Hotărârea nr. 87/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriasi a unor locuinte proprietatea municipiului Botosani aflate în administrare de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂR E

privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului Botoșani aflate în administrare de S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului Botoșani aflate în administrare de S.C. Locativa S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

analizând prevederile Legii locuinței nr.114/1996, ale Ordinului nr.3471/2008 privind Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, ale Decretului Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, ale Codului Civil și ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 /2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă, de principiu, vânzarea a 3 (trei) apartamente proprietate privată a municipiului Botoșani aflate în administrare de S.C. Locativa S.A, către chiriași, conform anexei la prezenta hotărâre.

  • Art. 2 S.C. Locativa S.A. va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv evaluarea locuințelor și respectarea cerințelor de eligibilitate.

  • Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, Serviciului Patrimoniu, S.C. Locativa S.A, și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu               Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 87

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 87 din 31.03.2020

Nume Solicitant

Adresa locuinței solicitată spre cumpărare

Cerere

Contract de închiriere

CONSTANTIN

VIOREL

Str Săvenilor nr. 10

Suprafață locuință - 60,52 mp

Nr. 2783 din 14.01.2020

Nr. 2068 din 24.01.2013

NECHITOAIE COSTINEL

str. Mihail Kogălniceanu nr.

38, sc A, ap. 3 suprafața locuință - 44,27 mp

Nr. 2895 din 15.01.2020

Nr. 1623 din 09.02.2010

IONEL ILIE

Str Ion Pillat nr. 17, suprafață locuință 68,35 mp

Nr. 134 din 23.01.2020

Nr. 1546 din 07.10.2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu