Hotărârea nr. 83/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Statului de functii al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea Statului de Funcții al Direcției Servicii Publice Sport si Agrement Botoșani, pentru anul 2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și adresa DSPSA nr.2240/7286/2020,

în baza prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate si conducerea D.S.P.S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 83

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI


Anexa la HCL nr. 83/2020


STAT DE FUNCȚII

Direcția Servicii Publice, Spor

si Agrement

Nr.

crt.

Funcția

Nivel studii

GRAD/Treapta

1

DIRECTOR

S

I

I.SERVICIUL BAZE SPORTIVE SI AGREM

ENT

2

SEF SERVICIU

S

I

I.1 CO

MP. ADMINISTRARE SALA POLIVALENTA

3

REFERENT(INSTRUCTOR SPORTIV)

M

debutant

4

MUNCITOR NECALIFICAT

I

5

MUNCITOR CALIFICAT ( INSTALATOR )

III

6

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC. MECANIC )

III

7

MUNCITOR NECALIFICAT

I

8

MUNCIT CALIFICAT ( ELECTRICIAN)

III

9

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

IV

10

INGRIJITOR

M/G

11

CASIER

M

12

CASIER (COLECTOR)

M

13

CASIER

M

I.2 COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE

14

ADMINISTRATOR

M

I

15

ÎNGRIJITOR

M/G

16

ÎNGRIJITOR

M/G

17

ÎNGRIJITOR

M/G

18

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

19

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

I.3 COMPARTIMENT AGREMENT

20

POMPIER

M

21

ÎNGRIJITOR

M/G

22

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

23

MUNCITOR CALIFICAT ( INSTALATOR)

III

24

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC MECANIC )

III

25

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

II.COMPARTIMENT INVESTITII

26

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

III. SERVICIUL INTERVENȚII EDILITARE

27

SEF SERVICIU

S

I

28

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

29

INSPECTOR

SSD

IA

III.1

L COMPARTIMENT SEMNALIZARE RUTI]

ERĂ

30

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC. MECANIC )

M

IV

31

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC. MECANIC )

M

III

32

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

I

33

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

II

34

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER)

II

35

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

II

36

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

II

37

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

II

38

MUNCITOR CALIFICAT ( ELECTRICIAN )

M

III

39

MUNCITOR CALIFICAT ( LACATUS)

M

III

40

MUNCITOR CALIFICAT (LAC. MECANIC)

M

IV

41

MUNCITOR CALIFICAT ( STRUNGAR )

M

III

42

ÎNGRIJITOR

43

MUNCITOR CALIFICAT ( TAMPLAR )

M

III

III.2. COMPARTIMENT PRESTĂRI SERVICII EDILITARE

44

MUNCITOR CALIFICAT ( LACATUS)

III

45

MUNCITOR CALIFICAT ( ZIDAR)

III

46

MUNCITOR CALIFICAT ( VOPSITOR)

III

47

MUNCITOR CALIFICAT ( MECANIC)

III

48

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC. MECANIC)

III

49

MUNCITOR CALIFICAT ( SUDOR)

III

50

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC. MECANIC)

IV

51

MUNCITOR NECALIFICAT

I

52

MUNCITOR CALIFICAT ( LACATUS)

III

IIL3.SERV.PT gest. câinilor fara stapan din mun. bt

53

MEDIC VETERINAR

S

I

54

MUNCITOR NECALIFICAT

I

55

MUNCITOR NECALIFICAT

I

56

MUNCITOR NECALIFICAT

I

III.4.BIROU ADMINISTRARE TERENURI JOACA

57

SEF BIROU

S

I

58

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

II

59

MUNCITOR CALIFICAT ( LAC. MECANIC)

M

III

60

MUNCITOR CALIFICAT ( SUDOR)

M

III

61

MUNCITOR CALIFICAT ( SUDOR)

M

III

62

MUNCITOR NECALIFICAT

I

IV.SERV. AMENAJARI SPAȚII VERZI

63

SEF SERVICIU

S

I

64

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

65

MUNCITOR CALIFICAT ( ZIDAR)

III

66

MUNCITOR CALIFICAT ( MECANIC)

III

67

MUNCITOR CALIFICAT ( LACATUS)

III

68

MUNCITOR CALIFICAT ( MUNC. AMENAJARE Z.V.)

