Proces verbal din 29.05.2020

Sedinta din data de 29.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 29 mai 2020

Prin dispoziția nr. 552 din 21.05.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 29 mai 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 552 din 21.05.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 30 aprilie, 04 mai și 14 mai 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani doamnelor Daniela Condurache, Elena Mândrescu și domnului Ioan Cobâlă.

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - cu amendament

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2019.

 • 7. Proiect de hotărâre aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017 - 2020 al domnului Traian Apetrei la Teatrul “ Mihai Eminescu “ Botoșani

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/24.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305/05.12.2019 - cu amendament

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Direcția pentru agricultură județeană Botoșani pentru înființarea și funcționarea Târgului de weekend “Produs din Botoșani” precum și aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de weekend “Produs din Botoșani” pe raza municipiului Botoșani

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în avans, până la rambursare și a cofinanțării proiectului „Digital Innovation 4 Cities - DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe)” Faza 2 sub schema de finanțare a programului european URBACT

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-ecomici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de execuție ”Reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu -municipiul Botoșani”

 • 16. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Hatman Arbore nr.31, NC/CF 63851” în vederea realizării obiectivului „ Construire locuință P+M”.

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -” Aleea Albina nr.23B, NC/CF 66925” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească garaj S+P, fosă vidanjabilă și împrejmuire teren”

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr.64, NC/CF 67090” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu garaj și împrejmuire teren”.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -” Str. Macului nr.1A, NC2535/1/CF 57591” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. I.C. Brătianu nr.179B, NC/CF 67352” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească (garaj), foișor și împrejmuire teren”

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Str.Libertății nr.8 - NC/CF 61573” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”

 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației etapa “P.U.Z. și R.L.U. aferent -Str. Teatrului nr.6” în vederea realizării obiectivului - “Construire imobil locuințe colective S+P+6E (P+7E RETRAS) cu spații comerciale la parter, amenajare parcare, amenajări exterioare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare de șantier + memoriu Claudia Cical

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației etapa “P.U.Z. și R.L.U. aferent -Str. Independenței nr.4 - NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“ + 2 petiții - Serconf și SC Enterprises

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației etapa “P.U.Z. și R.L.U. aferent -Str. B-dul Mihai Eminescu nr.39, CF/NC54234” în vederea realizării obiectivului “Construire bloc locuințe D+P+2E+M, cu spații comerciale la parter, reabilitare clădire monument cu integrarea în funcțiunea parterului”

 • 26. Prezentarea Raportului domnilor Cosmin Ionuț Andrei și Mihail Gabriel Tanasă membrii ai Comisiei speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate de domnul Iacobiță Stelu prin adresele 349 și 612 din 2019.

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.152 din 24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice locale. - propuneri

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoșani aflate în punctul termic Big

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuințe proprietatea municipiului și administrată de S.C. Locativa S.A.

 • 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu către Alianța pentru Unitatea Romilor Botoșani

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei promisiuni de vânzare

 • 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului aferent unor cabinete medicale

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str. Pacea nr. 47

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014-2017 al domnului Floricel Vasile Aionițoaei la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136 din 14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durata de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea, cu retragerea punctului nr. 10 de pe ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Nu au existat interpelări ale consilierilor locali la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani doamnelor Daniela Condurache, Elena Mândrescu și domnului Ioan Cobâlă - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020 nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Vasile Chiru.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Ștefan Mihai.

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017-2020 al domnului Traian Apetrei la Teatrul „Mihai Eminescu“ Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/24.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcliilor din cadrul familiei ocupalionale „Administralie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23)

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305/05.12.2019.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - aș avea o observație la proiectul amendamentului, în urma discuților purtate cu domnul Ivănescu, directorul Eltrans, la punctul 6.7 de pe amendament „se suspendă plata redevenței pentru transport public de persoane cu tramvaiul, efectuat de S.C. Eltrans S.A., nu se suspendă executarea contractului, deci se suspendă plata redevenței pentru transport public de persoane cu tramvaiul, aceasta este observația mea.

Domnul consilier Ștefan Mihai - la punctul 6.7, în urma discuțiilor din comisie, era vorba că suspendăm acel contract cu tramvaiul, pentru perioada..., exact la asta se referea, la redevență, și, în completare, spune că va veni cu redevența pentru transportul cu autobuze. Deci, se subînțelege, dacă nu, noi putem pleca mai departe, ar putea 6.7 să meargă așa: „se suspendă executarea de transport public locale de persoane cu tramvaiul, efectuat de S.C. Eltrans S.A. Botoșani pe perioada efectuării de transport persoane cu atutobuze”.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - pe domnul Ivănescu l-am invitat, tocmai pentru că știam că este un subiect important pentru societatea noastră, a Consiliului Local, și pentru bunul mers al lucrurilor în municipiul Botoșani, l-am invitat în sală, și o să îl rog să vorbească și să lămurească pe colegii consilieri.

Domnul Victor Invănescu - ideea este că nu se suspendă contractul, acesta are o valabilitate de 10 ani, contractul pentru delegarea gestiunii transportului publci local, se suspendă doar plata redevenței pentru bunurile de retur pe care noi nu le mai folosim în perioada următoare și se va calcula o altă redevență pentru autobuze, deci contractul merge în continuare, daor că acel alineat trebuie modificat în sensul că se suspendă doar plata redevenței pentru bunurile de retur pe care le avem acum, se va calcula o altă redevență pentru transportul cu autobuze.

Domnul consilier Andrei Amos - da, este clar ce spune domnul Victor Ivănescu.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul depus și modificările aferente, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Direcția pentru agricultură județeană Botoșani pentru înființarea și funcționarea Târgului de weekend “Produs din Botoșani” precum și aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de weekend “Produs din Botoșani” pe raza municipiului Botoșani - retras.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - la punctul 9 am avut o scăpare și nu am cerut avizul comisiilor de specialitate. Pentru a obține legalitatea acestui proiect de hotărâre, vă rog retroactiv să îmi dați avizul comisiilor.

Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 avizează favorabil punctul 9 de pe ordinea de zi.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în avans, până la rambursare și a cofinanțării proiectului „Digital Innovation 4 Cities - DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe)” Faza 2 sub schema de finanțare a programului european URBACT - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de execuție ”Reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu - municipiul Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020 specialitate nr. 1 și nr. 5, nu rezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal doamnele consilier Andreea Buiuc și Cătălina Camelia Lupașcu.

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Hatman Arbore nr. 31, NC/CF 63851” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Albina nr. 23B, NC/CF 66925” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească garaj S+P, fosă vidanjabilă și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr. 64, NC/CF 67090” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Macului nr. 1A, NC2535/1/CF 57591” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. I. C. Brătianu nr. 179B, NC/CF 67352” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească (garaj), foișor și împrejmuire

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020 teren” - este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Libertății nr. 8 - NC/CF 61573” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - au votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Ștefan Mihai.

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Teatrului nr. 6” în vederea realizării obiectivului - “Construire imobil locuințe colective S+P+6E (P+7E RETRAS) cu spații comerciale la parter, amenajare parcare, amenajări exterioare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare de șantier + memoriu Claudia Cical - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Ștefan Mihai) și 4 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Daniela Vicol și domnii consilieri Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Independenței nr. 4 - NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“ + 2 petiții - Serconf și SC Enterprises - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 2.

Domnul consilier Mihia Tincu - eu mă retrag de la acest punct, din motive personale.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii conisilieri Andrei Amos și Cătălin Boboc) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Daniel Botezatu, Paul Octav, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) - domnul consilier Mihai Tincu nu a votat.

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației etapa “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. B-dul Mihai Eminescu nr. 39, CF/NC54234” în vederea

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 29 mai 2020 realizării obiectivului “Construire bloc locuințe D+P+2E+M, cu spații comerciale la parter, reabilitare clădire monument cu integrarea în funcțiunea parterului ” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Daniela Vicol și domnul consilier Marian Murariu) - a votat verbal domnul consilier Andrei Amos.

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Prezentarea Raportului domnilor Cosmin lonuț Andrei și Mihail Gabriel Tanasă, membri ai Comisiei speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate de domnul Iacobiță Stelu prin adresele 349 și 612 din 2019 - a fost luat la cunoștință de consilierii locali.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 152 din 24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice locale - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnul Gabriel Alecsandru este propus la CEAC-ul Școlii nr. 17, propuneri, vă rog, la Liceul Tehnologic„Petru Rareș”, la Liceul Tehnologic „Elie Radu” și la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6. Dacă nu aveți nimic împotrviă, la „Petru Rareș” merg eu la CEAC, am mai fost vreo 2 ani în mandatul precedent. Rog colegii de la PSD să facă două nominalizări. Așteptăm propunerile dumneavoastră. Domnule Tincu, două nominalizări.

Domnul consilier Mihai Tincu - o deleg pe doamna Vicol s facă două nominalizări, dată fiind zona de învățământ.

Doamna consilier Daniela Vicol - eu le-aș propune pe domnișoara Andreea Buiuc sau pe doamna Diaconu Silva, care din ele dorește.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - aveți două CEAC-uri, propuneți două persoane.

Doamna consilier Daniela Vicol - atunci una pentru primul CEAC și una pentru al doilea, pe amândouă.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci domnișoara Buiuc la Elie Radu și doamna Diaconu la Grădinița cu Program Prelungit, e bine așa?

Doamna consilier Daniela Vicol - da.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre prin vot secret, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri.

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoșani aflate în punctul termic Big - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuințe proprietatea municipiului și administrată de S.C. Locativa S.A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu către Alianța pentru Unitatea Romilor Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei promisiuni de vânzare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Marian Murariu).

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului aferent unor cabinete medicale - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str. Pacea nr. 47 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Marian Murariu).

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014-2017 al domnului Floricel Vasile Aionițoaei la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Daniel Botezatu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136 din 14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durata de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache