Hotărârea nr. 89/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spatii proprietatea municipiului Botosani aflate în puncte termice (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoșani aflate în puncte termice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoșani, aflate în puncte termice,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (6) lit. a), art. 606 alin (7) și art. 608 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 17771823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect spații, aflate în puncte termice, proprietatea publică a municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea documentației se va efectua numai după renegocierea chiriei.

(3) Nivelul chiriei va fi actualizat anual cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să elaboreze și să perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 89

ROMANIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 89 din 31 martie 2020

Nr. crt.

Titular contract

Documentul închirierii

Punct termic

Destinația spațiului închiriat

Durata aprobată

1.

CĂRARE TUDOR

20407/17.11.2010

PT BIG

Alte activitati

3 ani

2.

SIMION CONSTANTIN

2508/28.02.2011

PT EMINESCU 1

Garaj

3 ani

2.

ASOCIAȚIA DE

PROPRIETARI NR. 72

16029/31.08.2006

PT STEJARI 2

Alte activitati

3 ani

3.

ASOCIAȚIADE

PROPRIETARI NR. 72

11515/19.06.2007

PT STEJARI 2

Alte activitati

3 ani

4.

ISPIR ELENA

2709/28.02.2011

PT STEJARI 2

Garaj

3 ani

5.

PANTAZICA RODICA

20328/17.11.2010

PT STEJARI 2

Garaj

3 ani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu