Proces verbal din 19.06.2020

Sedinta din data de 19.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 19 iunie 2020

Prin dispoziția nr. 621 din 11.06.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 19 iunie 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 621 din 11.06.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la cotidianul „Monitorul de Botoșani” și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data 29 mai și 11 iunie 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 138 din 14.05.2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botoșani, contract nr.20591/6.08.2018

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -aprobarea concesionării terenului de 18,00 mp din str. Împărat Traian nr.4, NC/CF 50387-C1-U15” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament cu destinația de locuință la fațada posterioară a blocului” - intrare în legalitate

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -”Aleea I. P. Darie nr. 16, CF/NC 54942” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, CF/NC 65104” - în vederea realizării obiectivului „Construire trei locuințe înșiruite P+M”

 • 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației etapa “P.U.Z. și R.L.U. aferent -Str. Independenței nr. 4 - NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“

 • 14. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile iulie - august 2020.

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor imobile aparținând domeniului public a municipiului Botoșani către D.S.P.S.A. Botoșani.

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „P.U.D. - str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” în vederea realizării obiectivului ”Construire imobil birouri P+M (1E)”

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației „P.U.D. - str. Vasile Conta nr. 10, CF/NC 67393” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind realizarea obiectivului de investiții Studiu de Fezabilitate pentru: “Amenajare parcare supraetajată în Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 4,68 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 0,73% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociația Comunităților Marginalizate. ACM, cu sediul în Hiliseu - Horia, jud. Botoșani, cu Punct de lucru, Mun. Botoșani, str. Vîlcelei nr. 7, sc.A. Et. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3.

 • 9. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de Cical Claudia Annabela, Cical Costel și Cical David Alexandru cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 160 din 29.05.2020 pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “Construire imobil locuințe colective S+P+6E (P+7E retras) cu spații comerciale la parter, amenajare parcare, amenajări exterioare, împrejmuire teren organizare de șantier”

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - am solicitat intervenție tocmai pentru a vă ruga să completăm ordinea de zi cu un punct, 10 ar fi la completarea ordinii de zi, este afișat pe site, este vorba de completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123 din 30 aprilie 2020. Prin acea hotărâre, consiliul local a acordat mandat special reprezentantului municipiului Botoșani, prin Consiliul Local, în AGA de la Eltrans, pentru a numi patru dintre administratorii provizorii. Pentru a fi statutar și a îndeplini condiția de minim 5, conform statutului, mai trebuie numită o persoană, care este propusă prin proiectul de hotărâre, domnul Hrițcu Cristian, urmând ca să fie votat, sau, eventual, făcute amendamente, dacă se consideră necesar.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020

Este absolut necesar, în lipsa acestei hotărâri, practic, nu se mai poate face niciun demers pentru Eltrans, ori este în interesul tuturor al nostru, și mai ales al botoșănenilor, să se rezolve cât mai repede situația de la Eltrans.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea, unde a fost adăugat punctul 10 pe completarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor consilierilor locali ai municipiului Botoșani.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - sunt câteva interpelări pe care doresc să i le adresez domnului Primar și prima dintre ele se referă la situația tramvaielor din municipiul Botoșani. Am făcut o analiză, și, din momentul în care s-a semnat contractul într-un mod triumfalist în sala de consiliu și până astăzi, din luna februarie și până astăzi au fost zece incidente în care au deraiat tramvaiele, domnule Primar, acum țineți autobuzele pe un teren închiriat la gară, și tramvaiele deraiază în continuare. Vă reamintesc că sunteți singurul botoșănean care s-a plimbat cu aceste autobuze și consider că este nedrept să plătim o factură de 32.000 euro pe lună, și asta doar pentru a vă plimba dumneavoastră cu autobuzele. Vă solicit public să scoateți la stradă autobuzele începând de mâine, aceste autobuze să opereze și să opriți tramvaiele, pentru că putem ajunge în situația în care să avem pierderi de vieți omenești sau accidente cu pagube materiale din cauza infrastructurii deficitare de la Eltrans.

Aveți tot ce vă trebuie pentru acest lucru, v-am votat toate hotărârile, aveți reprezentant în adunarea generală, aveți consiliu de administrație, aveți toate hotărârile adoptate, nu aveți nicio scuză în afară de faptul că nu s-a stabilit data alegerilor, și, probabil, țineți aceste autobuze să le scoateți înaintea alegerilor pentru a bifa o mare realizare, că ați semnat un contract prin care închiriați niște autobuze. Gândiți-vă, mai degrabă, la viețile botoșănenilor, și transmiteți-i colegului de partid să oprească tramvaiele din municipiul Botoșani, pentru că asta își doresc botoșănenii, nu este doar dorința mea.

Cea de-a doua întrebare pe care v-o adresez este de ce ați stabilit astăzi ședința, în data de 19 iunie, când este o cutumă în Consiliul Local să fie în ultima joi din lună ședința ordinară, până atunci să mai aibă timp colegii de la Urbanism să mai promoveze PUD-uri, PUZ-uri, să mai facem hotărâri de consiliu local, pentru că orașul acesta arată într-un mod deplorabil și sunt multe lucruri de făcut.

Vă rog să îmi spuneți de ce ați pus astăzi data ședinței, dacă intenționați să plecați din oraș, spuneți botoșănenilor care este motivul, dacă sunt alte considerente, suntem interesați să le ascultăm.

Și a treia solicitare pe care v-o fac, de asemenea, se referă la Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement, acolo unde este un stat în stat, domnul Țurcanu face ce dorește dumnealui, nu

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020 ține cont de nicio regulă, nu răspunde la nicio solicitare pe care i-o fac și vă solicit dumneavoastră să îmi transmiteți situația cu procesele pe care le are la Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement, procese care au fost pierdute cu angajații, și care a fost cuantumul cheltuielilor de judecată pe care le plătim din bani publici, pentru că domnul Țurcanu nu știe să administreze acea direcție. Sunt demisii de la DSPSA, oamenii pleacă de acolo din cauza condițiilor de muncă, sunt procese legate de condițiile de muncă și dumneavoastră ați afirmat că DSPSA este un batalion disciplinar. Să ne spuneți și nouă cu ce au greșit acei oameni care lucrează la DSPSA de trebuie să ajungă într-un batalion disciplinar.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - doar un simplu răspuns o să vă dau la întrebarea a doua, pentru că restul sunt de bătut câmpii pentru dumneavoastră. Cu tramvaiele știți prea bine de ce încă funcționează tramvaiele, și știe toată lumea.

Pe data de 23 expira mandatul fiecărui consilier în parte, conform legii. În momentul în care noi ne-am propus să ne încadrăm în termen, pentru că altfel, dacă nu făceam ședința până pe data de 23, am mai lăsat și o zi, ca să vedem dacă sunt ceva discuții, ar fi însemnat ca toate hotărârile de consiliu să fie nule. Chiar a fost un lucru prin care am încercat să evităm o situație deranjantă, indiferent dacă în cursul acestei săptămâni, după ce am convocat noi ședința, în termen legal, pentru că așa spune legea, să o convocăm în termen legal, cu 7 zile înainte. Chiar dacă a apărut o hotărâre în Parlament, nici măcar nu este publicată, suntem în regulă, așa trebuia să facem, nu voiam, și eu îmi doream să fie în ultima joi din lună, dar consilierii nu mai aveau mandatul valid atunci.

Cred că am procedat mai mult decât corect, am prevenit un lucru, orice ședință s-ar fi luat într-o ședință de consiliu în care mandatele consilierilor erau expirate, dumneavoastră le atacați. Acesta este răspunsul meu, pentru restul, știți prea bine ce vorbiți dumneavoastră, faceți campanie, atâta tot.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - aș vrea să fac un apel la Poliția Locală și la Urban Serv pe un fenomen care, din păcate, se extinde din ce în ce mai mult la nivelul municipiului Botoșani. Văd pe Facebook cetățeni care postează fotografii cu coșurile de gunoi stradale arhipline, pline de gunoi menajer. Acest lucru se întâmplă pe strada Săvenilor, pe strada Tudor Vladimirescu, pe strada Pacea, am văzut cetățeni care au postat asemenea fotografii. Rog Poliția Locală să vină cu modificări privitoare la cuantumul amenzilor pe care le pot da cetățenilor care nu respectă regulile de bun simț, și anume să își ducă gunoiul menajer în zonele special amenajate, și, de asemeni, de ce nu, să procedăm și noi ca în orașele mari, civilizate, și aici o să dau exemplul Oradea, acolo unde polițiștii locali sunt îmbrăcați civil și acționează ferm în situații de acest gen, fiindcă oricâtă pândă am face noi la nivelul municipiului Botoșani, nu cred că vom reuși, atât timp cât sunt îmbrăcați în uniformă și oamenii deja știu cine sunt persoanele și că riscă amenzi.

Fenomenul gunoiului menajer dus în coșurile de gunoi stradale se alătură celuilalt fenomen apărut imediat după această pandemie, și anume semințele. Parcurile au devenit iarăși pline de semințe, nu mai vorbesc că inclusiv în oraș, oriunde avem bănci amenajate, covorul de semințe este prezent. Cred că este timpul să luăm măsuri, și rog Poliția Locală să ne anunțe în fiecare ședință de Consiliu Local ce a făcut în acest sens pentru a păstra orașul curat.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - o singură precizare, doamna consilier: din luna martie noi nu mai beneficiem de serviciile Poliției Locale, pentru că este în subordinea Ministerului de Interne pe perioada stărilor de urgență și de alertă, deci încă o lună noi nu beneficiem de serviciile dumnealor, iar ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte adevărat, este o dispoziție de la Urban Serv să nu se mai ridice gunoiul din coșuri și postaci care să fotografieze, este un lucru bine știut și făcut cu mare intenție.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - în interpelarea domniei sale, domnul Cosmin Andrei a făcut referire și la reprezentantul municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor de la Eltrans și, de aceea, se cuvine să facem unele precizări pentru botoșăneni și pentru domnul viceprimar. practic, din 30 aprilie, de când s-a dat hotărâre de consiliu local prin care au fost numiți administratorii provizorii, de la momentul respectiv s-a deschis posibilitatea de a se face primii pași pentru a scoate tramvaiele din Botoșani și a introduce noile autobuze. Din păcate, 42 de zile nu s-a făcut absolut nimic pentru că nu s-a întrunit AGA, în care erau reprezentanți colegii de partid ai domnului Cosmin Andrei. Ulterior, știți foarte bine că la ultima ședință abia s-a schimbat reprezentantul în AGA, de la momentul respectiv am preluat această atribuție și pot să vă comunic că încercăm să lucrăm, sunt multe de făcut acolo, și, sub nicio formă, nu v-a putea fi respectat termenul de mâine să fie autobuzele, pentru că, pe lângă confortul botoșănenilor, trebuie să ne gândim și la prevederile legale pe care nu putem să le încălcăm, deoarece, după aceea, oricine poate să atace o hotărâre luată.

Sunt de respectat anumite termene, sunt de aprobat anumite planuri de reorganizare care trebuie să fie făcute de organele colective de conducere îndrituite prin lege. Este foarte important de respectat tot ce înseamnă prevedere legală, și în privința salariaților de la Eltrans, și sunt multe modificări de contracte de muncă acolo, poate nu vor fi încetări de contracte de muncă, vom vedea după ce parcurgem totul, trebuie făcut totul și cu ochii la lege, și de aceea vă spun că termenul realist în care autobuzele pot să fie pe stradă este 1 august, și asta în condițiile în care toți lucrătorii de la Eltrans, cu atribuții în domeniu, lucrează inclusiv sâmbăta și duminica pentru implementarea planului respectiv.

Deci să lăsăm partea de demagogie, să lăsăm partea de politică, e campanie electorală mâine, poimâine, dar, administrativ discutând, termenul cel mai rapid posibil este termenul de 1 august, și acesta, cu sprijinul tuturor, pentru a evita eventualele piedici.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnului Cosmin Andrei și domnului Bogdan Buhăianu, dincolo de campania electorală și demagogia debitabilă a demersurilor lor, să facă curățenie în oraș, orașul arată ca o cocină, nu este măturat, nu este strâns gunoiul, așa cum preciza și doamna Cătălina Lupașcu, dau pe afară munți de gunoaie, e o mizerie de nedescris peste tot pe unde mergi, să încerce să facă și curățenie, să facă treabă. Cred că ar trebui să fie un batalion disciplinar în tot ce ține de salariații municipiului Botoșani, care lucrează pentru cetățenii municipiului Botoșani, care plătesc taxe și impozite, și să nu fim doar niște ipocriți și niște demagogi și să plângem cu lacrimi de crocodil, ca figură de stil, pe umerii la unul sau la altul care urăsc munca și care nu vor să facă nimic.

Puneți oamenii la muncă, care sunt plătiți de botoșăneni, plătesc botoșănenii de le curge sânge din nas, îi dor mâinile cât muncesc ca să își plătească impozitele și taxele, și au nevoie de un oraș care să aibă o anumită calitate a vieții, să fie curat, să fie ordonat și să arate foarte bine.

Rugați-vă salariații de la Modern Calor, pe care îi controlați prin directorul de acolo să strângă mormanele de mâl din fața porții, aduse de către aluviunile de pe strada Pacea, de ploile care au fost în ultima vreme. Încercați să puneți osul la treabă, puneți-i la treabă sunt salariații municipalității toți, sunt plătiți cu sute de milioane de lei toți acei directori, salariații lor sunt plătiți cu saci de bani, e atât de greu să strângi mormanele de mâl, ca să pregătești următoarea ploaie, să nu se inunde din nou strada Pacea, să devină o fântână arteziană sau un lac, acolo, în respectiva lăsătură, nu știu cum să îi spun...ca o vale, acolo, în față la Modern Calor. Încercați să faceți și administrație, nu doar politică, nu trebuie să faceți politică. Nu am nimic împotrivă, este jobul dumneavoastră, este de datoria dumneavoastră să faceți politică, sunteți candidat, dar faceți ceva și pentru Botoșani în opt ani, tot vă plângeți că Botoșaniul merge înapoi, merge înapoi datorită ție, incompententule, hai, fă-ți jocul mai departe!

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - contractual pentru închirierea acestor autobuze a fost semnat în luna februarie, pe data de 25. Toate modificările de organigramă și toate deciziile de la Eltrans puteau fi luate în acest interval de timp și nu trebuia așteptat ultimul moment sau corelarea cu o campanie electorală în care, într-un mod triumfalist, să prezentați botoșănenilor autobuzele. Chiar dacă îl puneți pe domnule Oroșanu să dea explicații care nu sunt credibile, aveți o obligație morală față de botoșăneni, să dați drumul la aceste autobuze să circule, așa cum am aprobat prin Consiliul Local, pe traseele tramvaielor și să oprim aceste tramvaie, care sunt un real pericol pentru botoșăneni.

În ceea ce privește afirmațiile domnului Țurcanu cu situația salubrizării și a situației canalizării de pe strada Ocolitor Pacea, doresc să vă spun că am solicitat colegilor de las Edilitare, cu care dumneavoastră, domnule Primar, aveți un dialog direct peste atribuțiile mele, să mărească înapoi frecvența de colectare, pentru că Urban Serv prestează un serviciu așa cum îi este cerut, este doar un prestator și operator de servicii, la comanda Primăriei, iar frecvența de colectare a deșeurilor a fost redusă de către colegii de la Direcția Edilitare.

Am cerut o analiză și să mărească această frecvență pentru a avea o situație normal în municipiul Botoșani, lucru care nu s-a întâmplat până astăzi, probabil nu au primit semnalul verde de la dumnevoastră, pentru că mai trebuie să mai și munciți în orașul acesta, nu să căutați vinovați, mai este un pic și veți spune că PSD-ul este de vină că afară plouă și că la Modern Calor se adună apa, nu că nu ați fost în stare 4 ani să faceți o canalizare pentru Parcul de Agrement Cornișa, și așa stricați și ce era bun acolo, la Modern Calor.

Le cereți celor de la Modern Calor, prin colegul Țurcanu, să facă curățenie pe domeniul public. Dacă e domeniul public, e sarcina Primăriei, nu este sarcina Modern Calor să facă o curățare la rigolă, deci trebuie mai multă implicare, mai multă determinare și mai mult respect față de botoșăneni, și față de noi, să nu îi mai puneți pe colegii dumneavoastră să aibă un astfel de limbaj în Consiliul Local sau explicații pentru inactivitatea dumneavoastră, care nu conving pe nimeni.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - mi-a fost pomenit numele, deci de aceea am solicitat dreptul la replică. Sincer, nu știu cum funcționează la PSD partea de comunicare, dacă doamna Doina Federovici transmite colegilor ce și cum să facă, dacă domnul Tincu, de la organizația municipală le impune un anumit comportament sau nu, vă garantez, în schimb, că mie, cel puțin, primarul, nu mi-a spus absolut nimic, ce să intervin, ce să fac, cum să fac, cu atât mai mult, cu cât acum e o dezbatere, o discuție în direct, eu cu dumneavoastră și de față cu toți ceilalți colegi.

Deci, sub nicio formă, ceea ce spun eu nu o spun că mi-a spus primarul, în cei trei ani de activitate profesională, și în 20 de ani de activitate mai mult sau mai puțin publică, cred că m-ați cunoscut, mare parte dintre dumneavoastră, cred că spun ceea ce consider.

Dumneavoastră știți foarte bine, din februarie s-au semnat contracte. Eu vă reamintesc că, până acum câteva zile, AGA de la Eltrans era cu reprezentanții Partidului Social-Democrat, organigramă, stat de funcții, ei trebuiau să aprobe, ori, din acest punct de vedere, nu faceți altceva decât să vă acuzați propriii colegi că au stat luni de zile și nu au făcut nimic, ceea ce este un gest, hai să spunem, necolegial.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - da, domnule Oroșanu, cetățenii municipiului au înțeles acest teatru ieftin pe care îl face Cosmin Andrei.

Doamna consilier Daniela Vicol - colegii mei au răspuns, aș vrea să fac observație, ca profesoară, asupra modului dumneavoastră de adresare în ceea ce privește consilierii locali de la PSD. Ani de zile, și pe dumneavoastră, și pe alți colegi de la PNL i-am ascultat, folosind diverse diatribe la adresa colegilor mei. Totuși, suntem consilieri locali, majoritatea suntem oameni cu studii, mi se pare incorect să ne adresăm așa asupra colegilor noștri. Vă rog frumos să reformulați toate cele pe care le-ați folosit, ați spus „incompetentule”, „ție”, nu este de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020 demnitatea dumneavoastră, eu vă respect, eu sunt convinsă că și ceilalți colegi vă respectă, domnul Cosmin Andrei întotdeauna s-a adresat politicos și vă rog, domnule Țurcanu, să țineți cont de un sfat, chiar dacă sunt profesoară, poate nu am dreptul să vă dau dumneavoastră sfaturi, dar atât vă spun, că atitudinea este totul, indiferent de lupta politică sau nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnul Cosmin Andrei nu are parte de respectul meu, așadar mă adresez cum cred de cuviință.

Doamna consilier Daniela Vicol - da, dar este vorba dacă vă respectați dumneavoastră pe dumneavoastră, chiar dacă pe el nu îl respectați, dacă vreți să dați dovadă că, într-adevăr, sunteți un domn, sunteți capabil, așa cum cred și eu că sunteți, conduceți acolo de atâția ani Cornișa și alte cele, dumneavoastră trebuie să dați dovadă că vă meritați postul și să arătați cetățenilor că sunteți plin de respect față de toți, indiferent că este Cosmin Andrei sau altcineva, nu este normal. Chiar dacă nu îl respectați, nu vă respectați pe dumneavoastră adresând astfel de formule.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - îmi cer scuze pentru acele cuvinte.

Doamna consilier Daniela Vicol - accept, sper să le accepte și domnule Cosmin Andrei. Întotdeauna l-am auzit, chiar dacă l-ați jignit, s-a adresat politicos.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - doresc să am o ultimă intervenție la această ședință de astăzi și vreau să îi spun domnului Oroșanu, să îl rog să ne facă o comunicare asupra activității de la Eltrans și asupra demersurilor pe care le-a făcut domnule director acolo pentru a angaja șoferi, pentru că am auzit că sunt șoferi care sunt la instruire undeva în județul Brăila, întrebarea este cum au fost angajați acești șoferi, dacă astăzi sunt angajați șoferi pentru acele autobuze și dacă șoferii sunt profesioniști cu experiență sau sunt începători, pentru că și acest aspect trebuie avut în vedere, pentru că discutăm de autobuze, unde vor fi foarte multe persoane și trebuie o atenție deosebită, ca să nu ajungem de la deraierea tramvaielor...

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - domnișoara Andreea Buiuc și domnul Andrei Amos au votat verbal.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020 nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnișoara consilier Andreea Buiuc.

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 138 din 14.05.2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu) - doamna consilier Silvica Carmen Diaconu a votat verbal.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind majorarea valorii contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botoșani, contract nr. 20591/6.08.2018 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Laurențiu Maftei.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Andrei Amos.

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Andrei Amos.

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020 specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - aprobarea concesionării terenului de 18,00 mp din str. Împărat Traian nr. 4, NC/CF 50387-C1-U15” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament cu destinația de locuință la fațada posterioară a blocului” - intrare în legalitate - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Ioan Brânzei, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - ”Aleea I. P. Darie nr. 16, CF/NC 54942” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnul Secretar are o observația la punctul care a trecut, punctul 10, trebuia să o luăm în calcul.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - la punctul 10, la durata concesiunii, durata să fie pe durata existenței construcției, dar nu mai mult de 49 de ani, este o cerință a Codului administrativ.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, CF/NC 65104” - în vederea realizării obiectivului „Construire trei locuințe înșiruite P+M” - este avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr. 2 și favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Daniela Vicol) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Cătălin Boboc, Călin George Bosovici, Daniel Botezatu, Laurențiu Maftei, Ștefan Mihai, Marian Murariu și Mihai Tincu) - domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu a votat verbal.

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației etapa “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Independenței nr. 4 - NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020 “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5.

Domnul consilier Mihai Tincu - eu nu particip la acest vot.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Boboc) și 10 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Andrei Amos și Daniel Botezatu, Paul Octav, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) - domnul consilier Mihai Tincu nu a votat.

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile iulie - august 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Marian Murariu - aș dori să îl propun ca președinte de ședință pentru consiliul local pentru lunile iulie și august pe domnul viceprimar Cosmin Andrei.

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu - vreau să fiu eu, cred că este rândul meu, nu vreau să plec fără o experiență de acest gen.

Domnul consilier Marian Murariu - propunerea din partea grupului PSD este domnul viceprimar Cosmin Andrei.

Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Marian Murariu, acesta este respinsă cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Daniela Cristina Roșu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Paul Octav, Eugen Cristian Țurcanu) și 4 abțineri (domnii consilier Andrei Amos, Cătălin Boboc, Marius Leonardo Oroșanu și Mihai Ștefan) - domnul consilier Daniel Botezatu a votat verbal.

Fiind supusă la vot varianta cu doamna Daniela Roșu, aceasta este aprobată cu 13 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu) și 2 abțineri (domnii consilier Călin George Bosovici și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Călin George Bosovici).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor imobile aparținând domeniului public a municipiului Botoșani către D.S.P.S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Daniela Vicol) și 2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Călin George Bosovici) - nu participă la vot domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu.

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea „P.U.D. - str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” în vederea realizării obiectivului ”Construire imobil birouri P+M (1E)” - este avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Marian Murariu - membrii comisiei nr. 2 s-au abținut la votul în comisie deoarece acel birou care se propune a fi construit pe str. Col. Tomoroveanu umbrește ferestrele a patru dormitoare, și, chiar dacă se asigură gradul de însorire minim prevăzut de lege, membrii comisiei consideră că această o oră și jumătate este prea puțin pentru un grad de locuire decentă și, în consecință, consideră neoportun acest proiect.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - comisia 5, aviz favorabil,. Din ce știu eu, avizele se dau pe legalitate, nu pe oportunitate, la oportunitate se dă votul politic sau nu, dar avizul este pe legalitate.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei) și 16 abțineri (doamnele consilier Andreea

Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Cătălina Camelia Lupașcu, Daniela Vicol și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Cătălin Boboc, Călin George Bosovici, Daniel Botezatu, Ioan Brânzei, Iulian Blaga, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Marius Leonardo Oroșanu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației „P.U.D. - str. Vasile Conta nr. 10, CF/NC 67393” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Andrei Amos).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind realizarea obiectivului de investiții Studiu de Fezabilitate pentru: “Amenajare parcare supraetajată în Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33” -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - domnule Primar, apreciez faptul că propuneți o parcare pe terenul pe care l-am primit în urma unui schimb pe care l-am perfectat cu dezvoltatorul unui supermarket de pe bulevardul Mihai Eminescu, dar ideea aceasta de a construi o parcare etajată în imediata vecinătate a Stadionului municipal încurcă proiectul pe care l-am depus la CNI, acolo unde dumneavoastră ați promis că faceți demersuri pentru a mișca acest proiect, nu s-a întâmplat nimic spectaculos.

Vă reamintesc că aveți colegi din Partidul Național Liberal la guvernare și pot sprijini acest proiect. Mai potrivită era o parcare la nivelul solului, astfel încât să nu construim un imobil care să afecteze o eventuală cale de acces secundară pentru noul stadion care va fi reabilitat la Botoșani, mai devreme sau mai târziu.

Dezvoltarea stadionului este împiedicată dacă acolo fa vi edificată o construcție. Studiul de fezabilitate, prefezabilitate trebuie să ia în calcul o suprafață de teren care poate fi integrată în acest complex sportiv și nu împiedicată de construirea unei parcări. Aveați alte zone în Botoșani unde puteați să propuneți o astfel de investiție, ținând cont că vine campania electorală și nu prea aveți ce să arătați botoșănenilor, acum doar băgați bățul prin gard și împiedicați demersurile pe care le-am făcut până acum.

Haideți măcar în al treisprezecelea ceas să fim constructivi pentru acest important edificiu pentru municipiul Botoșani și consider că este doar o inițiativă tendențioasă. Eu apreciez că ați preluat-o de la mine, dar mai potrivit ar fi fost, repet, o parcare amenajată fără mari investiții, pe care să o oferim riveranilor acelei zone sau o parcare deschisă pentru toată lumea, eventual cu

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020 plată, dar nu una supraetajată. Deci este doar un demers populist pe care îl faceți în preajma campanie electorale, este punctul meu de vedere.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - chiar mă simt obligat să vă răspuns, chiar dumneavoastră, sau, dacă vreți, vă citez, în momentul în care se făceau acele schimburi, ați spus că este un loc perfect pentru o parcare supraetajată, v-am dat dreptate atunci. Acum nu vă mai dau dreptate, pentru că dumneavoastră vă contraziceți.

Nu va influența sub nicio formă proiectul noului stadion, ba, din contră, ne va ajuta foarte, foarte mult, nu va obtura nicio cale de acces, iar orice stadion, gândiți-vă, că poate de acum jucăm și în Cupele Europene, îi trebuie o parcare, o parcare pe care o propunem noi, ar fi ideal, de 500 de locuri, se pretează exact în zona stadionului, pentru a deflui tot ce înseamnă acolo, și a veni lumea să parcheze. Dar, tot nu înțeleg, dumneavoastră ați spus, acolo vom face o parcare supraetajată. Acum, că am propus-o eu, nu mai este bună?

Este absolut util și necesar, pentru că acea tribună care este acolo, va veni mult mai aproape de teren, va fi loc absolut suficient, pentru că așa este și gândit, ca pentru noul stadion. Peluza care este acolo, se va duce mult înspre teren. Ba ne rămân și locuri de circulație, este absolut necesară o parcare de capacitate mare lângă stadion, pentru a îndeplini și condițiile de omologare a stadionului pentru jocuri internaționale, și nu numai. Haideți să ne uităm ce se întâmplă la un meci al Botoșaniului, cu parcarea pe care o avem noi acolo, făcută în pripă, în spatele tribunei I.

Îmi mențin proiectul de hotărâre, și, mai mult decât atât, numai ca să nu fie bine, vă contraziceți chiar pe dumneavoastră. Mă gândeam că ziceți că e foarte bine ce facem, acum o dați iarăși cu stângul în dreptul. Îmi mențin punctul de vedere, și ne trebuie o parcare în zonă atât pentru riverani, dar, în primul rând, pentru cei care vor veni la meciurile F.C. Botoșani.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - și la Sala Polivalentă, sunt momente în care avem și acolo nevoie de parcare. În plus, toată zona respectivă nu are parcări, cetățenii din zonă nu au unde să parcheze, e o adevărată vânătoare de locuri de parcare acolo.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Primar, iar sunteți demagog și mă citați greșit, ați preluat această idee, dar, uitați, am găsit exact ce spuneam în declarație, că am putea amenaja o parcare pentru cei din zonă, sau chiar o parcare cu plată, lucru pe care l-am spus și astăzi, și la urmă spun, și, de ce nu, chiar o parcare supraetajată, deci este o posibilitate. Dar, ținând cont de studiul de fezabilitate și prefezabilitate pentru stadion, este mai potrivit să facem o extindere acolo și parcarea să o facem pe amplasamentul actual, pe care, în patru ani, puteați să îl fi amenajat mai bine decât l-am amenajat noi, dacă erați un primar foarte eficient.

Nu mă înțelegeți greșit, vă susțin proiectul, v-am spus doar că e nepotrivit și este trist că ați ajuns în pană de idei, după patru ani în care nu ați făcut nimic, și ați început să copiați propunerile pe care le fac, acum, în buza alegerilor, poate vă apreciază botoșănenii. Deci nu mă înțelegeți greșit, voi vota pentru acest proiect, dar spun că propunerea este tendențioasă și cu caracter populist.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnul consilier Călin George Bosovici).

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 4,68 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 0,73 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociația Comunităților Marginalizate. ACM, cu sediul în Hiliseu - Horia, jud. Botoșani, cu Punct de lucru, Mun. Botoșani, str. Vîlcelei nr. 7, sc.A. Et. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de Cical Claudia Annabela, Cical Costel și Cical David Alexandru cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 160 din 29.05.2020 pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “Construire imobil locuințe colective S+P+6E (P+7E retras) cu spații comerciale la parter, amenajare parcare, amenajări exterioare, împrejmuire teren organizare de șantier” - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 2, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Ștefan Mihai, Marius Leonardo Oroșanu, Mihail Gabriel Tanasă și Eugen Cristian Țurcanu) - a votat verbal domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123 din 30 aprilie 2020 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 20162020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - ce măsură este posibilă, pentru o mai mare acuratețe a textului, de modificat la hotărâre, în loc de reprezentanții consiliului local în adunarea generală să fie reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală, ca titlu al hotărârii inițiale și unde apare. Dacă este posibil să facem această modificare acum, dacă nu, rămâne pentru mai târziu.

Domnul Secretar general loan Apostu - vom veni cu o hotărâre separată.

Notă: domnul consilier Marian Murariu a părăsit lucrările ședinței.

Domnul consilier Mihai Tincu - până ce se votează, vă rog pe dumneavoastră și pe domnul Secretar, în calitatea mea de consilier local, ca urmare a celor spuse de domnul Oroșanu, în calitate de președinte al comisiei de specialitate nr. 5, vis-a-vis de punctul 13, acolo unde sunt interesat, la investiția din centru, dumnealui a adat un aviz favorabil, vă rog frumos să îmi dați și mie componența comisiei 5, cum s-a votat de a ieșit avizul favorabil, și, per total, proiectul a fost respins, cineva se contrazice și se joacă de-a legea.

Deci, vă rog frumos, domnule Secretar și domnule președinte de ședință, să îmi dați componența și modul în care au votat oamenii punctul 13.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - îi răspund pe loc domnului Tincu, toți cei cinci membri de la comisia 5, respectiv Chiru, Lupașcu, Blaga, Cosmin Andrei și Oroșanu au votat favorabil pentru proiectul respectiv în cadrul comisiei.

E un lucru total diferit votul în cadrul comisiei cu votul în plen, unul vizează anumite aspecte, celălalt vizează alte aspecte.

Domnul consilier Mihai Tincu - bineînțeles, că ne jucăm de-a legea și de-a avocatura și de-a votul.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 iunie 2020

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - în cadrul comisiei 1, pe care cu onoare o conduceți, ați avizat favorabil multe proiecte de hotărâri și ați votat împotriva lor.

Domnul consilier Mihai Tincu - haideți să nu deviem și să nu devenim avocați. Eu pregătesc o plângere penală, nu e niciun secret aici.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnule Tincu, veți primi cele solicitate din partea Aparatului Consiliului Local.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre prin vot secret, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - La punctul diverse, avem Raportul și Decizia Curții de Conturi pentru anul 2020, care spune că în termen de 10 zile calendaristice de la primirea deciziei aveți obligativitatea de a prezenta o copie de pe raportul de audit și o copie după prezenta decizie. După prezentarea/transmiterea acestora, ne veți informa în scris cu privire la îndeplinirea prezentei obligații, da, obligația primarului.

S-a îndeplinit acest demers, a publicat acest raport, am luat la cunoștință despre această decizie, așadar, puteți să raportați că ați dus la îndeplinire prezenta informare.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache