Hotărârea nr. 84/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spatii de locuit repartizate în regim de urgentă (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. q) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată prin Legea nr. 241/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.1777, art.1783, art.1828 și art.1835 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere a spațiilor de locuit repartizate în regim de urgență, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, precum și SC Locativa SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                      Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 84

Anexa la HCL nr. 84 din 31.03.2020

Nr. crt.

Nr. contract închiriere

Numele și prenumele

Adresa

1.

2484/2019

Saibel Eugen

Manolești Deal nr. 10, ap. 413

2.

2501/2019

Zăicescu Rodica

Pușkin nr. 97

3.

2502/2019

Jîtcă Ionela Alina

Săvenilor nr. 18

4.

2503/2019

Covaliu Marinela Liliana

Slt. Ion Elefterescu nr. 16, ap. 7bis

5.

2504/2019

Agache Marius

Cătămăraști Deal, ap. 41

6.

2507/2019

Condrea Otilia

Manolești Deal nr. 10, ap. 503

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu