Proces verbal din 11.03.2020

Sedinta din data de 11.03.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 11 martie 2020

Prin dispoziția nr. 335 din 06.03,2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 11 martie 2020, ora 1400, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 335 din 06.03.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe .s/7e-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 70 din 20.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile-construcții și teren - Grădinița cu program prelungit nr. 10, aflate în domeniul public al municipiului Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 18 de consilieri locali în funcție, lipsind domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a domnișoarei consilier consilier Andreea Buiuc și a domnilor consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).

Proces verbal ședință extraordinară Consiliu Local Botoșani din data de 11 martie 2020

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (18) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 70 din 20.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă diascuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile-constrncții și teren - Grădinița cu program prelungit nr. 10, aflate în domeniul public al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnule președinte de ședință - consilier Marian Murariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Consilier, Marian Murariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache