Hotărârea nr. 90/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei de închiriere a unui spatiu administrat de Scoala Gimnazială nr. 13 Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de închiriere a unui spațiu administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unui spațiu administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate prevederile art. 129 alin. (6) lit. a), art. 606 alin. (7) și art. 608 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de închiriere a spațiilor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial - administrativă a municipiului Botoșani,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 453 din 16.04.2019, încheiat între Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani și SC COMFORTEX SRL, având ca obiect spațiul în suprafață de 172,27 mp aflat la parterul sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr. 13 Botoșani, pentru efectuarea de activități de producție - echipamente individuale de lucru, pentru o perioadă de un an.

Art. 2 (1) Închirierea spațiului prevăzut la art. 1 se va face în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 38 din 28 februarie 2012 privind aprobarea metodologiei - cadru de închiriere a spațiilor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial administrativă a municipiului Botoșani.

(2) Prelungirea duratei contractului de închiriere prevăzut la art.1 se va face numai după renegocierea chiriei. Nivelul actual al chiriei constituie nivelul minimal de la care se pornește negocierea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Școala Gimnazială nr.13 Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 90