Proces verbal din 11.06.2020

Sedinta din data de 11.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 11 iunie 2020

Prin dispoziția nr. 614 din 09.06.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 11 iunie 2020, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 614 din 09.06.2020, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor. Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de șef serviciu, în cadrul Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani, S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani și S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnișoara consilier Andreea Buiuc. Ședința a fost efectuată în regim de videoconferință.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de șef serviciu, în cadrul Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - am o întrebare pentru domnul Primar, care se referă la primul punct de pe ordinea de zi, acolo unde pentru funcția de șef serviciu, personal contractual, ați stabilit o serie de condiții suplimentare față de cele care sunt prevăzute pentru funcția publică, și doresc să vă întreb, domnule Primar, care sunt considerentele pentru care ați cerut vechime în specialitate 10 ani și experiență în funcția de conducere 8 ani, pentru persoana care va trebui să conducă acest serviciu și dacă aveți o persoană pe care doriți să o puneți în această funcție, din moment ce ați trecut condiții atât de dure și îngrădiți accesul unor tineri care, poate, nu au această experiență, și vin cu o altă viziune în ceea ce privește gestiunea piețelor și a cimitirelor.

Din această documentație pe care ați prezentat-o cred că lipsește un singur lucru: CV-ul persoanei care dorește să ocupe acest post, ținând cont de aceste condiții. Vă rog să ne explicați de ce ați pus condiții atât de dure și la cine vă gândiți.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - trebuie să precizez că în sală este și doamna Anca Dumitrescu, șef serviciu Resurse umane din cadrul UAT, și, până le dau cuvântul dumnealor, vreau să precizez faptul că atunci când am fost și eu angajat, acum 12 ani, au fost condiții similare de vechime la nivelul la care eram.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - condițiile generale sunt similare, pentru că nu vorbim de un simplu angajat la Primăria Botoșani, vorbim de un post important în municipiul Botoșani, un angajat care să se ocupe de cimitire, piețe și oboare, unde experiența profesională și experiența în funcție de conducere este esențială. Repet, au fost, la fel, posturi scoase la concurs, cu aceste condiții, și pot să vă spun că un tânăr, care poate să aibă 10 ani în câmpul muncii, și are 34 de ani, sau 40 ani, deci chiar nu ne putem juca cu 24-25 de ani, abia a terminat facultatea, deci și la 34 de ani poate să ocupe acest post. Experiența de conducere mi se pare absolut esențială, pentru că nu am vrea să dăm pe mâna unor amatori niște posturi, cum s-a mai întâmplat în Primăria Botoșani, au dus serviciile și birourile acolo unde le-au dus, fără performanță. Mi se pare un lucru absolut echilibrat, nu cred că vor fi aceleași condiții și la celelalte posturi ce vor fi ocupate în respectivul serviciu.

Asta este propunerea mea, dumneavoastră, dacă cumva aveți altă propunere, puteți să o spuneți, dar vă motivez de ce am luat această decizie. Dacă credeați că este... puteam să spun 20 de ani în post de conducere, dacă considerați că ar fi fost cu oarece dedicație.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Călin George Bosovici și Mihail Gabriel Tanasă) - a votat verbal domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Eltrans" S..A. Botoșani, S.C. „Localiva" S.A. Botoșani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani și S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot prin vot secret, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache