Hotărârea nr. 85/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea asocierii între Municipiul Botosani cu sediul în Piata Revolutiei nr.1 si Asociatia pentru Protectia Consumatorului ,Centrul EUROPE DIRECT Botosani, în vederea finantării activitătii Centrului Europe Direct Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr.1 și Asociația pentru Protecția Consumatorului - Centrul EUROPE DIRECT Botoșani în vederea finanțării activității Centrului Europe Direct Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr.1 și Asociația pentru Protecția Consumatorului -Centrul Europe Direct Botoșani în vederea finanțării activității Centrului Europe Direct Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (9) lit. a), art.139 alin. (3) lit. (f) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr.1 și Asociația pentru Protecția Consumatorului - Centrul Europe Direct Botoșani, Pietonal Transilvaniei nr. 2 reprezentată prin dl.Radu Căjvăneanu, în vederea finanțării activității Centrului Europe Direct Botoșani.

  • (2) Municipiul Botoșani contribuie în cadrul asocierii cu următoarele:

  • - sprijină financiar, în condițiile legii, cu suma de 20.000 de lei de la bugetul local finanțarea activității Centrului Europe Direct Botoșani.

  • (3) A.P.C. Botoșani contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:

  • - organizarea activități de comunicare, organizare evenimente, participare la diferite evenimente, realizarea de materiale informative, etc;

  • - va asigura prin specialiștii proprii activități de promovare și informare a publicului asupra proiectelor Uniunii Europene.

Art. 2 Consiliul Local al Municipiului Botoșani nu preia și nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale A.P.C. Botoșani din contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 85