrans, pentru că vorbim de reorganizare a societății și acolo sunt măsuri absolut drastice și urgente de luat. Nu cunosc situația, nu vorbesc de calitățile fiecăruia în parte, asta înseamnă, iarăși, că încercați să ne blocați activitatea.

Am înțeles varianta că reînnoirea nu e de acceptată de dumneavoastră, foarte bine. Dar prelungirea pentru această perioadă absolut extremă, conform legii, prelungirea mandatului actualului consiliu de administrație, la o societate la care consiliul de administrație a avut și performanțe, au scos-o pe profit, nu au niciun fel de problemă oamenii aceia, și-au făcut treaba.

Speram și credeam că nu o să încercați să blocați iarăși activitatea unei societăți din subordinea Consiliului Local, credeam, la fel de serios, că avem timp, ordonanța permite o prelungire a actualului consiliu de administrație cu completarea unui singur loc, știm povestea cu acel domn Deleanu care a plecat, nu a plecat.

Noi am avut, până la urma urmei, la un moment dat bunăvoința de a nu completa acel loc și l-am lăsat pe domnul Deleanu să își facă mendrele pe unde s-a dus, dar acum a veni și a da peste cap activitatea unei societăți care vă spun că a funcționat bine, o societate la care cei care sunt în consiliul de administrație trebuie să îi cunoască specificul și să ia măsuri de urgență.

Chiar mă gândeam că o să mergem pe o chestie de absolut mare normalitate. A veni și a face propuneri de genul ăsta acum, mi se pare absurd.

Propun ca în continuare să mergem pe prelungirea mandatului până la alegerile locale, cu patru luni, dar societatea trebuie să funcționeze nu mai blocați și o altă societate, cu se întâmplă la Urban Serv și la Modern Calor.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Primar, normalitatea nu înseamnă prelungirea mandatelor celor de la Eltrans, acolo unde am avut deraieri de tramvaie și chiar accidente cu victime omenești, nu au luat nicio măsură, nu au făcut nimic. Acum nu mai sunt aceste incidente, pentru că avem o frecvență redusă a transportului public local. Prelungirea mandatelor nu se poate face, pentru că acele mandate s-au încheiat, deci nu putem discuta despre o prelungire, nu mai avem consiliu de administrație în funcție.

Dacă doriți să discutăm despre calitatea persoanelor și ceea ce au făcut acolo, vă pot spune că avut o relație deficitară, pentru că nu au comunicat la timp informațiile, pe care eu, personal, le-am solicitat. Avem persoane care au fost condamnate penal și sunt acolo, în consiliul de administrație, parcările sunt gestionate în continuare necorespunzător, parcarea de la BIG este nefuncțională, deși Consiliul Local a aprobat acest lucru, ridicarea mașinilor nu se mai execută și trădează aici o comandă politică, pentru că se apropie probabil, alegerile, și s-a defectat acel utilaj de ridicat mașini nu se ia nicio măsură de luni de zile.

Acum poate au o motivație, că suntem în plină criză de coronavirus, dar nici înainte nu au acționat și nu au luat măsuri în conformitate cu așteptările pe care le au botoșănenii. Deci propunem oameni competenți la Eltrans și nu prelungirea unor membri în consiliul de administrație care nu au făcut nimic pentru acea societate comercială.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - parcarea de la BIG, care trebuia să treacă la Eltrans de foarte, foarte mult timp, ați blocat-o în mod deliberat de foarte multe ori, ca să rămână la Urban Serv. Abia într-un final, când v-ați prins că nu se poate, a trecut la Eltrans. Dar cel mai grav pentru dumneavoastră este spuneți un lucru la care, sincer, chiar nu voiam să vorbesc decât la momentul potrivit.

Vreau să vă spun că în momentul în care nu aveați nicio calitate, ați hotărât să cumpărați mașinile alea de la fosta firmă care ridica mașini. Am luat o mașină, și asta o să dovedească la un moment dat, ați făcut absolut foarte multe presiuni la adresa evaluatorilor. Am cumpărat o mașină moartă numai ca să vă salvați dumneavoastră de niște decizii pe care le-ați luat în mandatul trecut. Astea se știu, sunt evaluatorii care au făcut, au fost procese. Normal că o mașină moartă este în momentul de față, am luat un rebut, un nimic am luat, cu foarte, foarte mulți bani, normal că s-a defectat, și dumneavoastră acum veniți și spuneți că Eltrans-ul nu mișcă, nu ridică mașinile, de ce? Pentru că ne-ați obligat să cumpărăm un rebut, și dumneavoastră veți plăti acei bani. Și știți foarte bine că sunt foarte multe dosare legendare aici, dar nu vorbeam despre asta, vorbeam de a mișca lucrurile în Botoșani, vorbeam de niște lucruri importante și sunt convins că v-ați dori foarte tară să vină autobuzele, nu avem Consiliu de Administrație acolo, pentru că acesta e momentul. Nu este ilegal.

Și domnul Secretar general, și eu, vă spun ce spune lege. Este varianta cea mai bună de a prelungi ei contractele, care nu este absolut deloc ilegală. Era legal să le reînnoim, era legal să le prelungim pe o perioadă în care ne pregătim să alegem un alt consiliu de administrație, dar lucrați exact cu aceleași metode, mârșave, cum spun eu, în momentul de față, pentru a bloca orașul. Nici nu mă interesează ce se întâmplă, mă interesează să nu puneți niște oameni total neperformanți în consiliile de administrație sau manageri la societățile din subordinea orașului, pentru că marile probleme noi nu le avem la Eltrans, marile problem noi le avem la Urban Serv și la Modern Calor.

Mizați pe faptul..., pentru că ați făcut iar o ilegalitate, când ați numit membri în AGA, vorbim de cei care conduc acele societăți, ați numit doar dintr-o singură formațiune politică nu ați respectat legea, și spuneți că nu a fost o lucrare de membrii AGA și consiliul de administrație. De ce a trebuit să ajungem astăzi la această discuție, când sunt probleme deosebite în oraș?

Nu știu ce face fiecare, dar să știți că în Primărie chiar se lucrează, și 10 și 12 ore pe zi, ne preocupă lucrul ăsta ca să mai blocăm încă o dată ceva și, eventual, niște oameni chiar nu se pricep să fie în niște funcții în care i-am pus noi.

Eu îmi mențin proiectul de hotărâre, o să văd stimate doamne și domni consilieri, îmi mențin proiectul de hotărâre cu varianta 2, varianta 1 înțeleg că nu este posibilă, cu varianta 2, care este de departe cea mai normală variantă pe care putem să o adoptăm în momentul de față.

Domnul consilier Andrei Amos - doresc să spun și eu câteva cuvinte, numai că nu pot să mă înscriu.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - s-a înscris mai întâi domnul viceprimar Cosmin Andrei.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nu voiam să aduc în discuție aspectul cu contractul pe care dumneavoastră, domnule Primar, l-ați semnat, v-ați luat angajamentul ca la finalizarea contractului cu firma HiSpeed Recovery să achiziționăm bunurile de retur și vă invit să faceți o adresă procurorilor DNA, pe care îi cunoașteți foarte bine, să vină să investigheze acest contract, nu am nimic împotrivă.

Dacă aveți semne de întrebare, eu vă pot pune la dispoziție o copie a contractului în care dumneavoastră v-ați asumat ca la sfârșitul contractului ne obligăm, Primăria Botoșani, să cumpărăm parcometrele și mașina de la HiSpeed Recovery. Dacă aceste lucruri le considerați nelegale, vă invit după o adresă scrisă, și să vină cei care au de investigat să investigheze.

Legat de cei din consiliul de administrație cărora ați dorit să le prelungiți mandatele, să știți că nu au depus rapoarte individuale către acționari pentru a le fi prelungite mandatele și nu ne dorim să avem victime omenești. Ceea ce au făcut cei din consiliul de administrație este absolut lamentabil, nu au luat nicio măsură pentru siguranța cetățenilor, atunci când au urlat să oprim tramvaiele, să punem infrastructura în siguranță și dumneavoastră nu ați avut nici măcar un cuvânt la adresa lor, pentru simplul motiv că fac parte din același partid politic al dumneavoastră.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - de fapt, mobilul problemei constă în faptul că la expirarea contractului cu HiSpeed Recovery s-a întâmplat să faceți o prelungire, să semnați o prelungire de contract.

Chiar dumneavoastră, când nu mai erați viceprimar, ați semnat lucrul acesta, ați semnat o prelungire de contract pentru perioada 2012-2016. Deci exonerează prelungirea de contract, și prelungire fără drept a dumneavoastră, pentru că nu mai erați viceprimar, exonerează încheierea contractului la termen, pentru că ne gândeam la lucruri normale, și știți prea bine ce ați făcut acolo, știți prea bine că ați prelungit, și după aceea i-ați convins pe colegii dumneavoastră, toți, săracii, să voteze, să cumpere ceva ce nu mai aveam, au cumpărat niște rebuturi.

Dar, ca să vă salvați, i-ați convins pe toți să cumpere lucrurile alea, și normal ca alea au căzut. Nu mai vorbim numaidecât acum despre asta, dar ceea ce se întâmplă la Eltrans, că au sărit, că nu au sărit, noi am luat absolut toate măsurile normale, să înlocuim, trebuia să asigurăm continuitatea serviciului, nu puteam să intervenim, în mod evident, pe tot ce înseamnă infrastructură, pentru că era un proiect european. Bănuiesc că cele peste 240 de milioane de lei care vin pentru Eltrans au fost o mare dezamăgire pentru dumneavoastră, iar acum încercăm să povestim orice altceva în afară să lăsăm societatea aia să meargă înainte.

Domnul consilier Andrei Amos - aș dori să-l întreb pe domnul viceprimar PSD Cosmin Andrei care sunt atribuțiile sau atributele sau capacitățile domnului Buhăianu de îl tot propune în consiliile de administrație. După cum știm, fiind director general la Urban Serv, nu a făcut absolut nimic, orașul arată cum arată, deci mi se pare că este puțin exagerat din partea lui.

Și încă o întrebare: care este relația de rudenie între el și domnul Buhăianu, între domnul Cosmin Andrei și domnul Buhăianu.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - îi voi răspunde colegului Amos Andrei, nu există nicio relație de rudenie între mine și domnul Buhăianu Bogdan. Cea mai mare calitate a

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020 dumnealui este că atunci când a fost conducătorul departamentului tehnic de la societatea Eltrans, niciun tramvai nu a deraiat. Și cu asta am spus tot.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - domnul Buhăianu a stat vreo șase luni pe tehnici acolo, acum vreun an și jumătate, s-a uzat șina după ce a plecat domnul Buhăianu de acolo, sau l-a împins cuva domnul Buhăianu pe domnul Cornișa de pe șină, în mod evident, ca să fie un motiv?

Adică, după 30 de ani, nu s-a întâmplat nimic, cât a stat domnul Buhăianu acolo, nu a sărit niciunul de pe șine, și, după aceea, au început să sară tramvaie. În șase luni, s-a întâmplat ceva.

Vă rog din suflet să trecem la vot, pentru că trecem printr-o luptă politică care se va rezolva în cu totul altă parte. Haideți să votăm varianta 2. E adevărat, nu trebuie să completăm consiliul de administrație până la 5, poate să rămână și cu patru, și după aceea votăm și cealaltă variant, dacă asta credeți că ne va ajuta

Nu ne va ajuta cu nimic în momentul ăsta, ba, din contra, până se vor prinde aceia ce se întâmplă, vin autobuze, eu asta încerc să vă spun, autobuzele vin la sfârșitul lunii mai, noi trebuie să face reorganizare acolo, noi chiar avem treabă.

Rezultatele financiare ale firmei nu spun nimic, nu și-au depus, nu știu ce nu și-au depus membrii consiliului de administrație. Haideți să terminăm cu această luptă politică și cu atacurile astea, vă rog frumos, să mergem înainte, să dăm drumul să meargă aceste societăți, nu mai schimbăm, încă o data, și mai faceți cum ați făcut în toți trei patru ani.

Fac apel la dumneavoastră să fiți rezonabili, să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă. OK, prelungim cu patru luni, o să organizăm selecție, iar dacă persoanele pe care dumneavoastră le persoanele pe care dumneavoastră le propuși acum sunt bune, într-adevăr, și vor trece acele teste, vor intra în consiliul de administrație, dar nu ne putem bloca acum doar pentru a juca ceva politic.

Treceți la vot, domnule președinte, pentru că, altfel, ne întindem la discuții până mâine.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - domnule primar, nu este niciun fel de luptă politică din partea noastră. Intervenția mea, practic, asta voia să spună, exact ce ați spus și dumneavoastră, să trecem la vot și recomand colegilor dumneavoastră din PNL, dacă au alte întrebări referitoare la competențele pe care grupul PSD le-a propus, să facă schimb de numere de telefon cu dumnealor, iar noi putem să trecem la treabă, pentru că avem multe alte lucruri care ne interesează acum și nu viețile private ale consilierilor. Vă rog frumos, comportați-vă ca niște consilieri locali demni și reprezentați cetățenii care v-au votat și nu faceți circ. Așa cum făceam înainte în sala de ședințe, acum îl facem în online.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - infrastructura tramvaielor, după ce a plecat domnul Buhăianu de la departamentul tehnic, nu a mai fost întreținută și reparată, așa cum se făcea până atunci. Acesta este motivul din care au deraiat tramvaiele. Îmi mențin propunerea pe care am făcut-o și vă solicit, domnule președinte de ședință, să supuneți fiecare persoană care a fost nominalizată la vot, prin vot secret, apoi, cumulând numărul de voturi, să desemnăm administratorii provizorii pentru consiliul de administrație.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnule secretar general, care este procedura legală de vot?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - este exact cum am vota prin buletine de vot secret.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - deci este nevoie de vot secret?

Domnul Secretar general loan Apostu - da.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - dar, totuși, votăm varianta 2, varianta 1 a picat, dacă pică varianta 2, supunem la vot propunerile.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - deci există două propuneri: varianta 2, punctul b, varianta 2 are o propunere făcută de inițiator, adică de domnul Primar, dar domnul Cosmin Andrei a făcut, la rândul dumnealui, alte propuneri.

Din câte știu, conform noului cod administrativ, trebuie supus la vot întâi amendamentul, și, în ipoteza în care amendamentul este avizat favorabil, se supune proiectul la vot, cu tot cu amendament. Dacă amendamentul este respins, atunci se supune la vot proiectul în formă inițială. Voi supune la vot amendamentul domnului viceprimar Andrei, prin vot secret. Domnul viceprimar și-a exprimat amendamentul, nu știu dacă mai este nevoie să îl repetăm.

Domnul consilier Andrei Amos - domnule președinte, îmi permiteți? Numai două cuvinte.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - a trecut perioada de interpelări, îmi pare rău.

Domnul consilier Andrei Amos - mulțumesc tare mult, sunteți foarte drăguț.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - supun la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Cosmin Andrei.

Domnul Eduard Mititelu - amendamentul îl votăm cu „da”, „nu”, „abținere”.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - amendamentul domnului viceprimar Cosmin Andrei, vot, vă rog, vot secret.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - m-am înscris la cuvânt înainte de vot, nu se poate da drumul la vot.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am regulamentul consiliului local aici, care spună că este legal, vă rog, vot.

Domnul Secretar general și domnul Primar solicită intervenția domnului Oroșanu.

Domnul Marius Leonardo Oroșanu - nu solicită ei intervenția, eu am solicitat-o, o să vă rog ca cei care sunt acolo să urmărească foarte atent înscrierile. Oricum pentru noi durează până scriem „înscriere” pe chat, dar înainte de a da drumul la altceva, uitați-vă să vedeți dacă mai sunt persoane înscrise. Deci eu aveam trecut pe chat, deci puteți să urmăriți că era trecut „înscriere” din partea mea înainte de a da drumul la vot, înainte de a propune votul.

Domnul Eduard Mititelu - când a solicitat domnul Amos, atunci a fost și înscrierea domnului Oroșanu. Nu trebuie neapărat scris întregul cuvânt, puneți un „i”.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnul consilier Eduard Mititelu susține faptul că v-ați înscris la cuvânt după ce a trecut perioada de interpelări, dar, totuși, vă dau cuvântul, dar scurt, vă rog, foarte scurt.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule viceprimar, perioada interpelărilor trece până în momentul în care spuneți că dați drumul la vot. La momentul în care am scris „Înscriere”, nu era dat drumul la vot.

Mai este un amendament pe care eu îl susțin și îl propun: la punctul b, față de proiectul inițial, să rămână doar patru deci să fie scos cel care ar fi trebuit să fie ca și propunere, care în proiect apare cu liniuță.

Este o modificare față de proiectul inițial, intră în categoria amendamentelor, așa că, din acest punct de vedere, va trebui să îl socotiți ca atare și să supuneți la vot acest amendament, dacă tot votăm întâi amendamentele. Să supuneți la vot întâi acest amendament, cu alte cuvinte, la punctul b, doar cei patru, fără altă propunere. Dacă pică această variantă, se trece după aceea la celelalte propuneri, este amendament, nu este proiect inițial, este modificare față de proiectul inițial.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - prima persoană care a făcut amendament a fost domnul viceprimar Cosmin Andrei. Supun la vot secret amendamentul domnului viceprimar Cosmin Andrei, iar dumneavoastră v-ați înscris în afara perioadei de înscriere, după ce spusesem „vot”.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu spune nicăieri, supuneți la vot amendamentul, deci nu se poate vota așa.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - v-ați înscris târziu la amendament.

Domnul Eduard Mititelu - încă nu spusesem „start vot”.

Domnul consilier Iulian Blaga - ținând cont de condițiile în care se desfășoară ședința...

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vot secret la amendamentul domnului viceprimar Cosmin Andrei.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - și ce se votează?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - amendamentul... (nu se aude) . vot secret.

Domnul Eduard Mititelu - știu cine nu a început să voteze. Deci cum procedăm cu cei care nu votează?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - haideți să așteptăm, conexiunea este mai grea, vă rog să avem răbdare. Păi ce fel de vot secret este dacă eu pot să văd.?

Domnul Eduard Mititelu - sunt cei care nu au votat.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - a, nu ne apare și ce au votat.

Domnul Eduard Mititelu - nu, nu, nu.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - apare că domnul Oroșanu nu a votat, doamna Roșu, nu au început votul. Deci rezultatul votului nu îl vom ști.

Domnul Eduard Mititelu - nu știm cine ce a votat.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am înțeles.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - nu îmi apare posibilitatea de vot.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - este vot secret, nu are cum să își confirme votul...

Domnul Eduard Mititelu - da, știu. Sunt cele trei puncte, trei bare vertical.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - pe ecranul nostru central a votat domnul Oroșanu, mai este doamna Roșu.

Domnul Eduard Mititelu - nu v-a apărut nimic, doamna Roșu?

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - dați-mi posibilitatea să pot vota.

Domnul Eduard Mititelu - am trimis posibilitatea.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - aștept, sunt aici.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - nu v-a apărut pe ecran?
Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - nu.

Domnul Eduard Mititelu - sunt 3 puncte pe ecran și sunt.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - da, dar trebuia să îi apară, cum ne-a apărut tuturor.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - avem un timp limită pentru vot sau nu?

- Nu.

Domnul Eudard Mititelu - v-a apărut?

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - nu.

Domnul Eduard Mititelu - sunt cele trei puncte, apăsați pe cele trei puncte și vă apare butonul „sondaj” sau „pooling”, apăsați acolo.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - am votat.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul Eduard Mititelu - rezultatul votului este: 11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 1 abținere.

Domnul Secretar general loan Apostu - supuneți la vot varianta domnului Oroșanu.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - deci rezultatul votului amendamentului domnului viceprimar Cosmin Andrei este: 11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 1 abținere, deci amendamentul a fost respins.

Supun la vot amendamentul domnului Oroșanu.

Domnul consilier Ștefan Mihai - să repete amendamentul domnul Oroșanu, ca să înțeleagă lumea.

Domnul consilier Iulian Blaga - s-a scos liniuța din proiect, au rămas patru membri, ce să mai repete?

Domnul Eduard Mititelu - nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - votăm amendamentul domnului consilier Oroșanu.

Domnul Eduard Mititelu - o rugăminte o să am, o să vă rog să nu îmi dezvăluiți rezultatul votului: domnul Chiru, ați votat sau nu? Ca să știu dacă să închid sesiune de vot, pentru că numai dumneavoastră ați rămas.

Domnul consilier Vasile Chiru - am votat.

Domnul consilier Eduard Mititelu - avem 12 voturi pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - deci avem 12 voturi pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul domnului Oroșanu a trecut.

Acum trebuie să supun la vot varianta 2 a proiectului de hotărâre nr. 19, împreună cu amendamentul domnului Oroșanu, așa cum a fost el aprobat. Vot secret, vă rog.

Domnul Eduard Mititelu - domnule Chiru, o confirmare că ați votat?

Domnul consilier Vasile Chiru - eu am votat.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - cu 11 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost respins.

Domnul Eduard Mititelu - stați puțin, e o eroare tehnică, e vorba de 11 voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere, și niciun răspuns.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - mai devreme ați spus altceva. Mi-ați spus mai devreme că e abținere, așa v-ați exprimat.

Domnul Eduard Mititelu - haideți să vedem, o secundă.

Domnul consilier Andrei Amos - afișați, oameni buni.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - acesta nu este vot secret, domnule Mititelu, ridicați fereastra în sus. Ridicați fereastra în sus, pentru că acesta nu este vot secret, ce faceți dumneavoastră.

Domnul Eduard Mititelu - dacă vă ridic fereastra în sus.Nu mi le salvează, ulterior trebuie să le salvez.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - nu umblați cu șmecherii.

Domnul Eduard Mititelu - nu mi le salvează, după aceea le predau la Consiliul Local, pentru a prelua doamnele votul. Acum i-am dat eu salvare, pentru a vedea dacă s-au exprimat toate voturile.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - faceți niște lucruri neclare, pe care până acum nu le-ați făcut, domnule Eduard Mititelu.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule viceprimar, îmi dați și mie cuvântul vă rog frumos, să adresez o întrebare?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - da, domnule viceprimar Cosmin Andrei.

Domnul Eduard Mititelu - nu pot să știu dacă persoana respectivă a votat sau s-a abținut...

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - era bine, domnule viceprimar, dacă erați în sală, sunteți informatician, domnul Mititelu...

Domnul Eduard Mititelu - haideți să mai votăm o dată.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - ... face niște chestii pe care nu le făcea înainte, deschide niște ferestre a unui vot care ar fi trebuit să fie secret și unde apare rezultatul votului.

Domnul Eduard Mititelu - îmi scrie cine nu a votat.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - era bine, domnule viceprimar, dacă erați în sală. Vreau să văd rezultatul votului de mai devreme.

Domnul Eduard Mititelu - fiind secret, l-am scos, și rămânea doar pe înregistrare, nu l-am mai salvat, asta este ideea. Ca să nu am voturile oamenilor, nu îl mai salvez. Când îl salvez...

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am văzut...

Domnul Eduard Mititelu - da, îmi rămân datele, pentru că am vrut să vedem cine nu a votat, dacă este o problemă tehnică sau nu. Acele date...

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - umblați cu șmecherii, domnule...

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul Eduard Mititelu - haideți să mai votăm o dată și gata. Vă rog frumos, haideți să mai votăm, poate fi o eroare tehnică.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vreau să îmi arătati rezultatul votului.

Domnul Eduard Mititelu - este cel de mai devreme, pentru că nu se salvează rezultatul votului decât pe înregistrare, nu îl am să vi-l arăt, pentru că nu se salvează, fiind vot secret, este înregistrare video.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - erau 11 voturi împotrivă...

Domnul Eduard Mititelu - nu, erau 11 voturi pentru, 10 împotrivă, 1 abținere și 1 vot fără răspuns, care poate fi o eroare tehnică. Pentru a verifica acea eroare tehnică, uitați-vă pe înregistrare, vă rog. Am martori, sunt cei din sală, sunt de la Consiliul Local, sunt martorii, pentru că știu și ce documente primesc doamnele în urma ședințelor noastre. La documentele ce țin de vot secret, nu primesc document, ci primesc înregistrarea cu rezultatul.

Domnul consilier Andrei Amos - domnule președinte de ședință, de ce ataci un om care își face treaba?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vreau să văd cine s-a înscris la cuvânt.

Domnul Eduard Mititelu - la .59, domnul Cosmin Andrei.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule președinte de ședință, înțeleg că sunt suspiciuni cu modalitatea de vot.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - da, sunt suspiciuni cu modalitatea de vot.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dacă s-a văzut înainte să se salveze, cum spune domnul Mititelu, asta invalidează secretul votului, pe noi ne interesează să nu se vadă deloc ce s-a votat, nu înainte sau după salvarea datelor. Chiar dacă vede doar dumnealui rezultatul votului, tot o invalidare se numește. Procedura de vot secret trebuie să fie secretă.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - nu vă aud, domnule viceprimar Cosmin Andrei, veniți în sala mare, că sunteți la Primărie.

Domnul Eduard Mititelu - din punct de vedere tehnic, votul se înregistrează, el este comunicat către domnule Secretar, către domnul președinte de ședință, și apoi, din punct de vedere tehnic, avem opțiunea de a salva rezultatul votului, dar, în momentul votului secret, acest vot nu se salvează.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnul Eduard Mititelu a deschis...

Domnul Eduard Mititelu - am vrut să le explic din punct de vedere tehnic.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am văzut un tabel care arată cine și r 9                        9           9                                                                                                                                i

cum a votat, acesta nu e vot secret, se vedea „da”, „nu”, „abținere”, se vedea foarte clar.

Domnul Eduard Mititelu - la o persoană a apărut „no answer” și nu știi dacă este o problemă tehnică sau a vrut să se abțină, asta este întrebarea mea, ca să adresăm întrebarea. Am avut 11 voturi „da”, 10 voturi împotrivă, 1 abținere și 1 NA. Întrebarea mea este...

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am văzut numele consilierilor, era „da”, „nu”, „abținere” și erau bifate.

Domnul Eduard Mititelu - la domnule Cosmin Andrei, nu este nicio rea intenție, avem 11 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 1 abținere și nici un răspuns. Întrebarea mea, din punct de vedere tehnic, eu unde încadrez acest „nici un răspuns”? La o eroare tehnică sau la abținere?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - aici vă poate răspunde domnul Secretar, întrebare era dacă ați avut lista cu consilieri și acolo vă apărea cum s-a votat.

Domnul Eduard Mititelu - soft-ul poate genera această listă, dar este alegerea mea dacă eu salvez sau nu, vă arăt ce este salvat până la acest moment.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - avem două variante: ori mai votăm o dată acest amendament, dacă considerăm că nu mai trebuie să votăm, votăm varianta a doua și atât.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnul Cosmin Andrei ce caută acolo, e în calitate de expert independent, ce caută acolo?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - ... pentru că este în Primărie.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - vin și eu, dacă e cazul.
Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - invitați-l și pe el, ca să vadă.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am văzut foarte clar o fereastră, erau numele consilierilor locali...

Domnul consilier Andrei Amos - domnule Cosmin Andrei, părăsește sala de consiliu, nu ai ce căuta acolo.

Domnul Eduard Mititelu - dacă doriți, preluați tehnic.

 • - Domnule președinte, vă rog frumos, aduceți-vă echipament și susțineți dumneavoastră ședința.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nu se poate, și atunci facem chestii atipice prin care nu salvează, întrebați-l dacă a procedat așa sau nu.

Domnul Eduard Mititelu - da, dar n-am martori că am dat „nu”. Domnule, votați din nou, și se anulează votul acela și gata. Puneți ca eroare tehnică.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - mai votăm o dată.

Domnul Eduard Mititelu - mai mult de atât, eu nu vă pot oferi, din punct de vedere al soft-ului. Veniți și stați lângă mine când dau „save” sau nu, și sunteți martor cu mine, pentru că sunteți inginer, și știți.

Domnul consilier Vasile Chiru - domnule Mititelu, când apăsăm pe cele trei puncte, nu apare nici sondaj, nici „pooling”.

Domnul consilier Daniel Botezatu - păi pooling asta înseamnă, sondaj.

Domnul consilier Iulian Blaga - nu apare, pentru că nu există niciun sondaj, în momentul de față.

 • - Se reia votul?

Domnul Eduard Mititelu - haideți să facem un vot de test, ca să vadă și domnul viceprimar.

Domnul consilier Cosmin Andrei - deci acesta este vot secret, da?

Domnul Eduard Mititelu - nu îmi scrie cine ce a votat, îmi arată cine a început, cine a finalizat, cine este in progress și cine nu a votat.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - facem un vot de test?

Domnul Eduard Mititelu - da.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnul viceprimar Cosmin Andrei...

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dați-mi un pool result.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnule viceprimar, s-a deschis o fereastră...

Domnul Eduard Mititelu - toată lumea a primit pe tabletă rezultatul votului. Vă arăt imediat ce ați văzut, fără nicio problemă. Pasul 2, îi dau „new pool”.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - ia dați-mi aici.

Domnul Eduard Mititelu - îmi zice dacă doresc să salvez, dacă vreau rezultatul, și aici, eu dau cancel.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dar vreau să îl văd rezultatul.

Domnul Eduard Mititelu - fără nicio problemă, uitați ce am deschis, uitați, că era în bară, l-am luat din bară, unde era. ce scrie? Proiecte de hotărâre privind desemnarea administratorilor la A.T. Laurian, era în bară, l-ați văzut în bară acum? vă rog frumos, acesta era în bară. Doriți cu altcineva, vă rog, desemnați dumneavoastră, mai mult de atât nu putem cu niciun sistem de videoconferință, dacă aveți o propunere de sistem de videoconferință, noi suntem foarte deschiși în a-l adopta, dar care să gestioneze mai bine decât o face acesta. Acest sistem este gratuit, obținut de la Cisco, prin negocierile cu Cisco, am negociat, nu plătim nimic.

Rămâneți, vă rog, să îmi fie martor cineva care știe zona tehnică, nu vreau să existe discuții. V-am dovedit că ce am luat din bară era votul pentru A. T. Laurian, care nu a fost secret. Rămâneți cu mine, vă rog, ca să certificați.

Haideți să îl repetăm, și stați lângă mine, gestionați-l.

Întrebați și aparatul de lucru ce fișiere primește de la mine, mai mult de atât, eu nu vă pot oferi din punct de vedere al soft-ului.

Domnul consilier Iulian Blaga - domnule președinte, vă rog frumos să faceți tot posibilul să reluați ședința, nu faceți decât să blocați ședința. Dacă aveți contestații, puteți să le depuneți. Ședința este înregistrată, se poate verifica. Vă rog frumos să reluați ședința.

Domnul consilier Andrei Amos - domnule președinte, în ce calitate este domnul Cosmin Andrei în sală?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am avut mai multe proiecte de hotărâre unde câte un consilier...

Domnul consilier Andrei Amos - nu are ce căuta acolo.Vin și eu, mă îmbrac și vin în sală, da?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - vă rog să nu mă întrerupeți.

Domnul consilier Andrei Amos - nu este viceprimar aici, este consilier, da? Conduceți ședința, dar vă rog să fiți imparțial, da? Vă rog să iasă domnul Cosmin Andrei din sală.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - am avut proiecte de hotărâre privind anumite considerente tehnice în care anumiți domni consilieri erau deconectați și nu au putut vota, și proiectul a trecut cu câte 21 sau 22 de voturi. În situația aceasta, avem 11 voturi pentru, 10 voturi negative, 1 abținere și nici un răspuns, dintr-o eroare tehnică. Deci putem considera, exact ca la celelalte proiecte de hotărâre, proiectul respins, exact cum s-a mai întâmplat și la alte proiecte de hotărâre, considerăm proiectul respins. Trecem la următorul proiect de hotărâre.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - domnule Murariu, nu se poate, s-a respins un amendament.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - era proiectul de hotărâre cu amendament. S-a votat proiectul de hotărâre, amendamentul domnului consilier Oroșanu a fost aprobat.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - lăsăm fără consiliu de administrație? Despre asta vorbim. Avem plan de reorganizare, avem acolo proiecte europene. E o chestie meschină, chiar vă jucați acum. Aveți două variante, domnilor consilieri: ori votați să repetăm acest vot, ori, căzând amândouă amendamentele, trebuie să mergem pe varianta 2, dacă pică și varianta 2 la votul dumneavoastră, am rămas în aer. O luăm de la început, peste trei zile, nu știu când, dar nu este normal.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - varianta votului secret nu mi s-a părut transparentă.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - astea sunt mijloacele tehnice.

Domnul Eduard Mititelu - vă rog, preluați dumneavoastră aici, tehnic, și gestionați-o dumneavoastră, și gata.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - o faceți absolut intenționat.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - domnule Secretar general, vreau o părere legală.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - pot să mă înscriu și eu la cuvânt?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - dacă are cineva suspiciuni, sunt specialiști care să verifice instalația asta.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - vreau să mă înscriu la cuvânt.

Domnul Eduard Mititelu - sunt înscrieri la cuvânt, s-au înscris și domnul Cosmin Andrei, și doamna Roșu.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - consider că nu putem trece mai departe în aceeași manieră de până acum, vor persista în continuare suspiciunile cu privire la varianta de vot secret.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - o să vă rog să reluăm votul, pentru că e penibil, suntem maturi sau...? Reluăm votul și votăm cu responsabilitate.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - asta este propunerea dumneavoastră?

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - da, dar nu este firesc?

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - putem face ceva în privința microfoniei?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - reiau rugămintea să urmăriți înscrierile la cuvânt. M-am înscris de vreo 5 minute și nu mă ia nimeni în seamă.

Suntem într-o situație de noaptea minții, avem un amendament, amendamentul meu, care a trecut, și care a fost să se aprobe forma inițială, mai puțin ultima liniuță de la art. 3, să rămână cei 4. Suntem în situația în care este....

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nu se aude nimic, este microfonie.

Domnul Eduard Mititelu - domnule Oroșanu, vă rog reluați, am închis toate microfoanele.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - s-a votat amendamentul meu, cu 12 voturi, amendamentul meu în sensul în care să rămână doar patru membri. Este aprobată forma inițială cu acest mic amendament. A vota acum împotriva a ceea ce a fost mai înainte, este un nonsens.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul Eduard Mititelu - domnule Oroșanu, aveți o problemă tehnică cu microfonul și cu internetul.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - nu cred că este de la el, toată lumea se aude la fel. Se aude cu ecou.

Domnul consilier Mihai Tincu - domnule președinte Murariu, vreau să vorbesc și eu. Domnule președinte, grupul PSD; din două motive, unul tehnic, e o abrambureală sonoră, nu se înțelege om cu om, e o suspiciune de rezultat de vot, se retrage de la ședința de la ședința de consiliu local, toți consilierii locali ne retragem, din momentul acesta.

Domnul consilier Daniel Botezatu - bănuiesc că nu veți lua indemnizația întreagă pentru participare la ședința ordinară.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - domnule Botezatu, dumneavoastră participați doar pentru indemnizație? Vi se pare că ne auzim, putem comunica?

Domnul consilier Daniel Botezatu - eu vorbesc de ai dumneavoastră, domnișoară.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - grupul PSD s-a retras din ședință.

Domnul Eduard Mititelu - și celelalte puncte?

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - grupul PSD s-a retras din ședință, eu fac parte din grupul PSD, am rămas în calitate de președinte de ședință. Grupul PSD se retrage din ședință, inclusiv eu.

Domnul Eduard Mititelu - sunt 17.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - sunt 17 consilieri rămași?

Domnul Eduard Mititelu - da, domnul Brânzei, domnul Chiru, doamna Roșu, doamna Diaconu...

Domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru - stimați colegi, mai avem puncte importante pe ordinea de zi, haideți să lăsăm orgoliile la o parte și să continuăm ordinea de zi.

Domnul consilier Iulian Blaga - era atât de simplu să mai supunem o dată la vot, să reluăm procesul de votare.

Domnul consilier Andrei Amos - haideți să lăsăm problema aia, supuneți celelalte puncte.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - arătați-mi lista cu cine este prezent.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - haideți să reluăm votul și gata. Să vedem, aveți cvorum, dacă nu... vedem.

Domnul consilier Iulian Blaga - avem nevoie de un președinte de ședință.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - câți mai avem acum?

Domnul Eduard Mititelu - 17 sunt, au rămas 16, uitați-vă pe ecran.

Domnul consilier Cătălin Boboc - haideți să alegem un președinte de ședință.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - prezenți sunt: domnul Chiru, domnul Botezatu, doamna Diaconu, domnul Țurcanu, domnul Alecsandru, domnul Amos, Iulian Blaga, domnul Maxim, domnul Mihai Ștefan, domnul Octav Paul, domnul Oroșanu Marius, doamna Roșu Daniela, deci câți avem acolo?

Domnul Eduard Mititelu - 15, avem cvorum, uitați-o pe doamna Roșu, pe domnul Brânzei.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - eu, ca și consilier local, am închis, rămân doar ca președinte de ședință.

Domnul consilier Andrei Amos - oameni buni, voi sunteți inconștienți? Gândiți-vă la binele botoșănenilor.

Domnul Eduard Mititelu - 14.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - 14, între timp s-au mai retras. Câți mai avem?

Domnul Eduard Mititelu - îi aveți pe toți pe ecran.

Domnul consilier Iulian Blaga - domnule Murariu, dacă v-ați retras din ședință, vă rog să părăsiți sala de ședințe.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - sunt președinte de ședință, stau dacă este cvorum.

Domnul consilier Iulian Blaga - dacă ați ieșit, ați ieșit, gata, nu mai sunteți.

Domnul consilier Daniel Botezatu - ieșiți afară, domnule Murariu, vă rog frumos.

Domnul Eduard Mititelu - 13. Au rămas 13.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule președinte, supuneți la vot să vedem dacă este sau nu cvorum.

Domnul consilier Cătălin Boboc - domnule președinte, dacă sunteți în sală, deschideți microfonul, marcați-vă prezența.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - nu, eu am ieșit ca și consilier local...

Domnul consilier Daniel Botezatu - atunci ieșiți de tot afară.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule președinte, supuneți la vot ceva? Să știm și noi.

Domnul consilier Andrei Amos - toată admirația față de doamna Roșu, cu ocazia asta vor vedea și botoșănenii ce au votat și ceea ce urmează să voteze.

Domnul consilier Iulian Blaga - se pare că și domnul Brânzei este prezent.

Domnul consilier Andrei Amos - tot respectul, eu sunt cu dumnealui în consiliul de administrație de la LPS, și, într-adevăr, este un om deosebit.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnul Secretar Apostu este în sală?

Domnul Primar este în sală, a plecat, cine mai este acolo?

Domnul consilier Iulian Blaga - stimați colegi, mai controlează cineva ședința asta?

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETAR GENERAL,

Consilier,                                    Ioan Apostu

Marian Murariu

Domnul consilier Cătălin Boboc - revenind, trebuie să alegem un președinte de ședință, dar trebuie să fie acolo în sală. Cine este mai aproape? Eugen, tu ești prin preajmă, sau poți ajunge?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - trebuie neapărat să fie în sală sau poate să conducă și de la distanță?

Domnul consilier Andrei Amos - nu cred că e neapărat.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - atunci îl propun pe Eugen Țurcanu să fie președinte de ședință, în lipsa unui președinte de ședință, și haideți să dăm drumul, totuși, la ședință. Domnule Secretar general?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - vă rog să supuneți la vot propunerea.

Domnul Eduard Mititelu - 13. Schimbare președinte ședință Eugen Țurcanu.

Fiind supusă la vot propunerea de schimbare a președintelui de ședință în persoana domnului Eugen Cristian Țurcanu, aceasta a fost aprobată cu 12 voturi pentru - domnul consilier Ioan Brânzei nu a votat.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - cu 12 voturi pentru, domnul Țurcanu este ales în continuare președinte de ședință, avem cvorum.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule Țurcanu, preluați conducerea ședinței. Solicit să fie votat punctul 19, să se finalizeze votul.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - suntem la punctul 19, la votul final. Punctul 19 se votează cu amendamentul domnului Oroșanu.

Domnul consilier Cătălin Boboc - domnule Secretar general, confirmați?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da.

Domnul Eduard Mititelu - vă rog frumos, cineva să vină să vadă cum se votează, că nu se salvează.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - de la Aparatul Consiliului Local, să vină o doamnă de acolo.

Domnul Eduard Mititelu - vedem exact cine nu a început votul, în progres și finalizat.

Domnule Amos, votați.

Domnul consilier Andrei Amos - am votat acum.

Domnul Eduard Mititelu - domnule președinte de ședință, o singură persoană este în curs de votare, restul au votat. A trecut un minut de vot.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - îl lăsăm să treacă timpul legal și după îl închideți.

Domnul Eduard Mititelu - îmi spuneți când să îl închid și îl închid.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - păi dumneavoastră aveți contorul.

Domnul Eduard Mititelu - doar domnul Brânzei nu a votat. Pot să închid? Domnule Brânzei, votați sau nu?

Domnul consilier Cătălin Boboc - domnule președinte, invitați-l pe domnul Brânzei să voteze.

Domnul consilier Andrei Amos - domnule Brânzei, votați sau nu?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - după două apeluri, închideți ședința.

Domnul Eduard Mititelu - domnule președinte, dumneavoastră îmi spuneți când să închid.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnul Brânzei spune că el nu este în ședință, și nu știe să închidă tableta, pentru că este defectă. Închidem votul.

Domnul Eduard Mititelu - 12 din 13 și 1 vot, cu domnul Brânzei.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre nr. 19, varianta 2, împreună cu amendamentul domnului consilier Oroșanu, aceasta este aprobată cu 12 voturi pentru și 1 vot fără răspuns.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 30 aprilie 2020

Domnul Eduard Mititelu - acum doamna Roșu a ieșit din ședință. Vă rog frumos, martor, salvăm întrebarea - nu, salvăm rezultatele - nu, pentru că rămâne doar acolo.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - din momentul acesta, nu mai avem cvorum.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - nu mai este cvorum de prezență.

sală?


Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnule Secretar, sunteți în

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - închidem ședința, din lipsă de cvorum. Punctul 19 a fost aprobat, da?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - varianta a doua, cu amendamentul domnului Oroșanu, au fost 12 voturi pentru.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci a fost adoptat.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da, varianta a doua.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule președinte, solicitați un vot de prezență, pentru a vedea că nu mai este cvorum.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - s-a pus pe ecran vot prezență, vă rog să votați.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - dar prezența este de 11 acum.

Domnul Eduard Mititelu - vă rog frumos concluzionați, sunt doar 11 voturi pentru „da”, le aveți pe ecran. Imediat va apărea și pe ecranele dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ținând cont de lipsa cvorumului constat în urma votului de test, declar ședința închisă, pentru că nu mai avem cvorumul necesar.

Din lipsă de cvorum, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu -declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL,

Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache