Hotărârea nr. 94/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – str. Havuzului nr. 2, CF/NC 64545 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M cu două apartamente si anexă gospodărească P (garaj si bucătărie de vară)” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Havuzului nr. 2, CF/NC 64545” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu două apartamente si

anexă gospodărească P (garaj și bucătărie de vară)”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Havuzului nr. 2, CF/NC 64545” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu două apartamente si anexă gospodărească P (garaj și bucătărie de vară)”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Havuzului nr. 2, CF/NC 64545” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu două apartamente si anexă gospodărească P (garaj și bucătărie de vară)”, de către investitori persoane fizice/juridice, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 408/2017, întocmit de către S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L., coordonator proiect: URB. arh. Eusebie Latiș, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • S parcelă de referință, teren folosit in cotă indiviză = 1866,00 mp

 • P.O.T. = propus max.19,50 %

 • C.U.T. = propus max.0,34

 • Imobil de locuit cu două apartamente

 • Regim de înălțime: P+M

 • H max la cornișă = 5,50m,

 • H max la coamă = 9,50m,

Anexă gospodărească (garaj și foișor)

 • Regim de înălțime: P

 • H max la cornișă = 2,50m,

 • H max la coamă = 5,00m,

 • Suprafața construită totală (locuinta și anexă): 361,30mp.

 • Suprafața construită totală (locuinta și anexă): 624,20 mp.

Art.2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art.3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art.4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31.03.2020

Nr. 94