IV

69

MUNCITOR CALIFICAT ( TAIETOR SILVIC)

IV

70

ÎNGRIJITOR

71

MUNCITOR NECALIFICAT

I

72

MUNCITOR NECALIFICAT

I

73

MUNCITOR NECALIFICAT

I

74

MUNCITOR NECALIFICAT

I

75

MUNCITOR NECALIFICAT

I

76

MUNCITOR NECALIFICAT

I

77

MUNCITOR NECALIFICAT

I

78

MUNCITOR NECALIFICAT

I

79

MUNCITOR CALIFICAT (LACATUS MECAN

IC)

III

80

MUNCITOR CALIFICAT (LACATUS MECAN

IC)

III

81

MUNCITOR NECALIFICAT

I

82

MUNCITOR NECALIFICAT

I

83

MUNCITOR NECALIFICAT

I

84

MUNCITOR NECALIFICAT

I

85

MUNCITOR NECALIFICAT

I

86

MUNCITOR NECALIFICAT

I

87

MUNCITOR CALIFICATIN

FLORICULTURA SIARBORICULTURA )

IV

88

MUNCITOR CALIFICAT( AMENAJARE ZONA VERDE )

IV

89

MUNCITOR NECALIFICAT

I

90

MUNCITOR NECALIFICAT

I

91

MUNCITOR NECALIFICAT

I

92

MUNCITOR CALIFICAT( IN FLORICULTURA SI ARBORICI

III

93

MUNCITOR NECALIFICAT

I

94

MUNCITOR CALIFICAT ( FAIANTAR)

III

V.BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

95

SEF BIROU

S

I

96

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

97

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

98

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

99

MUNCITOR CALIFICAT (SOFER )

M

I

100

ARHIVAR

M

II

101

MAGAZINER

M

VI.COMPARTIMENT JURIDIC, SECRETARIAT

102

CONSILIER JURIDIC

S

II

103

CONSILIER JURIDIC

S

IA

104

SECRETAR DACTILOGRAF

M

IA

VII. SERVICIU FINANCIAR -CONTABILITATE

105

SEF SERVICIU

S

I

VII.1. COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTA]

BILITATE

106

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

107

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

108

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

109

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

VII.2.COMPARTIMENT BUGET

110

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

VII.3.COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE

111

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

112

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

113

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

PRATS CORNISA

114

DIRECTOR ADJUNCT

S

I

I.SERVICIUL ADMINISTRARE

115

SEF SERVICIU ADMINISTRARE

S

I

116

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

117

MUNCITOR CALIFICAT (ELECTRICIAN)

III

118

MUNCITOR CALIFICAT (INSTALATOR)

III

119

MUNCITOR CALIFICAT (INSTALATOR)

III

120

MUNCITOR CALIFICAT (INSTALATOR)

III

121

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

122

PORTAR/ RECEPTIONIST

M

123

PORTAR/ RECEPTIONIST

M

124

PORTAR/ RECEPTIONIST

M

125

PORTAR/ RECEPTIONIST

M

126

PORTAR/ RECEPTIONIST

M

127

INSP. DE SPECIALITATE-HORTICULTURA

S

I

128

MAGAZINER

M/G

129

MAGAZINER

M/G

130

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

III

131

MUNCITOR CALIFICAT (INSTALATOR)

III

132

MUNCITOR CALIFICAT (ELECTRICIAN)

III

133

MUNCITOR CALIFICAT (MECANIC)

III

134

MUNCITOR CALIFICAT (MECANIC)

III

135

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

III

136

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

III

137

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

III

138

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

III

139

MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE

III

140

MUNCITOR CALIFICAT( INTR. SPATII VERZI)

III

141

MUNCITOR CALIFICAT( INTR. SPATII VERZI)

III

142

MUNCITOR CALIFICAT( INTR. SPATII VERZI)

III

I.1 COMPARTIMENT ALIMENTAȚIE PUB

LICA SI COMERT

143

ADMINISTRATOR

M

I

144

MUNCITOR CLIFICAT(BUFETIER)

M

III

145

MUNCITOR CLIFICAT(BUFETIER)

M

III

146

MUNCITOR NECALIFICAT

G

147

MUNCITOR NECALIFICAT

G

II.SERVICIUL PROTECȚIE SI SECURITATE

148

SEF SERVICIU PROT. SI SECURITATE

S

I

149

MUNCITOR CALIF. (SUPRAVEGHETOR)

III

150

MUNCITOR CALIF. (SUPRAVEGHETOR)

III

151

MUNCITOR CALIF. (SUPRAVEGHETOR)

III

152

MUNCITOR CALIF. (SUPRAVEGHETOR)

III

153

MUNCITOR CALIF. (SUPRAVEGHETOR)

III

154

MUNCITOR CALIFICAT (SALVAMAR)

III

155

MUNCITOR CALIFICAT (SALVAMAR)

III

156

MUNCITOR CALIFICAT (SALVAMAR)

III

157

MUNCITOR CALIFICAT (SALVAMAR)

III

III.BIROU INCASARI

158

SEF BIROU INCASARI

S

I

159

EXPERT (INFORMATICIAN)

S

IA

160

INSP. DE SPECIALITATE- MARKETING

S

IA

161

CASIER

M/G

162

CASIER

M/G

163

CASIER

M/G

164

CASIER

M/G

165

CASIER

M/G

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ           CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier,                                     Secretar general,

Marian Murariu                              Ioan Apostu