Hotărârea nr. 91/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) și b) și art.357 alin. (1) și alin. (4) din

Ordonanța de urgență Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat

al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

Nr.

Crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

1

Str. Imprata Traian nr. 56 (incinta bl. V) - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 22,00 mp

2

Str. Ștefan Luchian nr. 10, sc. F - adiacent acces cabinet medical

Teren Cc - 12,00 mp

3

Str. Lalelelor nr. 20

Teren A - 166,00 mp

4

Str. Zimbrului nr. 96

Teren A - 475,00 mp

5

Str. Sucevei nr. 7 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 23,00 mp

6

Str. Primaverii nr. 30, sc. B, ap. 3 - adiacent, extindere

Teren Cc - 36,00 mp

7

Aleea Maxim Gorki nr. 4 - baterie garaje, garaj poz. 13

Teren Cc - 23,00 mp

8

Str. Calea Națională, nr.35, sc.B , parter,ap.5-adiacent

Teren Cc - 8,00 mp

9

Str. Aleea Grivita nr. 13 - baterie garaje, garaj

Teren CC - 22,00 mp

10

Str. Nicolae lorga nr. 39 - baterie garaje, garaj poz. 7

Teren CC - 19,25 mp

11

Str. Aleea Viilor nr. 6 - baterie garaje, garaj poz. 3

Teren CC - 16,00 mp

12

Str. Calea Națională nr. 79 - baterie garaje, garaj

Teren CC - 16,00 mp

13

Str.Calea Națională nr. 79 - baterie garaje, garaj

Teren CC -18,00 mp

14

Str. Marchian , nr.5A

Teren CC - 779 mp

15

Str. Aleea Pinului nr. 1 - baterie garaje, garaj

Teren CC -22,00 mp

16

Str. Barbu Lăzăreanu nr f.n.

Teren CC - 336 mp

17

Str. luliu Maniu , nr.26

Teren CC -133 mp

18

Str.Calea Națională nr. 63 ( fost 53-55) - baterie garaje, garaj

Teren CC -23,00 mp

19

Str. Petru Maior, nr.26

Teren A- 549 mp

20

Str. Sucevei , nr f.n.

Teeren CC -244,75 mp

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 20 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020 Nr. 91