Proces verbal din 07.02.2020

Sedinta din data de 07.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 7 februarie 2020

Prin dispoziția nr. 200 din 05.02.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 7 februarie 2020, ora 0930, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 200 din 05.02.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 322 din 17.10. 2019 privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.78 din 25.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației (S.F.)“Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 20 de consilieri locali în funcție, lipsind domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Daniel Botezatu și Paul Octav, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a domnișoarei consilier Andreea Buiuc și a domnilor consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Paul Octav și Mihail Gabriel Tanasă, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (19) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a onsilierilor prezenți în sală (19) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 322 din 17.10. 2019 privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am citit puțin aceste două proiecte, și o singură observație aș avea: să pui fântână arteziană într-un teren de joacă e ca și cum ai pune dinamită lângă cuptorul cu lemne, v-o spun din experiență, din Parcul Mihai Eminescu, din zona de recreere de mai sus.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.78 din 25.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației (S.F.)“Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - eu vreau să vă rog, dacă puteți, la ora 10 este conferința de deschidere a unui proiect POCU, dacă tot sunteți prin zonă, sau, cine are posibilitatea, să rămână la conferința de deschidere a acestui proiect, este foarte interesant.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnule președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

SECRETAR GENERAL, Oana Gina Georgescu


Eugen Cristian Țurcanu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache