Proces verbal din 15.01.2020

Sedinta din data de 15.01.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 15 ianuarie 2020

Prin dispoziția nr. 109 din 15.01.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 0930, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 109 din 15.01.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” laureatului Premiului Național de Poezie “Mihai Eminescu” pe anul 2019.

Completarea ordinii de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”Petru Rareș”, cod SMIS 127793 și a cheltuielilor legate de acest proiect”.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 317 din 04.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea”, str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 19 consilieri locali în funcție, lipsind domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga și Cătălin Boboc, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a domnișoarei consilier 19 consilieri locali în funcție, lipsind domnișoara consilier Andreea Buiuc și a domnilor consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga și Cătălin Boboc, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).

Fiind supusă la vot completarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (18) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea aprobată, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (18) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” laureatului Premiului Național de Poezie “Mihai Eminescu”pe anul 2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (18) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grup Școlar "Petru Rareș”, cod SMIS 12 7793 și a cheltuielilor legate de acest proiect”- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (18) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 317 din 04.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea”, str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu urează bun venit invitatilor la Botoșani și dă cuvântul domnului Gellu Dorian pentru a prezenta participantii din cadrul evenimentului.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Oana Gina Georgescu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache