Proces verbal din 14.05.2020

Sedinta din data de 14.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 14 mai 2020

Prin dispoziția nr. 520 din 11.05.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 14 mai 2020, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 520 din 11.05.2020, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul SC Urban Serv S.A. Botoșani

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înființarea și organizarea Serviciului public de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

  • 3. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

  • 4. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății

  • 5. Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. Ședința a fost efectuată în regim de videoconferință.

Domnul consilier Cristian Țurcanu - propun ca înainte de a intra în ședință să facem un vot test cu privire la calitatea rețelei, a semnalului, a accesoriilor tehnice care, între timp, au fost puse la punct, și vreau să le mulțumesc celor din aparatului consiliului local care au pus la punct aceste echipamente, Vă rog, un vot test pentru a vedea calitatea echipamentelor, să vedem timpii de reacție, optimizarea acestora. S-a pus un timp maxim de vot de 5 minute, în ideea de a ajunge semnalul din punctele unde sunteți dumneavoastră aici, în sala de consiliu. Cred că este un timp destul de rezonabil, 5 minute.

Sunt 7 colegi care nu au votat deloc. Mai sunt 3 colegi care trebuie să voteze.

Domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru - mie nu mi-a apărut votul.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - Gabi Alecsandru, nu au votat. Nici doamna Andreea Buiuc.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - mie nu îmi apare.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - intrați în sondaj, știți procedura.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - sunt intrată, trebuie să apară automat pe laptop, dar nu apare.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - nu e obligatoriu să apară automat.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - dacă nu apare automat, mergeți pe butonul cu trei puncte și alegeți „vot”.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - am intrat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnul Gabi Alecsandru?

Domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru - mă deconectez și mă reconectez, poate e o eroare de la internet.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - închidem acest vot test.

Rezultatul votului test a fost de 21 de voturi pentru și 2 abțineri.

Domnul consilier Mihai Tincu - eu nu am avut unde vota, nu aud nimic din sala de ședințe.

Domnul consilier Vasile Chiru - eu am votat.

La votul de test rezultatul a fost de 21 de voturi pentru și 1 abținere, 1 consilier nu a votat.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul SC Urban Serv S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înființarea și organizarea Serviciului public de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - pun în vedere faptul că trebuie să completăm la art. 3 din proiect numărul de posturi, 53, așa cum rezultă din anexă, organigramă și stat de funcții.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - când era proiectul în dezbatere publică, încă nu era așezată organigrama. Între timp, au mai avut loc discuții și s-a reglementat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnișoara consilier Andreea Buiuc).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am mai înființat o structură în cadrul Consiliului Local și sperăm că vom fi pe un făgaș mai bun în ce privește piețele.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății .

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - după cum se ști, avem varianta 1 și varianta 2. Supun la vot varianta 1, ca să explic ce urmează, ulterior vă cer avizul.

Vom supune la vot mai întâi varianta 1. Comisia 1?

Domnul consilier Mihai Tincu - se abține.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - comisia 5?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - aviz favorabil.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - vă reamintesc, stimați colegi, că suntem înregistrați 23 de consilieri locali. Votul, fiind unul secret, trebuie să ne iasă 23 de voturi. Nefiind discuții, supun la vot varianta 1.

Mai avem doi colegi care nu au votat. Mai avem un coleg care nu a votat. Este cineva care nu a apăsat pe submit sau „trimitere”, ați votat, dar nu ați trimis votul.

Fiind supusă la vot varainta 1 a proiectului de hotărâre (Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății), acesta este aprobat prin vot secret, cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 1 abținere și 1 opțiune neexprimată.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache