Proces verbal din 14.08.2020

Sedinta din data de 14.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 14 august 2020

Prin dispoziția nr. 770 din 12.08.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 14 august 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 770 din 12.08.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între U.A.T. Botoșani și persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 18 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Ioan Brânzei, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnelor consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și ale domnilor consilieri Ioan Brânzei, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18) - au votat verbal domnii consilieri Iulian Blaga și Laurențiu Maftei.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între U.A.T. Botoșani și persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18)

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Daniela Cristina Roșu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Daniela Cristina Roșu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache