Proces verbal din 04.08.2020

Sedinta din data de 04.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 04 august 2020

Prin dispoziția nr. 735 din 31.07.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 04 august 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 735 din 31.07.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani”

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Liceului Pedagogic Nicolae Iorga, Botoșani”

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Liceului de Artă Ștefan Luchian, Botoșani”

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 10, Botoșani”.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Daniela Vicol și domnii consilieri Iulian Blaga, Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Paul Octav și Mihai Tincu, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a doamnei consilier Daniela Vicol și ale domniilor consilieri Iulian Blaga, Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Paul Octav și Mihai Tincu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17)

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Liceului Pedagogic Nicolae Iorga, Botoșani” -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17)

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Liceului de Artă Ștefan Luchian, Botoșani” -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creștereaperformanței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 10, Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Daniela Cristina Roșu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

Consilier, Daniela Cristina Roșu

Ioan Apostu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache