Proces verbal din 17.07.2020

Sedinta din data de 17.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 17 iulie 2020

Prin dispoziția nr. 687 din 14.07.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 17 iulie 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 687 din 14.07.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind realizarea proiectului: „Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”

  • 2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani” prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „ICOPROF-BT- Informare,consiliere,orientare profesională-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Maricel Corneliu Maxim și Marian Murariu, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a doamnei consilier Cătălina Camelia Lupașcu și a domniilor consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Maricel Corneliu Maxim și Marian Murariu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17)

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” prin "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17)

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului „ICOPROF-BT- Informare,consiliere,orientare profesională-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Daniela Cristina Roșu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Consilier, Daniela Cristina Roșu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache