Proces verbal din 04.05.2020

Sedinta din data de 04.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 04 mai 2020

Prin dispoziția nr. 481 din 30.04.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 04 mai 2020, ora 1400, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 481 din 30.04.2020, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile mai - iunie 2020.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 39, CF/NC 63573” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Drumul Tătarilor nr. 100, CF/NC 64411” în vederea realizării obiectivului „ construire locuință P+M”

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Calea Națională nr. 1, CF/NC 61579” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto”

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 36, CF/NC 59812” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”

 • 6. Proiect de hotărâre privind asigurarea prestării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin PNDL II

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin PNDL II

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere

 • 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații din partea numiților Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu și Necolau Valentina

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3.

 • 13. Informare cu privire la măsura de amânare a plății ratelor de capital până la data de 31.12.2020

 • 14. Prezentarea raportului de activitate de către administratorul special al SC Conterm -Construct SA Botoșani

 • 15. Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. Ședința a fost efectuată în regim de videoconferință.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile mai-iunie 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul Secretar general loan Apostu - pentru desfășurarea ședinței de astăzi a Consiliului Local, vă propun să începem cu alegerea președintelui de ședință. În sală a fost invitat domnul consilier Eugen Țurcanu, care, înțeleg că, potrivit cutumei stabilite în activitatea Consiliului Local, este următorul, pentru lunile mai și iunie. Mi-aș dori să supunem la vot proiectul de hotărâre pentru alegerea domnului Eugen Țurcanu în funcția de președinte al ședințelor Consiliului Local pentru lunile mai și iunie.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - nu a votat domnul consilier Mihai Tincu.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - propun un amendament pentru votarea ordinii de zi, mai puțin punctul 15, până la lămurirea procedurii de vot secret, care a ridicat semne de întrebare rândul trecut.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - supun la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată de către domnul Primar.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule președinte de ședință, regulamentul spune că întâi se propune la vot amendamentul, apoi forma inițială.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - nu este proiect de hotărâre, este ordinea de zi. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, nu aveți decât să nu votați.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule președinte, încrederea pe care v-am acordat-o implică și să respectați regulamentul. Supuneți la vot amendamentul pe care l-am propus. Domnule Secretar, vă rog să îi atrageți atenția președintelui de ședință să respecte regulamentul consiliului local.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - vă referiți la regulament sau la Codul administrativ, vă rog?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Secretar general, și la regulament, și la Codul administrativ, nu putem face abstracție de niciunul din ele. Eu am propus un amendament prin care să fie retras de pe ordinea de zi proiectul nr. 15 și vă solicit să supuneți la vot propunerea mea. Dacă nu trece, supuneți la vot proiectul în forma inițială.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - vreau să vă comunic următoarele: ceea ce spuneți dumneavoastră este valabil pentru adoptarea proiectelor de hotărâri. În ceea ce privește ordinea de zi, un punct nu poate fi retras de pe ordinea de zi decât cu acordul inițiatorului.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - ordinea de zi poate fi amendată. Eu o amendez printr-o propunere prin care propun colegilor consilieri să votăm doar 14 puncte spre a fi discutate.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dumneavoastră o amendați prin propunerea unui proiect de hotărâre cu 1/3 din numărul de consilieri, am mai citit și noi regulamentul, nu numai dumneavoastră. Nu ați depus nimic, eu am primit decât o ordine de zi cu proiectele domnului Murariu și ale domnului Primar.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - potrivit art. 135 alin. (6) din Codul administrativ, scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8).

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - eu îmi păstrez propunerea pe care am făcut-o.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnul Secretar mi-a luat jumătate de pâine de la gură, în sensul acesta voia să specific și eu, să fie foarte clar: din punct de vedere al legiuitorului, permite scoaterea de pe ordinea de zi, după cum a spus domnul Secretar, doar în cele două situații. Există posibilitatea amendării ordinii de zi doar atunci când sunt situații de completare a ordini de zi cu anumite proiecte care întrunesc absolut toate condițiile, există referat, există raport, și toate celelalte. Se poate face o amendare, dar niciodată pentru a scoate un proiect al unui inițiator.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - votăm ordinea de zi conform dispoziției date de domnul Primar.

Fiind supusă la vot ordinea de zi în forma inițială, aceasta a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan

Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) și 3 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Daniela Vicol și domnul consilier Mihai Tincu).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 39, CF/NC 63573” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință, anexă gospodărească și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - domnii consilieri Mihai Tincu și Mihai Ștefan au votat verbal.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Drumul Tătarilor nr. 100, CF/NC 64411” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - domnul consilier Mihai Tincu a votat verbal.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Calea Națională nr. 1, CF/NC 61579” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 36, CF/NC 59812” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - domnul consilier Vasile Chiru a votat verbal.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind asigurarea prestării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23)- domnul consilier Mihai Tincu a votat verbal.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - domnul consilier Vasile Chiru a votat verbal.

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin PNDL II - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin PNDL II - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) -domnii consilieri Andrei Amos și Vasile Chiru au votat verbal.

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - domnii consilieri Vasile Chiru, Ștefan Mihai și Mihai Tincu au votat verbal.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații din partea numitilor Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu si Necolau Valentina - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Daniel Botezatu) - domnul consilier Vasile Chiru a votat verbal.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Informare cu privire la măsura de amânare a plății ratelor de capital până la data de 31.12.2020 - a fost luată la cunoștință de consilierii locali.

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Prezentarea raportului de activitate de către administratorul special al SC Conterm - Construct SA Botoșani - a fost luat la cunoștință de consilierii locali.

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a societății.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare al societății.

Avem, ca și data trecută, ca la cealaltă societate, Eltrans, două variante: varianta 1, la care avem nevoie de avizul comisiei 1 și 5.

Comisia 1?

Domnul consilier Mihai Tincu - se abține.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - comisia 5?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - aviz favorabil.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - discuții, dacă sunt? Vot. Vot secret. Deci votăm, da?

Domnul consilier Mihai Tincu - nu se poate vota.

Domnul Eduard Mititelu - nu v-a apărut nimic pe ecran?

Domnul consilier Mihai Tincu - a apărut un sfert din partea stângă a ecranului.

Domnul Eduard Mititelu - nu aveți cumva acolo o altă conexiune la internet acolo?Pentru că asta este tipic o problemă de conexiune, din punct de vedere tehnic.

Domnul consilier Cătălin Boboc - scoateți de pe ecran imaginea cu toți consilierii, domnule Mititelu.

Domnul Eduard Mititelu - rotiți tableta.

Domnul consilier Iulian Blaga - închideți camera, ca nu vă mănânce din semnal.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - cine trebuie să mai voteze? Avem trei care nu au votat.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Mititelu, în acest moment avem 11 voturi „da”, 7 împotrivă și 3 abțineri și 2 nu au votat, la vot secret?

Domnul Eduard Mititelu - da.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - da.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - deci la vot secret avem 11 cu 7 cu 3 cu 2?

Domnul Eduard Mititelu - no answer-ul ăla, ăla e problema, pentru că nu se primește fluxul de la cei doi. V-am pus întreaga procedură, ce văd eu pe ecran, v-am dat „share screen”.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - am înțeles, mulțumesc.

Domnul Eduard Mititelu - no answer-ul, aia e problema. Propunerea mea este să reluăm votul până se primesc toate rezultatele.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - așteptăm să meargă fluxul de date până când ajung voturile electronice ale tuturor. Am mai primit un vot. Adineauri am mai primit un vot, acum s-a răzgândit.

Domnul Eduard Mititelu - a ieșit domnul Chiru și a intrat înapoi, mai sunt 2 minute, putem relua procedura până când iese.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - nu știu, cum spune domnul Secretar.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - sunt 23 de consilieri prezenți, trebuie să așteptăm.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - da, așteptăm.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - unul este în progres, deci, probabil, unul votează acum.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - deci proiectul a picat.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - păi avem 11 voturi pentru, domnule Primar, e simplu, la prezență de 23, trebuiau 12, da? La majoritate simplă.

Domnul Eduard Mititelu - avem un no answer.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - no answer dumneavoastră îl contabilizați la „da”, sau la vot împotrivă sau abținere?

Domnul consilier Andrei Amos - păi este unul care nu a răspuns, poate răspunde, poate votează.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - A trecut timpul, când să mai răspundă?

Domnul Eduard Mititelu - poate fi o problemă de conexiune, cu a fost și la domnul Tincu, și la domnul Chiru, și la domnul Amos.

Domnul consilier Mihai Tincu - mai lăsați-mă pe mine cu conexiunile dumneavoastră.

Domnul consilier Vasile Chiru - eu am votat.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - când eram în sală, se închidea votul la cinci minute, cât ați pus și acum Consider că trebuie închis votul și proiectul considerat picat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dumneavoastră aveți teorii numai în funcție de interese, atât. Dacă era invers, cereați reluarea votului.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - putem sta până mâine, nu se mai poate schimba rezultatul votului.

Domnul consilier Mihai Tincu - nu mă tot băgați pe mine că votez, că nu votez, m-ați băgat, în ziua de azi, de vreo 20 de ori. Ori vă organizați, să comunicăm, să dialogăm online, ori dacă nu, nu. Nu vă puteți organiza acolo.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - deci este clar, la un vot. Cum procedăm? Un vot nu iese.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - înseamnă că nu a votat un consilier.

Domnul Eduard Mititelu - el poate a votat, dar nu a mers internetul lui. Poate fi banda de la noi, toți au zis că au votat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - domnul Secretar ne cere să refacem votul. Reluăm votul.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - trebuie să avem 23 de voturi.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - de ce să reluăm votul dacă proiectul este picat și timpul s-a scurs? Îl reluăm de 10 ori, până când vă iese dumneavoastră rezultatul?

Domnul consilier Iulian Blaga - pentru că a 23-a persoană era prezentă și nu a votat.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - este simplu raționamentul.

Domnul consilier Vasile Chiru - domnilor, eu am votat, nu mă mai băgați pe mine.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Primar, dacă îmi permiteți, avem o problemă cu reluarea votului, a expirat timpul.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - care e timpul dumneavoastră? Nu a intrat, mai votăm o dată, dacă nu a intrat votul ăla.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - a trecut timpul, votul se consideră închis.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - care timp?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - păi până când stăm, domnule Primar?

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - care timp? stabilit de cine, de dumneata? Avem timp, este o persoană care nu și-a exprimat votul sau și l-a exprimat.

Domnul consilier Iulian Blaga - dacă eram în sală, nu așteptam până când vota toată lumea? Nu era normal așa?

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - ceva s-a întâmplat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - reluăm votul, vă rog.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu are legătură timpul, puteți pune tot cinci minut, problema este să nu apară no answer, aici e singura problemă, ca să primim răspunsurile de toată lumea, aici e singura problemă.

Domnul consilier Mihai Tincu - da, domnule Oroșanu, dar noi astăzi, în Consiliul Local, din punct de vedere tehnic, avem o problemă, nu cu un om, nu cu o persoană, nu cu un partid. Avem o persoană cu problemă tehnică. Eu propun să lăsăm 24, 48, 70 și ceva de ore să analizeze băieții aceștia și să regleze din nou sistemul electronic, să fim convocați din nou la o ședință pentru problema asta.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule Tincu, raționamentul dumneavoastră era corect dacă nu aveam astăzi voturi unde au fost 23 din 23. Deci este clar că dacă astăzi, la alte puncte pe ordinea de zi am avut 23 de voturi din 23 , însemnă că tehnic merge. Merge mai greu pe un anumit flux, de la un anumit coleg care are un net mai slab sau care, din motive tehnice, nu intră. Dar când e votul secret, trebuie să așteptăm votul respectivului coleg. Când votul nu este secret, suntem întrebați.

Domnul consilier Mihai Tincu - ce propuneți?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - să se repete votul până intră no answer.

Domnul consilier Mihai Tincu - dar nu astăzi, trebuie să verificăm și noi, nu cumva, cineva, a făcut dinadins povestea asta?

Domnul Eduard Mititelu - s-a mai întâmplat și la alte secțiuni de vot chestiunea asta.

Domnul consilier Mihai Tincu - oricum e o suspiciune, nu putem merge înainte cu suspiciunea asta cât casa.

Domnul consilier Iulian Blaga - părerea mea ar fi ca toată lumea să folosească tableta pe date mobile, ca să nu mai fie probleme de conexiune.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - rândul trecut ați închis votul fără răspuns, când a votat, pe același subiect, consiliul de administrație la Eltrans. Acum, ați închis votul pe fără răspuns, și, pentru că nu a ieșit rezultatul votului pe vi-l doriți, vreți să reluați votul. Eu vă spun că acest proiect este considerat picat, că am avut cinci minute în care nu s-au contabilizat 12 voturi pentru. În sala de ședințe, atunci când lipsește un coleg, se închide votul, i se închide microfonul și se contabilizează voturile pentru.

Domnul consilier Daniel Botezatu - dar nu suntem în acea situație.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - avem 23 de consilieri prezenți, așadar trebuie să am 23 de rezultate de vot. Am avut doar 22 de rezultate de vot și unul era că nu a răspuns. Atât timp cât am 23 de consilieri prezenți, trebuie să am 23 de rezultate, indiferent de forma rezultată. porpun să se reia votul pe acest proiect, să iasă 23 de voturi, nu știu cum se va vota, doar să iasă 23 de voturi ca și răspuns.

Doamna consilier Daniela Vicol - să spună cine nu a votat, prin eliminare.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - e vot secret și nu îmi apare nimic, la celelalte îmi apar, dar la cel secret nu îmi apare persoana, tocmai ca să fie secret, așteptăm, sunt 11 voturi, aștept votul dumneavoastră, să iasă 23. Dacă nu, aveți posibilitatea de a vă retrage, evident.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu-i problemă cine nu a votat, e posibil ca acel coleg să fie vota,t dar nu a ajuns răspunsul lui pe flux, nu a ajuns până în programul respectiv ca să îl contabilizeze.

Doamna consilier Daniela Vicol - așa așteptăm până mâine dimineață, domnule. Dacă trebuie, îl așteptăm până mâine dimineață.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - dacă sunt 23 de voturi, „da”, „nu” sau „abținere”, indiferent de configurația lor, este ok, dacă rămâne un coleg care apare pe no answer, însemnă că răspunsul lui nu a sosit în program.

Domnul consilier Iulian Blaga - dacă nu vreți să mai participați la ședință, puteți ieși, doamna Vicol, deci nu trebuie să fiți supărată, sunteți plătită, trebuie să vă faceți datoria față de Consiliul Local.

Doamna consilier Daniela Vicol - întotdeauna mi-am făcut-o, nu vă supărați, chiar cu prisosință.

Domnul Eduard Mititelu - mai sunt 40 de secunde din acest vot.

Domnul consilier Iulian Blaga - vă rog țineți cont, domnule președinte, de propunerea mea, toată lumea să se logheze pe tabletă și să folosească date mobile.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - a picat și această variantă de vot.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - în cazul acesta, domnul Secretar propune să veniți să votați fizic la Primărie, dacă refuzați să folosiți online.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - treceți la următorul proiect, varianta 2, domnule președinte de ședință.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - ce rezultat avem?

Domnul Eduard Mititelu - acum 11 da, 1 nu, 1 abținere și restul fără răspuns

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - votul secret nu poate să existe fără răspuns, ori închizi tableta și nu participi la vot ,cum era în sală închiderea butonului respectiv și nu eram prezenți la vot, ori, dacă este deschis și sunt prezenți la vot, trebuie votat„ nu”, votat „abținere”, votat fiecare ce vrea, dar trebuie să iasă numărul de voturi al celor care au tableta deschisă.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - definiția votului nul, domnule Oroșanu, care este?

domnul Secretar general Ioan Apostu - dar nu e subiectivă, e subiectiv stabilită?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu există aici vot nul, deci se poate vota cu „da”, „nu” sau „abținere”.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - a, deci votul nul nu există acum, nu?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - puteți să vă scrieți în privat și să vă contrați. ori reluăm și ies 23 de voturi, cu „da”, „nu” sau „abținere”, ori, dacă nu, închid ședința și veniți și votați fizic aici, cu vot secret, la ora 16.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - mai este varianta 2 pe ordinea de zi, domnule președinte de ședință, treceți la următoarea variantă

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dar să iasă prima variantă, că ați votat „nu” toți, votați toți cu „da”, „nu” sau „abținere”, cum vreți.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Țurcanu, dar dumneavoastră, în sala de ședințe, când spuneați că nu votați vă ridicați și plecați, atunci era în regulă și acum nu mai este?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - atunci închideam microfonul, aici nu ați închis nici unul aplicația, trebuia să închideți, să ieșiți din vot, să nu ne încurcați, dacă aveți tot felul de strategeme și planuri făcute.

Domnul Eduard Mititelu - așa este cel mai bine, pentru că sigur cineva a votat, nu s-a contabilizat, e dreptul lui să i se ia votul în considerare. Dacă, din punct de vedere tehnic nu reușim, alegeți o altă variantă.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - sunt total de acord cu ce spune domnul Mititelu.

Domnul consilier Andrei Amos - să mergem la Primărie și să votăm acolo.

Domnul Eduard Mititelu - am spus că este dreptul fiecărui consilier local să i se ia în considerare votul. Respectivul consilier care apare cu no answer poate a votat, nu a fost înregistrat votul în sistem, din cauza conexiunii dumnealui sau dumneaei de internet sau a noastră, de internet, pentru există niște probleme tehnice, din acest punct de internet, cu banda de internet, fiind dreptul lui, dacă din punct de vedere tehnic nu se poate, mergem pe varianta clasică.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dacă îmi puteți răspunde la o întrebare, se poate să fiu prezent și să nu votez?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - asta e renegare de mandat.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - fac apel la memoria dumneavoastră, la moțiunile de cenzură din Parlament, în care se face prezența și unii colegi spun așa, unii parlamentari spun așa: prezent, nu votează.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - dar noi suntem instituție separată.

Domnul consilier Daniel Botezatu - una e Parlamentul, alta e Consiliul Local, domnule viceprimar, au regulamente diferite.

Domnul consilier Paul Octav - este sigur că în regulamentul Parlamentului se permite.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - mai supun încă o dată atenției dumneavoastră votul, ca să iasă 23. Dacă refuzați din nou, veniți să votați fizic aici, la sediul Primăriei. Cu buletine de vot, între timp, se vor face buletinele de vot.

Domnul consilier Iulian Blaga - dacă nu vă puteți asuma, ieșiți din aplicație, e simplu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - supunem din nou la vot, să iasă 23 de voturi, sau, cine nu vrea să voteze, să iasă din aplicație, să închidă aplicația. Vă rog, vot.

Domnul consilier Mihai Tincu - nu merge deloc, niciun vot nu merge, stimați colegi, haideți să apelăm la rațiune și la bun simț, ne vede tot târgul ăsta. Suntem depășiți tehnologic de acest soft, de ceva care are acest soft, creat de mâna omului sau nu, eu propun să luăm o pauză de o săptămână pentru altă ședință extraordinară, pentru problema asta și, în liniște, să o amestecăm juridic și altfel până atunci și să votăm încă o dată atunci.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - atât timp cât inițiatorul își păstrează proiectul...

Domnul consilier Mihai Tincu - eu nu comentez, e treaba dumnealui.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule secretar, vă atrag atenția că un proiect poate fi votat o singură dată într-o ședință. Suntem la al treilea vot.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - domnule viceprimar, eu mă raportez la cvorumul de prezență. Atât timp cât am o prezență de 23 de consilieri, trebuie să am 23 de voturi exprimate.

Domnul consilier Marian Murariu - domnule Secretar general, țin să vă readuc aminte că de când se votează online, au fost situații în care erau 23 de consilieri prezenți, unul sau doi nu votau, și, totuși, ați considerat votul închis, deși nu au votat electronic.

Domnul consilier Andrei Amos - se vota verbal în acel moment, votau verbal, deci nu era vot secret. Erau întrebați telefonic sau verbal.

Domnul consilier Marian Murariu - toate ședințele sunt înregistrate și putem verifica înregistrările. Au fost situații în care erau 23 de consilieri locali prezenți, din motive tehnice nu se contabiliza un vot, nu era un răspuns pentru un vot sau două, și se considera votatul închis.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da, domnule viceprimar, dar atunci soarta unui proiect de hotărâre nu depindea de votul care nu a fost înregistrat, atunci era clar că acea hotărâre obținuse cvorumul sau mai mult decât cvorumul necesar pentru a fi adoptat.

Domnul Eduard Mititelu - de asemenea, ne puteam uita la cine nu era înregistrat votul individual, și îl puteam întreba verbal pentru confirmarea votului.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - lipsesc 10 voturi.

Domnul consilier Daniel Botezatu - oare ale cui or fi aceste voturi, ale cărui partid?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - dacă erau doar 10 pentru și 1 care nu a răspuns, să zicem că se putea merge pe ideea că, indiferent de votul respectivului, rezultatul era același. Dar acum suntem la 11 voturi cu 10 care nu au răspuns, deci este evident că votul celui care nu a răspuns, sau nu s-a primit răspunsul, este important, și, dacă vedeți, apare acolo în progres, 1 este în progres. E clar, el a votat, votul lui este undeva pe banda subțire de internet care este.

Domnul consilier Iulian Blaga - mi se pare o coincidență foarte mare între faptul că 11 consilieri PNL au votat, și, uitați-vă, 11 voturi sunt exprimate și sunt probleme numai la consilierii PSD. Asta mi se pare foarte bizar.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dar de unde știți unde sunt probleme dacă votul e secret, domnule Blaga?

Domnul consilier Iulian Blaga - coincidență foarte mare: 11, numărul voturilor PNL și 11 voturi cu „da”.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - lăsați coincidențele

 • - Votați, domnule viceprimar, și să scăpăm o dată de situația asta.

Doamna consilier Daniela Vicol - dar de ce să votăm de două ori, într-o ședință, același proiect?

Domnul consilier Daniel Botezatu - dar nu s-a votat, că procedura de vot nu a fost dusă la capăt, nu s-a votat.

Doamna consilier Daniela Vicol - nu, are dreptate domnul Cosmin Andrei.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - domnule Secretar, preluați dumneavoastră frâiele acestei ședințe, pentru că ajungem cu toții să ne dăm cu părerea și nu e normal. Deja ajungem de râs pe tot internetul, nu ne face cinste. Vă rugăm frumos, preluați dumneavoastră inițiativa, dați-ne direcția pe care să o urmăm și haideți să finalizăm acest proces de vot.

Doamna consilier Daniela Vicol - trecem la punctul doi de pe ordinea de zi, e clar că e picat proiectul.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - eu nu știu vreodată, în istoria noastră de consilieri locali să fi votat un proiect de 3 ori. Dacă dumneavoastră considerați că data trecută, la ședința de vineri, la fel a apărut cu no answer, și, cu toate acestea, proiectul a trecut. Astăzi ați reluat votul de trei ori, probabil vreți să îl mai facem încă de patru ori, de cinci ori.

Ce vreau eu să vă informez este că eu sunt blocată, eu nu pot să ajung la Primărie la Botoșani ca să vă dau eu votul, pentru că, din cauza situațiilor clare și evidente, așa că, vă rog frumos, găsiți o metodă și nu mai faceți atâta tam-tam, pentru că, până la urmă, vom ajunge la un rezultat și la soluționarea acestei probleme. Haideți să vedem astăzi, să mergem mai departe, să lăsăm tot scandalul.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - a picat și a treia variantă, a treia versiune de vot, a treia oară a picat la vot, domnule președinte de ședință. Mergeți mai departe, vă rog frumos nu ați obținut 12 voturi pentru.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dar nu ați votat să obținem 12 voturi pentru, votați ca să fie 23 de voturi exprimate, indiferent de forma lor. Este atât de greu să pricepeți și să votați?

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - domnule Secretar, puteți să faceți un printscreen de la ședința anterioară, în care s-a trecut un proiect tot cu no answer, vă rog frumos, aș solicita eu un printscreen, domnule Mititelu. La fel, cu vot secret a fost, și no answer s-a luat în considerație și proiectul a fost trecut.

 • - Erau 12 voturi pentru.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - nu contează pentru că a trecut proiectul, contează pentru că a apărut no answer, deci ceea ce înseamnă că eram în aceeași situație ca și astăzi. Unui consilier votul nu i-a fost luat în considerare.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnișoara Andreea, s-a explicat destul de clar, nu ar fi neapărat problema neapărat la acest proiect dacă nu ar fi o problemă să fie decisiv cel care nu și a exprimat votul.

Dacă au fost 13 voturi sau dacă sunt 15 voturi și un vot nu a ajuns, nu influențează în niciun rezultat final. Invers, dacă sunt 9 pentru și unul singur nu pot a ajuns în sistem, nu influențează votul. Dar când sunt 11 și 1, 2, 3, 10 nu au ajuns ....

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - adică voi considerați că nu e eroare de sistem, dacă este în favoarea voastră, nu o eroare de sistem...

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu are legătură ....

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - dacă este în defavoarea voastră, o eroare de sistem. Pe bune, domnul Oroșanu.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - nu are legătură .

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - are legătură cu faptul că cineva nici data trecută, nici astăzi, nu i-a a funcționat acest sistem online de votare.

Domnul consilier Daniel Botezatu - „cuiva” nu i-a funcționat.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - da, respectivului consilier sau respectivei consiliere, cu votul său nu influența rezultatul final, ori acum aceste non-răspunsuri influențează rezultatul final. E atât de greu să votați „nu”?

Doamna consilier Daniela Vicol - dar de unde știți dumneavoastră cât influențează rezultatul final, de unde știți?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - e atât de greu să votați „nu” sau să vă abțineți, și gata, am terminat treaba.

Doamna consilier Daniela Vicol - avem probleme tehnice, nu putem.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - dacă aveți probleme tehnice, ieșiți cu totul, și atunci totul se raportează la 22 sau 21.

Doamna consilier Daniela Vicol - varianta 1 a picat, și gata, nu?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - tot aud că un proiect s-a votat de 3 ori, nu a fost încheiat și nu s-a hotărât dacă e admis sau respins.

Domnul consilier Andrei Amos - propun să dăm dovadă de responsabilitate, și, într-o oră, să ne întâlnim fizic, la Primărie, să votăm în cabina de vot.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - vă propun să trecem mai departe această variantă nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - lipsesc 9 voturi pe al treilea vot pe care l-am pus, 9 consilieri refuză să voteze, nu am primit răspunsul, așadar nu s-a validat sub nicio formă varianta 1 ca să putem să spunem că a fost...

Atât timp cât refuzăm să lucrăm...

Domnul consilier Iulian Blaga - domnule președinte, eu vă garantez că dacă facem acum un vot de test, eu vă garantez că toți vor putea răspunde, nu sunt probleme tehnice. Pur și simplu nu vor să răspundă unele persoane din cadrul Consiliului Local. Este foarte simplu.

Domnul consilier Vasile Chiru - vă rog să nu mai faceți asemenea afirmații, pentru că am votat electronic.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - este clar că este rea voință, așadar, atât timp cât nu reușim să ne punem de acord cu votul acesta electronic, și care are niște subtilități duse la extrem în detaliu

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - înainte de a închide ședința, haideți să facem un vot de test să vedem dacă se votează sau nu. Vă rog, un vot de test, să vedem dacă e problemă tehnică sau nu.

Domnul consilier Laurențiu Maftei - nu mai facem atâtea experimente, trecem la varianta 2.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - vă rog să supuneți la vot varianta a doua, ședința nu este gata.

Domnul consilier Iulian Blaga - cum să supunem la vot varianta a doua, din moment ce ziceți că sunt probleme tehnice? Haideți să facem un vot de test și dup-aia vom trece la...

Domnul consilier Laurențiu Maftei - nici un vot de test, nimic, trecem la varianta 2.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - nu, vot de test, să voteze.

Domnul consilier Laurențiu Maftei - ce înseamnă? Câte teste dați?

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - domnule Secretar, luați dumneavoastră o hotărâre, anulăm votul sau închidem.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am pus pe ecran votul de test, vă rog să votați.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - faceți testul cu varianta 2, domnule Țurcanu, nu ne trebuie să faceți vot de test.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dar să vedem că nu funcționează, într-adevăr..

Domnul consilier Iulian Blaga - votul de test nu este secret, se poate urmări dacă funcționează sau nu.

Domnul Eduard Mititelu - l-am pus ca secret, ca să nu iasă discuții.

Domnul consilier Daniel Botezatu - păi nu e bine, că iar nu vor vota... Vot de test, păi ce testăm?

Domnul consilier Andrei Amos - nu putem vedea cine nu a votat.

Domnul consilier Iulian Blaga - treceți la varianta vizibilă.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - în cazul acesta, nu putem merge mai departe, atât timp cât și la test pică...

Domnul Eduard Mititelu - vă apare pe ecran cine nu a votat.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - stimați colegi, în Codul administrativ, la art. 139, alin. 11 spune așa: „dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia”.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - da, dar sunteți 23 aici, atât timp cât stați cu toții logați, înseamnă cu sunteți prezenți, nu? Uitați, vedem cine a refuzat să voteze, ca să vedeți ce joc de școală generală faceți.

Domnul consilier Daniel Botezatu - coincidență, toți de la PSD.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - s-a încercat votul sub toate formele posibile, la ora 16 vă aștept în sala de ședințe...

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - domnule președinte de ședință, aștept să supuneți la vot varianta a doua, vă rog. Nu variante de test, nu facem teste acum.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - abia acum mi-a apărut varianta de test pe ecran.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci la ce oră puteți să veniți să votăm fizic în sala de ședințe?

 • - Ora 17.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dorim să votăm acum varianta a doua.

Domnul Eduard Mititelu - sunt probleme tehnice, se pare.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci la ora 17, stimați colegi?

Domnul consilier Daniel Botezatu - da, e ok.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - eu nu sunt în localitate, nu am cum să ajung la ora 17 la Primărie, până după 15 mai nu am cum, nu trebuie să dau explicații.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - mai este o versiune pe ordinea de zi, domnule președinte, supuneți-o la vot.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - cum să o supus dacă nu a trecut prima, votați prima, cu „da” sau „nu”. Ce e așa de greu, votați-o. Votați prima variantă, cu „da” sau „nu”, și dup-aia mergem la a doua.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - supuneți la vot, nu ați întrunit numărul de 12 voturi pentru, proiectul este picat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - nu, nu am întrunit 23 de voturi, nu 12, că te faci că nu pricepi.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - au fost consilieri prezenți care nu au au votat, nu este nicio problemă.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - știți sigur că nu au votat? Dar poate au votat, și nu a ajuns votul lor în sistem. Cum putem dovedi treaba asta?

Doamna consilier Daniela Vicol - cum putem dovedi că nu au votat, deci nimic nu se poate dovedi.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - de asta este necesar votul fizic, pentru că atunci nu mai este nicio problemă, atunci nu vrei, nu votezi, și gata.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - sunteți de acord să reluăm și la celălalt proiect, unde au fost suspiciuni, cu societatea Eltrans?

Domnul consilier Vasile Chiru - până acum, voturile au intrat în sistem, acum nu, nu înțeleg, chiar nu înțeleg.

 • - Erați solicitat pentru vot verbal, domnule Chiru.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci la ora 17 ne întâlnim să votăm în formulă fizică cu varianta 1.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - s-a votat decizia asta, domnule Țurcanu? Tocmai v-am anunțat că nu sunt în localitate și nu am nicio posibilitate să ajung.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - supun la vot prezența Consiliului Local la ora 17 pentru a vota punctul 15 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nu puteți să supuneți la vot ce vreți dumneavoastră, pentru că nu așa se convoacă ședințele de Consiliul Local, prin vot.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - aveți amendament în sensul acesta?

Domnul consilier Andrei Amos - ședință de îndată.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - e aceeași, nu convoc alta.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnul Cosmin Andrei a spus că atunci când nu există majoritate, se suspendă și se reia după aceea. Exact asta se face și acum. Având în vedere că și după votul de test nu există o majoritate și nu au votat, s-a blocat, nu ajung voturile, se suspendă ședința și se reia aceeași ședință, cu același punct 15, se reia fizic, la ora 17, la Primărie.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - domnule Oroșanu, de ce mă excludeți din ecuație? Eu nu am cum să ajung la Primărie deoarece nu am posibilitatea să vin la Botoșani. Cum vă permiteți? Eu nu pot vota.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule Oroșanu, noi avem cvorum de ședință acum, nu v-au ieșit dumneavoastră voturile cum ați vrut, dar există cvorum de ședință, sunt 24 de participanți, uitați-vă, că scrie acolo.

Domnul consilier Mihai Tincu - domnilor colegi, mă auziți, din PSD?

- Da.

- Da.

Domnul consilier Mihai Tincu - dacă stăm în continuare așa, stăm nu până la ora 17, până la ora 27. Nu ajungem la nici un rezultat. Eu rog oamenii care se pricep, domnul Andrei, în electronică, să luați rezultatul acestui vot de la băieții cu softul, din calculatorul lor, să îl extrageți, ca rezultat, să îl luați cu dumneavoastră și să îl discutăm dup-aia între noi.

Pentru ora 17, degeaba, așa, peste noapte, în jumătate de oră, îmbrăcați-vă, dezbrăcați-vă, veniți, stați drepți pentru reluarea votului. E clar că nu ați luat aici, deci este un vot, nu v-a ieșit, asta e. Vă pare rău, îmi pare rău, dar nu putem să mai stăm în continuare, pentru că nu e în regulă nici pentru dumneavoastră, și nici pentru noi. Să terminăm.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - supun la vot suspendarea ședinței și reluarea acesteia la ora 17, în data de 04.05.2020.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - domnule președinte, eu nu votez la această întrebare, pentru că este nestatutară. Avem cvorum de prezentă, putem să continuăm acum ședința.

 • - Păi votați la punctul 15.1, cu toții.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - supun votului dumneavoastră suspendarea ședinței și reluarea acesteia la ora 17, fizic, în sala de ședințe.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - nu puteți suspenda ședința.

Domnul consilier Laurențiu Maftei - trebuie să vă asumați dumneavoastră această convocare, pentru ce ne chemați, de ce ne chemați?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - pentru că nu ați votat în sistemul electronic și vă jucați cu sistemul electronic. Atât timp cât avem o procedură destul de ambiguă privind votul electronic, ați făcut din asta un joc. Supuneți la vot.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - rândul trecut nu ați considerat-o ambiguă, când ași avut rezultatul pe care l-ați dorit.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - cine dorește să voteze, să voteze, cine nu, să nu voteze.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - domnule Secretar, putem convoca ședințe de minim 23 de persoane fără aviz de la DSP, de la Prefectură, de la altceva?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - se impune păstrarea distanțării sociale, nu ne întâlnim în sală, fizic, fiecare își ia buletinul de vot, vine în cabină și votează.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - domnule Secretar, în această situație, vă rog să găsiți o soluție și pentru mine, nu sunt în localitate.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - vă trimitem SMURD-ul, elicopterul, dar numai dacă ne spuneți unde.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - sper să nu fiți dumneavoastră în situația în care să fie trimis SMURD-ul și elicopterul.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - vă mulțumesc.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - și eu mulțumesc.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - vot.

Domnul consilier Eduard Mititelu - cei 12 nu au votat.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - vă rog să supuneți la vot schimbarea președintelui de ședință.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - domnule Secretar general, pentru votul acesta este necesar majoritatea de 12 sau majoritatea celor care votează?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - nu, e majoritate simplă aici.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - din punctul acesta de vedere, deci sunt 11 voturi, înseamnă că, deci, s-a votat.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - deci trebuie să am cvorum de prezență, nu ..., dar la cvorumul de prezență de acum, cvorumul de adoptare a hotărârii este de 12 voturi „pentru”.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - da, dar ce am votat noi acum, pentru a suspenda ședința până la ora 17.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - vă propun schimbarea președintelui de ședință, supuneți la vot propunerea mea.

Domnul consilier Daniel Botezatu - ia să vedem acum cum aveți semnal.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - declar ședința închisă, stimați colegi.

Domnul Eduard Mititelu - mai lăsăm 2.25 din 5 minute și ...

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - cred că cel mai rezonabil ar fi, domnule secretar și domnule președinte de ședință, dacă tot ați avansat termenul de ora 17, să ne întâlnim din nou online. Poate până atunci își revin și legăturile cu internetul.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - domnule Secretar general, totuși dumneavoastră m-ați luat în râs cu răspunsul dumneavoastră, eu sunt prezentă, sunt aptă din toate punctele de vedere, doar că, datorită situației de urgență, sunt blocate la domiciliu în altă parte. În această situație, eu, fizic nu pot face prezenta.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - vă reamintesc, doamna consilier, că dumneavoastră aveți domiciliul pe raza municipiului Botoșani, pentru că, altfel, nu ați avea mandat de consilier local dacă nu aveți domiciliul pe raza municipiului Botoșani.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - am reședință temporară, domiciliul meu este în Botoșani, domnule Țurcanu.

Domnul consilier Daniel Botezatu - ați spus domiciliu.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - nu trebuie să mă explic de ce nu eram la domiciliu astăzi.

Domnul Secretar general loan Apostu - nu se poate stabili rezultatul, nu se poate veni aici.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - atunci închidem ședința, nu?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - de ce închideți ședința, domnule Țurcanu? Supuneți la vot și următorul proiect și dacă nu veți obține voturile contabilizate, luați aceeași decizie pe care ați luat-o la versiunea 1.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - s-a supus la vot numai prima variantă, dar nu se poate stabili rezultatul.

Domnul consilier Iulian Blaga - nu se poate trece la celălalt proiect de ordine de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dar de ce nu se poate trece, poate funcționează sistemul, cine știe? Se contabilizează 12 voturi.

Domnul consilier Iulian Blaga - proiectul care este în dezbatere nu a fost finalizat la vot.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - și nu putem trece mai departe, rămânem blocați aici?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - da, până când votează toți 23.

Domnișoara consilier Andreea Buiuc - ok, înseamnă că nici întâlnirea de la ora 17 nu este valabilă, pentru că nu au votat toți cei 23.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - Normal. Nu are majoritate. Atunci, domnule Secretar, ce fac?

Domnul Secretar general loan Apostu - ori supuneți la vot până când...

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - supuneți, domnule Țurcanu, că s-ar putea să nu voteze colegii nici la versiunea 2.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - tot ceva de genul, să se fi exprimat 23 de voturi la proiectul de hotărâre secret, trebuiau să iasă 23 de voturi.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nu trebuie 23 de voturi, pentru că ne-a spus domnul Oroșanu că celelalte voturi nu mai contează.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - păi așa trebuiau să fie

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - ne trebuie doar 12 voturi exprimate, pentru că celelalte nu mai contează, ne-a explicat mai devreme domnul Oroșanu.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - nu e adevărat.

Domnul consilier Andrei Amos - domnule președinte, mai supuneți o dată la vot versiunea 1, poate colegii de la PSD vor binevoi să voteze și ei, până la urmă, înțeleg care e importanta votului, și vor vota , ca să ieșim din acest blocaj.

Domnul Eduard Mititelu - a patra oară?

Domnul consilier Andrei Amos - mai încercăm o dată, nu?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - bine, hai, încă o dată, și dacă ne ies 23 de voturi, cu „da”, „nu”, nu contează, doar să ne iasă 23 de voturi.

Domnul consilier Andrei Amos - să voteze.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci să punem din nou votul secret, să știm câți sunt prezenți, la începutul votului, ca să ne iasă la sfârșit același număr de voturi, nu? Îl puneți iar?

Domnul Eduard Mititelu - da. Varianta 1.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - câți consilieri sunt prezenți acum?

Domnul Eduard Mititelu - 23.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - deci sunt cu toții prezenți, domnule Secretar. Îi dăm drumul la vot din nou? Bine. Punctul 15, varianta 1, din nou, în condițiile în care, dacă este respins, trecem la varianta a doua. Dacă nu votați și blocați iar, iar rămânem aici, fiind vot secret. Vot, vă rog.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - arătați-ne și nouă, domnule Mititelu, rezultatul în timp real, să îl vedem.

Domnul Eduard Mititelu - mă scuzați.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - acum sunteți 11 care refuzați să votați.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - aveți 12 voturi exprimate, nu vă ajung nici acum?

Domnul consilier Andrei Amos - este clar rea voință, ce să mai vorbim.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - nu ești la grădiniță sau la mama acasă, poartă-te ca un adult în ședința de consiliu. 11 refuză să voteze.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - nu se poate stabili votul.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - așadar, ținând cont de infantilismul colegilor care refuză să voteze, nu știm care...

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - mai sunt 2 minute, domnule Țurcanu, de ce nu așteptați?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - mai așteptăm 2 minute, prefigurez rezultatul, dacă... O să închid ședința și rămâne să fiți convocați la o ședință extraordinară sau de îndată, extraordinară la o dată ulterioară, când va stabili domnul Primar, împreună cu domnul Secretar general. Până atunci poate refaceți conexiunile.

Domnul Eduard Mititelu - deci sunt două variante, este vorba de internet, ori pe o parte, ori pe cealaltă, ori de la noi, ori de la acei consilieri locali care au avut probleme tehnice.

Domnul consilier Iulian Blaga - domnule Mititelu, nici nu are rost să vă chinuiți, căci cu siguranță veți descoperi evidența, nimic altceva.

Domnul consilier Marian Murariu - stimați colegi, săptămâna trecută, în ședința ordinară, am avut 11 voturi „da”, 10 voturi „nu”, 1 abținere, iar 1 vot nu s-a contabilizat. În acest caz, nici acel proiect de hotărâre, numărul 19, varianta 2, cu tot cu amendamentul domnului Oroșanu, nu este valabil. Repet ce am spus.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ați închis aplicați și ați plecat din ședință, de asta a trecut varianta 2.

Domnul consilier Marian Murariu - punctul 19, varianta 2, cu amendamentul domnului Oroșanu a avut 11 voturi „da”, 10 voturi „nu”, 1 abținere și 1 vot care nu s-a contabilizat, deci proiectul respectiv a picat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - 11 voturi „da”, 1 „nu” și restul refuză să votați, declar ședința închisă și veți fi convocați la o dată ulterioară.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - mai este un proiect pe ordinea de zi, supuneți-o la vot și pe aceea, ca să închidem ședința, inițiatorul nu și-a retras proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - la revedere.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache