Proces verbal din 19.03.2020

Sedinta din data de 19.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 19 martie 2020

Prin dispoziția nr. 356 din 16.03.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 19 martie 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 356 din 16.03.2020, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019

  • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului Botoșani”, cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 250 din 17.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici la Studiul de Fezabilitate/D.A.L.I. pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului Botoșani”, cod SMIS 125624.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 19 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Ioan Brânzei și Iulian Blaga, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supusă la vot învoirea doamnelor consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și a domnilor consilieri Ioan Brânzei și Iulian Blaga, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - două aspecte aș dori, să vedem dacă putem completa, eventual, hotărârea: unul, legat de comisii: dacă extindem modalitatea, nu neapărat sub forma aceasta, dar sub altă formă, și pentru lucrul în comisii, comisiile de specialitate, și aici aș propune un punct în care lucrările comisiei de specialitate se pot desfășura și prin mijloace electronice sau prin intermediul telefonului, e vorba de 4-5 oameni, deci nu necesită foarte mult, să putem face treaba aceasta telefonic sau prin mijloace de comunicare electronice, asta ar fi una din propuneri.

Cea de-a doua, la ședință, în cadrul ședinței, când desfășurăm ședința propriu-zisă, să putem, spre deosebire de cum facem acum, să putem anunța președinții de comisie sau pe înlocuitorii acestora, să putem anunța avizele la începutul ședinței, pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Mă gândesc la modalitatea practică, prin care se va desfășura prin videoconferință, pentru că este destul de dificil de transferat de fiecare dată și de preluat acordul.

Și atunci, după ce se votează ordinea de zi, se pot anunța de către președinții comisiilor avizele pentru toate punctele de pe ordinea de zi, că acestea au aviz favorabil, sau, eventual, cu excepția punctului x sau y, care are aviz nefavorabil. Se consemnează, este înregistrat, și, practic, este o singură intervenție pentru fiecare comisie, valabilă la toate punctele.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da, în ce privește prima propunere, comisiile pot lucra pe același sistem, dar în ce privește cea de-a doua propunere, noi ne-am obișnuit, este o cutumă, este o practică constantă a noastră, dar, potrivit legii, avizele comisiilor sunt prealabile și sunt necesare pentru înscrierea proiectului pe ordinea de zi. Dumneavoastră faceți comunicarea în momentul în care publicăm ordinea de zi?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - cu atât mai mult, că le anunțăm pe toate odată cu ordinea de zi. Practic, nu facem decât o comunicare.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - dumneavoastră faceți comunicarea în momentul în care publicăm ordinea de zi?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu, la începutul ședinței.

Domnul Secretar general loan Apostu - da, dar nu putem prinde în regulament, pentru că nu bate cu legea.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - atunci renunțăm la cutuma cu anunțatul avizelor, pentru că, practic, acum, anunțăm înainte de fiecare punct de pe ordinea de zi avizul comisiei, care este dat anterior, evident, noi numai îl anunțăm. În loc să îl anunțăm înainte de punctul 3, 4, 5, cu 20-30 de intervenții de fiecare dată...

Domnul Secretar general Ioan Apostu - înțeleg din propunerea dumneavoastră că avizul este dat în momentul înscrierii, numai anunțarea lui se va face în ședință.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - anunțarea să se facă la începutul ședinței pentru toate punctele de pe ordinea de zi, să nu fie 30 de intervenții și cu 30 de treceri de la unul la altul, în sensul acesta.

Domnul Secretar general loan Apostu - și atunci, la art. 293 - Comisiile pot lucra după procedura prevăzută la art. 291 și 292.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu neapărat, pentru că aici e procedură de videoconferință.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - să știți că ne-am gândit la asta, dar, ținând cont că e vorba de 4-5 persoane, e mai simplu să se audă, să se întâlnească. Ieri ne-am gândit, vă spun că totul e perfectibil. Am zis să ne ținem ședința ordinară, care, vă spun de pe acum, va fi pe 31 martie.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - în ceea ce privește comisia nr. 2, comisia de amenajare a teritoriului și urbanism, toate proiectele vor fi încărcate pe site-ul primăriei municipiului Botoșani, planșele, memoriile, pot fi vizualizate.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - și ar mai fi, nu știu dacă soluția videoconferinței acoperă această problemă: dacă, dintr-un motiv sau altul, intervine un incident tehnic la unul dintre colegi și nu poate... a făcut prezența și, nu știu, s-a blocat, a pierdut semnalul, nu știu, tehnic, dacă există posibilitatea. Îl considerăm ca neparticipant la vot? Cum se procedează? Eu aș propune să fie tot un timp de votare, cine nu votează este considerat că nu a participat la vot, ca să ieșim din situație sau se consideră că cel are nu a votat în timpul respectiv nu a participat la vot? Să stabilim metoda, pentru că altfel vom ajunge în situația respectivă și ce facem? Așteptăm să răspundă...

Domnul Secretar general Ioan Apostu - domnule Oroșanu, vom avea cvorumul de prezență dat la fiecare proiect de hotărâre. Când se votează, cine nu votează, înseamnă că nu e prezent la ședință.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule Secretar, știți practica de aici, că, de multe ori stăm, și unul nu votează, pur și simplu, dar aici avem ocazia să îi spunem, acolo, fiind de față, e posibil că pe unul să îl pierdem din comunicare și să nu stăm atunci... sunt prezenți 22, au votat doar 18, și 4 ce facem? Stăm...

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - dacă se întâmplă, până la urma urmei, suntem responsabili, vom vedea. Nouă trebuie să ni să permită de fapt să facem această schimbare de regulament, să facem acest gen de ședințe. Situațiile care vor apărea, le vom vedea la fața locului, noi stabilim doar modalitatea. Până acum, nu puteam să facem așa din cauza regulamentului.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilier Gabriel Augustin Alecsandru, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim) și 3 abțineri (domnii consilieri Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului Botoșani”, cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5., nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 250 din 17.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici la Studiul de Fezabilitate/D.A.L.I. pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului Botoșani”, cod SMIS 125624 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Marian Murariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Consilier, Marian Murariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache