Hotărârea nr. 82/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobare Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane nr. 1418/2020, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și adresa conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie nr.1594/242 /2020,

în baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. a) și lit. d) alin (3) lit. c), alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătății nr. 834/2011 privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                       Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 82

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 82 DIN 31 MARTIE 2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

BOTOȘANI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Anexa nr. 1 la HCL 82 /31.03.2020

Consiliul Local Botoșani

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CUPRINS

 • 1. Dispozitii generale

 • 2. Structura Organizatorică

 • 3. Conducerea spitalului

  • 3.1 Atributiile Managerului

  • 3.2 Atributiile Comitetului Director

  • 3.3 Atributiile Directorului Medical

  • 3.4 Atributiile Directorului Financiar-Contabil

  • 3.5 Atributiile Consiliului de Administratie

  • 3.6 Atributiile Consiliului Etic

  • 3.7 Atributiile Consiliului Medical

  • 3.8 Atributiile Comisiei Medicamentului

  • 3.9 Atributiile Comisiei de farmacovigilenta

  • 3.10 Atributiile Comisiei de analiza a DRG-ului

  • 3.11 Atributiile Comisiei de analiza a deceselor

  • 3.12 Atributiile Comisiei de alimentatie si dietetica

  • 3.13 Atribuțiile Structurii de Management al Calității Serviciilor Medicale

  • 3.14 Atributiile Comisiilor pe probleme administrative

  • 3.15 Alte Comisii

  • 3.16 Purtatorul de cuvant in relatie cu presa

 • 4. Atributiile spitalului

 • 5. Asigurarea drepturilor pacientilor in conformitate cu prevederile legale

 • 6. Atributiile generale ale sectiilor si compartimentelor cu paturi

  • 6.1 Atributiile specifice ale sectiilor si compartimentelor cu paturi

  • 6.2 Atributiile sectiilor cu paturi

  • 6.3 Atributiile ambulatoriului intergat al spitalului

  • 6.4 Atributiile Laboratorului de analize medicale cu compartiment BK

  • 6.5 Atributiile Laboratorului de radiologie si imagistica medicala

  • 6.6 Atributiile Compartimentului de explorari functionale

  • 6.7 Atributiile farmaciei

  • 6.8 Atributiile Camerei de garda

  • 6.9 Atributiile compartimentului de Prevenire si Control al Infectiilor Nosocomiale

  • 6.10 Atributiile Dispensarului TBC

  • 6.11 Atributiile Compartimentului de Statistica si Informatica medicala

  • 6.12 Atributiile Biroului Financiar - Contabilitate

  • 6.13 Atributiile Biroului RUNOS

  • 6.14 Atributiile Biroului Administrativ

  • 6.15 Atributiile Biroului Aprovizionare- Achizitii Publice

  • 6.16 Atributiile CPIAAM

  • 6.17 Atributiile Compartimentului informatic

  • 6.18 Atributiile Serviciilor Gospodaresti: lenjerie si spalatorie, garderoba, bucatarie

  • 6.19 Activitatea de invatamant

  • 6.20 Activitatea de control

  • 6.21 . Plan ingrijire internare continua

  • 6.22 Rolul structurilor medicale functionale din spital de monitorizare a bunelor practici in utilizarea antibioticelor

 • 7. Reglementari administrative

 • 8. Dispozitii finale

Anexe 1-12: Atributiile personalului

Anexa 13: Organigrama

CAPITOLUL I

1. DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani, este unitatea sanitara cu personalitate juridica, infiintat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr.530/ 12.07.2002 in subordinea Consiliului Local Botosani.

Sediul unitatii este in Botoșani str. Trandafirilor, nr.24, telefon 0231584024, fax 0231584024, email office@pneumobt.ro , pag web: www.pneumobt.ro .

Spitalul de Pneumoftiziologie este spital de specialitate, unitate sanitara de gradul V, functionand pe principiile prevazute in Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, participand la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

Conform OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, managementul asistentei medicale a Spitalului de Pneumoftiziologie a trecut in subordinea Consiliului Local Botosani.

Spitalul este obligat in principiu sa asigure:

 • - Prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale;

 • - Efectuarea examenului medical si periodicitatea acestora personalului spitalului;

 • - Eefectuarea consultatiilor,investigatiilor,tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor spitalizati;

 • - Stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati;

 • - Aprovizionarea si distribuirea medicamentelor;

 • - Aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie;

 • - Aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare,atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, respectand alocatia de hrana alocata conform legislatiei in vigoare;

 • - Asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incat sa fie prevenita aparitia de infectii nozocomiale;

 • - Realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectia muncii si paza contra incendiilor conform normelor in vigoare;

 • - In perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital;

Spitalul raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor hoteliere de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor.

Spitalul respecta clauzele contractuale cu casa judeteana de asigurari de sanatate. Autorizatia sanitara de functionare se emite in conditiile stabilite prin normele aprobate prin Ordin al ministrului sanatatii publice si da dreptul spitalului sa functioneze.

Dupa obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai mare de 5 ani. Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani de la emiterea autorizatiei de functionare conduce la imposibilitatea incheierii de contracte cu Casa judeteana de asigurari de sanate.

Acreditarea se acorda de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.

Acreditarea este valabila 5 ani. Inainte de expirarea termenului, spitalul solicita evaluarea in vederea reacreditarii.

Reevaluarea spitalului se poate face si la solicitarea Ministerului Sanatatii Publice si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant.

Daca in urma evaluarii se constata ca nu mai sunt indeplinite standardele de acreditare, Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor acorda un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitata.

In exercitarea functiei de autoritate centrala in domeniul sanatatii publice, Ministerul Sanatatii, prin comisii de evaluare, poate sa verifice, sa controleze si sa sanctioneze, potrivit legii, activitatea spitalului.

Art. 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică. După stabilizarea funcțiilor vitale spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu la unitatea sanitară competenta conform legii.

Art. 3. Spitalul va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de situatii de urgenta (război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză ) și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

Art. 4. Spitalul, institutie publica, functioneaza pe principiul autonomiei financiare, veniturile proprii provin din sumele incasate pentru servicii medicale furnizate pe baza de contracte incheiate cu CJAS Botosani, precum si din alte surse conform legii.

Spitalul realizeaza venituri suplimentare din:

 • a) Donatii si sponsorizari;

 • b) Contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari private sau cu operatori economici;

 • c) Servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti;

 • d) Contracte de cercetare;

 • e) Bugetul de stat

 • f) Bugetul local

 • g) Alte surse, conform legii.

Intregul personal al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani trebuie sa actioneze cu fermitate pentru gospodarirea judicioasa a mijloacelor materiale si banesti, sa lupte impotriva oricaror forme de risipa sau abatere, sa contribuie la intarirea ordinei in manuirea bunului public.

Personalul din Spitalul de Pneumoftiziologie Botosanii trebuie sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala aceasta fiind o indatorire de serviciu, sa cunoasca si sa aplice in practica actele normative specifice fiecarui loc de munca.

Art. 5. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani, denumit în continuare “ ROF “ este întocmit în temeiul următoarelor documente legale:

 • - Legea nr.53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;

 • - Contractul colectiv de munca la nivel de unitate;

 • - Ordinul nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

 • - Ordonanță de urgență nr. 48 /2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării,

 • - Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

 • - Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

 • - Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

 • - Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 • - Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6. (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare cuprinde:

 • a) Structura organizatorică a spitalului,

 • b) Conducerea spitalului;

 • c) Atribuțiile spitalului;

 • d) Finanțarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli;

 • e) Activitatea medicală;

 • f) Activitatea administrativă.

Art. 7. Structura organizatorică a spitalului cuprinde: secții, compartimente medicale, laboratoare, camera de gardă, servicii de diagnostic și tratament, cabinetele din ambulatoriului integrat, farmacie, birouri si compartimente tehnice, economice și administrative, alte structuri, conform organigramei aprobate de Primăria Municipiului Botoșani.

Între secțiile/compartimentele medicale și birourile funcționale există raporturi de cooperare în scopul îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea ocrotirii sănătății.

Art. 8. Personalul Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani este constituit din următoarele categorii:

 • a) Din punct de vedere profesional:

 • Medici specialiști și primari

 • Alt personal cu studii superioare: biolog, chimisti, farmacist.

 • Personal sanitar mediu/ PL/SSD/SS: asistenți medicali cu școală postliceală/PL/ SSD/ SS,statistician medical.

 • Personal auxiliar sanitar: infirmiera, îngrijitoare, spălătoreasă,garderobier.

 • Personal pentru activitățile de întreținere clădiri și instalațiile de apă, lumină și încălzire, deservire posturi fixe , paza și prepararea hranei în blocurile alimentare.

 • Personal TESA -personal din aparat functional (economisti,referenti, contabili, casier, magaziner)

 • Personal tehnic ( lacatus, fochist, electrician, instalator, zidar, sofer)

 • Alt personal muncitor (bucatar, lenjerese, muncitori necalificati). Numarul personalului este stabilit conform normativelor in vigoare.

 • b) Din punct de vedere funcțional:

 • - De conducere;

 • - De execuție.

 • c) După durata de angajare:

 • - Pe durată nedeterminată

 • - Pe durată determinată

Art. 9. Structura organizatorică a spitalului - în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 898 /2010, este:

Sectia Pneumologie I din care:

60 paturi

compartiment TBC

40 paturi

Sectia Pneumologie I din care:

60 paturi

compartiment TBC copii

5 paturi

compartiment TBC adulti

35 paturi

Camera de garda

Total

120 paturi

Farmacie

Laborator analize medicale:

compartiment BK

Laborator radiologie si imagistica medicala

Dispensar TBC:

Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinete in specialitatea:

pneumologie

Laboratoarele deservesc atat paturile, cat si ambulatoriul integrat.

_______In structura spitalului mai funcționează :__________________ Birou Runos_________________________________________

Birou financiar contabilitate

Birou aprovizionare,transport,administrativ,achizitii publice Compartiment informatic_______________________________

Compartiment explorari funcționale______________________

Compartiment PCIN_______________________________

Birou Management al Calitatii Serviciilor Medicale________

Compartiment de statistica si informatica medicala_________

Bloc alimentar___________________________________________

Spalatorie_________________________________________________

Muncitori intretinere Paza

Art. 10. Spitalul are autorizație sanitara de funcționare în vigoare eliberată de forurile abilitate. Autorizația sanitară de funcționare se emite în condițiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice și dă dreptul spitalului să funcționeze.

După obținerea autorizației sanitare de funcționare, spitalul intră, la cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani. Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani de la emiterea autorizatiei de functionare conduce la imposibilitatea incheierii de contracte cu Casa judeteana de asigurari de sanate..

Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea managerului spitalului, prin administratia publica locala.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA SPITALULUI

Art. 11. În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, TITLU VII -Spitalele, conducerea spitalului se realizează prin:

 • 1) Manager - persoană fizică

 • 2) Comitetul director

 • 3) Consiliul de Administrație

 • 4) Consiliile și Comisiile de la nivelul spitalului

 • 5) Șefii de secții, de laboratoare și birouri

Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de serviciu și membrii consiliului de administratie, au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile conform legislatiei in vigoare, în termen de 15 zile de la numirea în funcție.

Aceste declarații se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

Persoanele din conducerea spitalului au obligația de a depune și o declarație de avere. Managerul încheie, în condițiile legii, un contract de management cu Primarul Municipiului Botoșani, pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanță stabilitate prin ordin al ministrului sănătății publice.

Managerul este ordonator terțiar de credite și reprezintă spitalul în relațiile cu terții.

 • 3.1. ATRIBUTIILE MANAGERULUI

Atributiile Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.

Art. 12. MANAGERUL (Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, OMS. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public)

Denumire post/funcție: manager

Compartiment: Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani

Cerințele postului:

 • 1. Diplomă de licență în învățământul superior de lungă durată;

 • 2. Diplomă de absolvire a cursului de management spitalicesc;

 • 3. Minim 2 ani vechime în specialitate;

 • 4. Concurs/examen pentru ocuparea funcție;

 • 5. Numire în funcție prin Hotarare a Primarului Municipiului Botoșani.

Limitele salariale: Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Relații:

 • I. Ierarhice:

 • - este șeful ierarhic al întregului personal angajat;

 • - este membru al comitetului director;

 • - participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot;

 • II. De colaborare:

 • - cu membrii comitetului director;

 • - cu membrii consiliului de administratie;

Program de lucru: luni- vineri: 7.00 - 15.00.

Atribuții, competențe, responsabilități:

Managerului îi revin obligații din domeniul strategiei serviciilor medicale, al managementului economico-financiar, al managementului performanței/calității serviciilor, al managementului resurselor umane și al managementului administrativ.

Atributiile managerului sunt stabilite conform Ordinului 1374/2016 pentru stabilirea atributiilor managerului interimar al spitalului public cu modificarile si completarile ulteriore, prin contractul de management (Ordin 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performantă a activitatii managerului spitalului public cu modificarile si completarile ulterioare):

 • 1. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

 • 2. stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii si de servicii;

 • 3. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;

 • 4. repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca;

 • 5. aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 • 6. organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director, cu acordul prealabil al consiliului de administratie;

 • 7. incheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat in conditiile legii, pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;

 • 8. cu avizul consiliului de administratie, prelungeste, la incetarea mandatului, contractele de administrare incheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 9. la propunerea consiliului de administratie, revoca membrul/membrii comitetului director in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in contractul de administrare sau in cazul in care organele de control constata incalcari ale legislatiei in vigoare savarsite de acesta/acestia;

 • 10. stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă functii de conducere specifice comitetului director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situatia in care desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in conditiile legii;

 • 11. incheie contractele de administrare cu sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat in conditiile legii, cu o durată de 4 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati, in termen de maximum 30 de zile de la promovarea concursului sau examenului;

 • 12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, in conditiile legii, in cazul in care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilita in conditiile mentionate;

 • 13. cu acordul consiliului de administratie, deleaga unei alte persoane funcția de șef de sectie, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pană la 6 luni, in cazul in care la concursul organizat, in conditiile legii, pentru ocuparea acestor functii nu se prezinta niciun candidat in termenul legal;

 • 14. repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de sefi de sectie, de laborator si de serviciu medical ocupate in conditiile prevazute la pct. 13;

 • 15. revoca sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical in cazul neindeplinirii obligatiilor prevaute in contractul de administrare, cu acordul consiliului de administratie;

 • 16. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 • 17. infiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., al caror mod de organizare si funcționare este prevazut in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;

 • 18. realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluarii performantelor profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;

 • 19. aproba planul de formare si perfectionare a personalului si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educatie medicala continuă (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, in conditiile legii;

 • 20. negociaza contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu exceptia spitalelor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, carora li se aplica reglementarile specifice in domeniu;

 • 21. raspunde de incheierea asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reinnoirea acesteia ori de cate ori situtția o impune;

 • 22. propune, ca urmare a analizei in cadrul comitetului director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii;

 • 23. in situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului;

 • 25. raspunde de organizarea si desfășurarea activitatii de audit public intern, conform legii;

 • 26. elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobarii consiliului de administratie al spitalului;

 • 27. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 28. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 29. aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

 • 30. elaboreaza si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita; in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;

 • 31. indruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;

 • 32. desemneaza, prin act administrativ, coordonatorii programelor sau subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului;

 • 33. raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor sau subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii;

 • 34. raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;

 • 35. raspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

 • 36. urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;

 • 37. negociaza si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;

 • 38. raspunde, impreuna cu comitetul director, in conditiile legii, de asigurarea conditiilor de investigatii medicale si de calitatea actului medical, de respectarea conditiilor de tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 39. negociaza si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

 • 40. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate private;

 • 41. incheie contracte cu directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora;

 • 42. incheie contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in serviciile de medicina legală din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete;

 • 43. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile necesare atunci cand se constata incalcarea acestora;

 • 44. raspunde de asigurarea acordarii primului ajutor si asistentei medicale de urgența oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de asigurarea, dupa caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, dupa stabilizarea functiilor vitale ale acesteia;

 • 45. raspunde de organizarea activitătii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de catre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii ordonatorului de credite ierarhic superior, dupa avizarea acestuia de catre consiliul de administratie, in conditiile legii;

 • 46. raspunde de asigurarea realizarii veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;

 • 47. raspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe sectiile, compartimentele, laboratoarele si serviciile medicale din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in conditiile legii;

 • 48. raspunde de monitorizarea lunara de catre sefii sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale din structura spitalului a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii, laboratoare si servicii medicale, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 49. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli catre Ministerul Sanatatii si, respectiv, catre ministerul sau instituția cu retea sanitara proprie, in functie de subordonare;

 • 50. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli catre consiliul local si/sau judetean, dupa caz, pentru spitalele aflate in subordinea autoritătilor administratiei publice locale;

 • 51. aproba si raspunde de realizarea programului anual de achizitii publice;

 • 52. aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 53. raspunde, impreuna cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul sectiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;

 • 54. identifica, impreună cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru cresterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 55. indeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • 56. avizeaza regulamentul de organizare si functionare in vederea aprobarii potrivit prevederilor legale aplicabile si raspunde de respectarea prevederilor acestuia;

 • 57. reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

 • 58. incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 59. raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 60. incheie contracte de colaborare cu institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;

 • 61. incheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetarii, pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;

 • 62. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 63. raspunde de obtinerea si mentinerea valabilitatii autorizatiei de functionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 64. pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, informatii privind activitatea spitalului;

 • 65. transmite directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, directiei medicale sau structurii similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, informari cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum și la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 66. raspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic;

 • 67. raspunde de inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 68. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;

 • 69. raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 70. propune spre aprobare directiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, un inlocuitor pentru perioadele de absenta motivata din spital, in conditiile legii;

 • 71. informeaza Ministerul Sanatatii sau, după caz, ministerele sau institutiile cu retea sanitara proprie cu privire la starea de incapacitate temporara de munca, în termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;

 • 72. raspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

 • 73. respecta masurile dispuse de catre conducătorul ministerelor si institutiilor cu rețea sanitara proprie sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti ori presedintele consiliului judetean, dupa caz, in situatia in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;

 • 74. raspunde de depunerea solicitarii pentru obtinerea acreditarii spitalului, in conditiile legii;

 • 75. raspunde de solicitarea reacreditarii, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii;

 • 76. elaboreaza, împreuna cu comitetul director, planul de actiune pentru situatii speciale, coordoneaza si raspunde de asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare;

 • 77. raspunde de respectarea si aplicarea corecta de catre spital a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea acestuia;

 • 78. asigura si raspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

 • 79. avizeaza numirea, in conditiile legii, a sefilor de sectie, sefilor de laborator si a sefilor de serviciu medical din cadrul sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobarii Ministerului Sanatatii sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale;

 • 80. raspunde civil, contraventional, material sau penal, dupa caz, pentru nerespectarea prevederilor legale si pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.

Managerul încheie un contract de management cu Consiliul Local Botosani, conform prevederilor legale, și are în principal următoarele atribuții:

 • A) Obligațiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale conform Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public sunt următoarele:

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • 2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în cazul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 • 6. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

 • 7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați prin prezentul contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 • 9. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific;

 • 13. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 15. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 • 17. poate încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 • 18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

 • 22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

 • B) Obligațiile managerului în domeniul managementului economico-financiar conform Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public sunt următoarele:

 • 1. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, precum și de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii;

 • 6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • 8. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu

 • C) In domeniul managementului performanței/calității serviciilor:

 • - întreprinde    măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanta ai

managementului spitalului public, prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1384/2010;

 • - Nominalizează coordonatorii și răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor și

subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătății;

 • - Răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • - Urmărește implementarea protocoalelor de practica medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • - Urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital,

coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

 • - Negociază și încheie în numele și pe seama spitalului protocoale de colaborare și/sau contracte cu

alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • - Răspunde, împreună cu consiliul medical,  de  asigurarea condițiilor adecvate de cazare,  de

imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale, de igiena, alimentație și prevenirea infecțiilor nosocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății;

 • - Răspunde de monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • - Analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului științific și consiliului etic;

 • - Urmărește modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului și dispune măsuri atunci când se constata încălcarea acestora.

 • D) Obligațiile managerului în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice conform Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public sunt următoarele:

 • 1. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;

 • 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 • 5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • 6. numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • 10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

 • 11. numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate;

 • 13. deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13;

 • 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • 16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

 • 17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

 • 18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;

 • 20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune;

 • 21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii;

 • 23. în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

 • 25. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii;

 • 26. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

 • E) Obligațiile managerului în domeniul managementului administrativ conform Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public sunt următoarele:

 • 1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, direcția medicală sau structura similară acesteia din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie ori Ministerul Sănătății, după caz;

 • 2 reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • 6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8. răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 16. propune spre aprobare Ministerului Sănătății, direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;

 • 17. informează Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

 • 18. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București ori președintele consiliului județean, după caz, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public;

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

 • 22. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • 23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 24. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 25. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale;

 • 26. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării Ministerului Sănătății.

 • F) Conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare atribuțiile managerului sunt:

 • a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

 • b) participă la definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual al unității pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) răspunde de asigurarea bugetară și achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • d) răspunde de înființarea și funcționarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • e) răspunde de organizarea activității de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și în alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice din spital;

 • g) răspunde de afișarea pe site-ul propriu al unității a informațiilor statistice (rata trimestrială și anuală de incidență, rata de prevalență, incidența trimestrială și anuală defalcată pe tipuri de infecții și pe secții) privind infecțiile asociate asistenței medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienței curățeniei și dezinfecției, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;

 • h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înființate pe fiecare secție/compartiment și de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;

 • i) răspunde de aplicarea sancțiunilor administrative propuse de șeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • j) controlează și răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, în directa subordine și coordonare;

 • k) analizează și decide soluții de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situații de risc sau focar de infecție asociate asistenței medicale;

 • l) verifică și aprobă evidența informațiilor transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activității de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, și măsurile de limitare a focarului de infecție asociată asistenței medicale din unitate;

 • m) solicită, la propunerea șefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale/medicului responsabil sau din proprie inițiativă, expertize și investigații externe, consiliere profesională de specialitate și intervenție în focare;

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii și prestații de specialitate;

o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale, inclusiv în cazul acționării în instanță a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilității individuale.

 • G) Atributiile managerului referitoare la gestionarea deseurilor medicale

Conform Ordinului 1226/2012 in domeniul managementului deseurilor din activitatea medicala are umatoarele atributii:

 • a) inițiază, implementează și conduce sistemul de gestionare a deșeurilor medicale;

 • b) asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului de gestionare a deșeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la art. 45 alin. (5);

 • c) desemnează o persoană, din rândul angajaților proprii, respectiv coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum și de legislația specifică referitoare la managementul deșeurilor medicale în ceea ce privește obligațiile deținătorilor/producătorilor de deșeuri;

 • d) controlează și răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează și elimină deșeurile rezultate din activitățile medicale;

 • e) controlează și răspunde de colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale;

 • f) poate delega atribuțiile menționate la lit. d) și e) către coordonatorul activității, de protecție a sănătății în relație cu mediul;

 • g) aprobă planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale pe baza regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale periculoase din unitatea sanitară respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin;

 • h) aprobă planul de formare profesională continuă a angajaților din unitatea sanitară cu privire la gestionarea deșeurilor medicale

 • H) Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:

 • - Sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea depusa;

 • - Sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca urmărește implimentarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001/2008 si realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al Compartimentului MC;

 • - Analizeaza rapoartele prezentate de Compartimentul MC si Comisia de control managerial intern si decide masurile necesare pentru inlaturarea neconformitatilor constatate;

G) Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese conform Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public sunt următoarele:

 • 1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie;

 • 2. actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4. depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.

Art. 13. Managerul desemneaza:

 • - Persoana imputemicita cu acordarea vizei de control preventiv propriu, in conformitate cu OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale , coroborat cu Legea 500/2002 privind finantele publice, Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

 • - Persoanele imputemicite pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, in conformitate cu 00 nr. 119/1999, Legea 500/2002 privind finantele publice, OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

 • - Persoana rasponsabila de efectuarea licitatiilor in sistem electronic;

 • - Persoanele cu drept de semnatura pentru plata cheltuielilor, in limita fondurilor disponibile, in conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice.

Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 • a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică;

 • b) desfășurarea de activități didactice sau de cercetare științifică finanțate de către furnizori de bunuri și servicii ai spitalului respectiv;

 • c) exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv a celor neremunerate;

 • d) exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;

 • e) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil;

 • f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic;

 • g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Constituie conflict de interese:

 • a) deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;

 • b) deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager;

 • c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care managerul sau soțul/soția, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager.

Răspunderea contractuală

 • (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de management părțile răspund în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • (2) Forța majoră apără părțile de răspundere.

Managerul răspunde civil, contravențional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.

Contractul de management se suspendă în următoarele situații:

 • a) concediu de maternitate;

 • b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună;

 • c) managerul este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică;

 • d) managerul este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Suspendarea contractului de management nu împiedică încetarea acestuia în situațiile prevăzute la art. 184 alin. (1) lit. i), s) și ș) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe perioada suspendării contractului de management ministrul sănătății, conducătorul ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau primarul unității administrativ- teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean ori rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, numesc un manager interimar, respectiv membrul comitetului director interimar.

 • 3.2. ATRIBUTIILE COMITETULUI DIRECTOR

Art. 14. Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, în cadrul spitalului functioneaza Comitetul Director in urmatoarea componenta:

 • Manager

 • Director medical

 • Director financiar - contabil

Conform OMS 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuții:

 • 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

 • 12. la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, precum și Ministerului Sănătății Publice, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie, la solicitarea acestora;

 • 15. negociază, prin manager, directorul medical și directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

 • 19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare atribuțiile Comitetului director sunt

 • a) organizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează regulamentul de funcționare al acestuia;

 • b) se asigură de organizarea și funcționarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;

 • c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • d) asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;

 • f) verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;

 • h) se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • i) deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale;

 • j) asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile asociate asistenței medicale în registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • k) asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți.

Reprezentanții organizațiilor sindicale participă la ședințele consiliului de administrație și ale comitetului director al unităților sanitare, ca invitat permanent, fara drept de vot.

 • 3.3. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI MEDICAL

Art. 15. Director Medical (ORD. M.S. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare)

Denumire post/funcție: director medical

Compartiment: Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani

Cerințele postului:

 • - Diplomă de licență/echivalentă în învățământul superior de lungă durată, profil medicină;

 • - Confirmare ca medic specialist/primar;

 • - 2 ani vechime ca medic specialist/ atestat în managementul serviciilor de sănătate/ diplomă de absolvire

 • a cursului de management spitalicesc;

 • - Concurs/examen pentru ocuparea funcției;

 • - Numire în funcție prin decizie a managerului unității.

Limitele salariale: Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Relații:

 • I. Ierarhice:

 • - este șeful ierarhic al întregului personal medical și medical auxiliar;

 • - este membru al comitetului director;

 • - este președinte al consiliului medical.

 • - este subordonat managerului unității;

 • II. De colaborare:

 • - cu membrii comitetului director;

 • - cu membrii consiliului medical;

 • - cu șefii de secții/laboratoare/compartimente/servicii.

Program de lucru: luni- vineri: 7.00-15.00.

Atribuții, competențe, responsabilități:

 • 1. Conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare atribuțiile directorului medical:

 • a) se asigură și răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

 • b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condițiile legale de a avea director de îngrijiri, funcția acestuia este preluată de directorul medical, care va avea și responsabilitățile acestuia;

 • c) răspunde de raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale și implementarea măsurilor de limitare a acestora;

 • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;

 • e) implementează activitatea de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) controlează respectarea procedurilor și protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale de la nivelul secțiilor și serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii șefi de secție;

 • h) organizează și controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);

 • i) controlează și răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secții/compartimente și aplicarea corectă a măsurilor.

Conform OMS 921 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public Directorul medical are următoarele atribuții specifice:

 • 1. în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

 • 3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 • 4. răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

 • 5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 • 6. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții și laboratoare;

 • 7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 8. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 10. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

 • 11. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • 12. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • 3.4.ATRIBUTIILE DIRECTORULUI FINANCIAR - CONTABIL

Art. 16. Director Financiar - Contabil (OMS nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice ORD.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public)

Denumire post/funcție: director financiar contabil

Compartiment: Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani

Cerintele le postului:

 • - Diplomă de licență/echivalentă în învățământul superior de lungă durată, profil economic;

 • - Minim 2 ani vechime în specialitate;

 • - Concurs/examen pentru ocuparea funcției;

 • - Numire în funcție prin decizie a managerului unității.

Limitele salariale: Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice

Relatii:

 • I. Ierarhice:

 • - este șeful ierarhic al personalului din compartimentul financiar - contabil;

 • - este membru al comitetului director;

 • - este subordonat magerului unității;

 • II. De colaborare:

 • - cu membrii comitetului director;

 • - cu șefii de secții/laboratoare/servicii/compartimente;

Program de lucru:

Luni- vineri: 7 - 15.

Atribuții,competențe,responsabilitati:

Directorul are următoarele obligații:

 • 1. obligația de a îndeplini atribuțiile ce-i revin conform prezentului contract de administrare;

 • 2. obligația de a respecta disciplina muncii;

 • 3. obligația de fidelitate față de managerul spitalului în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • 4. obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în serviciu;

 • 5. obligația de a respecta secretul de serviciu.

Atribuțiile generale ale directorului financiar-contabil conform Ordinului nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice sunt:

 • 1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului medical;

 • 2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului intern și organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității serviciilor medicale și de îngrijire, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului;

 • 7. urmărește, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, activității de îngrijire, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale și de îngrijiri ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. participă la elaborarea planului de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă managerului spitalului;

 • 15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile legii;

 • 16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la ședințele comitetului director;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea și schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. participă la negocierea și stabilirea indicatorilor specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului/serviciului;

 • 19. participă, anual, la programe de perfecționare profesională organizate de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar;

 • 20. răspunde în fața managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.

 • 22. îndeplinește atribuțiile ce-i revin potrivit legii ( Lg. 500/2002 privind finanțele publice, Ordin nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ) în materia angajării, lichidării și ordonanțării plăților;

 • 23. raspunde  de  implimentarea procedurilor privind Controlul  managerial intern  conform OMFP

600/2018 privind Codului controlului intern/managerial ;

După numirea în funcție membrii comitetului director vor încheia cu managerul spitalului, persoană fizică, un contract de administratie. Drepturile, obligațiile, atribuțiile generale și cele specifice ale membrilor comitetului director sunt cuprinse în contractele de administratie semnate de aceștia cu managerul spitalului, conform Ordinului nr. 1628 din 24.09.2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice.

 • 3.5. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 17. Consiliul de Administratie din cadrul spitalului este format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie si de organizare si functionare a spitalului si de a face recomandari managerului spitalului in urma dezbaterilor.

 • (A) Membrii consiliului de administrație pentru spitalul nostru, din rețeaua autorităților administrației publice județene sunt:

 • a) 2 reprezentanti al Direcției de Sănătate Publică Botosani;

 • b) 2 reprezentanți numiți de Consiliul Local Botosani din care unul sa fie economist;

 • c) 1 reprezentant numit de Primarul Municipiului Botosani;

 • e) 1 reprezentant al filialei Botosani a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;

 • f) 1 reprezentant al filialei Botoșani a Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute .

 • B) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

 • (C) Consiliul de Administrație funcționează cu rolul de a dezbate a principale probleme de strategie, organizare și funcționare a spitalului și de a elabora recomandările care se impun în urma dezbaterilor, managerului unității.

 • (D) Consiliul de administratie se întrunește, lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

 • (E) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

 • 1. Avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului si situatiile financiare trimestriale si anuale;

 • 2. Organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului;

 • 3. Aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

 • 4. Avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

 • 5. Analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

 • 6. Propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183A3 alin.(1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Membrii consiliului de administratie al spitalului public pot beneficia de o indemnizatie lunara de maximum 1% din salariul managerului.

Dispozitiile art. 180 alin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.

 • 3.6. ATRIBUTIILE CONSILIULUI ETIC

Art. 18. Consiliul etic este stabilit prin decizie a managerului spitalului in conf. cu prevederile OMS.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul unitatilor sanitare publice cu paturi, altele decat cele cu statut de spital clinic, universitar si institut, consiliul de etica este alcatuit din 7 membri, cu urmatoarea reprezentare:

 • - 3 reprezentatnti alesi ai corpului medical al spitalului;

 • - 2 reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital;

 • - 1 consilier juridic sau un reprezentant al aparatului functional al spitalului cu studii superioare,

desemnat de catre managerul unittaii sanitare;

 • - 1 reprezentant ale al asociatiilor de pacienti.

Secretarul consiliului de etica este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot in cadrul sedintelor consiliului de etica.

Membrii consiliului de etica beneficiaza cu prioritate de instruire in domeniul eticii si integritatii.

Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgență, la convocarea managerului, a președintelui Consiliului sau a cel puțin 4 dintre membrii acestuia.Sedințele sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenți.

Cvorumul ședințelor se asigură prin prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv președintele de ședință. Prezența membrilor la ședințele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puțin o zi înainte de ședință. În cazul absenței unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezența membrului supleant respectiv. La fiecare ședință a Consiliului etic se întocmește un proces-verbal care reflectă activitatea desfășurată și deciziile luate.

Calitatea de membru în Consiliul etic este incompatibilă cu următoarele calități:

 • a) din structura spitalului respectiv: manager al spitalului, director medical, director de îngrijiri, asistent-șef al spitalului, precum și angajați ai spitalului rude până la gradul 3 cu aceștia;

 • b) din afara spitalului respectiv: angajați și/sau colaboratori ai companiilor producătoare sau distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente și dispozitive medicale, angajați sau colaboratori ai furnizorilor de servicii sau produse cu care spitalul se află în relație contractuală.

Consiliul etic este alcătuit din membri permanenți. Pentru fiecare membru permanent și pentru secretar există câte un membru supleant.

Managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot. Votul este secret. La procedura de vot și numărarea voturilor pot participa ca observatori reprezentanții asociațiilor de pacienți înscriși în registrul electronic din județul respectiv. Asociațiile vor fi notificate de către manager în acest sens cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de organizarea procedurii de vot.

Fiecare secție/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul personalului medical, prin intermediul medicului-șef, precum și o candidatură din rândul personalului sanitar, prin intermediul asistentului-șef. Alte categorii de personal cu studii superioare care acordă servicii de consiliere și de recuperare pacienților vor fi asimilați personalului medical.

Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura spitalului, în atenția managerului.

Selecția și votul membrilor Consiliului etic provenind din cadrul personalului medico-sanitar al spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională. Astfel, atât personalul medical, cât și personalul sanitar își desemnează reprezentanți proprii. În acest scop se utilizează formularele din anexa nr. 1 la Ordinul 1502/2016.                        ’

In urma derulării procedurii de vot, candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi sunt desemnați membri permanenți. Candidații situați pe pozițiile imediat următoare dobândesc calitatea de membri supleanți.

În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă candidații care au obținut numărul egal de voturi, cu respectarea aceleiași proceduri de vot.

Secretarul Consiliului etic, precum și supleantul acestuia sunt desemnați prin decizia mana Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului eticgerului spitalului, înainte de ședința de constituire a Consiliului etic.

În cazul în care un membru este urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din componența Consiliului etic.

În cazul în care reprezentantul ales al asociațiilor de pacienți absentează la mai mult de 4 ședințe consecutive, fără a motiva în prealabil absența, acesta este exclus din Consiliul etic.

În termen de 14 zile de la retragerea sau excluderea unui membru, managerul are obligația de a demara procedurile pentru completarea componenței Consiliului etic.

Art. 22 Atribuțiile consiliului etic sunt următoarele conform OMS.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice :

 • a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;

 • b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;

 • c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;

 • d) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

 • (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient - cadru medico- sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;

 • (ii) încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

 • (iii) abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

 • (iv) nerespectarea demnității umane;

 • e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

 • f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;

 • g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;

 • h) asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

 • i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

 • j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

 • k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;

 • l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

 • m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

 • n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.

Atribuțiile președintelui Consiliului etic conform OMS.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice sunt următoarele:

 • a) convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului;

 • b) prezidează ședințele Consiliului etic, cu drept de vot;

 • c) avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic și rapoartele periodice;

 • d) informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenței acestuia.

Atribuțiile secretarului Consiliului etic conform OMS.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice sunt următoarele:

 • a) deține elementele de identificare - antetul și ștampila Consiliului etic - în vederea avizării și transmiterii documentelor;

 • b) asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, hotărârilor și avizelor de etică;

 • c) introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătății, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor Consiliul etic și a managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la acestea;

 • d) realizează, gestionează și actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile Consiliului etic și soluționarea acestora de către manager;

 • e) informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului etic;

 • f) convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședințelor;

 • g) asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • h) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului etic;

 • i) asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic și a managerului spitalului cu privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât și prezentarea rezultatelor în cadrul unei ședințe;

 • j) asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informațiilor privind activitatea Consiliului etic (lista sesizărilor, a avizelor și hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al pacientului);

 • k) formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității Consiliului sau spitalului și le supune aprobării Consiliului etic;

 • l) întocmește raportul semestrial al activității desfășurate, în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat, și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului;

 • m) întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului următor celui raportat, și îl supune avizării președintelui și aprobării managerului;

 • n) pune la dispoziția angajaților Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la nivelul spitalului.

Consiliul de etica este responsabil de actualizarea Codului de etica/deontologie/conduita.

Codul de etica/deontologie/conduita al personalului contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani reglementează normele de conduita profesionala a personalului contractual si prezinta principiile care trebuie sa fie respectate in relatia cu: pacientii, colegii precum si colaboratorii/partenerii pentru asigurarea unui act medical de calitate, intr-un mediu sigur si confortabil.

Prevederile prezentului cod se aplica si persoanelor care lucreaza in spital avand calitatea de: colaboratori, practicanti sau voluntari.

Se are in vedere prestarea un act medical de calitate, bazat pe competență, transparență, eficiență și eficacitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, adaptate nevoilor, în vederea păstrării autonomiei și independenței principalilor beneficiari (pacienții si familiile acestora), având drept finalitate asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:

 • prioritatea interesului public

 • asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice profesionalismul

 • impartialitatea si nediscriminarea

 • integritatea morala

 • libertatea gandirii si a exprimarii

 • cinstea si corectitudinea.

Normele generale de conduita au in vedere:

 • confidentialitatea

 • respectarea constitutiei si a legislatiei in vigoare

 • consultarea pe probleme de etica

 • loialitatea fata de institutie

 • libertatea opiniilor

 • cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

 • interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor

 • obiective in evaluare

 • folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

 • activitatea politica

 • folosirea imaginii proprii

 • conduita in cadrul relatiilor internationale

 • participarea la procesul de luare a deciziilor

 • utilizarea resurselor publice.

Atunci cand apar probleme de etica in relatia intre angajati sau in relatia angajatilor cu pacienti, colaboratori sau public, personalul implicat poate solicita implicarea Consiliului de etica din cadrul institutiei pentru a contribui la soluționarea preocupărilor lor etice. Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

Sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre:

 • 1. pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia;

 • 2. personalul angajat al spitalului;

 • 3. oricare alta persoana interesata.

Sesizarile sunt adresate managerului spitalului si se depun la registratura sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a spitalului. Fiecare sesizare primeste un numar de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza. Numar de inregistrare primeste si sesizarea electronica. Managerul este direct răspunzător de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce ii sunt adresate, precum și de legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal de 30 zile.

Analiza sesizarilor si emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, după caz, se face în cadrul sedintei Consiliului de etica, tinandu-se cont de termenul legal , urmand urmatoarele etape:

 • managerul spitalului inainteaza presedintelui toate sesizarile ce revin in atributiile consiliului de etica si orice alte documente emise in legatura cu acestea, in termen de 3-5 zile de la inregistrare;

 • secretarul consiliului de etica pregătește documentația, asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor partilor implicate;

 • secretarul asigura organizarea sedintei si convocarea membrilor consiliului de etica in termen de 10 zile de la comunicare;

 • presedintele prezinta membrilor consiliului de etica continutul sesizarilor primite;

 • membrii consiliului de etica analizeaza continutul acestora si propun modalitati de solutionare a sesizarilor folosind informatii de natura legislativa, morala sau deontologica prevazute in Codul de etica/deontologie/ conduita de la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, anexele 1-6 la prezenta procedura;

 • în urma analizei, consiliul de etica, prin vot secret, adopta hotarari sau emite avize de etica, dupa caz. Membrii consiliului de etica aproba includerea avizului si / sau hotararii in Anuarul etic;

 • secretarul consiliului de etica redacteaza procesul-verbal al sedintei, care este semnat de catre toti membrii prezenti si asigura comunicarea hotararii sau avizului etic catre managerul spitalului, sub semnatura presedintelui consiliului de etica, imediat dupa adoptare;

 • managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

 • managerul spitalului dispune masuri, in conformitate cu atributiile ce ii revin;

 • managerul spitalului asigură comunicarea acțiunilor luate ca urmare a hotărârii sau avizului etic, către Consiliul etic și petent, în termen de maximum 14 zile de la primirea comunicării.

Cod de etica si conduita profesionala pentru personalul contractual

Prezentul Cod de Conduită Etică definește idealurile, valorile, principiile și normele morale pe care angajații și colaboratorii Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani consimt să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul unitatii.

Implementarea Codului de Conduită Etică este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta reputația Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.Codul de Conduită Etică prezintă valorile fundamentale pe care trebuie să ni le însușim și să le respectăm.

Este necesar să ne asigurăm că activitățile zilnice desfășurate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, cât și convingerile noastre concordă cu valorile unitatii, cu obiectivele acesteia. Acest cod nu conține răspunsuri la toate problemele care ne preocupă în domeniu sau care pot apărea. Vom rezolva dilemele etice prin aplicarea principiilor trasate de prezentul cod și prin judecarea corectă și obiectivă a situațiilor de fapt.

Existența unui Cod de Conduită Etică protejează Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani și salariații onești de comportamente necinstite sau oportuniste, întrucât persoanele care nu aderă la valorile unitatii și încalcă prevederile Codului de Conduită Etică, nu fac cinste acesteia.

Codul de etica si conduita al personalului contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani reglementează normele de conduita morala si profesionala a personalului contractual si prezinta 27 din 237

principiile care trebuie sa fie respectate in relatia cu: pacientii, colegii precum si colaboratorii/partenerii pentru asigurarea unui act medical de calitate, intr-un mediu sigur si confortabil.

Normele de conduita morala si profesionala prevazute de prezentul cod de conduita etica si profesionala sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

Prevederile prezentului cod de conduita etica si profesionala se aplica si persoanelor care nu lucreaza in spital avand calitatea de: colaboratori, practicanti sau voluntari.

Se are in vedere prestarea unui act medical de calitate, bazat pe competență, transparență, eficiență și eficacitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, adaptate nevoilor, în vederea păstrării autonomiei și independenței principalilor beneficiari (pacienții si familiile acestora), având drept finalitate asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

Obiectivele prezentului cod urmăresc sa asigure creșterea calitatii serviciului medical, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:

 • reglementarea normelor de conduita morala si profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului spitalului si al personalului contractual;

 • informarea publicului cu privire la conduita morala si profesionala la care este indreptatit sa se astepte din partea personalulul contractual in exercitarea functiei;

 • crearea unui climat de respect reciproc si incredere intre cetateni si personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.

Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților spitalului, indiferent de funcția ocupată de către aceștia. Fiecare angajat trebuie să cunoască și să acționeze în conformitate cu prevederile acestui cod. Comitetul Director impreuna cu toti sefii de sectii/ compartimente /birouri sunt modelul de comportament etic care vor inspira angajații la aderarea și respectarea valorilor și a Codului de Conduită Etică.Acestia promovează climatul organizațional în care valorile, politicile și standardele de etică ale unitatii sunt cunoscute și respectate.În cadrul spitalului canalele de comunicare sunt deschise, atât dinspre management către angajați, cât și dinspre angajați către management, comunicarea fiind bazată pe încredere și respect reciproc între angajații de la toate nivelurile ierarhice.

La elaborarea prezentului cod au stat la baza ca temei legal următoarea legislație in vigoare:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata;

 • Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiei de biochimist, și chimist;

 • OUG nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a

profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobata si modificata prin Legea nr.53/2014;

 • Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România

 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

 • Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile ulterioare;

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

 • Agenției Naționale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;

 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • Ordin 1502/2016 privind componenta Consiliului de etica

In înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 • personal contractual / angajat contractual - persoana numita intr-o functie in cadrul Spitalului, in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare;

 • funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite, în temeiul legii, în fișa postului;

 • interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către spital, a drepturilor,libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;

 • interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către personalul contractual prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;

 • conflict de interese - aceea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute;

 • informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitatea unității sanitare, indiferent de suportul ei;

 • informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată sau indentificabilă;

 • vulnerabilitatea etica-orice slabiciune in modul de functionare al unui spital, care poate determina sau favoriza aparitia unui incident de etica;

 • riscul de aparitie a unui incident etic -probabilitatea de aparitie a unei amenintari ce vizează respectarea principiilor deontologice si morale la nivelul unitatii sanitare;

 • incidentul de etica- situatia de potentiala nerespectare a principiilor morale si deontologice, identificata in cadrul unui spital;

 • mecanismul de feedback al pacientului - ansamblul de masuri si de proceduri care au drept obiectiv imbunatatirea actului medical prin evaluarea experientei pacientilor, trasparentizarea rezultatelor agregate ale evaluarii, identificarea si diseminarea modelelor de buna practica ;

 • Consiliul de etica - forul de autoritate morala constituit in cadrul spitalelor, in vederea garantarii punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice in cadrul sistemului de sanatate. Consiliul etic promoveaza integritatea la nivelul spitalului si emite avize si hotarari privind etica medicala si organizationala;

 • speta -o sesizarea a unei vulnerabilitati etice sau a unui incident etic in cadrul activitatii unui spital. Speta poate viza si serviciile externalizate din cadrul spitalului;

 • avizul de etica-decizia bazata pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, formulata de membrii Consiliului de etica, referitoare la o speta. Avizul de etica are caracter obligatoriu, in baza deciziei asumate de managerul unitatii sanitare.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani are ca principala misiune furnizarea de servicii medicale diversificate, de cea mai buna calitate, adaptate necesităților pacienților din zona pe care o deservește Spitalul, avand in vedere permanent AMELIORAREA STARII DE SANATATE SI IMBUNATATIREA CALITATII VIETII PACIENȚILOR.

Misiunea spitalului este de a presta un act medical de calitate, bazat pe competență, transparență, eficiență și eficacitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, adaptate nevoilor, în vederea păstrării autonomiei și independenței principalilor beneficiari (pacienții si familiile acestora), având drept finalitate asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

Spitalul urmărește în permanență utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate și reducerea la minim a cheltuielilor de funcționare fără afectarea actului medical.

Toti angajatii Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani sunt ghidati de valorile etice necesare indeplinirii misiunii, astfel:

 • ne pasa de pacientii nostri ca si cum ne-ar pasa de cei dragi si ii tratam in mod similar, cu expertiza, compasiune si respect;

 • incurajam initiativa, inovarea, tenacitatea in abordarea problematicii sanatatii intregii comunitatii din care facem parte si in cadrul careia activam;

 • promovam un mediu care stimuleaza diversitatea, premiaza excelenta si valoarea adaugata, si incurajeaza valorile civice;

 • lucram in cooperare cu colegii nostri si cu comunitatea noastra pentru avansa bunastarea regiunii;

 • demonstram calitati de lider in toate probleme critice ale activitatii noastre, intr-un mod demn de

incredere din partea opiniei publice.

 • responsabilitate, integritate si abilitatea in administrare noastra financiara.

Valorile fundamentale ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani au in vedere ca toți angajații trebuie să își desfășoare activitatea profesională ținând cont de o serie de valori morale și profesionale.

 • a) Valori morale:

 • - scopul nu scuză mijloacele (o intenție bună nu justifică o acțiune neetică);

 • - mijloacele nu scuză scopul (o acțiune bună nu justifică o rea intenție);

 • - nu există acțiuni neutre din punct de vedere moral;

 • - niciodată nu trebuie făcut rău în mod direct;

 • - nu trebuie dorit răul;

 • - trebuie evitat răul;

 • - se poate tolera un “rău mai mic” atunci când alternativa este și mai rea;

 • - trebuie căutat întotdeauna binele “cel mai mare” (care este bun pentru cei mai mulți oameni);

 • - imparțialitatea, deschiderea, raționalitatea trebuie să ne ghideze în orice acțiune.

 • b) Valori profesionale:

 • - Satisfacția pacienților - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate al serviciilor noastre pentru satisfacerea cerințelor pacientilor.

 • - Experiența și competența - ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experiența și valoarea angajaților noștri.

 • - Spiritul de echipă - comunicăm, conlucrăm și reușim împreună. Greșelile făcute trebuie să le percepem ca o șansă pentru a ne perfecționa.

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:

 • Prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei.

 • Asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice - principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica același regim juridic in situatii identice sau similare;

 • Profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

 • Impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;

 • Integritatea morala- principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

 • Libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa- si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

 • Cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu.

Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani actioneaza in următoarele domenii de responsabilitate:

 • față de pacienți: incercăm să facem față necesităților si cerintelor acestora prin apropierea față de pacient, profesionalism și calitate. Noi comunicam într-un mod deschis, informații și experiențe, asigurăm confidențialitate și discreție.

 • față de angajați: pentru atingerea țelurilor mizăm pe capacitatea de muncă și pe competențele tuturor angajaților noștri. Sprijinim dezvoltarea personală a angajaților, oferim toate informațiile solicitate și condiții de muncă adecvate.

 • față de furnizori : in sensul calității și economicității prestațiilor noastre ne bazăm pe experiențele și capacitățile furnizorilor atent selectați.

 • față de colaboratori/ clienti: spitalul derulează relații contractuale oneste și legale, promoveaza si respectă întotdeauna drepturile colaboratorilor, al competitorilor. - Față de comunitate: analiza continua a nevoilor de servicii ale comunitatii deservite si a imbunatatirii continue a calitatii acestora.

Norme generale de conduita profesionala a personalului

 • 1) PROFESIONALISMUL

Personalul și colaboratorii Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani sunt responsabili și răspunzători din punct de vedere profesional pentru modul în care își desfășoară atribuțiile de serviciu și le revine sarcina de a se asigura că respectă principiile de legalitate, eficiență și eficacitate în îndeplinirea lor.

Personalul spitalului trebuie să fie informat și să cunoască legislația din domeniul atribuțiilor pe care le exercită, să se informeze și să solicite informații despre cele mai bune practici în domeniul în care își exercită atribuțiile.

Atunci când managementul instituției ori un terț (persoană fizică sau juridică) solicită servicii care exced atribuțiilor de serviciu și competențelor personalului și colaboratorilor spitalului, aceștia din urmă au obligația de a își face cunoscută limitarea profesională.

Personalul de conducere al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani are obligația de a se asigura că personalul contractual și colaboratorii unitatii au competențele, condițiile și resursele necesare unei bune îndepliniri a sarcinilor de serviciu, că sunt protejați în fața unor abuzuri la nivel instituțional și că respectă prevederile prezentului Cod de etică și conduită profesională, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă și cu principiile managementului responsabil.

Personalul și colaboratorii spitalului sunt datori să respecte atât prevederile prezentului cod de etică și conduită profesională, alături de toate celelalte norme, politici și proceduri, cât și prevederile legale și profesionale aplicabile domeniului în care își exercită atribuțiile de serviciu.

In situațiile în care există diferențe de reglementare, va prevala norma juridică, etică sau profesională cea mai restrictivă.

Personalul spitalului are garantată libertatea de exprimare și dreptul la opinie în formularea unei poziții profesionale, însă exprimarea unui punct de vedere în numele instituției sau despre activitatea acesteia, în scris sau verbal, fără existența unui mandat în acest sens sau în contradicție totală cu politica unitatii pe acel domeniu, nu reprezintă o situație de exercitare a libertății de exprimare. Personalul trebuie să se asigure că atunci când exprimă un punct de vedere al unitatii sau când este invitat în calitate de reprezentat al instituției, exprimă acele puncte de vedere asupra cărora în cadrul instituției s-a decis sau s-a întrunit un acord.

Atunci când se solicită puncte de vedere sau opinii avizate, personalul sau colaboratorii spitalului trebuie să formuleze aceste opinii exclusiv pe baza principiilor profesionale și pe cele ale garantării unui act administrativ obiectiv, fără a fi influențat de convingerile personale sau interesele grupurilor din care face parte.

In timpul deplasărilor interne și/sau externe in interesul serviciului, personalul și colaboratorii au obligația de a avea o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și diplomație aplicabile, intrând în responsabilitatea lor de a cunoaște și de a respecta tradițiile, obiceiurile și legile țării sau comunității gazdă.

In relația cu publicul, cu colegii din unitate sau din cadrul altor organizații sau sfere profesionale, precum și cu superiorii ierarhici, personalul și colaboratorii spitalului trebuie să adopte o atitudine bazată pe respect - o atitudine imparțială, nediscriminatorie, deschisă și diligentă.

Personalul și colaboratorii au datoria legală, morală și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală și în spiritul acestui cod de etică.

In cazul în care intervine o situație de conflict de interese sau incompatibilitate, personalul și colaboratorii spitalului trebuie să sesizeze în scris, în maximum 30 zile lucrătoare de la apariția situației de conflict de interese sau stării de incompatibilitate, superiorii ierarhici.

In astfel de situații, managementul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani are obligația de a se asigura, prin măsuri instituționale, că a fost evitat conflictul de interese sau incompatibilitatea declarate, fără a aduce atingere demnității persoanei și drepturilor profesionale și contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilității sesizate.

Personalului spitalului îi este interzis să solicite și să primească cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, indiferent de natura și contextul acordării lor.

 • 2) CONFIDENȚIALITATEA

Toti pacienții institutiei beneficiază de protejarea intimitatii lor in orice moment si in toate situațiile, cu exceptia situatilor in care respectarea intimitatii ar pune in pericol viata pacientilor.

Informatiile confidentiale pot fi revizuite, comunicate sau discutate doar atunci cand este necesar sa se asigure ingrijirea pacientului. Informatii medicale pot fi divulgate numai atunci cand pacientii autorizeaza acest fapt sau atunci cand dezvaluirea acestor informatii este ceruta de lege.

Unitatea isi asuma responsabilitatea pentru protejarea informatiilor pacientilor, atat personale cat si medicale, si isi recunoaste responsabilitatea legala si etica in acest sens.

Incalcarile politicii de confidentialitate sunt motive pentru luarea masurilor disciplinare, inclusiv concediere.

 • 3) INTEGRITATEA

Angajații și colaboratorii spitalului au obligația morală și profesionala a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale institutiei iau cunoștință.

In baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice care semnalează încălcări ale legii și în spiritul acestui Cod de Etică și Conduită Profesională, se prezumă că avertizarea de integritate se bazează pe buna credință a avertizorului.

Personalul și colaboratorii spitalului au obligația de a se asigura că prin prezența lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă și prin activitatea pe care o desfășoară nu se află intr-o situație de conflict de interese, real sau aparent, cu obligațiile legale, morale și profesionale pe care le au în calitatea lor de membrii sau reprezentanți ai instituției.

 • 4) TRANSPARENȚA

In conformitate cu legislația în vigoare, activitatea spitalului trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, cu societatea civilă și cu mediul de afaceri.

Personalului spitalului potrivit atribuțiilor ce îi revin și conform legislației privind accesul la informații de interes public, este obligat:

 • 1. să asigure informarea activă, corectă și la timp a cetățenilor asupra chestiunilor de interes public;

 • 2. să asigure accesul liber la informațiile de interes public în condițiile legii;

 • 3. să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informațiilor.

 • 5) RESPECTAREA CONSTITUȚIEI SI A LEGILOR:

Angajații contractuali au obligația ca prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respecatarea eticii profesionale.

Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

 • 6) CONSULTAREA PE PROBLEME DE ETICA.

Atunci cand apar probleme de etica in relatia intre angajati sau in relatia angajatilor cu pacienti, colaboratori sau public, personalul implicat poate solicita implicarea Consiliului de etica din cadrul institutiei pentru a contribui la solutionarea preocuparilor lor etice.

Consiliul de etica este constituit si isi desfasoara activitatea conform OMS.1502/2016 sunt următoarele:

Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

 • 7) GESTIONAREA DURERII

Institutia intelege ca durerea este un eveniment fiziologic si psihologic negativ si care este cel mai bine masurat de pacient. Conducerea institutiei recunoaste ca fiind importanta gestionarea durerii in faza de prevenire a ei ori in fazele de debut ale acesteia.

 • 8) UTILIZAREA RESURSELOR PUBLICE

Personalul institutiei este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar. Personalul institutiei are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

 • 9) LIMITAREA PARTICIPARII LA ACHIZITII, CONCESIONARI SAU INCHIRIERI

Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea institutiei, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

b)cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

 • c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

Dispozitiile de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea institutiei. Personalului institutiei ii este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile institutiei, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege. Prevederile de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

 • 10) LOIALITATEA FATA DE INSTITUTIA SANITARA:

Personalul contractual are obligația de a apăracu loialitate prestigiul instituției sanitare în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Angajaților contractuali le este interzis:

 • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției, cu politicile și strategiile acesteia ori dezinformarea privind proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 • să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

 • să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă aceasta dezvăluire este de natură

 • s ă atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor angajați contractuali;

Prevederile prezentului Cod de conduită etică și profesională nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

 • 11) LIBERTATEA OPINIILOR:

In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajații contractuali au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției publice în care își desfășoară activitatea.

In activtatea lor, angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 • 12) CADRUL RELATIILOR IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR FUNCTIEI:

In relațiile dintre personalul contractual din cadrul instituției și persoanele fizice sau juridice, angajații contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

 • întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • dezvăluirea aspectelor vieții private;

 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Personalul contractual are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii, prin:

 • promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

 • eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile

 • politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul și alte aspecte.

 • 13) INTERDICȚIA PRIVIND ACCEPTAREA CADOURILOR, SERVICIILOR SI AVANTAJELOR:

Angajații contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

 • 14) OBIECTIVE IN EVALUARE

Personalul contractual de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Personalul contractual de conducere are obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcțiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme.

 • 15) FOLOSIREA ABUZIVA A ATRIBUTIILOR FUNCTIEI DETINUTE:

Personalul contractual are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, personalul contractul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Angajații contractuali au obligația de a nu impune altor angajați contractuali să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 • 16) ACTIVITATEA PUBLICA

Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul spitalului, in conditiile legii.

Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul spitalului.

In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al spitalului.

 • 17) ACTIVITATEA POLITICA

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

 • 1. Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

 • 2. Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

 • 3. Sa colaboreze, atat in cadrul relațiilor de serviciu cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

 • 4. Sa afiseze in cadrul spitalului insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 • 18) FOLOSIREA IMAGINII PROPRII

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale, in cadrul unitatii.

 • 19) CONDUITA IN CADRUL RELATIILOR IN AFARA UNITATII

Personalul contractual care reprezintă institutia in cadrul unor organizații internaționale, institutii de invatamant, conferințe, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si spitalului pe care il reprezinta.

In relatiile cu reprezentantii altor institutii de profil, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte profesionale si deontologice.

 • 20) PARTICIPAREA LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre spital, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 • 21) UTILIZAREA RESURSELOR PUBLICE

Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand spitalului numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru in logistica autoritatii sau a spitalului pentru realizarea acestora.

 • 22) PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Personalul spitalului este obligat să respecte limitările impuse de lege privind accesul la informații, în scopul protejării informațiilor confidențiale, a protejării vieții private a persoanelor și a securității naționale.

Personalul și colaboratorii spitalului au obligația să păstreze, in condițiile legii, confidențialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le dețin sau la care au acces pe perioada desfășurării activității și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terț, inclusiv după încetarea activității care le conferă acces la aceste informații.

Stocarea si utilizarea datelor cu caracter personal de către personalul și colaboratorii spitalului trebuie facute in conditiile legii și sa fie limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor instituției.

Avizele de etica si hotararile consiliului de etica pot fi incluse in anuarul etic ca un model de solutionare a unei spete, urmand sa fie utilizate la analize ulterioare si comunicate personalului unitatii sanitare in vederea preveniri aparitiei unor situatii similare.

Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica pentru personalul contractual

Sesizarea

Conducerea Spitalului poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

 • incalcarea prevederilor prezentului cod etic de catre angajatii contractuali;

 • constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.

 • angajatii contractuali nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea cu buna-credinta a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.

 • conducerea spitalului va verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

 • sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre:

 • 1. pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia;

 • 2. personalul angajat al spitalului;

 • 3. oricare alta persoana interesata.

Sesizarile sunt adresate managerului spitalului si se depun la registratura sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a spitalului. Fiecare sesizare primeste un numar de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza. Numar de inregistrare primeste si sesizarea electronica.

Soluționarea sesizării

Analiza sesizarilor si emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, după caz, se face în cadrul sedintei Consiliului de etica, urmand urmatoarele etape:

 • managerul spitalului inainteaza presedintelui toate sesizarile ce revin in atributiile consiliului de etica si orice alte documente emise in legatura cu acestea;

 • secretarul consiliului de etica pregătește documentația, asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor partilor implicate;

 • secretarul asigura convocarea membrilor consiliului de etica;

 • presedintele prezinta membrilor consiliului de etica continutul sesizarilor primite;

 • membrii consiliului de etica analizeaza continutul acestora si propun modalitati de solutionare a sesizarilor folosind informatii de natura legislativa, morala sau deontologica;

 • în urma analizei, consiliul de etica, prin vot secret, adopta hotarari sau emite avize de etica, dupa caz. Membrii consiliului de etica aproba includerea avizului si / sau hotararii in Anuarul etic;

 • secretarul consiliului de etica redacteaza procesul-verbal al sedintei, care este semnat de catre toti membrii prezenti;

 • secretarul asigura comunicarea hotararii sau avizului etic catre managerul spitalului, sub semnatura presedintelui consiliului de etica, imediat dupa adoptare;

 • managerul spitalului dispune masuri, in conformitate cu atributiile ce ii revin;

 • managerul spitalului asigura comunicarea rezultatului catre persoana care a formulat sesizarea.

 • Termenul legal de rezolvare este de 30 zile.

Sanctiuni

Incălcarea dispozițiilor prezentului Cod de etica si conduita atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condițiile legii.

Comisia cu atribuții disciplinare are competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod etic și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicata,cu modificările ulterioare.

In cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii,

35 din 237

Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită prefesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Cod de deontologie a medicilor

Principii si obligatii deontologice

 • 1.S copul și rolul profesiei medicale

Intreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane.

 • 2.S copul și rolul profesiei medicale

Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane.

 • 3. Respectul demnității ființei umane

In toate situațiile actul profesional, în oricare formă sau modalitate s-ar desfășura, se va face cu respectarea strictă a demnității umane ca valoare fundamentală a corpului profesional.

 • 4. Primordialitatea interesului și a binelui ființei umane

In toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al științei.

 • 5. Obligativitatea normelor profesionale și a celor de conduită

Medicul trebuie să depună toate diligențele și să se asigure că decizia profesională pe care o ia sau intervenția cu caracter medical respectă normele și obligațiile profesionale și regulile de conduită specifice cazului respectiv.

 • 6. Independența profesională

Medicul este dator să stăruie și să își apere independența profesională, fiind interzisă orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale de rațiuni de rentabilitate economică sau de ordin administrativ.

 • 7. Caracterul relației medic-pacient

Relația medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională și se va clădi pe respectul acestuia față de demnitatea umană, pe înțelegere și compasiune față de suferință.

 • 8. Obligația diligenței de mijloace

Medicul își va dedica întreaga știință și pricepere interesului pacientului său și va depune toată diligența pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de garanții în raport cu condițiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit.

 • 9. Principiul specializării profesionale

Cu excepția unor cazuri de urgență vitală, medicul acționează potrivit specialității, competențelor și practicii pe care le are.

 • 10. Respectul față de confrați

De-a lungul întregii sale activități, medicul își va respecta confrații, ferindu-se și abținându-se să îi denigreze.

 • 11. Acordarea și retragerea consimțământului

 • (1) Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.

 • (2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de persoana vizată.

 • (3) Dispozițiile privind retragerea consimțământului sunt valabile și în ceea ce privește consimțământul exprimat, în condițiile legii, de altă persoană sau instituție decât persoana respectivă.

 • 12. Consimțământul în cazul minorilor

 • (1) Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea unei autorități sau a unei alte persoane ori instanțe desemnate prin lege.

 • (2) Medicul, în funcție de vârsta și gradul de maturitate a minorului și numai strict în interesul acestuia, poate lua în considerare și părerea minorului.

 • 13. Consimțământul persoanelor fără capacitatea de a consimți

Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei boli sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorități sau a unei persoane ori instanțe desemnate prin lege.

 • 14. Informarea prealabilă și adecvată a persoanei

 • (1) Medicul va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în prealabil, persoana respectivă sau cea îndreptățită să își dea acordul cu privire la intervenția medicală a primit informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și a riscurilor previzibile și în general acceptate de societatea medicală.

 • (2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată și raportată persoanei care urmează să își manifeste consimțământul.

 • 15. Lipsa consimțământului în situații de urgență

Atunci când, din cauza unei situații de urgență, nu se poate obține consimțământul adecvat, se va putea proceda imediat la orice intervenție indispensabilă din punct de vedere medical în folosul sănătății persoanei vizate.

 • 16. Consimțământul implicit

In interesul pacientului sunt valabile și vor fi luate în considerare autorizările și dorințele exprimate anterior cu privire la o intervenție medicală de către un pacient care, în momentul noii intervenții, nu este într-o stare care să îi permită să își exprime voința sau dacă prin natura sa actul medical are o succesiune și o repetabilitate specifică.

 • 17. Secretul profesional

Medicul va păstra secretul profesional și va acționa în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punctul de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.

 • 18. Intinderea obligației de păstrare a secretului profesional

 • (1) Obligația medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective.

 • (2) Obligația medicului să păstreze secretul profesional persistă și după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat.

 • 19. Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei

 • (1) Medicul va gestiona informația medicală în baza prevederilor prezentului cod, ale legislației în vigoare sau în baza mandatului pacientului.

 • (2) Obligația medicului de informare nu mai subzistă în cazul în care pacientul decide, sub semnătură, că nu mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

 • 20. Derogări de la regula păstrării secretului profesional

Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punctul de vedere al informațiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.

 • 21. Comportamentul profesional și etic

 • (1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional și etic, fiind în permanență preocupat de creșterea nivelului său profesional și moral, a autorității și prestigiului profesiunii medicale.

 • (2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la preocuparea constantă și permanentă a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor de educație medicală continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee și tehnici medicale asimilate și agreate de comunitatea medicală.

 • 22. Fapte și acte nedeontologice

Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte:

 • a) practicarea eutanasiei și eugeniei;

 • b) cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării serviciilor medicale;

 • c) abandonarea unui pacient care necesită servicii de urgență sau se află în pericol fără asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate medicală sau de un alt medic ori că beneficiază de condiții adecvate situației în care se află și stării sale de sănătate;

 • d) folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate științific sau neacceptate de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient;

 • e) cu excepția urgențelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiții care ar putea compromite actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical;

 • f) emiterea unui document medical de complezență sau pentru obținerea unui folos nelegal sau imoral;

 • g) emiterea unui document medical pentru care nu există competență profesională;

 • h) atragerea clientelei profitând de funcția ocupată sau prin intermediul unor promisiuni oneroase și neconforme cu normele publicității activităților medicale;

 • i) folosirea, invocarea sau lăsarea impresiei deținerii unor titluri profesionale, specialități ori competențe profesionale neconforme cu realitatea;

 • j) încălcarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic;

 • k) respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală, precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific.

 • 23. Atingeri ale independenței profesionale

Constituie o atingere gravă adusă caracterului independent al profesiei medicale următoarele acte:

 • a) cu excepția situațiilor prevăzute de lege și cu anunțarea prealabilă a organelor profesiei, asocierea sau colaborarea, sub orice formă și în orice modalitate, directă ori indirectă, dintre un medic și o persoană care produce sau distribuie medicamente;

 • b) reclama, în orice mod, la medicamente, suplimente alimentare, aparatură medicală sau alte produse de uz medical;

 • c) implicarea, direct sau indirect, în distribuția de medicamente, suplimente alimentare, dispozitive medicale, aparatură medicală sau de alte produse de uz medical;

 • d) încălcarea principiului transparenței în relația cu producătorii și distribuitorii de medicamente și produse medicale;

 • e) primirea unor donații sub formă de cadouri în bani sau în natură ori alte avantaje, a căror valoare le face să își piardă caracterul simbolic și care pot influența actul medical, de la una dintre entitățile prevăzute la lit. a)-c).

 • 24. Principiului transparenței

 • (1) Medicul va solicita și va accepta numai sponsorizarea activităților realizate strict în interes profesional și va încheia contractul numai în măsura în care nu există o condiționare de orice fel cu privire la obținerea de către sponsor a unor foloase nelegale ori de natură a influența decizia sau prescripția medicală.

 • (2) Medicul angajat ori aflat în relații contractuale cu un furnizor de servicii medicale îl va informa pe acesta despre existența unei cereri de sponsorizare și despre numele sponsorului înaintea încheierii contractului de sponsorizare. Dacă angajatorul sau beneficiarul se oferă în scris și în timp util să finanțeze el activitatea în considerentul căreia a fost solicitată sponsorizarea, medicul va renunța la cererea de sponsorizare.

 • (3) Medicul va ține evidența sponsorizărilor și va informa colegiul teritorial în termen de 60 de zile dacă valoarea unei sponsorizări sau valoarea totală a sponsorizărilor depășește cuantumul stabilit prin decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.

 • (4) În toate situațiile în care sunt sponsorizate activități ce urmează să aibă loc în afara României, înaintea executării contractului de sponsorizare, medicul va depune un exemplar și la colegiul teritorial la care este înregistrat.

 • (5) Contractele de sponsorizare vor fi păstrate pe o durată de 1 (un) an de la data executării lor și, la cerere, vor fi puse la dispoziția organelor corpului profesional.

 • (6) Prevederile alin. (3), (4) și (5) se vor aplica și în cazul în care medicul va fi prestator de servicii ori cesionar de drepturi de autor către un producător ori distribuitor de medicamente, produse medicale ori dispozitive medicale.

 • (7) Colegiile teritoriale pot înființa un serviciu de informare a medicilor cu privire la încheierea, executarea și implicațiile juridice ale contractelor de sponsorizare.

 • 25. Caracterul nemediat al relației medic-pacient

Cu excepția unor situații obiectiv excepționale și imposibil de înlăturat, orice decizie medicală se va baza în primul rând pe examinarea personală și nemediată a pacientului de către medicul respectiv.

 • 26. Limitele angajamentului profesional

 • (1) În orice situație, angajamentul profesional al medicului nu poate depăși competența profesională, capacitatea tehnică și de dotare a cabinetului sau a unității sanitare ori baza materială afectată, inclusiv prin convenții sau colaborări ferme cu alte unități sanitare.

 • (2) Dacă medicul nu are suficiente cunoștințe ori experiența necesară pentru a asigura o asistență medicală corespunzătoare, acesta va solicita un consult adecvat situației sau va îndruma bolnavul către un astfel de consult la o altă unitate medicală. Aceleași dispoziții se vor aplica și în cazul în care dotarea tehnică și materială a unității în care are loc consultul sau intervenția medicală nu este adecvată consultului, stabilirii diagnosticului sau intervenției medicale.

 • 27. Diligența de claritate

Medicul care a răspuns unei solicitări cu caracter medical se va asigura că persoana respectivă a înțeles pe deplin prescripția, recomandarea sau orice altă cerință a medicului, precum și cu privire la faptul că pacientul este, după caz, preluat de o altă unitate medicală ori în supravegherea altui specialist în domeniu.

 • 28. Colaborarea cu alți specialiști

 • (1) În situația în care pacientul a fost preluat sau îndrumat către un alt specialist, medicul va colabora cu acesta din urmă, punându-i la dispoziție orice fel de date sau informații cu caracter medical referitoare la persoana în cauză și informându-l cu privire la orice altă chestiune legată de starea de sănătate a acesteia.

 • (2) Recomandările formulate de alți specialiști în scris, inclusiv sub forma scrisorii medicale, nu au caracter obligatoriu pentru medicul curant, acesta având libertate de decizie, conform propriilor competențe profesionale și situației particulare a pacientului

 • 29. Consultul în echipă

În situația în care este necesar, medicul, cu consimțământul pacientului sau, după caz, al persoanei, respectiv al instituției abilitate, va solicita părerea unuia sau mai multor medici, cu care se poate consulta, pentru luarea celor mai adecvate măsuri în interesul pacientului.

 • 30. Luarea deciziei și comunicarea ei

 • (1) În cazul unui consult organizat de către medicul curant în condițiile art. 28, luarea și comunicarea deciziei finale aparțin medicului care l-a organizat.

 • (2) Dacă opinia majorității medicilor participanti la un consult organizat în condițiile art. 28 diferă de a medicului care a organizat consultul, pacientul ori, după caz, instituția sau persoana abilitată va fi informată.

 • 31. Dreptul la o a doua opinie medicală

În toate situațiile medicul va respecta dreptul pacientului de a obține o a doua opinie medicală.

 • 32. Actul medical de la distanță

Investigația ori intervenția medicală la distanță, în oricare dintre formele și modalitățile existente, este permisă numai în situația în care pacientul este asistat nemijlocit de către medicul său, iar scopul investigației și procedurilor la care este supus pacientul este acela de a ajuta medicul să determine diagnosticul, să stabilească tratamentul sau să întreprindă orice altă măsură medicală necesară finalizării actului medical sau intervenției medicale în cazul operaților. Excepție fac situațiile de urgență.

 • 33. Finalizarea obligației asumate

 • (1) Medicul se va asigura că pacientul a înțeles natura și întinderea relației medic-pacient, că are o așteptare corectă cu privire la rezultatele actului medical și la serviciile medicale pe care acesta urmează să le primească.

 • (2) Odată încheiată înțelegerea medic-pacient, medicul este ținut să ducă la îndeplinire toate obligațiile asumate, așa cum rezultă ele din înțelegerea părților, dintr-un document scris dacă există sau din obiceiurile și cutumele profesiei medicale.

 • 34. Refuzul acordării serviciilor medicale

 • (1) Refuzul acordării asistenței medicale poate avea loc strict în condițiile legii sau dacă prin solicitarea formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i știrbi independența profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este conformă cu principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul și rolul social al profesiei medicale.

 • (2) În toate cazurile, medicul îi va explica persoanei respective motivele care au stat la baza refuzului său, se va asigura că prin refuzul acordării serviciilor medicale viața sau sănătatea persoanei în cauză nu este pusă în pericol și, în măsura în care refuzul este bazat pe încălcarea convingerilor sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt coleg sau o altă unitate medicală.

 • 35. Legalitatea și realitatea conținutului documentelor medicale

Medicul va elibera persoanelor îndreptățite numai documentele permise de lege și care atestă realitatea medicală așa cum rezultă aceasta din datele și informațiile pe care medicul le deține în mod legal ori așa cum a rezultat ea în urma exercitării profesiei cu privire la persoana respectivă.

 • 36. Conformitatea documentului medical cu specialitatea medicală

 • (1) Documentele medicale referitoare la starea de sănătate a pacientului, întocmite de medic în urma exercitării personale a profesiei, vor fi în limita specialității și competențelor profesionale ale medicului respectiv.

 • 37. Obligații referitoare la sănătatea publică

 • (1) Medicul are obligația profesională și legală să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă și de profilaxie. În acest scop, ori de câte ori are ocazia și este cazul, el va semnala persoanelor respective responsabilitatea ce le revine acestora față de ele însele, dar și față de comunitate și colectivitate.

 • (2) Medicul are obligația morală de a aduce la cunoștință organelor competente orice situație de care află și care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

 • 38. Semnalarea erorilor profesionale

 • (1) Medicul care ia cunoștință despre fapte care, în opinia lui, ar putea constitui erori profesionale va informa prin scrisoare medicală medicul autor al faptei.

 • (2) Dacă eroarea nu este corectată ori apreciază că nu s-au întreprins toate măsurile adecvate situației, medicul va sesiza în mod cât mai detaliat organismele corpului profesional și, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, nu va face publice datele.

 • 39. Primordialitatea concilierii

În orice situație litigioasă ori divergență profesională, înaintea oricărui demers public este obligatorie procedura de conciliere din cadrul corpului profesional.

 • 40. Obligația de sprijin reciproc și de loialitate

În toate situațiile și împrejurările legate de exercitarea obligațiilor profesionale, medicii își vor acorda sprijin reciproc și vor acționa cu loialitate unul față de celălalt. Obligația de sprijin și loialitate subzistă și față de corpul profesional și organismele sale.

 • 41. Concurența loială

 • (1) În cazul medicilor cu practică independentă, plata prestației medicale poate să fie directă sau indirectă. În cazul plății directe este obligatorie afișarea la sediu a tarifelor aplicate. Tarifele vor fi stabilite de fiecare medic, cu excepția serviciilor medicale furnizate în baza unui contract.

 • (2) Medicul cu practică independentă poate refuza să își ofere serviciile în cazul neachitării taxelor aferente de către solicitant, cu excepția cazurilor care necesită servicii de urgență sau se află în pericol iminent.

 • (3) Este interzisă practicarea concurenței neloiale în exercitarea activității medicale sau în legătură cu aceasta.

 • (4) Prin concurență neloială se înțelege orice acțiune, atitudine sau altă formă de manifestare a medicului, personalului angajat, colaboratorilor ori interpușilor acestora, făcută cu scopul de a menține sau atrage clientela ori de a crește veniturile obținute din activitatea medicală, în detrimentul altor concurenți, cum ar fi: a) deturnarea sau încercarea de deturnare a clientelei prin discreditarea profesională a unui confrate;

b)perceperea unor onorarii subevaluate în raport cu prețul pieții sau calitatea prestației, atât din punctul de vedere al prestigiului profesiei, cât și din punctul de vedere al onestității față de pacient, cu scopul de a atrage clientelă ori de a crește veniturile obținute din activitatea medicală, în detrimentul altor concurenți, cu riscul de a oferi servicii la niveluri calitative inferioare, precum și acordarea unor reduceri/scutiri/eșalonări de onorarii;

 • c) atragerea/fidelizarea clientelei cu avantaje materiale, oferite sub orice formă;

 • d) racolarea personalului instruit și format la o unitate medicală concurentă;

 • e) determinarea reprezentanților oricăror autorități/instituții de a sfătui toți solicitanții să se adreseze unei anumite unități medicale;

 • f) neemiterea sau emiterea neregulată a chitanțelor/bonurilor fiscale/facturilor pentru serviciile taxate;

 • g) participarea sau colaborarea la evenimente (audio, video, pe suport informatic etc.) cu scopul de a-și face publicitate în vederea atragerii de clientelă, în alte condiții decât cele prevăzute de lege și de prezentul cod;

 • h) însărcinarea unui profesionist, chiar și cu titlu gratuit, de a procura clienți ori a face reclamă;

 • i) oferirea de avantaje materiale oricărei persoane pentru atragerea clientelei;

 • j) orice alte acte sau fapte în accepțiunea prezentului alineat, care vor fi calificate ca atare de către comisia de disciplină, din oficiu sau ca răspuns la sesizări.

 • (5) Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice și nu pentru a menține sau atrage clientelă ori pentru a crește veniturile obținute din activitatea medicală, în detrimentul altor concurenți, în cazuri justificate cum ar fi: a) prestații efectuate rudelor până la gradul al III-lea inclusiv sau unui alt medic;

b) servicii medicale acordate persoanelor paupere, care nu își pot permite costul lor;

c) alte situații cu caracter excepțional reglementate legal.

Cod deontologie al asistentului medical

Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist și al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist și profesia de asistent medical pe teritoriul României.

Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist și al asistentului medical din România are drept principal scop:

 • a) ocrotirea drepturilor pacienților;

 • b) respectarea obligațiilor profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali;

 • c) apărarea demnității și a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;

 • d) recunoașterea profesiei, a responsabilității și încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere.

Profesia de asistent medical generalist și profesia de asistent medical se exercită, pe teritoriul României, în condițiile OUG 144/2008, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist, respectiv, de asistent medical, care pot fi: a) cetățeni ai statului român;

 • b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

 • c) soțul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;

 • d) membrii de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) cetățenii statelor terțe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

 • f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit.

Activitățile de asistent de farmacie se exercită în baza titlurilor oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, asistent farmacie, tehnician de farmacie, în conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul Sănătății, și se asimilează profesiei de asistent medical.

Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist și de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist și profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:

 • a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect față de viața și de persoana umană;

 • b) în orice situație primează interesul pacientului și sănătatea publică;

 • c) respectarea în orice situație a drepturilor pacientului;

 • d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toți factorii implicați în asigurarea stării de sănătate a pacientului;

 • e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt de competențe, aptitudini practice și performanțe profesionale fără niciun fel de discriminare;

 • f) în exercitarea profesiei asistenții medicali generaliști și asistenții medicali trebuie să dovedească loialitate și solidaritate unii față de alții în orice împrejurare, să își acorde colegial ajutor și asistență pentru realizarea îndatoririlor profesionale;

 • g) asistenții medicali generaliști și asistenții medicali trebuie să se comporte cu cinste și demnitate profesională și să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea pacientului.

În vederea exercitării profesiei, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali au obligația să se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care se eliberează la înscrierea în organizația profesională.

Inscrierea se face la filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

La înscriere, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali depun jurământul prevăzut la art. 13 din OUG144/2008.           ’                  ’  ’        ’

Responsabilitatea personală, integritatea și independența profesională a asistenților medicali generalișt și asistenților medicali

Asistentul medical generalist și asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei și să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea și moralitatea individuală și profesională. Asistentul medical generalist și asistentul medical au obligația să manifeste o conduită ireproșabilă      față      de      bolnav,      respectând      întotdeauna      demnitatea      acestuia.

În caz de pericol public, asistentul medical generalist și asistentul medical nu au dreptul să își abandoneze bolnavii, cu excepția unui ordin formal al unei autorități competente, conform legii. Asistentul medical generalist și asistentul medical sunt răspunzători pentru fiecare dintre actele lor profesionale.

Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională. Încredințarea atribuțiilor proprii unor persoane lipsite de competență constituie greșeală deontologică.

Asistentul medical generalistmși asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înțelesul acestora.

Asistentul medical generalist și asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele decât formele legale de plată.

Raporturi profesionale cu alți profesioniști din domeniul medico-sanitar și instituții Raporturile profesionale cu alți profesioniști din domeniul sanitar

In baza spiritului de echipă, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali își datorează sprijin reciproc.

Constituie încălcări ale regulilor etice:

 • a) jignirea și calomnierea profesională;

 • b) blamarea și defăimarea profesională;

 • c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnității profesionale a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical.

În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de sancționare, conform prevederilor Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009.

În cazul colaborării mai multor asistenți medicali generaliști și asistenți medicali pentru examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiași pacient, fiecare practician își asumă responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate personal.

În interesul pacienților, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali vor avea relații de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnității și onoarei profesionale.

Raporturile profesionale cu instituțiile

Angajatorul trebuie să asigure condiții optime asistentului medical generalist și asistentului medical în exercitarea profesiei.

Asistentul medical generalist și asistentul medical aduc la cunoștința persoanelor competente și autorităților competente orice circumstanță care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, în special în ceea ce privește efectele asupra persoanei sau care limitează exercițiul profesional.

Asistentul medical generalist și asistentul medical, în concordanță cu diferitele niveluri de responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor și dezvoltarea sistemului de sănătate.

Educația medicală continuă

În vederea creșterii gradului de pregătire profesională, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali au obligația să efectueze cursuri și alte forme de educație continuă creditate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, precum și alte forme de educație continuă prevăzute de lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.

Obligații etice și deontologice Obligația acordării îngrijirilor medicale

Asistentul medical generalist și asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale, a condiției sociale față de pacienți.

Asistentul medical generalist și asistentul medical au obligația de a lua măsuri de acordare a primului ajutor.

Asistentul medical generalist și asistentul medical au obligația să acorde asistență medicală și îngrijirile necesare în limita competenței lor profesionale.

În caz de calamități naturale (cutremure, inundații, epidemii, incendii) sau accidentări în masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist și asistentul medical sunt obligați să răspundă la chemare, să își ofere de bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoștință despre eveniment.

(1) Voința pacientului în alegerea asistentului medical generalist și a asistentului medical trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.

(2) Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinței, aparținătorii sau apropiații celui suferind trebuie preveniți și informați corect, pentru a hotărî în numele acestuia, cu excepția imposibilității (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgențelor.

Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoștințe sau experiență pentru a asigura o asistență corespunzătoare, se vor consulta cu alți colegi sau vor îndruma bolnavul către alți specialiști.

Asistentul medical generalist și asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă neutralitate și neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimându-și părerea numai dacă intervenția este motivată de interesul sănătății pacientului, cu consimțământul prealabil al acestuia.

Asistentul medical generalist și asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri către pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătății pacientului, cu excepția situațiilor de urgență.

Respectarea drepturilor pacientului

Pacientul are următoarele drepturi:

 • dreptul la informația medicală;

 • dreptul la consimțământ;

 • dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată;

 • drepturi în domeniul reproducerii;

 • drepturi la tratament și îngrijiri medicale.

Consimțământul

O intervenție medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul legal al acestuia, în cunoștință de cauză, și-a dat consimțământul. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și în scris răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este obligatoriu: a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

 • b) în cazul supunerii la orice fel de intervenție medicală;

 • c) în cazul participării sale la învățământul medical clinic și la cercetarea științifică;

 • d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;

 • e) în cazul donării de sânge în condițiile prevăzute de lege.

Consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este obligatoriu în următoarele situații:

 • a) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență;

 • b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical sunt obligați să anunțe medicul curant/de gardă (decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate).

Secretul profesional

 • (1) Secretul profesional este obligatoriu.

 • (2) Secretul profesional există și față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului.

Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist și asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.

Asistentul medical generalist și asistentul medical răspund disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepție făcând situația în care pacientul și-a dat consimțământul expres pentru divulgarea acestor informații, în tot sau în parte.

Interesul general al societății (prevenirea și combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor cu extindere în masă și altele asemenea prevăzute de lege) primează față de interesul personal al pacientului.

În comunicările științifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să nu poată fi recunoscută.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate de către asistentul medical generalist și asistentul medical numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Probleme ale îngrijirii minorilor

Dacă asistentul medical generalist și asistentul medical apreciază că minorul este victima unei agresiuni sau privațiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudențe, și să alerteze autoritatea competentă.

Asistentul medical generalist și asistentul medical trebuie să fie apărătorul copilului bolnav, dacă apreciază că starea de sănătate nu este bine înțeleasă sau nu este suficient de bine protejată.

În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență.

Cod deontologic al farmacistului

Codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de farmacist pe teritoriul României.

Codul deontologic al farmacistului are drept principal scop:

 • a) ocrotirea drepturilor pacienților;

 • b) respectarea obligațiilor profesionale de către farmaciști;

 • c) apărarea demnității și a prestigiului profesiunii de farmacist.

În exercitarea profesiei sale, farmacistul furnizează servicii de sănătate specializate pacientului și publicului în general fără niciun fel de discriminare.

Relațiile dintre farmacist și beneficiarii serviciilor acordate trebuie să aibă la bază încrederea în competența și experiența profesională a farmacistului.

Această încredere obligă farmacistul ca de-a lungul întregii sale cariere să asigure și să mențină la cel mai înalt nivel performanțele și conduita sa profesională și personală, să își actualizeze cunoștințele profesionale permanent în sfera activității sale.

Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de farmacist sunt următoarele:

 • a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect față de viața și de persoana umană;

 • b) în orice situație primează interesul pacientului și sănătatea publică;

 • c) respectarea în orice situație a drepturilor pacientului;

 • d) colaborarea ori de câte ori este cazul cu toți factorii implicați în asigurarea stării de sănătate a pacientului;

 • e) adoptarea unui rol activ față de informarea și educația sanitară a publicului, precum și față de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicației și a altor flageluri;

 • f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai înalte standarde de calitate posibile pe baza unui nivel înalt de competență științifică, aptitudini practice și performanțe profesionale, în concordanță cu progresele științelor și practicii farmaceutice;

 • g) în exercitarea profesiei farmaciștii trebuie să dovedească loialitate și solidaritate unii față de alții în orice împrejurare, să își acorde colegial ajutor și asistență pentru realizarea îndatoririlor profesionale;

 • h) farmaciștii trebuie să se comporte cu cinste și demnitate profesională și să nu prejudicieze în niciun fel profesia de farmacist sau să submineze încrederea publică în aceasta.

Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat să își păstreze libertatea și independența profesională conform jurământului profesiei.

Standarde deontologice

Responsabilitatea personală și independența farmaciștilor

Indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie să aibă în centrul atenției sale binele pacientului și al publicului în general.

Farmacistul este răspunzător pentru toate deciziile sale profesionale, indiferent de responsabilitățile asumate în exercitarea profesiei sale.

Farmacistul, în timpul exercitării actului profesional, este obligat să respecte următoarele reguli:

 • a) să își exercite profesia în conformitate cu procedurile standard de operare scrise, prevăzute de regulile de bună practică din domeniul său de activitate;

 • b) să își îndeplinească îndatoririle profesionale cu competență, în termenele stabilite;

 • c) să profeseze doar în acele posturi în care i se permite să își respecte îndatoririle esențiale ca farmacist, libertatea de decizie și independență profesională;

 • d) să accepte acele posturi pentru care are competența și disponibilitatea necesare pentru a îndeplini cu succes îndatoririle profesionale. În acest sens trebuie să se informeze asupra specificului activității, accesului la mijloacele necesare pentru exercitarea profesiunii la standardele necesare;

 • e) să își îndeplinească personal atribuțiile și la nevoie să delege o persoană competentă autorizată pentru îndeplinirea anumitor activități profesionale, asumându-și răspunderea;

 • f) să informeze imediat o persoană responsabilă în cazul în care nu își poate îndeplini îndatoririle profesionale, pentru a se putea lua la timp măsuri de remediere;

 • g) să raporteze medicului prescriptor sau autorităților competente orice efect nedorit sau advers al medicamentelor, în scopul optimizării tratamentelor;

 • h) să se abțină să critice sau să condamne convingerile personale ori religioase ale pacientului care apelează la serviciile sale;

 • i) să acorde servicii în mod egal pentru toți pacienții, fără discriminare, în ordinea solicitării acestora, cu excepția situațiilor de urgență;

 • j) să se asigure că serviciile sale au fost percepute și înțelese corect de pacient, încurajându-l să participe activ la reușita tratamentului;

 • k) să nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care îi intră în atribuții, conform legii.

Înainte de a-și asuma o funcție de conducere, farmacistul trebuie să se autoevalueze și să se asigure că este capabil să îndeplinească toate responsabilitățile acestei funcții.

În exercitarea funcției, farmacistul-șef are următoarele obligații:

 • a) trebuie să se informeze asupra tuturor aspectelor și cerințelor legate de funcția pe care o îndeplinește;

 • b) trebuie să se asigure că toți membrii personalului aflat în subordinea sa sunt informați asupra atribuțiilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească;

 • c) trebuie să transmită instrucțiunile clar pentru a împiedica orice risc de eroare; în măsura posibilităților, el va transmite în scris proceduri standard de operare;

 • d) se asigură că membrii personalului aflat în subordinea sa își îndeplinesc atribuțiile în conformitate cu prevederile legale, dar și cu competența și aptitudinile personale;

 • e) trebuie să respecte independența profesională a farmaciștilor din subordine;

 • f) se asigură că echipamentele, localul și utilitățile de la locul de muncă sunt menținute la standardele acceptate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților profesionale;

 • g) se asigură că toate activitățile profesionale desfășurate sub controlul său, precum și cele exercitate de el personal sunt supuse asigurării de răspundere profesională;

 • h) se asigură că toate măsurile privind păstrarea confidențialității sunt efective;

 • i) are datoria să notifice colegiului pe raza căruia își desfășoară activitatea orice schimbare de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori funcția sa;

 • j) trebuie să accepte, în măsura posibilităților, elevi și studenți pentru îndeplinirea stagiului de practică în unitatea pe care o conduce.

Competența profesională

Farmacistul trebuie să își asigure și să își mențină la un înalt nivel pregătirea profesională, prin actualizarea permanentă a cunoștințelor în aria sa profesională, în scopul îndeplinirii atribuțiilor cu competența necesară.

În vederea actualizării permanente a cunoștințelor profesionale, farmacistul este obligat:

 • a) să își planifice și să participe la formele de pregătire profesională organizate sau acreditate de Colegiul Farmaciștilor din România;

 • b) să evalueze și să aplice în practica curentă cunoștințele actualizate permanent;

 • c) să ateste cu documente doveditoare pregătirea sa, prin formele programelor de dezvoltare profesională acceptate, atunci când acest lucru îi este solicitat de comisiile de specialitate ale colegiului teritorial la care este înregistrat.

Confidențialitatea

Farmacistul are datoria de a respecta și proteja informația profesională.

Farmacistul trebuie să respecte și să protejeze confidențialitatea informațiilor referitoare la pacienți, obținute în cursul activităților profesionale.

Informațiile pot fi dezvăluite în următoarele cazuri:

 • a) când pacientul și-a dat consimțământul scris;

 • b) când tutorele pacientului a consimțit în scris, dacă vârsta pacientului sau starea sa de sănătate nu permite aceasta;

 • c) când este necesar pentru a preveni afectări majore sau punerea în pericol a sănătății pacientului, a unei terțe persoane sau a publicului în general;

 • d) stabilirea vinovăției în cazul săvârșirii unor infracțiuni, la solicitarea instanței de judecată;

 • e) în alte situații prevăzute de lege.

Farmacistul nu trebuie să dezvăluie, decât cu acordul scris al medicului prescriptor, nicio informație referitoare la practica prescrierii acestuia.

Farmacistul trebuie să protejeze informația profesională internă, respectând următoarele reguli:

 • a) să nu permită accesul terților la informații privind activitatea unității în care își desfășoară activitatea, decât cu acordul scris al angajatorului sau în alte situații prevăzute de lege;

 • b) să respecte cerințele legale de protecție a informațiilor privind acumularea și utilizarea acestora;

 • c) să asigure protecția informațiilor la operațiunile de stocare, transmitere, primire ori distrugere.

Relațiile de colaborare ale farmacistului

În exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca în interesul bolnavului și al pacientului în general să colaboreze cu toți confrații săi. În acest sens:

 • a) toți farmaciștii își acordă ajutor reciproc și consultanță pentru realizarea îndatoririlor profesionale;

 • b) farmaciștii își rezolvă singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; dacă nu reușesc, fac apel la comisia de litigii a colegiului;

 • c) farmacistul trebuie să își trateze toți colaboratorii cu respect, bunăvoință și colegialitate;

 • d) farmacistul trebuie să dovedească în orice împrejurare solidaritate față de colegii săi și loialitate față de corpul profesional și profesia de farmacist.

În interesul pacientului și al publicului în general, farmacistul trebuie să colaboreze cu medicul și cu alți membri ai echipei de sănătate. În acest sens:

 • a) farmacistul colaborează activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea tratamentului pacientului la timp, în parametrii optimi și în interesul acestuia;

 • b) în colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abține de la orice înțelegere în scop material sau de altă natură care ar avea drept rezultat încălcarea dreptului pacientului;

 • c) farmacistul trebuie să se abțină de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii demnității și imaginii medicului sau altor membri ai profesiunilor sanitare, pentru a nu crea neîncredere pacientului.

Concurența neloială

Farmacistul nu trebuie să utilizeze mijloacele concurenței neloiale în vederea obținerii unor avantaje materiale sau de altă natură.

Se consideră a fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activități:

 • a) atragerea pacienților prin oferirea de avantaje materiale sau reclamă mincinoasă;

 • b) folosirea de funcția deținută sau de mandatul încredințat în cadrul organelor de conducere pentru atragerea de pacienți.

Este sancționabilă denunțarea nejustificată și în scop concurențial a colegilor.

Servicii farmaceutice de urgență

Pentru asigurarea continuității asistenței cu medicamente a populației, farmaciștii trebuie să furnizeze, în condițiile legii, servicii farmaceutice de urgență.

Furnizarea serviciilor farmaceutice de urgență se va face cu respectarea următoarelor principii:

 • a) farmacistul va utiliza toate cunoștințele sale profesionale pentru a veni în sprijinul pacientului;

 • b) pentru a realiza un serviciu de calitate, farmacistul va solicita pacientului sau aparținătorului acestuia toate informațiile legate de urgența cererii sale, respectiv medicația curentă, existența altor afecțiuni sau alergii, precum și alte aspecte care pot influența decizia farmacistului;

 • c) decizia farmacistului va fi luată avându-se în vedere și afecțiunea pentru care se solicită medicamentul, grupa terapeutică din care face parte medicamentul, efectele adverse și contraindicațiile;

 • d) în funcție de gravitatea situației prezentate, farmacistul va încerca să ia legătura cu medicul curant al pacientului sau cu un alt medic;

 • e) dozele eliberate pot fi pentru maximum 24 de ore, în zilele lucrătoare, și pentru maximum 72 de ore, pentru sfârșitul de săptămână și sărbătorile legale;

 • f) orice intervenție de acest tip va fi însoțită de recomandarea farmacistului ca pacientul să se adreseze imediat medicului;

 • g) în cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi însoțită de recomandarea către părinți de a consulta în cel mai scurt timp medicul de familie sau de a apela la serviciul de urgență;

 • h) medicamentele psihotrope și stupefiante nu fac obiectul serviciilor farmaceutice de urgență.

Incompatibilități

Se recunoaște ca activitate profesională activitatea desfășurată în mod legal de farmaciști în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

 • a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;

 • b) fabricarea și controlul medicamentelor;

 • c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;

 • d) depozitarea, conservarea și distribuirea medicamentelor angro;

 • e) prepararea, controlul, depozitarea și distribuția medicamentelor în farmacii deschise publicului;

 • f) prepararea, controlul, depozitarea și eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital;

 • g) acordarea de informații și consultanță privind medicamentele.

Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite și alte activități profesionale, precum:

 • a) colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului;

 • b) farmacovigilență;

 • c) abricarea, controlul, depozitarea, conservarea și distribuția produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanțelor farmaceutice active și auxiliare;

 • d) analize în laboratoare de biochimie, toxicologie și igienă a mediului și alimentelor;

 • e) marketing și management farmaceutic;

 • f) activități didactice, cercetare sau administrație sanitară.

Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibilă cu:

 • a) exercitarea concomitentă a profesiei de medic;

 • b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei de farmacist;

 • c) comerciant persoană fizică;

 • d) exercitarea unor activități contrare legii sau bunelor moravuri;

 • e) calitatea de lucrător comercial sau agent comercial;

 • f) angajat al altor unități decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice, cercetarea farmaceutică, producția ori distribuția de medicamente

Dacă în termen de 15 zile de la notificarea făcută de Colegiul Farmaciștilor din România farmacistul aflat într-o situație de incompatibilitate nu renunță la activitatea incompatibilă cu profesia de farmacist, se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și dreptul de exercitare a profesiei de farmacist.

Codul deontologic al biologului

Exercitarea profesiei de biolog în sistemul sanitar din România

Exercitarea profesiei de biolog în sistemul sanitar din România este un drept al oricărei persoane fizice, cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesor al diplomei eliberate de o instituție de învățământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege, și având competența necesară pentru efectuarea analizelor de laborator.

În laborator biologul are dreptul la inițiativă și decizie în ceea ce privește tehnicile și aparatele de laborator pentru executarea cu maximă operativitate și răspundere a analizelor solicitate, sub semnătură.

Exercitarea profesiei de biolog în sistemul sanitar este autorizată de Ministerul Sănătății.

În spitalele publice și în ambulatorii biologii cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitate pot ocupa funcția de șef de laborator.

Conținutul și caracteristicile activității biologului sunt:

a) efectuează investigații de laborator conform pregătirii și specializării;

b participă la programe de control privind starea de sănătate a populației;

 • c) participă la formarea teoretică și practică a viitorilor specialiști care au inclusă practica de laborator în programele de pregătire;

 • d) participă, împreună cu medicii și alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical;

 • e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

Formarea, perfecționarea și specializarea biologilor în sistemul sanitar din România

Formarea biologilor din sistemul sanitar se realizează în instituții de învățământ superior de profil recunoscute de lege, pe baza programelor elaborate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Biologul din sistemul sanitar are obligația profesională de a se pregăti prin programe de pregătire continuă, elaborate de Ministerul Sănătății cu consultarea Ordinului Biologilor.

Norme de etică și deontologie profesională

În exercitarea profesiunii biologul din sistemul sanitar respectă demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională și morală, acționând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului și al comunității.

Biologul din sistemul sanitar sunt obligați să păstreze secretul profesional.

Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează și măsurile se iau, după caz, de către șeful echipei medicale sau de conducerea unității ori de către Colegiul Medicilor din România, împreună cu Ordinul Biologilor, potrivit Codului de etică și deontologie profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar.

Cod deontologie pentru tesa, infirmirmieri, ingrijitori, muncitori

Codul de Deontologie cuprinde normele de conduită morală și profesională care contribuie la consolidarea unor raporturi sociale și profesionale corespunzatoare creării și menținerii la nivel înalt al prestigiului spitalului.Rolul prezentului Cod deontologic este acela de a formula standarde ale conduitei personalului contractual pentru ca aceasta sa fie conformă cu onoarea și demnitatea profesiei sale. Prevederile prezentului cod, atat cele morale cat și aspectele tehnice, precum și comportarea față de colegi, sunt obligatorii pentru toti salariatii Spitalului de Pneumoftiziologie.

Principii generale privind deontologia

Deontologia se manifestă prin recunoașterea și respectarea în întreaga activitate a următoarelor principii

 • supremația Constituției și a legii

 • prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal

 • principiul adevarului, echității și bunei credințe

 • principiul legalității actului și procedurilor folosite în conformitate cu legislația în vigoare

 • principiul confidențialității activității desfașurate

 • principiul integrității morale principiu conform căruia este este interzis să se solicite sau sa se accepte, direct sau indirect vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze într-un fel de aceasta funcție

 • libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia salariatii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

Personalul contractual trebuie să se întemeieze pe respectarea următoarelor precepte:

 • □ Onoreaza-ți funcția pe care o îndeplinești

 • □ Asează adevarul și profesionalismul mai presus de orice

 • □ Lucrează cu prudența și tact

 • □ Inspira-te din principiul echității, excluzând orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasă, naționalitate, origine etnică, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex si varstă

 • □ Exercită-ți profesiunea cu demnitate

Salariatii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani trebuie sa respecte urmatoarelor principii:

 • a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul sanatatii;

 • b) imparțialitatea;

 • c) respectarea caracterului concurențial al activităților;

 • d) confidențialitatea datelor personale ale pacienților;

 • e) transparența;

 • f) subsidiaritatea;

 • g) eficiența managementului fondurilor publice.

Norme generale de conduită profesională

1)Asigurarea unui serviciu public de calitate:

-personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru a câștiga și a menține încrederea în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

2)Respectarea Constituției și a legilor:

-angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

3)Loialitatea :

-personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul spitalului precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

4)Libertatea opiniilor:

 • - în exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

În exercitarea funcției contractuale deținute, personalului contractual îi este interzis:

 • a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor sau organizațiilor politice;

 • b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;

 • c) să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;

 • d) să afișeze la avizierul spitalului însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor sau organizațiilor politice, ori ale candidaților acestora.

Personalul contractul are obligația:

 • a) să își desfășoare activitatea în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) să asigure confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea funcției/profesiei, în condițiile legii;

 • c) să respecte intimitatea pacientilor;

 • d) să respecte normele de etică profesională;

 • e) să respecte demnitatea și unicitatea persoanei.

Reguli de comportament și conduită în relația coleg-coleg

Între colegi trebuie să existe relații de cooperare și susținere reciprocă, motivat de faptul că toți angajații sunt mobilizați pentru realizarea obiectivelor comune ale instituției, conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. Comunicarea și transferul de informații între colegi sunt elemente esențiale în soluționarea cu eficiență a problemelor.

Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri, apărute între aceștia, soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestându-se atitudine reconciliantă.

Între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate trebuie să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi trebuie să fie exprimate direct și netendențios.

Relația dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoașterea intraprofesională, pe colegialitate și pe performanță în activitate.

Între colegi trebuie să fie prezent și manifest un spirit competițional pozitiv, care să asigure progresul profesional, acordarea unor servicii sociale conforme standardelor de calitate aplicabile, evitându-se comportamentele concurențiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienților, de denigrare a acolegilor.

Comportamentul intercolegial trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităților și a meritelor profesionale, nicidecum pe evidențierea defectelor celorlalți.

În relația dintre colegi trebuie promovat permanent spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admițându-se critica în mod contructiv și responsabil, dacă este cazul. Colegii trebuie să împărtășească din cunoștințele și experiența profesională acumulată, în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

SESIZAREA

NEREGULILOR LA CODUL DE ETICA

Salariatii sunt obligati să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Principiile generale care guvernează analiza sesizărilor presupuselor neregularități sunt:

 • 1. Principiul legalității, conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, normele procedurale și tratamentul egal, potrivit legii.

 • 2. Principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este datoare să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate.

 • 3. Principiului bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt, sau că fapta constituie o încălcare a legii.

 • 4. Principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare.

 • 5. Principiul prezumției de nevinovăție, conform căruia angajatul Spitalului de Pneumoftiziologie

Botosani împotriva căruia s- a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită.

 • 6. Principiul garantării dreptului la apărare, conform căruia angajatul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa.

 • 7. Principiul legalității sancțiunii, conform căruia persona/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege.

 • 8. Principiul unicității sancțiunii, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

 • 9. Principiul contradictorialității conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților spitalului aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea.

 • 10. Principiul obligativității opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de etică sau de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiilor.

 • 11. Principiul proporționalității conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă a fi aplicată.

 • 12. Principiul bunei administrări, conform căruia spitalul trebuie să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor.

 • 13. Principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul spitalului.

 • 14. Principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă.

 • 5.4.2. Prin abateri și nereguli se înțelege:

 • orice încălcare a prevederilor Codului de etica/deontologie/conduita

 • orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;

 • abuzul de putere;

 • un pericol pentru siguranța muncii;

 • alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;

 • ascunderea oricărei neglijențe

Prin abateri și nereguli se înțelege:

 • orice încălcare a prevederilor Codului de etica/deontologie/conduita

 • orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;

 • abuzul de putere;

 • un pericol pentru siguranța muncii;

 • alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;

 • ascunderea oricărei neglijențe

Semnalarea unor fapte prevăzute de legislația în vigoare ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne, constituie avertizare și privește:

 • infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

 • practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;

 • încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

 • folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

 • partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;

 • încălcări ale legislației în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

 • confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

 • introducerea de informații false în solicitările de finanțare;

 • încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice;

 • incompetența sau neglijența în serviciu;

 • evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare;

 • încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legislației în vigoare;

 • emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup;

 • administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului spitalului;

 • încălcarea prevederilor Codului de etică/deontologie/ conduita;

 • încălcări ale legislației în vigoare privind domeniul sănătății și securității în muncă;

 • încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;

 • alte cazuri grave de conduită socială și profesională necorespunzătoare.

Persoanele care pot semnala neregularități sunt:

 • orice angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani;

 • orice persoană care își desfășoară activitatea în cadrul spitalului în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare;

 • reprezentanții unor instituții cu care Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani a avut sau are relații de colaborare;

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, le semnalează conform prezentei proceduri. Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri. Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Angajații care semnalează nereguli beneficiază de protecție astfel:

 • până la proba contrară beneficiază de prezumția de bună credință;

 • la cererea angajatului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină din cadrul spitalului are obligația de a invita și un reprezentant al sindicatului. Anunțul se face in scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate;

 • în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului, comisia de disciplină sau alt organism similar îi va asigura protecția, ascunzându-i identitatea;

 • în cazul avertizărilor în interes public, referitoare la infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, infracțiuni se aplică din oficiu protecția datelor de identitate conform dispozițiilor referitoare la protecția martorilor;

 • în măsura posibilului, entitatea exclude orice consecință pentru sesizările făcute cu bună- credință.

Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune.

Constituie abatere sau neregulă:

 • orice încălcare a prevederilor codului etic/deontologie/ conduita;

 • orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;

 • management defectuos;

 • abuz de putere;

 • un pericol pentru sănătatea și securitatea ocupațională;

 • alte cazuri grave de conduită social necorespunzătoare;

 • ascunderea oricăror neglijențe.

Dacă o persoană suspectează nereguli care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot determina fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta interesele spitalului și are dovezi în acest sens, este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea neregulii observate. Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Semnalarea neregularităților se face în scris, prin completarea formularului „Semnalarea Neregularităților”.

Acesta va fi transmis în funcție de natura problemei și persoanei sau persoanelor implicate:

 • 1. Consiliului de etica

 • 2. șefului structurii organizatorice în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație).

 • 3. șefului ierarhic superior acestuia în cazul în care există suspiciuni rezonabile potrivit cărora șeful structurii organizatorice, în care s-a constata neregula, are o implicație în neregularitatea respectivă.

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul Sesizare neregularități, formular anexa la prezenta procedura, disponibil si pe site www.pneumobt.ro, care se înregistrează la registratura unitatii.

Se constituie și se va completa Registrul de evidență neregularități la nivelul registraturii unitatii. In acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită in ordine cronologica. Sesizarile vor fi directionate de catre managerul spitalului catre Consiliul de etica sau dupa caz Comisiei de disciplina.

Fiecare sesizare va fi analizata și investigata cu toată răspunderea de catre Consiliul de etica sau Comisia de disciplina in termen de maxim 20 de zile de la inregistrare.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit Semnalare neregularități.

Dacă sesizarea este adresată Consiliului de etică sau Comisiei de disciplina aceștia au obligația să analizeze și să investigheze sesizarea primită în scopul elucidării celor semnalate.

După finalizarea cercetării se va întocmi o nota de constatare care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • sesizarea efectuată;

 • rezultatele cercetării efectuate

 • acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate;

 • termene pentru implementarea acțiunilor propuse;

 • persoana responsabilă cu implementarea acțiunilor propuse;

După finalizarea acțiunilor de cercetare și de stabilire a măsurilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, managerul va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la modul de soluționare a situației semnalate, in maxim 30 de zile de la depunerea sesizarii.

Comunicarea parțială sau totală a neregularităților cercetate și a măsurilor corective celorlalți angajați, precum și gradul de detaliere al acestei comunicări este la latitudinea conducerii structurii organizatorice.

Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, conducerea spitalului, Consiliul de etică, sau dacă este cazul, Comisia de disciplina, constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune managerului sesizarea organelor în drept.

Dacă din orice motiv, persoana care a făcut sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea precum si toti cei implicati in solutionarea acesteia au obligația profesională de a păstra confidențialitatea.Se va sancționa orice încercare a unei persoane de a discrimina angajatul care a semnalat o neregularitate.

Spitalul se obligă să aducă la cunoștința persoanei investigate existența unei sesizări și obiectul acesteia, identitatea persoanelor care investighează sesizarea, precum și drepturile sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție și modalitatea în care aceste drepturi pot fi exercitate. Această informare poate fi amânată în cazul în care ar exista riscul ca informarea persoanei raportate să afecteze buna desfășurare a investigației. In plus, spitalul se obligă să proceseze doar datele cu caracter personal care sunt exacte, adecvate, pertinente și neexcesive.

Aceste date vor fi transformate în date anonime imediat ce sesizarea va fi respinsă sau în termen de două luni de la momentul finalizării instrumentării sesizării, în cazul în care aceasta se va dovedi fundamentată.

Semnalarea neregulilor-tipuri de nereguli:

Semnalarea unor fapte prevăzute de legislația în vigoare ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne, constituie avertizare și privește:

 • infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

 • practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;

 • încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

 • folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

 • partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;

 • încălcări ale legislației în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

 • confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

 • introducerea de informații false în solicitările de finanțare;

 • încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice;

 • incompetența sau neglijența în serviciu;

 • evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare;

 • încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legislației în vigoare;

 • emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup;

53 din 237

 • administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului spitalului;

 • încălcarea prevederilor Codului de etică/deontologie/ conduita;

 • încălcări ale legislației în vigoare privind domeniul sănătății și securității în muncă;

 • încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;

 • alte cazuri grave de conduită socială și profesională necorespunzătoare.

Persoanele care pot semnala neregularități sunt:

 • orice angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani;

 • orice persoană care își desfășoară activitatea în cadrul spitalului în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare;

 • reprezentanții unor instituții cu care Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani a avut sau are relații de colaborare;

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, le semnalează conform prezentei proceduri. Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri. Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Angajații care semnalează nereguli beneficiază de protecție astfel:

 • până la proba contrară beneficiază de prezumția de bună credință;

 • la cererea angajatului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină din cadrul spitalului are obligația de a invita și un reprezentant al sindicatului. Anunțul se face in scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate;

 • în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului, comisia de disciplină sau alt organism similar îi va asigura protecția, ascunzându-i identitatea;

 • în cazul avertizărilor în interes public, referitoare la infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, infracțiuni se aplică din oficiu protecția datelor de identitate conform dispozițiilor referitoare la protecția martorilor;

 • în măsura posibilului, entitatea exclude orice consecință pentru sesizările făcute cu bună- credință.

Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune.

Constituie abatere sau neregulă:

 • orice încălcare a prevederilor codului etic/deontologie/ conduita;

 • orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;

 • management defectuos;

 • abuz de putere;

 • un pericol pentru sănătatea și securitatea ocupațională;

 • alte cazuri grave de conduită social necorespunzătoare;

 • ascunderea oricăror neglijențe.

Solutionarea neregularitatilor

Dacă o persoană suspectează nereguli care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot determina fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta interesele spitalului și are dovezi în acest sens, este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea neregulii observate. Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Semnalarea neregularităților se face în scris, prin completarea formularului „Semnalarea Neregularităților”.

Acesta va fi transmis în funcție de natura problemei și persoanei sau persoanelor implicate:

 • 4. Consiliului de etica

 • 5. șefului structurii organizatorice în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație).

 • 6. șefului ierarhic superior acestuia în cazul în care există suspiciuni rezonabile potrivit cărora șeful structurii organizatorice, în care s-a constata neregula, are o implicație în neregularitatea respectivă.

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul Sesizare neregularități, formular anexa la prezenta procedura, disponibil si pe site www.pneumobt.ro, care se înregistrează la registratura unitatii.

Se constituie și se va completa Registrul de evidență neregularități la nivelul registraturii unitatii. In acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită in ordine cronologica. Sesizarile vor fi directionate de catre managerul spitalului catre Consiliul de etica sau dupa caz Comisiei de disciplina.

Fiecare sesizare va fi analizata și investigata cu toată răspunderea de catre Consiliul de etica sau Comisia de disciplina in termen de maxim 20 de zile de la inregistrare.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit Semnalare neregularități.

Dacă sesizarea este adresată Consiliului de etică sau Comisiei de disciplina aceștia au obligația să analizeze și să investigheze sesizarea primită în scopul elucidării celor semnalate.

După finalizarea cercetării se va întocmi o nota de constatare care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • sesizarea efectuată;

 • rezultatele cercetării efectuate

 • acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate;

 • termene pentru implementarea acțiunilor propuse;

 • persoana responsabilă cu implementarea acțiunilor propuse;

După finalizarea acțiunilor de cercetare și de stabilire a măsurilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, managerul va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la modul de soluționare a situației semnalate, in maxim 30 de zile de la depunerea sesizarii.

Comunicarea parțială sau totală a neregularităților cercetate și a măsurilor corective celorlalți angajați, precum și gradul de detaliere al acestei comunicări este la latitudinea conducerii structurii organizatorice.

Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, conducerea spitalului, Consiliul de etică, sau dacă este cazul, Comisia de disciplina, constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune managerului sesizarea organelor în drept.

Dacă din orice motiv, persoana care a făcut sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea precum si toti cei implicati in solutionarea acesteia au obligația profesională de a păstra confidențialitatea.Se va sancționa orice încercare a unei persoane de a discrimina angajatul care a semnalat o neregularitate.

Spitalul se obligă să aducă la cunoștința persoanei investigate existența unei sesizări și obiectul acesteia, identitatea persoanelor care investighează sesizarea, precum și drepturile sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție și modalitatea în care aceste drepturi pot fi exercitate. Această informare poate fi amânată în cazul în care ar exista riscul ca informarea persoanei raportate să afecteze buna desfășurare a investigației. In plus, spitalul se obligă să proceseze doar datele cu caracter personal care sunt exacte, adecvate, pertinente și neexcesive.

Aceste date vor fi transformate în date anonime imediat ce sesizarea va fi respinsă sau în termen de două luni de la momentul finalizării instrumentării sesizării, în cazul în care aceasta se va dovedi fundamentată.

 • 3.7. ATRIBUTIILE CONSILIULUI MEDICAL

Art. 19. Consiliul Medical (Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii) este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-șef și asistentul-șef.

Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • b) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

 • d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;

 • e) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Potrivit OMS 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor Consiliul medical al spitalelor are următoarele atribuții:

 • 1. evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face propuneri pentru elaborarea: - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

55 din 237

 • - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • - planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare;

 • 2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului;

 • 3. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

 • 4. desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv:

 • - evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

 • - monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală;

 • - prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale.

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG și cu compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

 • 5. stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

 • 6. elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;

 • 7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului;

 • 8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/laborator și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • 9. evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri directorului general cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • 10. participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat;

 • 11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă a personalului medico-sanitar;

 • 12. face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;

 • 13. reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

 • 14. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 16. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

 • 17. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • 18. stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • 20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 21. analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

 • 22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8. ATRIBUTIILE COMISIEI MEDICAMENTULUI

Art. 20. Componența comisiei medicamentului este stabilită prin decizia managerului, din aceasta făcând parte, directorul medical, farmacistul, alți medici.

Atribuțiile comisiei medicamentului sunt următoarele:

 • 1. Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 2. Stabileste prioritatile in ceea ce priveste politica de achizitii de medicamente, materiale sanitare.

 • 3. Necesarul si prioritatile se vor stabili in baza propunerilor facute de Comisia medicamentului, avizata in aceasta privinta, propuneri ce vor fi inaintate spre aprobare catre Consiliul medical.

 • 4. Stabilirea unei liste de medicamente de bază obligatorii, care să fie în permanență accesibile în farmacia spitalului, specifice fiecărei secții,determinata pe rationalitatea incidentei cazuisticii generale pentru raționalizarea si eficientizarea utilizării lor în practica medicală.

 • 5. Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, pentru cazuri bine selecționate și documentate medical.

 • 6. Intocmește lista materialelor sanitare și a medicamentelor - denumiri comune internaționale (DCI) și forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menționarea DCI - urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului șef de secție sau cu aprobarea consiliului medical, cerință a Normelor de Aplicare a Contractului Cadru ;

 • 7. Verificarea continuă a stocului de medicamente/materiale sanitare de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală

 • 8. Verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente/materiale sanitare și analiza lor în funcție de raportarea lunară a situației financiare;

 • 9. Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie națională și internațională și pe condițiile locale/când se va impune;

 • 10. Comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni și consumul de materiale sanitare;

 • 11. Comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

 • 12. Referatele de urgență pentru medicamente/materiale sanitare , se vor centraliza lunar de către compartimentul de achiziții publice și vor fi înaintate comisiei medicamentului pentru analizarea oportunității introducerii lor în necesaul estimativ;

 • 13. Comisia medicamentului poate analiza oricând necesarul și oportunitatea achiziției de medicamente/materiale sanitare, urmând a face propuneri consiliului medical vizând eficiența utilizării fondurilor publice.

 • 14. Inaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de achiziții publice de medicamente și materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma evaluării și analizei cazuisticii.

 • 15. Analizează consumul de medicamente pe secții si pe spital;

Cvorumul de lucru al Comisiei medicamentului este de jumatate plus unu din numarul total al membrilor, iar deciziile se iau cu jumatatea simpla a celor prezenti.

 • 3.9. ATRIBUTIILE COMISIEI DE FARMACOVIGILENTA

ART. 21. Principalele atribuții ale comisiei de farmacovigilență sunt următoarele:

 • 1. Analizează toate cazurile de reacții adverse și va urmări întocmirea fișelor de reacții adverse și va propune metode mai bune de diagnostic a reacțiilor adverse - si transmite la ANM copii ale acestor fișe.

 • 2. Prezintă periodic informări cu privire la această activitate și face propuneri de îmbunătățire a acestei activități, aceste informări vor fi adresate consiliului medical pentru aducere la cunoștință.

 • 3. Recomanda achizitionarea buletinelor de farmaco-vigilenta emise de Agentia Nationala a Medicamentului;

Farmacistul-șef sau înlocuitorul acestuia face parte din colectivul de farmacovigilență.

Verifică corespondența baremului aparatului de urgență cu cel aprobat de conducerea unității și conform legislației în vigoare.

După analiza cazului in comisia de farmacovigilență, aceasta va trimite o informare Consiliul Medical spre luare la cunoștință.

Comisia de farmacovigilență, se va întruni anual pentru a întocmi un raport al activității din anul încheiat.

 • 3.10. ATRIBUTIILE COMISIEI DE ANALIZA A DRG-ULUI

Art. 22.Principalele atribuții ale comisiei de analiză D.R.G. sunt următoarele:

 • 1. Analizează toate cazurile nevalidate, iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secției în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor compartimentului de Statistică și D.R.G. pentru raportarea acestora spre revalidare;

 • 2. Analizează modul de codificare în vederea îmbunătățirii indicelui de complexitate.

 • 3. Analiza corectitudinii codificarii in sistem D.R.G.

 • 4. Colaborarea cu persoanele/firma implicata in auditarea pentru sistemul D.R.G.

 • 5. Implementarea masurilor si corecturilor sugerate de auditorul D.R.G.

 • 6. Instruirea permanenta a personalului medical implicat in codificarea in sistem D.R.G.

 • 7. Corectarea si completarea datelor necompletate din foile de observatie pentru obtinerea unui procentaj maxim pentru cazul respectiv in sistem D.R.G.

 • 8. Implementarea, sistematizarea, prelucrarea si evaluarea masurilor pentru cresterea numarului cazurilor care beneficiaza de spitalizare de zi in conformitate cu Ordin Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate

 • 9. Urmarirea concordantei intre indicele de concordanță a diagnosticului la internare cu diagnosticul la externare

Comisia D.R.G. se va intruni ori de cate ori este nevoie, in functie de specificul cazurilor, dar nu mai putin o data pe trimestru.

Propunerile consemnate in procesele verbale ale sedintelor Comisiei D.R.G. vor fi inaintate spre analiza Consiliului medical.

 • 3.11. ATRIBUTIILE COMISIEI DE ANALIZA A DECESELOR

Art. 23. Componența comisiei de analiză a deceselor este stabilită prin decizia managerului. Principalele atribuții ale comisiei de analiză a deceselor sunt următoarele:

 • 1. Analizează toate decesele din spital lunar sau ori de cate ori este necesar;

 • 2. Solicita audierea medicului curant în cazul in care se constată anumite nelămuriri.

 • 3. Analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile paraclinice,

 • 4. Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare,diagnosticul de externare si final (anatomo- patologic) avand ca scop cresterea gradului de concordanta diagnostica;

 • 5. Dezbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzatoare tratamente medicale care se aplica pacientilor din spital ;

Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin o data pe trimestru.

Procesele verbale ale sedintelor Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti vor fi inaintate spre analiza Managerului/Directorului medical/Consiliului medical

 • 3.12. ATRIBUTIILE COMISIEI DE ALIMENTATIE SI DIETETICA

Art. 24. Sarcina comisiei de alimentatie si dietetica este de a analiza sistemul de prescriere și distribuire a diferitelor regimuri dietetice propunând adaptarea lor la necesitățile reale. Comisia va controla calitatea hranei prin sondaj, organoleptic, cantitativ și calitativ. Comisia va efectua controale inopinate.

Comisia se va întruni lunar și ori de câte ori există solicitări și va urmări următoarele obiective:

 • - Existența regimurilor alimentare diversificate pe afecțiuni;

 • - Modul de întocmire a regimurilor alimentare;

 • - Calcularea valorilor calorice și nutritive;

 • - Pregătirea și distribuirea alimentelor;

 • - Modul de primire, recepționare, depozitare al alimentelor;

 • - Respectarea circuitelor funcționale în întreg blocul alimentar;

 • - Asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimente de la recepție până eliberarea către secții;

 • - Controlul stării de sănătate al personalului blocului alimentar;

 • - Determinarea oportunitatii acordarii limitelor maxime de perisabilitate pentru alimente;

 • 3.13. ATRIBUTIILE STRUCTURII DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

Art. 25. Structura M.C.S.M. se afla în subordinea managerului.

 • 1. Structura de management al calității serviciilor medicale se normează la posturi fixe generale și se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puțin de 300 de paturi și la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi.

 • 2. Structura de management al calității serviciilor medicale desfășoară în principal următoarele activități:

 • a) Pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

 • b) Coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

b1) Manualul calității;

b2) Procedurile;

 • c) Coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de calitate;

 • d) Coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

 • e) Colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

 • f) Implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

 • g) Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;

 • h) Asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;

 • i) Coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • j) Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;

 • k) Asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;

 • l) Asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

 • 3. Din structura de management al calității serviciilor medicale fac parte medici, juriști, economiști și alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfășurarea activitățile structurii.

 • 4. Membrii structurii de management al calității serviciilor medicale vor urma un curs de pregătire în domeniul calității serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătății, organizat de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București sau de Autoritatea Națională pentru Calificări

 • 5. Persoanele nominalizate au calitatea de personal contractual, își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă și beneficiază de drepturile salariale stabilite, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul unității unde este organizată structura.

 • 6. Spitalul își dezvoltă propriul Sistem de Management al calității astfel încât acesta să poată fi utilizat, menținut și îmbunătățit continuu.

 • 7. Scopul implementării Sistem de Management al Calității

 • □ Descrierea sistemului de management al calității cu privire la modul de aplicare a cerințelor SR EN ISO 9001:2008 referitoare la sistemul de management al calității în cadrul spitalului;

 • □ Asigurarea continuității sistemului de management al calității și a cerințelor referitoare la acesta în cazul modificării circumstanțelor actuale;

 • □ Demonstrarea capacității de a furniza în mod consecvent servicii medicale ce întrunesc cerințele pacientului și cerințele legale si de reglementare aplicabile;

 • □ Demonstrarea orientării spre îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.

 • □ Crearea unei baze documentate pentru evaluarea Sistemului de Management al Calității de către pacienti și de către organismele de certificare.

 • 8. Domeniu de aplicare a Sistemului de Management al Calității pentru sp italul nostru este:

 • □ servicii medicale spitalicești si in ambulatoriu;

 • □ servicii medicale de urgenta;

 • □ servicii medicale paraclinice;

 • □ explorari functionale si analize de laborator;

 • □ servicii de imagistica medicala;

 • □ servicii farmaceutice;

 • □ servicii conexe actului medical.

Spitalul are elaborat și implementat Manualul Calității, prevederile manualului se aplică la toate procesele, sectiile, compartimentele si functiile spitalului, pentru serviciile medicale realizate.

 • 9. Responsabilul Managementului Calității, numit prin decizia managerului spitalului, are următoarele atributii:

 • A. Coordonează activitățile privind calitatea serviciilor spitalului;

 • B. Asigură că procesele necesare Sistemului de Management al Calitatii sunt stabilite, implementate si menținute;

 • C. Asigură generarea și colectarea informațiilor și datelor, care formează baza de cunoștiințe pentru sedințele de analiză ale managementului, incluzînd nevoile de îmbunătățire;

 • D. Asigură existența conștiinței privind calitatea în diferite arii funcționale ale organizației;

 • E. Rezolvă diferite probleme legate de calitatea serviciilor și a sistemului de management;

 • F. Raportează conducerii organizației la cel mai înalt nivel funcționarea, performanța sistemului de management de calitate, pentru analizare și ca bază pentru îmbunătățirea acestui sistem

 • G. Asigură că este promovată în cadrul organizației conștientizarea cerințelor pacientilor, insotitorilor.

 • H. Menține relația cu părți externe în chestiuni legate de sistemul de management.

 • 3.14. ATRIBUTIILE COMISIILOR PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

  Art. 26. COMISII PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

  (1) Comisia de paritate cu sindicatele va fi compusă din 3 reprezentanți ai organizațiilor sindicale semnatare și 3 reprezentanți ai angajatorilor, si este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcție de condițiile concrete și de posibilitățile unităților, la solicitarea uneia dintre părți.

 • (2) Comisiile de licitații examinează și verifică îndeplinirea de către ofertanți a condițiilor referitoare la eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și economico-financiară, evaluarea ofertelor, selectarea câștigătorului și redactarea procesului-verbal și a hotărârii comisiei.

 • (3) Comisia de disciplină pentru soluționarea cazurilor de indisciplină, a obligațiilor de serviciu cât și a normelor de comportare, pentru personalul din unitate. Are în componență un președinte (membru al comitetului director), doi membri, șeful biroului /secției / compartimentului în cadrul căruia se efectuează cercetarea, un reprezentant al sindicatului legal constituit, din care face parte cazul cercetat administrativ, secretar.

Atribuțiile Comisiei de Disciplină sunt următoarele:

 • - Stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită;

 • - Analiza gradului de vinovăție a salariatului precum și consecințele abaterii disciplinare;

 • - Verificarea eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

 • - Efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

 • - Stabilirea sancțiunii ce urmează a fi aplicată.

 • (4) Comisia de încadrare și promovare a personalului medico - sanitar și sanitar auxiliar se constituie prin act administrativ al managerului spitalului și este formată din 3 membri, după cum urmează:

 • a) șeful compartimentului unde se află angajatul care urmează să fie promovat;

 • b) conducătorul ierarhic al acestuia;

 • c) reprezentantul compartimentului de resurse umane care asigură și secretariatul comisiei.

 • (5) Comisia de încadrare și promovare a personalului tehnic, economic, de altă specialitate, informatică, administrativ și muncitori se constituie prin act administrativ al managerului spitalului și este formată din 3 membri, după cum urmează:

 • a) șeful compartimentului unde se află angajatul care urmează să fie promovat;

 • b) conducătorul ierarhic al acestuia;

 • c) reprezentantul compartimentului de resurse umane care asigură și secretariatul comisiei.

 • (6) Comisia de inventariere a donațiilor primite:

 • - Verifica calitatea si cantitatea donațiilor primite;

 • - Inventariază toate obiectele primite din donații și le depune la conducerea unității pentru cuprinderea în patrimoniul unității.

 • (7) Comisia pentru selectarea documentelor pentru arhiva:

 • - Instruiește secțiile, compartimentele și serviciile spitalului privind circuitul documentelor arhivarea acestora și termenul de păstrare.

 • - Informează conducerea spitalului conform planificării, despre constatările făcute.

 • - Intocmește procese-verbale privind constatările făcute, pe care le va depune la conducerea spitalului, lunar și ori de câte ori este nevoie.

 • - Propune măsuri de îmbunătățire a circulației informațiilor și stocării acestora.

 • (8) Comisia de prevenire a situatiilor de urgenta (Ordinul nr. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren) - Pregateste, organizeaza si conduce activitatile referitoare la pregatirea, protectia, limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor pe teritoriul spitalului;

 • - Actiunea se desfasoara in concordanta cu celelalte masuri din acest domeniu in cadrul sistemului teritorial in strinsa colaborare cu factorii de raspundere stabiliti prin actele normative in vigoare;

 • (9) Celula de urgenta (Ordinul nr. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren)

 • - Planifica organizarea si conducerea unitara a actiunilor tehnice si organizatorice preventive si de gestionare a situatiilor de urgenta specifice in vederea limitarii efectelor pe care le produc acestea;

 • - Mobilizeaza fortele necesare pentru apararea impotriva pericolului, convoaca in situatii de urgenta intregul personal angajat care nu este la serviciu in perioada respectiva, emite decizii in acest sens;

Celula de urgenta se constituie și funcționează potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a conducătorului instituției, în calitate de președinte.

Din acesta fac parte un număr variabil de membrii numiți dintre șefii de sectii, șefii birourilor din organigramă, care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, consultanți, precum și conducători ai punctelor de lucru care prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

Celula de Urgență se înființează în scopul îndeplinirii funcțiilor specifice pe durata stării de alertă în situații de urgență, precum și pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situații.

Atribuțiile specifice ale Celulei de Urgență:

(1)- In perioada predezastru (potențiale situații de urgență):

identifică și monitorizează sursele potențiale ce pot genera situații de urgență din competența

Spitalului ;

 • - Organizează culegerea de informații și fluxul informațional - decizional.

 • - Analizează și avizează Planurile pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență.

 • - Informează Comitetul Local și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului

(Centrul Operațional), privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

 • - - Informează salariații asupra surselor de risc ce pot genera situații de urgență;

 • - Coordonează pregătirea salariaților privind prevenirea, protecția și intervenția în situații de urgență;

 • - Elaborează Planurile anuale de activități și de pregătire pentru intervenție și Extras din Planul de analiză și acoperire a riscurilor;

 • - Indeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

(2)- In timpul dezastrului (apariției situațiilor de urgență):

 • - Informează Comitetul Local și Inspectoratul pentru situații de urgență (Centrul Operațional), privind apariția situațiilor de urgență;

 • - Analizează informațiile primare despre situația de urgență ivită și evoluția probabilă a acesteia;

 • - Declară starea de alertă la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani;

 • - Pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de intervenție (pe tipuri de riscuri identificate), funcție de situația concretă din zonă;

 • - Evaluează situațiile de urgență produse, impactul acestora în clinicile și secțiile clinice, stabilește măsurile și acțiunile specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;

 • - Dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgență sau specialiști în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare și luare de decizii, precum și pentru coordonarea nemijlocită a acțiunilor de intervenție;

 • - Dispune înștiințarea autorităților, instituțiilor publice, operatorilor economici și populației din zonele ce pot fi afectate;

 • - Dispune alarmarea salariaților din zonele ce pot fi afectate;

 • - Informează Comitetul Local pentru situații de urgență asupra activității desfășurate;

 • - Stabilește măsurile de urgență pentru asigurarea funcțiilor vitale;

 • - Asigură evacuarea personalului, bolnavilor, aparținătorilor și bunurilor din zonele afectate;

(3)- In perioada post - dezastru:

 • - Desemnează colectivul pentru conducerea acțiunilor de refacere și reabilitare a obiectivelor (zonelor) afectate;

 • - Organizează echipe de specialiști pentru inventarierea, expertizarea și evaluarea efectelor și pagubelor produse;

 • - Analizează cauzele producerii situațiilor de urgență și stabilește măsuri de prevenire și limitare a efectelor;

 • - Asigură informarea populației, prin mass-media, despre evoluția și efectele situației, acțiunile întreprinse pentru limitarea acestora și măsurile ce se impun în continuare;

 • - Analizează documentațiile privind acordarea fondurilor necesare pentru lucrările de refacere;

 • - Reactualizează planurile de protecție și intervenție în situații de urgențe;

ECHIPE DE INTERVENȚIE constituite pe tipuri de risc, astfel:

Echipa de înștiințare - alarmare având următoarele atribuții:

 • - Transmiterea la ordin a mesajelor de avertizare și alarmare a salariaților societății, a modului de acțiune și măsurile ce se iau în cadrul societății ;

 • - Execută alte ordine ale șefului celulei de urgență, care privesc întregul personal.

Echipa de prevenire, cercetare , observare și intervenție în caz de incendiu având următoarele atribuții:

 • - Monitorizarea direcției de poluare a norului toxic;

 • - In cazul evacuării, marcarea zonelor, a drumurilor contaminate;

 • - Cercetarea întergului perimetru al instituției pentru a preîntîmpina intoxicarea cu amoniac sau clor a unor persoane ( persoane intoxicate în stare de inconștiență);

 • - Verifică starea clădirilor și a instalațiilor

 • - Izolează prin benzi de avertizare clădirile care prezintă pericol de cădere, respectiv instalațiile care prezintă pericol de explozie sau accidentare;

 • - Verifică dacă există persoane blocate sau aflate sub dărămături;

 • - Participă la stingerea unor incendii apărute;

 • - Execută alte ordine ale șefului celulei de urgență, care privesc întregul personal;

 • - Informează permanent seful celulei de urgență despre situația existentă și de măsurile luate.

Echipa de deblocare, salvare-evacuare având următoarele atribuții:

 • - Ajută la evacuarea personalului din zonele afectate;

 • - Aacționează pentru salvarea persoanelor aflate sub dărămături sau blocate și transportarea lor in locurile sigure stabilite prin planul de evacuare;

 • - Verifică dacă există victime;

 • - Acționează pentru deblocarea căilor de comunicatii;

 • - Execută alte ordine ale șefului celulei de urgență, care privesc întregul personal;

 • - Informează permanent șeful celulei de urgență despre situația existentă și de măsurile luate.

Echipele energetică - instalații având următoarele atribuții:

 • - Oprirea utilitătilor: gaz metan, energie electrica ,apă, energie termică, instalații, dacă este cazul;

 • - Verifică starea rețelelor : gaz metan, energie electrică , apă,energie termică, telecomunicații

 • - Execută alte ordine ale șefului celulei de urgență, care privesc întregul personal;

 • - Informează permanent șeful celulei de urgență despre situația existentă și de măsurile luate.

Echipa sanitară având următoarele atribuții:

 • - Prezentarea la sediul spitalului, secției, imediat ce au fost anunțați de producerea unei situații de urgență;

 • - Acordarea primului ajutor răniților;

 • - Anunțarea SMURD în situații mai grave,dacă este nevoie de intervenția medicilor;

 • - Informează permanent șeful celulei de urgență despre situatia celor răniți sau intoxicați și de măsurile luate;

Echipa de inspectie post seism având următoarele atribuții:

 • - Prezentarea la sediul clinicii imediat ce au fost anunțați de producerea unei situații de urgență;

 • - Evalueaza situația clădirilor și instalațiilor afectate de seism. Se constată :

 • - Zonele afectate și se realizează delimitarea acestora ;

 • - Clădiri prăbușite sau avariate ;

 • - Situația rețelelor avariate ;

 • - Incendiile și exploziile produse.

Informează permanent șeful celulei de urgență despre situația existentă și de măsurile luate.

Atribuțiile personalului pe linie de Situații de Urgență

MANAGER

 • - Este presedintele comitetului de securitate și sănătate în muncă ;

 • - Seful celulei de urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de urgență și membru în Comitetul Local pentru Situații de Urgență;

Director Medical

 • - Vicepreședinte și Responsabil deblocare-salvare evacuare în cadrul Celulei de Urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de urgență.

Director Financiar Contabil

 • - Vicepreședinte, Responsabil achiziții, rechiziții în cadrul Celulei de Urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de urgență;

Șef birou aprovizionare,transport,administrativ,achiziții publice

 • - Membru, Responsabil aprovizionare medicamente și materiale sanitare în cadrul Celulei de Urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de urgență;

 • - Membru, Șef echipă deblocare salvare evacuare în cadrul Celulei de Urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de Urgență;

Consilier juridic

 • - Membru, Consilier juridic în cadrul Celulei de Urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de urgență

Șefii de secții / compartimente / laboratoare / farmacist

 • - Membrii în cadrul Celulei de Urgență din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de urgență

Sef birou RUNOS

Șef echipa de înștiințare - alarmare din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de Urgență;

Cadru tehnic PSI

 • - Șef de echipa de prevenire, cercetare , observare și intervenție în caz de incendiu din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de Urgență;

Șef serviciu tehnic

 • - Sef echipa de inspectie post seism din cadrul structurilor pentru managementul Situațiilor de Urgență;

Echipa de investigatii privind gestionarea deseurilor medicale

 • • Urmareste diminuarea cantitatilor de deseuri ce urmeaza sa fie eliminate inca din etapa de producere, prin toate mijloacele disponibile;

 • • Urmareste separarea la locul de producere a deseurilor periculoase de cele nepericuloase.

Relațiile de muncă în cadrul spitalului se întemeiază pe principiul bunei-credințe, în care scop salariații au îndatorirea să se informeze și să se consulte reciproc, în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă.

Reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă participă în toate comisiile implicate în activitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu acordurile stabilite în acest sens.

 • 3.15. ALTE COMISII

  Art. 27. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

  In vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entității publice, cu excepția compartimentului de audit public intern; în cazul entităților publice locale care nu au o structură organizatorică dezvoltată, Comisia de monitorizare poate cuprinde reprezentanți ai compartimentelor, desemnați de către conducătorul entității publice.

Comisia de monitorizare este coordonată de către un președinte, care poate fi conducătorul entității sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta și asistată de un secretariat tehnic.

Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.

Președintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi, și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.

Conducerea entității asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

Organizarea sistemului de control intern managerial al oricărei entități publice are în vedere realizarea a trei categorii de obiective, care pot fi grupate astfel:

 • a) obiective operaționale - cuprind obiectivele legate de scopurile entității publice, cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, respectiv de utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor entității publice, de utilizare inadecvată sau cu pierderi;

 • b) obiective de raportare - cuprind obiectivele cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;

 • c) obiective de conformitate - cuprind obiectivele privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile entității se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

 • 3.16. PURTATORUL DE CUVANT IN RELATIILE CU PRESA este sub coordonarea exclusivă a Managerului.

Accesul reprezentantilor mass-media in unitate, in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmării se face numai cu aprobarea: managerului, respectând dreptul la intimitate al pacientilor, respectiv al angajatilor.

In situatia in care managerul spitalului nu este prezent in unitate, accesul reprezentantilor mass- media este permis numai cu aprobarea inlocuitorului managerului.

Pentru obtinerea acreditarii, institutiile de presa vor face demersuri scrise, specificand numele persoanelor ce fac parte din echipa de presa (reporter, cameraman, etc), datele de identificare, numarul de telefon, numarul de legitimatie de serviciu al acestora( Formular acreditare presa-Anexa 1 din procedura).

Acreditarea de presa se acorda fara discriminare in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare.

Acreditarea poate fi refuzata sau retrasa pentru :

 • fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii spitalulului si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul reprezentant mass-media,

 • in cazul in care se constata abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale

64 din 237

 • fapte prin care a fost incalcata prezenta procedura

In acest caz, va fi informata institutia de mass-media pentru obtinerea acreditarii pentru un alt reprezentant.

Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la persoana care asigura paza institutiei, pentru identificare.

Agentul de paza al Spitalului va solicita cartea de identitate reprezentantilor mass- media, legitimatia de serviciu si va verifica nominalizarea acestora pe lista pusa la dispozitie conducerea spitalului.

Agentul de paza va anunta purtatorul de cuvant de prezenta reprezentantilor mass- media pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora in cadrul spitalului pana cand nu vor fi insotiti de catre purtatorul de cuvant.

Agentul de paza va inscrie in Registrul-vizitatori prezenta delegatilor mass-media, punandu-le la dispoziție ecuson de identificare ( model ecuson de identificare- Anexa 2) si halat de protecție pentru acces in spital.

Pentru sectiile externe, delegatii mass-media se vor adresa medicului coordonator/medicului de garda care va solicita acordul managerului privind accesul reprezentantilor mass-media in sectia respectiva.

Purtatorul de cuvant al unitatii va instiinta managerul cu privire la prezenta reprezentantilor mass-media, solicitand aprobarea accesului acestora in institutie.

Accesul reprezentantilor mass-media in spital va fi pennis doar dupa obtinerea acordului managerului, acestia fiind insotiti de catre purtatorul de cuvant.

Interviurile in cadrul spitalului vor fi acordate numai de catre purtatorul de cuvant. Pe toata durata deplasarii in incinta spitalului, reprezentantii mass-media vor fi insotiti de un reprezentant al firmei de paza pana la sala de sedinte, undc vor putea discuta cu purtatorul de cuvant al unitatii sau cu persoana desemnata de conducerea unitatii din compartimentul de spital despre care se solicita informatii.

Purtatorul de cuvant va insoti reprezentantii mass-media in cazul in care acestia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupa ce pacientul va da acordul in scris cu privire la intervievarea sa.

Purtatorul de cuvant indeplineste urmatoarele atributii:

 • Fumizeaza reprezentantilor mass-media prompt si complet orice informatie de interes public, care priveste activitatea institutiei;

 • Informeaza in timp util si asigura accesul reprezentantilor mass-media la activitatile si actiunile de interes public, organizate de unitate;

 • Asigura periodic sau de fiecare data cand activitatea institutiei prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri

Pentru evenimente medicale deosebite (accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati, etc.), reprezentantii mass-media vor avea acces in spital la intrarea urgente si vor fi primiti in holul intrare-triaj cu acceptul medicului de garda.

Dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, informatiile solicitate vor fi comunicate de medicul de garda., numai dupa instiintarea prealabila a managerului unitatii si cu acordul acestuia. Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva respectarii codului deontologic si tinand cont de Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor.

Declarariile vor fi date in acelasi timp pentru toti reprezentantii mass-media;

In toate situatiile, este strict interzis accesul reprezentantilor mass-media in sectiile: Compartiment TB, Morga spitalului, precum si in celelalte zone cu risc.

CAPITOLUL IV

ATRIBUTIILE SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI

Art. 28 In cadrul relațiilor cu casa de asigurări de sănătate, serviciile medicale spitalicești sunt preventive, curative si cuprind:

 • a) Consultații;

 • b) Investigații;

 • c) Stabilirea diagnosticului;

 • d) Tratamente medicale;

 • e) Ingrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

Art. 29 Serviciile medicale spitalicești se acordă sub formă de:

 • 1. Servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă - forma de internare prin care se acordă asistență medicală preventivă, curativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv; spitalizarea continuă este: spitalizare mai mare de 24 de ore si de zi.

 • 2. Furnizarea de servicii medicale spitalicești se acordă în baza contractelor și a actelor adiționale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănăte.

Art. 30 Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani fiind furnizor de servicii medicale spitalicești are următoarele obligații:

 • a) Să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • b) Să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale ale asiguratului referitoare la actul medical;

 • c) Să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, decurse din serviciile medicale acordate precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure securitatea datelor cu caracter personal; sa nu utilizeze materiale si instrumente medicale a caror conditie de sterilizare nu este sigura; obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe serviciului medical atunci cand este cazul pentru afectiuni acute.

 • d) Să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;

 • e) Să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;

 • f) Să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidențele obligatorii, cele cu regim special și cele tipizate;

 • g) Să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;

 • h) Să respecte programul de lucru și să-l comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, program asumat prin prezentul contract și care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare; în situația în care programul avizat de direcția de sănătate publică este diferit față de cel prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, programul de lucru prevăzut în contract se modifică în consecință.

 • i) Să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

 • j) Să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate și sunt decontate de către aceasta; să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală care este formular cu regim special, unic pe țară pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;

 • k) Să furnizeze tratamentul adecvat și să prescrie la externare medicamentele cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații corespunzătoare denumirilor comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie asiguratilor fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

 • l) Să acorde cu prioritate asistență medicală femeii gravide și sugarilor;

 • m) Să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, precum și datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;

n) Să asigure eliberarea actelor medicale;

o) Să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) Să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea și decontarea tratamentului în cazul unor afecțiuni, elaborate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform dispozițiilor legale;

 • p) Să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune;

 • q) Să asigure acordarea asistenței medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Elveția, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

 • r) Să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea și securitatea în procesul de transmitere a datelor;

 • s) Să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază;

 • t) Să încaseze coplata, fie sumele reprezentând contribuția personală pentru unele serviciile medicale la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • u) Să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescripția medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;

 • v) Să recomande asiguraților tratamentul adecvat, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, la externare, conform prevederilor legale în vigoare;

 • w) să acorde servicii medicale asiguraților numai pe bază de bilet de trimitere/de internare, care sunt formulare cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate; Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Elveția, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 furnizorii de servicii medicale acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European /Elveția.

 • x) Să informeze medicul de familie al asiguratului, sau după caz medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieșire, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, trimise direct sau prin intermediul asiguratului, despre tratamentul efectuat și despre orice alte aspecte privind starea de sănătate a acestuia;

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, direct sau prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripției medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandări de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care concluziile examenului medical impun acest lucru;

y) Să verifice biletele de trimitere/de internare cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.

z) Să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, după caz; În acest sens, odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru, se depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secție numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv, după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului, număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului, număr cazuri programate ieșite în cursul trimestrului și număr cazuri programate aflate la sfârșitul trimestrului.

aa) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliți în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

ab) Să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului, dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor;

ac) Să solicite începând cu data implementării cardului național de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

ad) Să prezinte casei de asigurări de sănătate, la contractare, declarația pe propria răspundere a managerului spitalului că folosește protocoalele terapeutice proprii, elaborate și validate conform prevederilor legale în vigoare;

ae) Să prezinte casei de asigurări de sănătate, la contractare, structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătății în condițiile legii;

af) Să utilizeze prescripția medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

ag) Să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale eliberate off-line până cel tarziu in 72 de ore de la eliberare.

Art. 31 Politica în domeniul calității

Așa cum este exprimată prin Declarația Managerului - politica referitoare la calitate este adecvată la scopul spitalului și include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor și pentru îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemul de Management al Calității.

Aplicarea politicii referitoare la calitate asigură cadrul necesar pentu stabilirea și analiza obiectivelor calității atât la nivel de spital cât și la nivelul funcțiilor relevante din spital, fiind comunicată tuturor acestor funcții și tuturor compartimentelor funcționale prin Manualul Calității, din care face parte integrantă.

Politica spitalului referitoare la calitate este cunoscută și promovată de întregul personal, reprezentând un punct de reper în analiza performanțelor acestuia și face parte din cultura scrisă a organizației.

Dezideratul spitalului este de a presta servicii de un nivel calitativ superior, de a satisface cerințele pacienților și a îmbunătăți continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calității. În acest sens s-au luat o serie de masuri analitice si constructive care, coroborate, să ducă la atingerea acestui obiectiv.

Obiectivul strategic al politicii în domeniul calității este ca, an de an, calitatea serviciilor prestate să fie la un nivel ridicat adecvat. În acest sens, sistemul de management al calității pune la dispoziție metode de monitorizare a neconformităților pentru a putea urmări evoluția acestora. Totodată, sunt stabilite obiective specifice evidențiate în Programe de management, ce sunt analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor.

Ca și spital ce dorește să activeze la standarde de calitate ridicate impuse de pacienții ce se adresează, este menținută o politică de îmbunătățire continuă a calității.

Personalul cu atribuții în domeniul calității analizează periodic sistemul de management pentru a se asigura continua adecvare, eficacitate și eficiență a acestuia.

Calitatea reprezintă preocuparea fiecărei persoane din spital. Spitalul crede că excelența în serviciile oferite se atinge prin crearea conștiinței privind calitatea la toți angajații și în acest scop își va educa și instrui angajații în toate aspectele cerute pentru ținerea sub control al sistemului de managementul calității.

Reprezentantul managementului are responsabilitatea și autoritatea verificării, implementării și menținerii politicii în domeniul calității la toate nivelurile ale spitalului.

Pentru atingerea obiectivelor sale privind calitatea la nivelul spitalului se menține un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.

CAPITOLUL V

ASIGURAREA DREPTURILOR PACIENȚILOR ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

Art. 32. Drepturile pacientului sunt prevăzute in Legea nr.46/2003 și prevăd că pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale și de a fi respectate ca persoane umane, fără nici o discriminare.

Art. 33. Dreptul pacientului la informația medicală

 • 1. Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, asistent medical, pacientului i se solicită acordul scris.

 • 2. În obținerea acordului scris al pacientului, medicul si asistentul medical sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

 • 3. Informațiile trebuie să conțină:

 • - Diagnosticul,

 • - Natura și scopul tratamentului,

 • - Riscurile și consecințele tratamentului propus,

 • - Alternativele viabile de tratament,

 • - Riscurile și consecințele lor,

 • - Prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

 • - Medicamentul sau procedură administrat(ă),

 • - Motivul medical pentru care pacientul este internat

 • - Motivul pentru care pacientul primește tratamentul

 • - Rata vindecării

 • - Tipuri de investigații paraclinice pe care instituția nu le execută

 • - Riscul de escare (leziuni de decubit)

 • - Nivel de recuperare funcțională

 • - Riscul de incapacitate post-terapeutică

 • - Riscul de recidivă

 • 4 .Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

 • 5 .Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

 • 6 .Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

 • 7 .Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

 • 8 . Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

 • 9 .Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

 • 10 . Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

 • 11 . Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

 • 12 . Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului

 • 13 .Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 și 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată.

 • 14 .Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani.

 • 15 .Minorii își pot exprima consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

 • - Situații de urgență, când părinții sau reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar minorul are discernământul necesar pentru a înțelege situația medicală în care se află;

 • - Situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

 • 16.Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.

În interesul pacientului sunt valabile și vor fi luate în considerare autorizările și dorințele exprimate anterior cu privire la o intervenție medicală de către un pacient care, în momentul noii intervenții, nu este într-o stare care să îi permită să își exprime voința sau dacă prin natura sa actul medical are o succesiune și o repetabilitate specifică.

Art. 34. Acordul informat / Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

1.Conform Legii dreptului pacientului nr 46/2003 :

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

 • (1) Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.

 • (2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de persoana vizată.

 • (3) Dispozițiile privind retragerea consimțământului sunt valabile și în ceea ce privește consimțământul exprimat, în condițiile legii, de altă persoană sau instituție decât persoana respectivă.

 • 2. Conform codului de deontologie medicala :

  1. Consimțământul în cazul minorilor

  (1) Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea unei autorități sau a unei alte persoane ori instanțe desemnate prin lege.

 • (2) Medicul, în funcție de vârsta și gradul de maturitate a minorului și numai strict în interesul acestuia, poate lua în considerare și părerea minorului.

 • 2. Consimțământul persoanelor fără capacitatea de a consimți

Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei boli sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorități sau a unei persoane ori instanțe desemnate prin lege.

 • 3. Informarea prealabilă și adecvată a persoanei

 • (1) Medicul va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în prealabil, persoana respectivă sau cea îndreptățită să își dea acordul cu privire la intervenția medicală a primit informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și a riscurilor previzibile și în general acceptate de societatea medicală.

 • (2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată și raportată persoanei care urmează să își manifeste consimțământul.

 • 4. Lipsa consimțământului în situații de urgență

Atunci când, din cauza unei situații de urgență, nu se poate obține consimțământul adecvat, se va putea proceda imediat la orice intervenție indispensabilă din punct de vedere medical în folosul sănătății persoanei vizate.

 • 5. Consimțământul implicit

In interesul pacientului sunt valabile și vor fi luate în considerare autorizările și dorințele exprimate anterior cu privire la o intervenție medicală de către un pacient care, în momentul noii intervenții, nu este într-o stare care să îi permită să își exprime voința sau dacă prin natura sa actul medical are o succesiune și o repetabilitate specifică.

 • 3. Conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii :

Consimțământul pacientului pentru vizualizarea de către medici a datelor și a informațiilor din DES se exprimă astfel:

 • a) înainte de prezentarea la medic - de către pacient, prin configurarea drepturilor de acces la secțiunea dedicată din cadrul propriului dosar sau de către reprezentantul legal, prin configurarea drepturilor de acces în secțiunea dedicată din dosarul electronic de sănătate al pacientului pe care îl reprezintă, sau

 • b) la prezentarea la medic - prin utilizarea, în prezența medicului, de către pacient sau reprezentantul său legal, a matricei de securitate sau, după caz, a cardului național de asigurări sociale de sănătate și codului PIN asociat acestuia.

Acordul pacientului informat

 • (1) Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic/ asistent medical pacientului i se solicită acordul scris.

 • (2) În obținerea acordului scris al pacientului medicul/ asistentul medical este dator să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

 • (3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot exprima consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

 • a) situații de urgență, când părinții sau reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar minorul are discernământul necesar pentru a înțelege situația medicală în care se află;

 • b) situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

(1) Medicul/ asistentul medical răspunde atunci când nu obținr consimțământul informat al pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, cu excepția cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situației de urgență.

(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul/ asistentul medical pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorității tutelare sau pot acționa fără acordul acesteia în situații de urgență, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea și viața pacientului.

Art. 35. Acordarea nediscriminatorie a asistentei medicale

Conform Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, medicul, asistentul medical nu pot refuza să acorde asistență medicală/îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase și orientare sexuală sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.

Medicul, asistentul medical au obligația de a accepta pacientul în situații de urgență, când lipsa asistenței medicale poate pune în pericol, în mod grav și ireversibil, sănătatea sau viața pacientului.

Atunci când medicul, asistentul medical au acceptat pacientul, relația poate fi întreruptă:

 • a) odată cu vindecarea bolii;

 • b) de către pacient;

 • c) de către medic, în următoarele situații:

 • (i) atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele medicale obținute, care justifică asistența altui medic cu competențe sporite;

 • (ii) pacientul manifestă o atitudine ostilă și/sau ireverențioasă față de medic.

 • (2) Medicul va notifica pacientului, în situația prevăzută la alin. lit. c) pct. (ii), dorința terminării relației, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătății pacientului.

În acordarea asistenței medicale/îngrijirilor de sănătate, personalul medical are obligația aplicării standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practică în specialitatea respectivă, aprobate la nivel național, sau, în lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea medicală a specialității respective.

Art. 36.Gestiunea datelor și informațiilor medicale

Aplicatia Informatică de la nivelul unitatii sanitare care gestionează evidența datelor personale se concretizeaza intr-un sistem de evidență a datelor cu caracter personal.

Un sistem de evidență a datelor cu caracter personal presupune instalarea aplicatiei software pe un server si statii de lucru locale in compartimentele care introduc si gestioneaza date. Pastrarea integritatii sistemului de evidenta si gestionare a datelor este realizata prin gestionarea si intretinerea conturilor utilizator si a permisiunilor acestora. Aceasta gestionare permite participarea si controlul accesului fiecarui utilizator in parte.

Art.49. Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie sa fie:

 • -Prelucrate cu bună-credința si in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • -Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifica nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectării daca se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum si cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea Statistică ori cercetarea istorica sau științifica;

Art. 50. Utilizatorii trebuie sa acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta operatorii trebuie sa stabilească tipurile de acces după funcționalitate (cum ar fi: administratie, introducere, prelucrare, salvare etc.) si după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, ștergere), precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.

Art. 51. Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atâta timp cât acest consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.

Art. 52. Cadrele medicale, instituțiile de sănătate și personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate. Când scopurile menționate se referă la alte persoane sau la public în general și persoana vizată nu și-a dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, trebuie cerută și obținută în prealabil autorizația autorității de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizație este interzisă.

Art. 53. Cu excepția motivelor de urgență, autorizația poate fi acordata numai dupa ce a fos consultat Colegiul Medicilor din Romania

Art. 54. Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. Prin excepție, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.

Art. 55. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

(1) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile medicale acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Art. 56 . Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare reproducerii fără nici o discriminare.

Art. 57.(1) In cazul în care Spitalul este obligat să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în timp limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și sunt aduse la cunoștința publicului.

Art. 58. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art. 59. Personalul medical sau nemedical din spitalul nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune, pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze, altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității.

Art. 60. (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.

(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea cu alte unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 61. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistența medicală de urgență, în program continuu.

Art. 62. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului stabilite prin lege, și prevăzute în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, și afișate la loc vizibil în toate secțiile și compartimentele, locurile de muncă, atrage după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Art. 63 . Indatoririle pacientilor internati in spital

Bolnavii vor avea asupra lor și vor folosi obiecte personale de igienă: prosop, săpun, piepten, pastă și periuță de dinți, hârtie igienică, etc.

Bolnavii vor efectua zilnic igiena generală sau parțială, in vederea vizitei medicale si a prezentarii la diverse explorari functionale si proceduri de tratament ; exceptie fac cei imobilizati la pat care vor fi ajutati de infirmiera pentru efectuarea acesteia .

Bolnavii vor respecta instrucțiunile indicate de persoanalul medical în legătură cu modul de administrare a medicamentelor si a regimului igieno-dietetic.

Ușa salonului va fi menținută închisă; aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi.

Conform Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun în spital este interzis fumatul.

Este interzis pentru bolnavii deplasabili să mănânce în salon, vor manca numai in oficiu alimentar; cei imobilizați la pat vor servi masa respectând instrucțiunile personalului.

Bolnavii nu au voie să folosească ziare pentru a mânca pe ele, sau să tapeteze noptierele cu ele; alimentele nu vor fi depozitate între geamuri sau în sertare lângă obiecte de igienă și medicamente.

Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi, bolnavii vor depune îmbrăcămintea de stradă la magazia de haine.

Regulamentul de salon interzice ca pacienții să aducă în salon ghivece cu flori sau să pună flori tăiate în apă.

Ieșirea sau plecarea din secție se face numai cu permisiune medicală.

Este interzis ca bolnavii să se deplaseze la consultațiile interclinice în pijama, ei vor fi protejați cu halat de protecție și însoțiți de personalul spitalului.

Bolnavii se vor informa de la personal cum se colectează deșeurile menajere și medicale.

Vizitele aparținătorilor vor respecta programul de vizită afișat și vor intra în salon numai după ce vor primi halat sau pelerină de protecție si fara a interfera cu activitatea medicala, consultatii sau efectuarea tratamentului.

Este interzis pentru vizitatori sau însoțitori să se așeze pe paturile bolnavilor.

Bolnavii sunt rugați să păstreze curățenia, ordinea și integritatea obiectelor sanitare, mobilierului și lenjeriei din dotarea salonului.

Bolnavii au responsabilitatea folosirii judicioase a instalatiilor si echipamentelor puse la dispozitie : intrerupatoare, butoane de panica, dusuri, baterii chiuvete, grupuri sanitare, etc.

Pe durata vizitei medicului curant, a contravizitei sau efectuarii tratamentului pacientii vor pastra linistea ; nu vor folosi telefoanele mobile si vor inchide aparatele de radio pe durata acestor activitati.

Pacientii vor avea un comportament civilizat fata de personalul spitalului

Art. 64. REGULI DE ACCES IN INCINTA SPITALULUI

 • 1. Accesul salariaților spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcționale ale spitalului, pe baza legitimației de serviciu, a ecusonului .

 • 2. Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15,00-20,00, iar în zilele de sâmbătă și duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00-20,00, numai cu respectarea următoarelor condiții:

Accesul se face în baza documentului de identitate și înscrierii în registrul acces persoane;

Accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă;

Accesul se permite numai prin intrarea principala și în locurile și spațiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane și pot fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp.

Pentru a da posibilitatea vizitei și pentru mai multi pacienți, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

Pe toată perioada prezenței în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate acordat de paznic pe baza de semnatura.

 • 3. Pentru urgențele medico-chirurgicale ale pacienților, accesul acestora în spital este permanent.

 • 4. Prin excepție de la prevederile , în cazul pacienților în stare critică sau terminală, indiferent de secția/compartimentul în care aceștia sunt internați, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condițiile din secția/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spațiu adecvat de așteptare, în apropierea secției/compartimentului respective/respectiv.

 • 5. Secțiile/Compartimentele spitalului au obligația de a avea un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea și evoluția pacientului. Aparținătorii vor fi informați despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secția/ compartimentul respectivă/ respectiv.

 • 6. Pentru pacienții internați pe oricare dintre secțiile/compartimentele unității sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef/coordonator de secție/ compartiment, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

 • 7. Încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunțuri de avertizare în acest sens. În celelate zone, libertatea de deplasare a pacientului este nerestricționată temporal, excepție făcând perioadele de vizită medicală si de acordare a ingrijirilor medicale.

 • 8. Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele cu risc, a regulilor de acces și circulație în spital, precum și a normelor de conduită civilizată.

 • 9. În cazul apariției oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgență serviciul de pază.

 • 10. Dacă managerul spitalului stabilește o perioadă de carantină, conform dispozițiilor autorității de sănătate publică județene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

 • 11. Accesul în ambulatoriu al pacienților, însoțiți sau nu, este permis în funcție de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de către medicii specialiști, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacienților cu afecțiuni care, după confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale.

 • 12. Conducerea unității sanitare publice are obligația de a instrui angajații serviciului de pază propriu asupra programului de vizite, obținând o declarație de la fiecare dintre aceștia prin care se angajează să respecte aplicarea programului respectiv și să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenții în vederea permiterii accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancțiuni administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru persoana care se face vinovată.

Art. 65. Responsabilitățile privind înregistrarea și soluționarea sugestiilor si reclamațiilor conform cerințelor legale și de reglementare internă, și îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 1. O reclamație este considerată acceptată de unitate dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: - Prezintă aspecte referitoare exclusiv la serviciile acordate sau comportamentul angajaților unității

 • - Prezintă datele de identificare ale clientului,

 • - Prezintă detalii referitoare la evenimentul reclamat.

 • 2. Reclamațiile care nu prezintă elementele solicitate sunt considerate drept sugestii pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate de spital.

 • 3. Reclamațiile si sugestiile reprezintă un indicator de calitate al spitalului si este cuprins in anexa la contractul de management al managerului si se analizează periodic.

 • 4. Managerul stabilește prin decizie un comitet de analiza a reclamațiilor, plângerilor si sesizărilor.

 • 5. La nivelul fiecărei secție/compartiment există recipiente închise pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor si sesizărilor pentru si apartinatori.

 • 6. La nivelul fiecărei secție/compartiment există un Registru de reclamații si sesizări, numerotat, sigilat, stampilat cu viza casei de asigurari de sănătate și la care au acces neângrădit pacienții, aparținătorii și vizitatorii.

 • 7. Asistenta șefa împreuna cu președintele comitetului de analiza a reclamațiilor stabilit prin decizia managerului, periodic va colecta eventualele plângeri/sesizări din recipientele închise pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor si sesizărilor, le vor înregistra in Registrul de sugestii si reclamații care va fi înaintat comitetului de analiză.

 • 8. Comitetul de analiza se întrunește si analizează si formulează răspuns, la fiecare reclamație primita, in termen de 30 de zile de la data înregistrării in registrul de reclamații si sugestii.

 • 9. Serviciul statistica va tine evidenta tuturor reclamațiilor, plângerilor si va calcula toți indicatorii ce deriva si ii va prezenta comitetului director spre analiza.

Art. 66. Finanțarea Spitalului

 • (1) Spitalul este instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și alte surse, conform legii.

 • (2) Autonomia financiara constă în:

 • a) organizarea activității spitalului pe baza BVC aprobat de conducerea unității și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • b) elaborarea BVC pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar și a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secțiilor și compartimentelor din spital;

 • (3) Spitalul are obligația de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și aliniate, conform clasificației bugetare.

Art. 67. (1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu CAS reprezintă sursa principala a veniturilor din cadrul BVC și cheltuielile, se negociază de către manager cu conducerea CAS, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul cadru de furnizare de servicii medicale.

 • (2) În cazul refuzului uneia dintre părți de a semna contratul de servicii medicale se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanții MSP precum și ai CAS, care în termen de maxim 10 zile soluționează divergențele.

Art. 68. (1) Spitalul primește, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

 • a) de la bugetul de stat prin bugetul MSP.

 • b) de la bugetele locale.

 • (2) De la bugetul de stat se asigură:

 • a) Desfășurarea activității cuprinse în programele naționale de sănătate

 • b) Dotarea cu echipamente medicale, în condițiile legii,

 • c) Investiții legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuție.

 • d) Expertizarea, transformarea și consolidarea construcțiilor grav afectate de seisme și de alte cazuri de forță majoră,

 • e) Modernizarea, transformarea și extinderea construcțiilor existente precum și efectuarea de reparații capitale, f) Activități specifice unității

 • g) Alte cheltuieli curente și de capital.

 • (3) Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de întreținere gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizare a unității în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație cu bugetele locale,

 • (4) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:

 • a) Donații și sponsorizări,

 • b) Legate,

 • c) Asocieri investigative în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică,

 • d) Inchirierea unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală de către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii,

 • e) Contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu CAS private sau agenți economici,

 • f) Editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical,

 • g) Servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți,

 • h) Servicii de asistenta medicala la domiciliul furnizate la cererea pacienților,

 • i) Contracte de cercetare și alte surse, j) Alte surse, conform legii.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii, după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE GENERALE ALE SECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR CU PATURI

Art. 69. Organizarea secțiile/compartimentele cu paturi. Secțiile cu paturi se organizează pe profil de specialitate și au o capacitate de minimum 25 paturi.

În aceeași incintă, pentru aceeași specialitate, spitalul poate organiza două sau mai multe secții, dacă numărul de paturi din specialitatea respectivă este mare.

Art. 70. Secția cu paturi este condusă de unul din medicii din secție care îndeplinește funcția de medic șef de secție și este ajutat de un asistent medical șef din personalul mediu sanitar.

Coordonarea activității de specialitate, în cazul în care nu se poate organiza secție, se asigură de unul din medicii desemnați de conducerea spitalului.

Art. 71. Primirea, internarea și externarea pacienților la spital se efectuează, după cum urmează:

 • A. Primirea pacienților

 • 1) La Camera de gardă, activitate ce este detaliată separat în acest regulament.

 • 2) La fișierul din cadrul spitalului, de unde pacienții sunt dirijați către secțiile și compartimentele din ambulatoriului integrat.

 • B. Internarea pacientului se va face in urmatoarele moduri:

 • - Prin cabinetele de specialitate din ambulatoriu cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medic specialist, in regim imediat sau prin programare de consultatie la serviciu informatii in functie de gradul de adresabilitate (aglomerare); programarea pentru consultatii se poate face direct la biroul de informatii sau telefonic, retinerea numarului de ordine fiind valabila pana la ora 8:00 a zilei pentru care s-a facut programarea; - Prin camera de garda a unitatii, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie dupa consultul specialistului in timpul programului de lucru stabilit zilnic, cu inregistrare intr-un registru unic de evidenta a prezentarilor, respectand programarea la internare si doar daca medicul de familie a inscris in mod clar optiunea de internare;

 • - Prin camera de garda a unitatii: de catre medicul de garda in intervalul orar 14:00 - 8:00 sau medicul de la camera de garda si medicul de specialitate desemnat conform orarului de asigurare a urgentelor la camera de garda (8:00 - 15:00) pentru urgentele medicale recunoscute, conform normelor la contractul cadru;

 • - Biletele de trimitere cu solicitare de internare de la medicul de familie sau specialist care nu intra in categoria de urgenta medicala nu pot avea drept consecinta internarea in aceeasi zi, fiind necesara programarea;

 • - In cazul in care se accepta la internare un bilet de internare fara programare si care nu este urgenta medicala, medicului specialist din cabinetul din ambulator i se va anula raportarea serviciului medical ca si consultatie initiala in cabinetul de specialitate din ambulatoriu;

 • - La nivelul cabinetelor de specialitate din ambulatoriu si la camera de garda a unitatii va fi disponibila lista urgentelor medicale acceptata in normele la contractul cadru, conforma cu specialitatile si competentele unitatii; medicul consultant va semna si parafa specificatia de urgenta medicala pe biletul de internare si/ sau trimitere;

 • - La biroul de internare vor fi inscrise toate programarile la internare propuse de catre medicii specialisti din ambulatoriu si/ sau camera de garda, intr-un registru unic accesibil permanent;

 • - Toate internarile programate, excluzand urgentele medicale, vor fi avizate de catre medicul sef de sectie.

La biroul de informatii se vor face programari de consultatii ambulatorii la solicitarea pacientului cu bilet de trimitere sau telefonic de catre medicul de familie, cu consemnarea datelor personale ale pacientului, cabinetul si medicul de specialitate solicitat si a numarului de telefon de contact pentru pacient si/ sau medic de familie.

Numarul de consultatii pe baza de programare nu trebuie sa depaseasca 50% din numarul maxim zilnic de consultatii din programul medicului de specialitate din ambulatoriu.

 • C. Externarea pacienților

 • 1) La terminarea tratamentului externarea pacientilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, întocmit de medicul curant și avizat prin scrisoare medicală prin care se informează medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu integrat despre diagnosticul și tratamentul efectuat sau recomandat.

 • 2) Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoștințat de consecințele posibile asupra stării de sănătate.

 • 3) Declararea la organele de stare civila a decedaților în spital se face pe baza actelor de identificare a deceselor întocmite de medicii din secții.

 • 4) Pacientul poate fi transferat dintr-o secție în alta sau dintr-un spital în altul asigurându-i-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul și documentația necesară și dacă este cazul, mijlocul de transport. În secțiile din specialitățile de bază, se pot interna pacientii cu afecțiuni din specialitățile înrudite, în cazul în care nu există secții pe aceste profile, asigurându-se asistență medicală corespunzătoare afecțiunii.

 • 5) Externarea pacientilor din sectie se va face până la ora 14 00 , aceștia nu vor mai fi trecuți în foaia de alimentație și în condica de prescripții medicamente din ziua respectivă.

 • 6) La externare, biletul de ieșire din spital se înmânează pacientului, iar foaia de observație se îndosariază.

 • 7) Cu biletul de ieșire din spital pacientul se va prezenta la depozitul de efecte (garderobă).

Art. 72. SECȚIILE/COMPARTIMENTELE CU PATURI din cadrul spitalului au următoarele atribuții generale:

 • A. Privind asistența medicală:

 • (1) La primire:

 • - Acordarea primului ajutor și a asistenței medicale calificate și specializate, până când pacientul ajunge în secție;

 • - Imbăierea pacientilor, dezinfecția și deparazitarea pacientilor și efectelor;

 • - Serviciul de gardă se organizează conform reglementărilor Ministerului și hotărârii Comitetului Director al Spitalului;

 • - Asigurarea trusei de urgență conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății;

 • - Asigurarea transportul pacientilor în secții;

 • (2) În secții:

 • - Repartizarea pacientilor în saloane, în condițiile aplicării masurilor referitoare la combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • - Asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului pacientilor, în ziua internării;

 • - Să declare cazurile de boli nosocomiale și profesionale conform reglementărilor în vigoare;

 • - Să asigure condițiilor necesare recuperării medicale propuse;

 • - Să efectueze educația sanitară a pacientilor și a aparținătorilor;

 • - Asigurarea transportului și tratamentului pe durata transportului, pentru pacientii care se transferă în alte unități sanitare;

 • - Tinerea evidenței zilnice a mișcării pacientilor și asigurarea comunicării locurilor libere la ambulatoriul integrat;

 • - Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea pacientului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și chirurgicale, indicarea, folosirea și administratiea alimentației dietetice, medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului și aparaturii medicale;

 • - Asigurarea îngrijirii medicale necesare, ziua și noaptea, pe toată durata internării;

 • - Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administratiea corecta a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul pacientului;

 • - Asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale, precoce;

 • - Asigurarea alimentației pacientilor în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • - Desfășurarea unei activități care să asigure pacientilor internați un regim rațional de odihnă și de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii cu familia;

 • - Transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru pacientii externați, unităților sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;

 • B. Privind îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală.

 • - Indrumarea, sprijinirea și controlul concret al modului de acordare a asistenței medicale a populației în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului;

 • - Urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

 • - Asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu și dacă va fi cazul a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;

 • - Analiza periodică a stării de sănătate a populației a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului între ambulatoriul integrat și spital, respectarea tratamentului indicat).

 • C. Privind activitatea de invatamant

 • - Asigurarea condițiilor pentru instruirea practica a personalului medico-sanitar, daca va fi cazul;

 • - Asigurarea condițiilor de participare la cursuri postuniversitare și de perfecționare profesionala a cadrelor medii;

 • - Asigurarea condițiilor pentru întregul personal de a-și însuși noutățile din domeniul medical.

 • - Organizarea de cursuri de formare profesionala in unitate

 • - Se va intocmi un plan de pregatire profesionala continua a pesonalului medical

Art. 73. In scopul îmbunătățirii calitatii actului medical si buna practica, in conformitate cu prevederile contractului - cadru si normele de aplicare ale acestuia, se vor aplica precizările de mai jos.

Art. 74. CONSULTURILE INTERCLINICE se vor derula strict in cadrul sectiilor cu paturi, la patul pacientului, la solicitarea expresa a medicului curant, pentru competentele de specialitate existente in unitate. Medicii specialisti vor asigura consultul interclinic prin consultatii zilnice de luni pana vineri inclusiv

Programul lunar si numarul de consultatii interclinice zilnice, intr-o anumita specialitate, ca si medicii specialisti care acorda consultatii interclinice, vor fi stabilite

de catre medicul sef de sectie pe baza unui orar si vor fi avizate de catre directorul medical.

În cadrul programului de activitate medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda, cu prioritate, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați In alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.

Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul șef de secție, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical.

Medicii șef de secție, directorul medical au obligația de a coordona și de a controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.”

Programarea si acordarea consulturilor interclinice se va face prin inscriere in registrul de evidenta din fiecare sectie, de regula in intervalul duratei medii de spitalizare al pacientului in sectia sau compartimentul de specialitate.

Consultul interclinic va fi mentionat obligatoriu in FOCG, se va mentiona data, ora, rezultatul si parafa medicului.

Consultatiile interdisciplinare se pot efectua:

 • - In cadrul aceluiasi spital

 • - In spitale limitrofe cu care spitalul are acorduri de colaborare sau contracte prestari servicii

Refuzul medicilor de a acorda consultații interdisciplinare constituie abatere disciplinară.

Art. 75. CONSULTURILE MULTIDISCIPLINARE

 • 1. Este obligatorie planificarea tratamentului în cadrul unei echipe multidisciplinare alcătuite din specialiști din specialitățile spitalui funcție de patologia pacientului.

 • 2. Pacienții beneficiază de consulturi interdisciplinare în cadrul spitalului, inițiate de medicul curant.

 • 3. Se formează echipa multidisciplinară de către Directorul Medical, pentru cazuri grave , iar aceasta comisie va stabili strategia terapeutică pentru fiecare pacient, individualizată în funcție de caracteristicile patologice a acestuia.

 • 4. FOCG se transmite membrilor echipei multidisciplinare, medicul curant va prescrie investigațiile paraclinice și medicația adoptată în cadrul echipei multidisciplinare.

 • 5. Progresele medicale recente tind să individualizeze strategia terapeutică, facilitează accesul fiecărui pacient la o echipă multidisciplinară, complexă.

 • 6. Cazurile cu dificultate în stabilirea diagnosticului prezumtiv prezentate în serviciul de primire camera de garda între orele 8,00 - 15,00 se vor rezolva în echipă multidisciplinară, prin participarea medicului de la compartimentul primire - camera de garda cu medicii specialisti din spital si / sau ambulator ce vor fi solicitati in concordanta cu programul de activitate din ambulator.

Art. 76. Circuitul pacientului internat cuprinde etapele obligatorii:

 • - Cabinete din ambulatoriu/ camera de garda - Birou de internari

 • - Vestiar bolnavi

 • - Salon cu paturi

Pacientul va fi insotit permanent de FOCG - “ FOCG insoteste permanent pacientul”.

Se interzice scurtcircuitarea etapelor obligatorii, exceptie facand urgentele medicale recunoscute in normele la contractul cadru, pe specialitatile si competentele unitatii.

Lista cu urgentele medicale se afiseaza la cabinete si camera de garda.

Internarea dupa ora 14,00 si in zilele de sarbatoare se va face pe FOCG provizorie ce va fi completata si inregistrata electronic in urmatoarea zi lucratoare.

Prescriptiile de investigatii paraclinice vor fi inregistrate in FOCG, numai de catre medicul curant, iar biletele de trimitere si/ sau buletinele cu rezultatele investigatiilor emise de catre medicul curant in timpul internarii vor avea inscrise numarul FOCG, astfel incat sa existe concordanta datelor despre serviciile acordate atat in FOCG, cat

si in evidentele primare ale laboratoarelor de explorari functionale, biologice, imagistice, etc.

Art. 77. Medicii curanti cu activitate in ambulatoriul întergat au obligatia de a completa corect, complet, de a semna, parafa si stampila biletele de trimitere (formulare tipizate) cu care pacientul se prezinta pentru consultatie, ca si biletele de trimitere tipizate emise pentru solicitari de consultatii la alti specialisti, conform normelor la contractul cadru. Biletele de trimitere catre alte unitati sanitare pentru servicii medicale care nu pot fi acordate in judetul Botosani vor fi inregistrate in registru unic special si contrasemnate de catre directorul medical.

Medicii curanti din sectie au obligatia de a completa corect si complet FOCG la toate capitolele in termenele stabilite de norme: examen clinic, diagnosticul la 72 ore, diagnosticul la externare, evolutie, medicatie, etc., cu semnatura si parafa pe locurile si paginile stabilite de norme.

La externare documentele remise pacientului vor fi contrasemnate de medicul sef de sectie prin grija medicului curant (bilet de externare, scrisoare medicala, concediu medical, etc).

In mod obligatoriu medicul sef de sectie va aviza si contrasemna condicile de prescriptii medicale.

Art. 78. În raport cu pacienții, întreg personalul medical are următoarele obligații

 • 1. Personalul medical - medic sef sectie, medici curanti, medici de garda, asistent sef, asistenti medicali si infirmiere in ture - au obligatia, in timpul programului curent de lucru, sa verifice permanent prezenta si starea pacientilor internati (concordanta intre datele scriptice si faptice) si sa sesizeze imediat persoanei ierahic superioare orice neregula ivita cu privire la starea pacientilor, luand masuri imediate de remediere in limita competentelor.

 • 2. Se interzice invoirea sau permisia pacientilor internati; pacientii care parasesc sectia fara avizul sefului de sectie vor fi externati la intoarcerea lor in unitate.

 • 3. Documentele medicale tipizate - bilet de trimitere, FOCG, scrisori medicale, bilete de iesire, etc., vor fi predate la serviciul Statistica dupa o corecta completare de catre medicul curant, verificate si contrasemnate dupa caz, de catre medicul sef si asistenta sefa de sectie sau compartiment.

 • 4. Se interzice scoaterea in afara unitatii a documentelor medicale de evidenta primara (FOCG, registrul de consultatii, registrul de programari, etc.) cu exceptia FOCG care poate insoti pacientul internat la consultatii interclinice, cu aprobarea sefului de sectie.

 • 5. Se limiteaza prezenta in unitatea in afara timpului normat de munca a personalului medico - sanitar, cu exceptia situatiilor exprese la solicitarea medicului de garda sau a conducerii unitatii.

 • 6. In intervalul 22:00 - 6:00 se admite prezenta in unitate doar a personalului sanitar (medic de garda, asistente si infirmiere de garda), inclus in programul de lucru aprobat de conducerea unitatii.

 • 7. Personalul sanitar are obligatia predarii - preluarii situatiei in sectorul propriu de activitate la intrarea si iesirea din serviciu, pe baza de raport de garda in care se va consemna numarul de bolnavi, cazuri ce necesita supraveghere speciala, manevrele terapeutice necesare cazurilor aflate in supraveghere, stare de functionare a aparaturii (oxigenator, etc.), dotarea cu medicamente a aparatului de urgenta, alte situatii deosebite petrecute in timpul activitatii.

 • 8. Orice modificare sau adaugare la planul terapeutic initial survenita in cursul garzilor va fi justificata clinic si/ sau paraclinic in FOCG si raportul de garda al medicilor si al asistentilor medicali sub semnatura si parafa medicului de garda.

 • 9. Pentru cazurile internate in regim de urgenta medicala, in cursul garzilor, se vor consemna in FOCG datele clinice justificative, schema terapeutica aplicata, sub semnatura si parafa medicului de garda.

 • 10. Personalul sanitar are obligatia prezentei continue la locul de munca, pe tot timpul programului de lucru comunicat la CJAS si conform dispozitiilor decise de catre conducerea unitatii.

 • 11. Seful sectiei/ compartimentului va controla zilnic corectitudinea datelor privitoare la situatia pacientilor internati, externati, transferati, decedati.

 • 12. Medicul sef de sectie are obligatia sa efectueze controlul respectarii indatoririlor personalului subordonat, corectitudinea desfasurarii asistentei medicale spitalicesti, completarea corecta si la timp a documentelor medicale, etc.

 • 13. Se adopta urmatoarele modalitati de rezolvare a pacientilor internati: - monitorizare clinica, terapeutica, întocmirea documentelor de externare - in lipsa medicului curant (CB, CO, etc.), medicul sef de sectie va repartiza sarcinile conform fisei postului.

 • 14. Sanctiunile, in cazul nerespectarii prevederilor din ROF si ROI, Contractul cadru si normele de aplicare, fisa postului, se aplica conform codului muncii (jurist).

 • 15. Transferul pacientilor din unitate catre alte unitati sanitare sau acceptarea transferului in unitate de la alte unitati sanitare se face numai cu avizul medicului sef de sectie, dupa parcurgerea documentatiei medicale ce justifica transferul, a aprecierii oportunitatii si competentei sectiei/ compartimentului, cu respectarea indicatorilor sectiei/ compartimentului (numar cazuri aprobate prin contract, acoperire cu personal sanitar, cheltuieli bugetare repartizate.

 • 16. Personalul spitalului va respecta cu strictete atributiile si obligatiile cuprinse in prezentul regulament, in fisa postului, clauza de confidentialitate precum si standardele si criteriile de calitate din legislatia medicala.

 • 17 Personalul spitalului are obligativitatea respectarii clauzelor contractuale cu CJAS, in caz contrar impunandu-se sanctiuni in caz de nerespectare a acestor clauze.

 • 18. Personalul medical are obligatia de a respecta dreptul la libera alegere a furnizoruli de servicii medicale in situatiile de trimitere in consulturi interdisciplinare.

 • 19. Personalul medical al unitatii are obligativitatea de a acorda servicii medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor,indiferent de rasa, sex, orientare politica;

 • 20. Personalul medical are obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti (altii decat familia si reprezentantii legali) asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor;

 • 21. Medicii au obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afectiuni acute,subacute,cronice (initiale)

 • 22. Intreg personalul spitalului va respecta planul de pregatire profesionala continua existent in unitate.

 • 6. 1. ATRIBUȚIILE SPECIFICE ALE SECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR CU PATURI

Art. 79. Sectiile sunt conduse de sefi de sectie, medici primari, care au ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspund de calitatea actului medical precum si de modul de indeplinire al atributiilor asumate prin contractul de administratie, incheiat cu managerul spitalului pe o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta.

Activitatea personalului mediu sanitar si auxiliar este condusa de asistentul sef al sectiei.

 • 6. 2. ATRIBUTIILE SECTIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR CU PATURI

Art. 80. Atributii curative (consultatii,investigatii, stabilirea diagnosticului, taratamente medicale si chirurgicale, ingrijire, recuperare)

 • - Internarea pacientilor se face pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitatile de asistenta medico sociala aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Exceptie fac urgentele medico - chirurgicale si bolile cu potential endemo epidemic, cu avizul medicului sef de sectie in termen de 24 ore;

 • - Orice pacient cu afectiune locomotorie se poate interna la cerere, cu plata, cu avizul sefului de sectie;

 • - - Efectueaza investigatiile necesare stabilirii diagnosticului fazei evolutive, afectarii functionale

 • i n vederea stabilirii deficientei functionale sau organice si a stabilirii planului de recuperare;

 • - Să asigure prescriptiile medicale zilnice sau la doua zile si investigatii paraclinice;

 • - Declara bolile infectioase depistate in cursul internarii, asigurand rezolvarea acestora conform

regulamentelor in vigoare;

 • - Declara cazurile noi de cancer depistate in cursul internarii si cazurile de accidente medicamentoase, accidente- conform normativelor actuale;

 • - Asigura aplicarea zilnica a tratamentului recuperator conform planului de recuperare;

 • - Asigura asistenta medicala pe timpul garzii;

 • - Asigura dotarea trusei de urgenta conform baremului sectiei aprobat;

 • - Asigura indrumarea si transferul cazurilor internate accidental in afara profilului sectiei catre alte sectii de diverse profile.

 • - Vegheaza la respectarea normelor de prevenire a infectiilor nosocomiale, la respectarea normelor din Regulamentul intern pentru bolnavi si apartinatori;

 • - Supravegheaza calitatea hranei si servirea mesei zilnice a pacientilor, cu respectarea meniurilor prescrise de medicii curanti;

 • - Asigura asistenta de urgenta in conditii deosebite, si pentru urgentele medicale prezentate in cursul garzii;

 • - Urmareste eficienta tratamentelor de recuperare si face propuneri pentru prelungirea concediului medical pentru incapacitate temporare de munca accidentatilor, pacientilor si invalizilor aflati in evidenta si face propuneri pentru pensionare de invaliditate;

 • - Sa acorde servicii medicale spitalicesti asiguratilor respectand criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevazute de lege;

 • - Sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita aceste servicii;

 • - Sa informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul in care sunt furnizate;

 • - Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

 • - Sa factureze lunar in vederea decontarii de casele de asigurari de sanatate, serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor;

 • - Sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari de sanatate pentru acestia;

 • - Sa informeze medicul de familie al asiguratului sau dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicala despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate sau sa transmita orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului;

 • - Sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile, cu exceptia cazurilor de urgenta medico chirurgicale, pentru eficentizarea serviciilor medicale;

 • - Sa elibereze acte medicale in conditiile stabilite prin norme;

 • - Respecta si aplica orice alte masuri stabilite de conducerea unitatii;

Art. 81. Atributii curative profesionale

 • - Pregatirea si perfectionarea metodelor si procedurilor de tratament prin cursuri si teste profesionale cu tot personalul sectiei;

 • - Participarea personalului medico -sanitar la cursuri , simpozioane, prezentari de cazuri care au ca obiect educatia medicala continua;

 • - Instruirea periodica a personalului auxiliar;

Art. 82. Atributiile profilactice

 • - Educatia sanitara a pacientilor internati si a apartinatorilor;

 • - Aducerea la cunoștință a Regulamentului Intern, de organizare și funcționare, a obligațiilor si drepturilor pacientului;

 • - Declara bolile infectioase depistate in cursul internarii, asigurand rezolvarea acestora conform regulamentelor in vigoare;

 • - Declara cazurile noi de cancer depistate in cursul internarii si cazurile de accidente medicamentoase, accidente- conform normativelor actuale;

 • - Asigura aplicarea zilnica a tratamentului recuperator conform planului de recuperare;

 • - Asigura asistenta medicala pe timpul garzii

 • - Asigura dotarea trusei de urgenta conform baremului sectiei;

 • - Asigura indrumarea si transferul cazurilor internate accidental in afara profilului sectiei catre alte sectii de diverse profile.

 • - Vegheaza la respectarea normelor de prevenire a infectiilor nozocomiale, la respectarea normelor din Regulamentul intern pentru bolnavi si apartinatori;

 • - Supravegheaza calitatea hranei si servirea mesei zilnice a pacientilor, cu respectarea meniurilor prescrise de medicii curanti;

 • - Asigura asistenta de urgenta in conditii deosebite, si pentru urgentele medicale prezentate in cursul garzii;

 • - Organizeaza intocmirea planului de recuperare medicala, la nivelul spitalului si ambulatoriului;

 • - Sa acorde servicii medicale spitalicesti asiguratilor respectand criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevazute de lege

 • - Sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita aceste servicii;

 • - Sa informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul in care sunt furnizate;

 • - Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

 • - Sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari de sanatate pentru acestia;

 • - Sa informeze medicul de familie al asiguratului sau dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicala despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate sau sa transmita orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului;

 • - Sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile, cu exceptia cazurilor de urgenta medico - chirurgicale, pentru eficentizarea serviciilor medicale;

 • - Sa elibereze acte medicale in conditiile stabilite prin norme;

 • - Acorda servicii medicale spitalicesti in mod nediscriminatoriu tuturor pacientilor internati;

 • - Respecta principiul dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;

 • - Urmareste eficienta tratamentelor si face propuneri pentru prelungirea concediului medical pentru incapacitate temporara de munca pacientilor si face propuneri pentru pensionare de invaliditate;

 • - Respecta si aplica orice alte masuri stabilite de conducerea unitatii;

Art.83. Atributiile profesionale

 • - Pregatirea si perfectionarea metodelor si procedurilor de tratament prin cursuri si teste profesionale cu tot personalul sectiei;

 • - Participarea personalului medico sanitar la cursuri, simpozioane, prezentari de cazuri care au ca obiect educatia medicala continua;

 • - Instruirea periodica a personalului auxiliar;

Art. 84. Gestiunea eficienta a bugetului primit pentru sectii si compartimente

Seful de sectie sau medicul coordonator al compartimentului:

 • - Fundamenteaza si sustine in fata conducerii bugetul de venituri si cheltuieli a sectiei;

 • - Propune conducerii necesarul de posturi in sectie pe baza normativelor si a BVC al sectiei si semneaza toate documentele specifice de munca din aria de competenta

 • - Organizeaza si asigura efectuarea perioadica a inventarierii bunurilor aflate in dotare;

 • - face propuneri de dotare materiala corespunzatoare necesitatilor sectiei;

 • - Propune si justifica modificarea bugetului alocat sectiei in functie de nevoie acesteia;

 • - Gestioneaza eficient bugetul stabilit.

 • 2.SERVICIUL DE INTERNARI SI RELATII CU PUBLICUL

Este unic pe spital si are rolul de a asigura:

 • - Efectuarea formelor de internare a pacientilor;

 • - Relatia cu publicul;

 • 6.3. ATRIBUTIILE AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI

Art. 85 .Ambulatoriul integrat al spitalului are in structura: 3 cabinete de pneumologie

Art. 86. Descrierea activitatii Ambulatoriului

Ambulatoriul integrat al spitalului are in structura 3 cabinete de pneumologie si asigura:

 • 1. Informarea directă sau telefonică a celor interesați despre funcționarea ambulatoriului (ex: specialitățile care își desfășoară activitatea, modul în care se acordă asistența medicală, serviciile medicale decontate de Casa de asigurări, serviciile medicale care se plătesc de către pacient, graficul de lucru al cabinetelor medicale, inclusiv orarul medicilor etc),

 • 2. Programarea telefonică sau în mod direct a paciențiilor pentru serviciul medical solicitat,

 • 3. Primirea și trierea pacienților în funcție de documentul pe care aceștia îl prezintă sau în funcție de dorința expresă a lor (dacă se observă că bolnavul prezintă o urgență medicală, el va fi însoțit de către personalul de îndrumare la serviciul de urgență al spitalului la indicația medicului care efectuează trierea pacienților),

 • 4. Intocmirea fișei de prezentare a pacientului din ambulatoriu cu care bolnavul se va prezenta la serviciul medical solicitat,

 • 5. Arhivarea foilor de prezentare pentru toți pacienții Ambulatoriului,

 • 6. însoțirea pacienților către serviciul solicitat (dacă este cazul),

 • 7. Incasarea plăților pentru diverse servicii medicale (când este cazul).

Art.87 Obiectivele asistenței medicale ambulatorii de specialitate sunt:

 • a) furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului și efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menținerii sau îmbunătățirii stării de sănătate a populației;

 • b) asigurarea continuității de diagnostic și terapeutice a serviciilor de sănătate prin integrare verticală cu asistența medicală primară și cu cea spitalicească.

Asistența medicală ambulatorie de specialitate se asigură de către medicii de specialitate împreună cu alt personal specializat și autorizat în condițiile legii.

Consultul medical de specialitate consta in:

 • 1. Control post-internare: pacientul are bilet de externare spital pe care este specificată data controlului,

 • 2. Consult medical de specialitate în vederea programării pentru internare: pacientul are bilet de trimitere pentru internare în spital, dar numai medicul din Ambulatoriu stabilește dacă internarea este necesară (în acest scop, medicul poate solicita în cadrul Ambulatoriului consultații interdisciplinare sau investigații),

 • 3. Consult medical de specialitate cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic de specialitate din afara spitalului,

 • 4. Consult medical la cererea pacientului, plătit integral de acesta.

În unitățile medicale ambulatorii de specialitate se pot include:

 • a) laboratoare sau centre de radiologie și imagistică medicală, analize medicale, explorări funcționale, organizate în condițiile legii;

 • b) ambulatorii integrate ale spitalelor

Servicii medicale de specialitate se acordă prin:

 • a) dispensare TBC;

 • b) laboratoare;

Desfășura următoarele activități:

 • a) intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale, în limita competențelor personalului;

 • b) activități preventive;

 • c) activități medicale curative;

 • d) activități de investigații și diagnostic;

 • e) activități de reabilitare medicală;

 • f) activități conexe actului medical;

 • g) alte activități de asistență medicală de specialitate autorizate de Ministerul Sănătății.

Art.88 În relațiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate au următoarele obligații:

 • 1. Să acorde servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai pe baza biletului de trimitere, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate care permit prezența direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare - reabilitare si a investigațiilor medicale paraclinice;

 • 2. Sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege;

 • 3. Sa acorde servicii de asitenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului europen, a urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;

 • 4. Să furnizeze tratament adecvat și să respecte condițiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;

 • 5. Să nu refuze acordarea asistenței medicale în caz de urgență medicală, ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situații;

 • 6. Să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate și întreaga activitate desfășurată în cabinetele medicale;

 • 7. Să ofere relații asiguraților despre drepturile pe care le au și care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite și să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și al păstrării sănătății;

 • 8. Obligativitatea păstrării confidențialității față de terți asupra datelor de identificare și serviciile medicale acordate asiguraților

 • 9. Obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • 10. Obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

 • 11. Obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • 12. Existența unui plan de pregătire continuă a personalului medical;

 • 13. Să respecte confidențialitatea prestației medicale;

 • 14. Să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 15. Să informeze medicul de familie asupra diagnosticului și tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;

 • 16. Să își stabilească programul de activitate conform legii, să îl afișeze într-un loc vizibil la cabinetul medical și să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidența sancțiunilor administrative;

 • 17. Să înscrie în registrul de consultații, pe lângă data efectuării consultației, examinării, serviciului prestat și ora exactă a prezentării pacientului la cabinet și ora de început a consultației;

 • 18. Să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraților, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente și economice de tratament;

 • 19. Să nu încaseze de la asigurați contribuție personală pentru serviciile medicale prestate care se suportă integral de la C.N.A.S. conform listelor și condițiilor prevăzute de Contractul- cadru;

 • 20. Să raporteze corect și complet activitatea depusă, conform cu cerințele contractuale în vigoare;

 • 21. Să desfășoare și activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;

 • 22. Să se preocupe permanent de acoperirea financiară în grad maxim prin servicii a cheltuielilor cabinetului;

 • 23. Să nu promoveze și să nu practice concurența neloială prin îndrumarea pacienților sau trimiterea de documente generatoare de finanțare în alte cabinete similare din afara structurii spitalului;

 • 24. Să participe la acțiunile de instruire organizate de D.S.P. și C.J.A.S. privind aplicarea unitară a actelor normative privind asistența medicală;

Structurile care realizează activități de asistență medicală ambulatorie de specialitate pot realiza venituri, după caz, din:

 • a ) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

 • b ) contracte încheiate cu asigurătorii privați;

 • c ) contracte încheiate cu autoritățile administrației publice locale;

 • d ) contravaloarea serviciilor prestate pacienților în cadrul serviciilor necontractate cu terți plătitori și suportată de aceștia;

 • e ) contracte de cercetare și pentru activitate didactică;

 • f ) donații, sponsorizări;

 • g ) alte surse, conform legii.

Art. 89. Cabinetul de consultatii medicale de specialitate are in principal urmatoarele atributii:

 • - Asigurarea asistentei medicale de specialitate a pacientilor ambulatori;

 • - Asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta, in caz de boala sau accident;

 • - Indrumarea pacientilor catre unitatile sanitare cu paturi in cazul cand este necesara internarea

 • - Programarea judicioasa a pacientilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomeratiilor si amanarilor;

 • - Executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative;

 • - Organizarea si efectuarea examenelor de specialitate si a investigatiilor de laborator, in cadrul

examenului medical la angajare si controlul medical periodic al salariatilor.

 • - Organizarea activitatii proprii a cabinetului pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

 • - Sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise.

 • - Sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, pentru care asiguratul a avut bilet de trimitere initial eliberat de medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate, la solicitarea acestuia pentru a doua si/sau a treia consultatie in vederea stabilirii diagnosticului si /sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere de la medicul de familie.

 • - Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare ca urmare a

 • u nui act medical propriu; Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;

 • - Sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;

 • - Sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;

 • - Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;

 • - Sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

 • - Sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;

 • - Completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale)

 • - Actualizarea listei asiguraților cronici vizată de coordonatorul județean pentru afecțiunile cronice conform reglementărilor în vigoare;

 • - Stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical.

Furnizorii de servicii medicale de specialitate au următoarele obligații specifice:

 • a) înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor colectate rezultate din activitatea proprie, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • b) raportarea datelor prevăzute la lit. a) se face către Ministerul Sănătății, structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății și, după caz, către ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel național, în vederea fundamentării deciziilor de politică de sănătate, precum și pentru raportarea datelor către organismele internaționale;

 • c) raportarea către CNAS și casele de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale a tuturor datelor menționate în contractele încheiate cu aceștia;

 • d) păstrarea, securizarea și asigurarea sub formă de document scris și electronic a documentației primare, ca sursă a acestor date, constituind arhiva furnizorului, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • 6.4. ATRIBUTIILE LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE cu compartiment BK

Art.90. Laborator de analize medicale este organizat cu urmatoarele compartimente:

 • - Hematologie

 • - Biochimie

 • - Bacteriologie

 • - Imunologie

 • - Compartiment bk

 • - Parazitologie

 • - Recoltari sputa Bk

Art. 91. Laboratorul de Analize Medicale asigura efectuarea analizelor, investigațiilor, recoltarea de produse patologice, preparatelor si oricăror alte prestații medico-sanitare specifice profilului de activitate, recepționarea produselor sosite pentru examene de laborator, înscrierea lor corecta, redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate. Are următoarele atributii și competente :

 • - Efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, serologie, bacteriologie etc. necesare precizarii diagnosticului, stadiului de evolutie a bolii si examenelor profilactice

 • - Receptionarea produselor sosite si recoltate pentru examenul de laborator si inscrierea lor corecta ;

 • - Redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

 • - Sa acorde servicii medicale de laborator solicitantilor pe baza cererii de analiza, contracost sau pe baza unui contract de prestari servicii;

 • - Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;

La nivelul judetului laboratorul spitalului este desemnat, laborator judetean BK, condus de un medic sau biolog coordonator,care asigura coordonarea activitatii retelei de laboratoare BK din judeul respectiv.

Laboaratoarele de bacteriologie BK sunt in relatie functionala atat cu unitatile ambulatorii si spitalicesti ,cat si intre ele , prin transmiterea produselor biologice sau a culturilor la laborator pentru continuarea investigatiei, validarea rezultatului obtinut si pentru asigurarea controlului extern al calitatii.

 • - Sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;

 • - Sa intocmeasca si sa raporteze lunar dari de seama si situatii statistice privind activitatea desfasurata;

 • 6.5. ATRIBUTIILE LABORATORULUI DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Art. 92. Laboratorul de radiologie grupează centralizat toate investigațiile bazate pe utilizarea radiației Roentgen pentru aducerea în domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigații, cel al tehnicilor de examinare imagistica.

Laboratorul de radiologie este una dintre unitățile nucleare ce este constituit în cadrul spitalului, pentru care este obligatoriu solicitarea și obținerea de avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare, si are următoarele atribuții:

 • - Efectuarea examenelor radiologice in laborator si interpretarea la patul pacientului, in prezenta medicului curant;

 • - Colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului, ori de cate ori este necesar;

 • - Organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii;

 • - Aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii pacientilor si personalului din laborator;

 • - Sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala, despre rezultatele investigatiilor prescrise;

 • - Sa acorde servicii medicale de laborator solicitantilor pe baza biletului de trimitere, contracost sau pe baza unui contract de prestari servicii;

 • - Sa intocmeasca si sa raporteze lunar dari de situatii statistice privind activitatea desfasurata;

 • 6.6. ATRIBUTIILE COMPARTIMENT DE EXPLORARI FUNCTIONALE

Art.93. Atribuțiile compartimentului de explorări funcționale sunt următoarele:

 • - Asigura efectuarea investigatiilor medicale conform solicitarilor medicilor de specialitate si in raport cu dotarea existenta;

 • - - Sa acorde servicii medicale de laborator solicitantilor pe baza biletului de trimitere, contracost sau pe

baza unui contract de prestari servicii;

 • - Sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile acordate si despre modul in care vor fi furnizate acestea;

 • - Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;

 • - Sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;

 • - Sa intocmeasca si sa raporteze lunar dari de situatii statistice privind activitatea desfasurata;

 • 6.7. ATRIBUTIILE FARMACIEI

Art. 94. Farmacia cu circuit închis asigură recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și altor produse de uz uman, conservarea acestora, eliberarea medicamentelor și altor produse de uz uman conform condicilor de prescrieri, asigură prepararea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale, în funcție de mărimea și de profilul spitalului, farmacia poate avea secție de sterile, care trebuie să îndeplinească regulile de bună practică de fabricație a acestui tip de produse, conform art. 135 din Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare. Având în vedere art. 31 din Norma privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor din 29.07.2009 aprobat de Ordin nr. 962 din 29/07/2009 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor, farmacia cu circuit închis asigură asistența cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internați în spitale și în alte instituții cu rețea sanitară proprie.

Atribuțiile farmaciei sunt:

 • - Pastreaza, prepara si difuzeaza medicamente de orice natura si sub orice forma, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sanatatii;

 • - Depoziteaza produsele conform normelor in vigoare, tinandu-se seama de natura proprietatilor lor fizico-chimice;

 • - Organizeaza si efectueaza controlul calitatii medicamentelor si ia masuri ori de cate ori este necesar, pentru preantampinarea accidentelor, informand imediat organul superior;

 • - Asigura controlul prin:

 • a) Controlul preventiv

 • b) Verificarea organoleptica si fizica

 • c) Verificarea operatiilor finale

 • d) Analiza calitativa a medicamentelor la masa de analize

 • - Constituie si completeaza in permanenta stocul de medicamente de rezerva si livreaza sortimentele necesare din acest stoc, in caz de necesitate;

 • - Urmareste realizarea unei aprovizionari ritmice cu medicamente in functie de stocul existent de medicamente din farmacie, de ritmul de consum al medicamentelor, de necesitatile create de cauzistica internata si in functie de fondurile disponibile repartizate pentru medicamente si materiale sanitare ;

 • - Organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si celorlalte produse farmaceutice.

 • 6.8 ATRIBUTIILE CAMEREI DE GARDA

Art. 95. Camera de Gardă funcționează în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 898/2010 NU L GASESC și este organizată astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgența pacienților sosiți cu ambulanțele sau cu mijloacele proprii de transport.

 • 1 Camera de Gardă este structură independentă aflată în structura unității, este deschisă tuturor pacienților care solicită acordarea asistenței medicale de urgență în urma apariției unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecțiuni cronice.

 • 2 Este interzis refuzul acordării asistenței medicale de urgență unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea sa din cadrul camerei de gardă și stabilirea lipsei unei afecțiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul camerei de gardă și eventuala internare a pacientului,

Art.96. Atribuțiile specifice a compartimentului funcțional - camera de gardă sunt:

 • 1 . Examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a pacientilor pentru internare;

 • 2 .Asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate pina la trimiterea pacientului in sectie;

 • 3 .Asigurarea trusei de urgenta conform instructiunilor M.S.;

 • 4 . Imbaierea pacientilor, dezinfectarea,deparazitarea acestora si a efectelor;

 • 5 .Asigurarea transportului pacientilor in sectie;

 • 6 . Asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transferului in alte unitati medico- sanitare;

 • 7 .Evidenta la zi a miscarii pacientilor, asigurarea comunicarii locurilor libere unitatilor ambulatorii arondate;

 • 8 .Triajul urgentelor la prezentarea la spital;

 • 9 .Primirea, stabilizarea si tratamentul initial al tuturor urgentelor;

 • 10 .Consult de specialitate efectuat de catre medicul din camera de garda si de catre medicul de garda;

 • 11.Investigatii clinice si paraclinice necesare stabilirii diagnosticului;

 • 12.Monitorizarea, tratamentul si reevaluarea pacientilor care vor fi internati;

Art.97. Circuitul pacientilor

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:

 • - Urgente medico chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau acel potential, care necesita supraveghere medicala continua;

 • - Diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

 • - Tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare;

 • - Alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de catre medicul sef de sectie;

Pacientii prezentati la camera de primire urgente din proprie initiativa sau prin trimite de la alte unitati sanitare vor fi examinati, investigati, li se va stabili diagnosticul prezumtiv si dupa caz vor fi internati sau dirijati catre cabinetele de specialitate din ambulator sau alte unitati sanitare, de catre medicul de la compartimentul primire camera de garda intre orele 08,oo -15,oo si de catre medicul de garda pe spital intre orele 14,oo -8,oo.

Cazurile cu dificultate in stabilirea diagnosticului prezumtiv prezentate in serviciul de primire camera de garda intre orele 8,oo -l5,oo se vor rezolva in echipa, prin participarea medicului de la compartimentul primire camera de garda cu medicii specialisti si in spital si / sau ambulator ce vor fi solicitati in concordanta cu programul de activitate din ambulator.

Pacientii care se adreseaza unitatii pentru diverse afectiuni ce nu se incadreaza in lista urgentelor medico chirurgicale pot fi examinati, la solicitare, de catre medicul de la compartimentul primire urgenta camera de garda, stabilindu-i-se diagnosticul prezumtiv si vor fi dirijati catre medicii specialisti din ambulatoriul spitalului, in vederea stabilirii diagnosticului definitiv, a planului terapeutic prin serviciul de programare servicii medicale ambulatorii (fise) in limita numarului de consultatii posibile pe medici si timp de activitate in ambulator, la solicitare, cu plata.

In situatia de urgenta medico-chirurgicala, internarea se poate face de orice medic din unitate, respectand profilul sectiilor cu paturi, cu exceptia medicului radiolog si a medicului de specialitate medicina de laborator.

In situatia cand nu este caz de urgenta internarile se fac de catre medicii specialisti care desfasoara activitate contractuala in ambulatoriul spitalului, cu avizul medicilor de sectie, in limita locurilor comunicate ca disponibile si/sau pe baza listelor de asteptare ce se vor afla la compartimentul de primire urgente.

Medicii sefi de sectie vor comunica la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru lista prezumtiva a locurilor libere pentru saptamana urmatoare, pe zi si pe medici, urmand a se actualiza zilnic prin comunicare de catre asistentul sef -la serviciul de primire urgente.

Medicii specialisti ce desfasoara activitate in ambulator vor inscrie pacientii programati la internare in registrul cu liste de asteptare la internare, existent in camera de garda.

Comunicarea saptamanala a locurilor libere si actualizarea zilnica vor fi facute distinct, pe sectii si medici curanti, astfel incat sa se evite aglomerarea sectiilor cu paturi.

 • - Pregatirea si perfectionarea metodelor si procedurilor de tratament prin cursuri si teste profesionale cu tot personalul sectiei;

 • - Participarea personalului medico sanitar la cursuri, simpozioane, prezentari de cazuri care au ca obiect educatia medicala continua;

 • - Instruirea periodica a personalului auxiliar;

 • 6.9 . ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE PREVENIRE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE Art .98 (1) Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale  (CPIAAM) este

organizat conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare. (2) CPIAAM elaborează anual un program propriu de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în cadrul spitalului.

 • (3) Depistarea/identificarea, înregistrarea și declararea/raportarea infecțiilor nosocomiale de către orice spital sunt obligatorii.

 • (4) Fondurile necesare îndeplinirii activităților din programul prevăzut la alin.(3) se vor regăsi distinct în structura bugetului spitalului.

 • (5) În cadrul spitalului activitatea de supraveghere și prevenire a infecțiilor nosocomiale face parte din obligațiile profesionale ale personalului și va fi înscrisă în fișa postului fiecărui salariat.

 • (6) Orice dăuna adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a normativelor profesionale privind asigurarea calității îngrijirilor medicale acordate pacienților în scopul prevenirii infecțiilor nosocomiale atrage responsabilitatea individuală sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 99. Criteriile de definire a infecției nosocomiale

 • (1) Infecția nosocomiala (ÎN) este infecția contractată în spital, care se referă la orice boală infecțioasă ce poate fi recunoscută clinic și/sau microbiologic și pentru care există dovada epidemiologica a contractării în timpul spitalizării/actului medical sau manevrelor medicale, care afectează fie bolnavul - datorită îngrijirilor medicale primite, fie personalul sanitar - datorită activității sale și este legată prin incubație de perioada asistării medicale în unitatea respectivă, indiferent dacă simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitalizării.

 • (2) Definiția infecției nosocomiale se bazează pe date clinice, epidemiologice, de laborator, precum și pe alte tipuri de teste de diagnostic.

 • (3) Fiecare caz de infecție nosocomială trebuie dovedit că se datorează spitalizării sau îngrijirilor medico-sanitare ambulatorii în spital și ca nu era în incubație sau în faza de debut/evoluție clinica în momentul internării/actului medical/manevrei medicale.

Art. 100. Organizarea activităților control și prevenire a infecțiilor nosocomiale.

 • (1) Spitalul asigura organizarea și funcționarea unui serviciu de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, format din minimum 3 posturi normate, din care, în funcție de numărul paturilor din unitate, 0,51 normă de medic specialist, 1-1,5 normă de cadre medii cu pregătire de asistent medical și o normă de muncitor cu calificare adecvată activității.

 • (2) Pentru coordonarea profesională a activității specifice sunt necesare specialitățile de medic specialist epidemiolog, microbiolog, boli infecțioase sau, în lipsa acestora, medic specialist pediatru, neonatolog, obstetrician-ginecolog etc., atestat ca absolvent al unui curs de perfecționare profesională specifica, organizat de autoritatea de sănătate publica județeană. Pentru posturile de cadre medii - asistenți medicali, se vor angaja asistenți de igienă sau asistenți încadrați la stația centrală de sterilizare, servicii de neonatologie, ATI, etc., cu condiția absolvirii unui curs de perfecționare specifica organizat în condiții similare;

 • (3) Îndrumarea metodologică a personalului și a activităților desfășurate în cadrul CPIAAM se realizează de compartimentul de specialitate din cadrul autorității de sănătate publica.

 • (4) Intervenția și expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice sau situații de risc declarat, sunt asigurate, la solicitarea unității ori prin autosesizare, de către compartimentele specializate ale autorității de sănătate publica județene, cu titlu de gratuitate, din bugetul de stat, în cadrul programelor naționale de sănătate.

Art.101. Atribuțiile instituționale și individuale în activitatea de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale în cadrul spitalului:

 • 1. Atribuțiile serviciului/compartimentului pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale:

 • a) organizează și participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • b) propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respectă procedurile și protocoalele de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) șeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la ședințele Comitetului director al unității sanitare și, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente și personal de specialitate;

 • d) elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;

 • e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice din spital;

 • f) organizează și derulează activități de formare a personalului unității în domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • h) propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgență, în cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței medicale;

 • i) elaborează ghidul de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea precauțiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți la pacienții internați;

 • j) întocmește harta punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în conformitate cu aceasta;

 • k) implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile și studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale de pe secții și centralizează datele în registrul de monitorizare a infecțiilor al unității;

 • m) raportează la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București infecțiile asociate asistenței medicale ale unității și calculează rata de incidență a acestora pe unitate și pe secții;

n) organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin recoltarea testelor de autocontrol;

 • o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente și/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

 • p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, în scopul obținerii unor caracteristici suplimentare;

 • q) supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • r) supraveghează și controlează activitatea de triere, depozitare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

 • s) organizează, supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația pacienților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • t) avizează orice propunere a unității sanitare de modificare în structura unității;

 • u) supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor de triaj, depistare și izolare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • v) răspunde prompt la informația primită din secții și demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecție asociată asistenței medicale;

 • w) dispune, după anunțarea prealabilă a managerului unității, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice și investigații paraclinice necesare;

 • x) întocmește și definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

 • y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcția de sănătate publică sau Institutul Național de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;

 • z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

aa) întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistenței medicale.

 • 2. Atribuțiile comitetului director al spitalului:

 • a) organizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează regulamentul de funcționare al acestuia;

 • b) se asigură de organizarea și funcționarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;

 • c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • d) asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;

 • f) verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;

 • h) se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • i) deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale;

 • j) asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile asociate asistenței medicale în registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • k) asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți.

 • 3. Atribuțiile managerului spitalului:

 • a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

 • b) participă la definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual al unității pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) răspunde de asigurarea bugetară și achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • d) răspunde de înființarea și funcționarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • e) răspunde de organizarea activității de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și în alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice din spital;

 • g) răspunde de afișarea pe site-ul propriu al unității a informațiilor statistice (rata trimestrială și anuală de incidență, rata de prevalență, incidența trimestrială și anuală defalcată pe tipuri de infecții și pe secții) privind infecțiile asociate asistenței medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienței curățeniei și dezinfecției, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;

 • h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înființate pe fiecare secție/compartiment și de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;

 • i) răspunde de aplicarea sancțiunilor administrative propuse de șeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • j) controlează și răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, în directa subordine și coordonare;

 • k) analizează și decide soluții de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situații de risc sau focar de infecție asociate asistenței medicale;

 • l) verifică și aprobă evidența informațiilor transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activității de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, și măsurile de limitare a focarului de infecție asociată asistenței medicale din unitate;

 • m) solicită, la propunerea șefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale/medicului responsabil sau din proprie inițiativă, expertize și investigații externe, consiliere profesională de specialitate și intervenție în focare;

 • n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii și prestații de specialitate;

o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale, inclusiv în cazul acționării în instanță a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilității individuale

 • 4. Atribuțiile directorului medical:

 • a) se asigură și răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

 • b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condițiile legale de a avea director de îngrijiri, funcția acestuia este preluată de directorul medical, care va avea și responsabilitățile acestuia;

 • c) răspunde de raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale și implementarea măsurilor de limitare a acestora;

 • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;

 • e) implementează activitatea de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) controlează respectarea procedurilor și protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale de la nivelul secțiilor și serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii șefi de secție;

 • h) organizează și controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);

 • i) controlează și răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secții/compartimente și aplicarea corectă a măsurilor.

 • 5. Atribuțiile directorului financiar-contabil:

 • a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

 • b) răspunde de asigurarea întocmai și la timp a necesarului de materiale și consumabile necesare implementării procedurilor și protocoalelor de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.

 • 6. Atribuțiile medicului șef de secție:

 • a) organizează, controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii secției, conform planului anual de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;

 • b) răspunde de activitățile desfășurate de personalul propriu al secției, cu respectarea procedurii de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale, elaborată de serviciul/ compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • c) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;

 • e) răspunde de efectuarea de către asistenta șefă de secție a triajului zilnic al personalului din subordine și declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) în cazul șefilor de secție în secții cu risc, răspunde de derularea activității de screening al pacienților pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauții și de aplicarea ei, împreună cu serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și cu directorul medical;

 • h) răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție.

 • 7. Atribuțiile medicului curant (indiferent de specialitate):

 • a) protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • b) aplicarea procedurilor și protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) obținerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecție este prezentă sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic și cu definițiile de caz și înainte de inițierea tratamentului antibiotic;

 • d) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • e) consilierea pacienților, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecțiilor;

 • f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecțiile pe care le au ei înșiși și implementarea măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecții altor persoane, în special pacienților;

 • g) solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;

 • h) respectă procedura de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • i) după caz, răspunde de derularea activității de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței;

 • j) comunică infecția/portajul de germeni importanți epidemiologic la transferul pacienților săi în altă secție/altă unitate medicală.

 • 8. Atribuțiile medicului responsabil pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale:

 • - Elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale din unitatea sanitară;

 • - Solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale, condiție a autorizării sanitare de funcționare, respectiv componenta a criteriilor de acreditare;

 • - Organizează activitatea serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale al unității;

 • - Propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de control cu caracter de urgență, în cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomiala;

 • - Răspunde pentru planificarea și solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităților planificate, respectiv pentru situații de urgență;

 • - Răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;

 • - Asigura accesibilitatea la perfecționarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifica a subordonaților direcți și efectuează evaluarea performantei activității profesionale a subordonaților;

 • - Elaborează cartea de vizita a unității care cuprinde: caracterizarea succintă a activităților acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitara și tehnica a unității în ansamblu și a subunităților din structura; facilitățile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, încălzire, curent electric; prepararea și distribuirea alimentelor; starea și dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea și neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum și a celor rezultate din activitățile de asistență medicală; circuitele organice și funcționale din unitate etc., în vederea caracterizării calitative și cantitative a riscurilor pentru infecție nosocomiala;

 • - Intocmește harta punctelor și segmentelor de risc pentru infecție nosocomiala privind modul de sterilizare și menținerea sterilității în unitate, decontaminarea mediului fizic și curățenia din unitate, zonele "fierbinți" cu activitate de risc sau cu dotare tehnica și edilitara favorizanta pentru infecții nosocomiale;

 • - Elaborează "istoria" infecțiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariției focarelor;

 • - Coordonează elaborarea și actualizarea anuala, împreună cu consiliul de conducere și cu șefii secțiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecțiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislația în vigoare, definițiile de caz pentru infecțiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere și tehnici de îngrijire, precauții de izolare, standarde aseptice și antiseptice, norme de sterilizare și menținere a sterilității, norme de dezinfecție și curățenie, metode și manopere specifice secțiilor și specialităților aflate în structura unității, norme de igiena spitaliceasca, de cazare și alimentație etc. Ghidul este propriu fiecărei unități, dar utilizează definițiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin;

 • - Colaborează cu șefii de secție pentru implementarea măsurilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acțiune și ghidul propriu al unității;

 • - Verifica respectarea normativelor și măsurilor de prevenire;

 • - Organizează și participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităților derulate;

 • - Participa și supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unității și secțiilor;

 • - Supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecțiile suspecte sau clinic evidente;

 • - Colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor de activitate și a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;

 • - Solicita și trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, atât în scopul obținerii unor caracteristici suplimentare, cat și în cadrul auditului extern de calitate;

 • - Supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • - Supraveghează și controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curățare chimica și dezinfecție;

 • - Supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activității la bucătăria dietetica, lactariu, biberonerie etc.;

 • - Supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie;

 • - Supraveghează și controlează activitatea de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;

 • - Supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația asistaților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • - Supraveghează  și controlează  respectarea în secțiile  medicale și paraclinice a procedurilor

profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic și tratament pentru infecțiile nosocomiale;

 • - Supraveghează și controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecție la asistați, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecțioase, operativitatea transmiterii informațiilor aferente la structura de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale;

 • - Răspunde prompt la informația primită din secții și demarează ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție nosocomiala;

 • - Dispune, după anunțarea prealabilă a directorului medical al unității, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice și investigații paraclinice necesare;

 • - Intocmește și definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

 • - Solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în vigoare;

 • - Coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activitățile asumate de compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale.

 • - Intocmește, pentru subordonați, fișa postului și programul de activitate;

 • - Raportează șefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, prelucrează și difuzează informațiile legate de focarele de infecții interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifica în fata consiliului de conducere, a direcțiunii și a consiliului de administrație;

 • - Intocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecție nosocomială.

 • 9. Atribuțiile medicului de boli infecțioase sau medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale:

 • a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecțioase și a stabilirii tratamentului etiologic necesar;

 • b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament inițial în principalele sindroame infecțioase și profilaxie antibiotică;

 • c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esențiale care să fie disponibile în mod permanent în spital;

 • d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa și derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;

 • e) colaborează cu farmacistul unității în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;

 • f) efectuează activități de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;

 • g) oferă consultanță de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile);

 • h) oferă consultanță pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii și în alte situații clinice, pentru pacienții la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie;

 • i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate, pentru a crește relevanța clinică a acestei activități;

 • j) evaluează periodic cu fiecare secție clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia și propune modalități de îmbunătățire a acestuia (educarea prescriptorilor);

 • k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) și propune managerului măsuri de îmbunătățire.

 • 10. Atribuțiile laboratorului spitalului:

 • a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenților etiologici ai infecțiilor la pacienții internați;

 • b) efectuarea testelor de detecție a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic dificil de controlat (multirezistenți la antibiotice);

 • c) șeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calității;

 • d) șeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul și prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoțite de cererea de analiză completată corect;

 • e) șeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranță al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă ediție), în scopul evitării contaminării personalului și a mediului;

 • f) șeful laboratorului răspunde de întocmirea și derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecție asociată asistenței medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecțiilor asociate asistenței medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători;

 • h) anunțarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant și serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienților din secțiile cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți;

 • j) testează sensibilitatea/rezistența la substanțe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificație clinică, utilizând metode standardizate;

 • k) organizează și realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară și rezistența la antibiotice, pe suport electronic;

 • l) monitorizează rezultatele neobișnuite și semnalează riscul apariției unui focar de infecție asociată asistenței medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu același fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/și multirezistente;

 • m) raportează, în regim de urgență, aspectele neobișnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de microorganisme și a rezistenței la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • n) stochează tulpini microbiene de importanță epidemiologică în vederea confirmării caracterizării și studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referință, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea și biosiguranța.

 • 11. Atribuțiile farmacistului:

 • a) obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți;

 • b) distribuirea medicamentelor antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital și ținerea unei evidențe adecvate;

 • c) obținerea și depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe și distribuirea lor în mod adecvat;

 • d) păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale;

 • e) raportează către serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase și pe secțiile unității sanitare și participă la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor;

 • f) colaborează cu medicul infecționist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice;

 • g) organizează și realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice și pe secții/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare și a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.

 • 12. Atribuțiile asistentei șefe de secție:

 • a) prelucrează procedurile și protocoalele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale cu personalul mediu și auxiliar din secție și răspunde de aplicarea acestora;

 • b) răspunde de aplicarea precauțiunilor standard și specifice de către personalul secției;

 • c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;

 • d) controlează respectarea circuitelor funcționale din secție;

 • e) răspunde de starea de curățenie din secție;

 • f) transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curățenie, consumabile, dezinfectanți, elaborat în concordanță cu recomandările serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie;

 • h) supraveghează și controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;

 • i) supraveghează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie și sesizează directorului de îngrijiri orice deficiențe constatate;

 • j) verifică igiena bolnavilor și a însoțitorilor și face educația sanitară a acestora;

 • k) urmărește efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor și însoțitorilor și le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situație pe care o aduce la cunoștința directorului de îngrijiri;

 • l) constată și raportează directorului de îngrijiri deficiențe de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire);

 • m) coordonează și supraveghează operațiunile de curățenie și dezinfecție;

n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienței curățeniei, dezinfecției și sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosință) și coordonează în permanență respectarea de către personal și însoțitori a măsurilor de izolare și controlează prelucrarea bolnavilor la internare;

 • p) anunță la serviciul de internări locurile disponibile, urmărește internarea corectă a bolnavilor în funcție de infecțiozitate sau receptivitate;

 • q) coordonează și verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecțios și a măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de șeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale;

 • r) instruiește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește aplicarea acestor măsuri;

 • s) semnalează medicului șef de secție și/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;

 • t) instruiește și supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori și personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);

 • u) verifică și răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea și păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecția lenjeriei de la bolnavii infecțioși, transportul lenjeriei murdare, transportul și păstrarea lenjeriei curate;

 • v) verifică și răspunde de modul de colectare a deșeurilor infecțioase și neinfecțioase, de depozitare a lor pe secție, de modul de transport la depozitul central;

 • w) controlează și instruiește personalul din subordine asupra echipamentului de protecție și comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri;

 • x) răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienți, și se asigură de implementarea acestora;

 • y) răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție;

 • z) răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secție.

 • 12. Atribuțiile asistentei medicale responsabile de salon:

 • a) implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor;

 • b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților;

 • c) menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din salon;

 • d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul șef de secție în legătură cu apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa;

 • e) inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

 • g) semnalează medicului curant existența elementelor sugestive de infecție asociată asistenței medicale;

 • h) participă la pregătirea personalului;

 • i) participă la investigarea focarelor.

Este obligatoriu a se lua consimtamantul pacientului privind interventia medicala .

 • a) Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa , consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

 • b) Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o  interventie  medicala de urgenta,

personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

 • c) In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

 • d) In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere

 • 13. Atribuțiile direcției de sănătate publica județene:

 • a) desemnează din compartimentul de specialitate persoane care asigură suport tehnic profesional pentru organizarea și funcționarea planului de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale, la solicitare;

 • b) prin compartimentul de supraveghere, verifică cel puțin trimestrial registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității medicale și validează rata de infecții din unitate în concordanță cu raportările primite;

 • c) verifică rezultatele studiului anual de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice din spital;

 • d) inspecția sanitară de stat verifică existența și modul de aplicare a planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, respectarea normelor de igienă, funcționalitatea circuitelor, procedurile de dezinfecție, sterilizare, respectarea prevederilor privind managementul deșeurilor medicale și dacă sunt respectate măsurile serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și/sau ale coordonatorului programului/subprogramului de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale din compartimentele de specialitate ale direcției de sănătate publică județene.

 • 6.10 ATRIBUTIILE DISPENSARULUI TBC

ART.102 Tuberculoza -reprezintă o boala infecto-contagioasa specifica cu carater endemic si larga raspandire in lume, fiind o problema prioritara a sanatatii publice in Romania.

 • - Reteaua de Pneumoftiziologie a ministerului cuprinde :

 • - Dispensare de Pneumoftiziologie (DPF) intre 2- 8 in fiecare judet

 • - Unitati cu paturi pentru TB

 • - Laboratoare de bacteriologie TB

Functionarea PNPSCT este asigurata de o structura organizata ierarhic pe 3 nivele,fiecare nivel avand atributii si relatii functionale bine stabilite.

Primul nivel este constituit din:

 • 1. rețeaua de asistență medicală primară (medici de familie/medici din cabinetele medicale din unitățile de învățământ) care asigură identificarea suspecților și a contacților de TB și care aplică tratamentul bolnavilor sub directă observare, în faza ambulatorie, prescris de medicii pneumologi din rețeaua de pneumoftiziologie

 • 2. dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale (DPF) - acestea constituie structura sanitară de bază în coordonarea problemelor de supraveghere și control ale TB în teritoriul arondat;

 • 3. unitățile sanitare cu paturi: secțiile de pneumoftiziologie și spitalele de pneumoftiziologie, centrele de excelență TB MDR, compartimentele TB MDR;

 • 4. rețeaua de laboratoare de bacteriologie TB.

Dispensarul TBC are ca obiective:

 • a) Reducerea prevalentei si mortalitatii TB

 • b) Mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la microscopie;

 • c) Tratamentul bolnavilor de tuberculoza

 • d) Mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara

 • - DPF este incadrat cu un numar variabil de medici pneumoftiziologi si de cadre medii sanitare si deserveste un teritoriu cu o populatie de aproximativ 100000 de locuitori.

 • - DPF este responsabil pentru aplicarea si monitorizarea PNPSCT in teritoriul arondat si asigura:

 • a) asigură depistarea cazurilor de tuberculoză prin: controlul simptomaticilor respiratori și suspecților TB prin examen clinic, radiografie toracică și, după caz, examen spută - microscopie și cultură, precum și controlul contacților TB și al altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză prin examen clinic, radiografie toracică, iar la copii suplimentar prin IDR la PPD (test cutanat la tuberculină); Pentru suspiciunea tuberculozei extrapulmonare, alta decat pleurala, dirijeaza pacientii catre specialitatile corespunzatoare si colaboreaza cu medicii in vederea diagnosticarii TB.

 • b) tratamentul tuberculostatic in ambulatoriu, terapie standardizata, etapizata si de calitate .

 • c) declara si inregistreaza in registrul TB si in baza electronica de date cazurile TB in functie de istoricul terapeutic ( CN, R, E,retratament ptr abandon, C), completeaza fisa de inregistrare, evalueaza cazurile TB la sfarsit de tratament, completand datele si in fisa de evaluare.

97 din 237

 • d) asigură, în colaborare cu medicul de familie, tratamentul profilactic prin autoadministrare pentru contacții cazurilor contagioase, la grupa de vârstă 0-19 ani, precum și pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză (cu infecție HIV, imunodeficiențe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent ori temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice), precum și administrarea tratamentului continuu, complet și de bună calitate, sub directă observare la bolnavii cu tuberculoză care au domiciliul real în teritoriul arondat epidemiologic;

 • e) colaborează cu medicii de familie și supervizează activitatea acestora în depistarea tuberculozei și administrarea tratamentului sub directă observare;

 • f) efectuează, în colaborare cu medicul de familie, investigația epidemiologică și asigură implementarea măsurilor necesare atunci când se descoperă un caz de tuberculoză;

 • g) participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ și cu medicul de familie, la investigația epidemiologică și implementarea măsurilor necesare în focarele de tuberculoză cu minimum 3 cazuri;

 • h) asigură materialele sanitare specifice pentru examene bacteriologice și radiologice și alte materiale sanitare ne/specifice necesare derulării programului;

 • i) asigură evidența activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite informații și recomandări privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează cazul, cât și spre registrul național de evidență din Institutul de Pneumoftziologie „Marius Nasta“ București;

 • j) raportează conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice și indicatorii de derulare ai programului către DSP județene și a municipiului București;

 • k) efectuează vizite de monitorizare a activităților din cadrul programului la cabinetele medicilor de familie din teritoriul arondat.

DPF sunt coordonate de un medic coordonator , numit din randul medicilor incadrati in unitatea respectiva de catre , coordonatorul tehnic judetean al PNPSC.

 • - Medicii din spitale si sectii colaboreaza cu cei din DPF prin anuntarea obligatorie,in termen de 48 de ore , a existentei unui caz de TB in teritoiul arondat DPF respectiv ,ca si prin transmiterea documentatiei medicale la externarea pacientului si a rezultatelor de laborator care sunt finalizate si primite ulterior externarii

 • - Spitalele, sectiile si cabinetele de alte specialitati ca si cabinetele de pneumoftiziologie inclusiv cele private care depisteaza cazuri de TB cu localizare pulmonara sau extrapulmonara au aceleasi obligatii ca cele de mai sus.

 • - Tratamentul TB este gratuit pentru toti bolnavii ,iar medicamentele antituberculoase sunt furnizate atat pentru spitale , cat si pentru DPF prin farmacii cu circuit inchis.

 • - Dispensarul TB oganizeaza evidenta nominala a beneficiarilor progamelor nationale de sanatate

publica, pe baza de cod numeric personal ,cu respectarea prevederilor legale referiotare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 • - Realizeaza raportarea datelor in registrul bolnavilor specific programului derulat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

 • - Asigura depistarea cazurilor de tuberculoza prin:

 • - Controlul simptomaticilor respiratori si suspectilor TB prin examen clinic, radiografie pulmonara si dupa caz sputa: microscopie si culturi;

 • - Controlul contactilor Tb si altor grupuri cu risc crescut de tuberculoza prin examen clinic, radiografie pulmonara iar la copii suplimentar prin IDR la PPD.

Avand in vedere faptul ca TB este o boala cu transmitere aerogena , bolnavii cu TB pulmonar constituie un pericol potential pentru populatie. In aceste conditii date Registrul TB nu intra sub incidenta reglementarilor privind confidentialitatii actului medical, in conditiile in care exista riscul de imbolnavire in comunitate.

 • - Monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea supraveghere a infecțiilor nosocomiale din compartimentele de specialitate ale Autorității de Sănătate Publica Județene.

 • 6 .11. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE STATISTICĂ MEDICALĂ

Art. 103. In cadrul compartimentului de statistică și informatică medicală se desfășoară următoarele activități:

Transmiterea in format electronic a raportului de activitate D.R.G. si a altor rapoarte privind pacientii implicati in programele nationale de sanatate urmarind maximizarea performantelor spitalului ( validarea tuturor cazurilor , inregistrarea corecta a costurilor, etc.);

 • - Raspunde la solicitarile conducerii spitalului, sefilor de sectie, altor persoane care utilizeaza softul pentru introducerea de date, realizarea de noi rapoarte, situatii statistice si altele necesare pentru buna desfasurare a activitatii spitalului - in colaborare cu firma producătoare a softului integrat;

 • - Prelucrarea si verificarea zilnica in calculator a foilor de observatie de pe sectiile spitalului privind urmatoarele date : probleme DRG (erori CNP, dovada de asigurat, criterii de internare sau asigurare gresit completate);

 • - Eliberarea de copii catre bolnavi sau apartinatori conform legislatiei in vigoare privind diferite date din foile de observatie, validarea foilor de observatie a bolnavilor care apar ca neasigurati in baza de date a CJAS;

 • - Efectuarea deconturilor pentru pacientii internati in urma unor agresiuni, accidente rutiere, accidente de munca, pacienti neasigurati;

 • - Inaintarea datelor privind cazurile medico-legale catre serviciul financiar al spitalului si CJAS in vederea recuperarii cheltuielilor;

 • - Efectuarea de deconturi sau copii dupa foile de observatie privind adresele sosite de la institutiile M.A.I. si Ministerului de Justitie si inaitarea lor catre Oficiul Juridic al spitalului pentru raspuns;

 • - Verificarea si prelucrarea statistica a situatiilor speciale privind calitatea de asigurat de sanatate ( Eurocarduri si Asigurari voluntare);

 • - Ordonarea dupa verificare si prelucrare a foilor de observatie pe sectii si predarea lor lunara la Biroul de Internari in conditii de siguranta in vederea pastrarii secretului de serviciu si a confidentialitatii informatiilor medicale despre bolnavi;

 • - Supravegherea datelor din reteaua informatica necesare pentru efectuarea decontului de plata pentru fiecare pacient : actualizarea in programul informatic integrat a tarifelor pentru procedurile radiologice, explorari si analize de laborator;

 • - Actualizarea lunara a tarifului / zi spitalizare pe fiecare sectie a spitalului;

 • - Urmarirea, sesizarea si rezolvarea tuturor problemelor ce apar in legatura cu cheltuielile privind decontul pe pacient;

 • - Introducerea in calculator a datelor statistice lunare in cadrul programului informatic pentru calculul costurilor la nivel de sectie de la Serviciul Financiar - Contabil precum si raportarea catre acesta a tuturor indicatorilor statistici necesari pentru decontarea de catre C.J.A.S. a serviciilor medicale contractate

 • - Efectuarea, raportarea (atat in format electronic cit si fizic ) si arhivarea tuturor situatiilor statistice prelucrate electronic pentru intreg spitalul, ambulatoriul de specialitate (indicatorii de performanta, indicatorii de eficienta, centralizatorul de morbiditate si alti indicatori, rapoartele statistice lunare, trimestriale, anuale si multianuale si altele cerute de conducerea spitalului , D.S.P. si C.J.A.S.), cat si pentru fiecare sectie din spital sau cabinet din ambulator pentru urmarirea activitatii acestora - impreuna cu Oficiul Informatic

 • - Realizarea, arhivarea si raportarea către conducerea spitalului, C.J.A.S. si D.S.P. a diferitelor rapoarte statistice neprelucrate electronic .

 • - Executa orice alte sarcini trasate de conducerea spitalului in cadrul limitelor de competenta.

Art. 104. Atribuțiile compartimentului sunt:

 • - Se colecteaza datele zilnic, lunar, trimestrial , anual, la nivel de sectie , compartiment, cabinete medicale;

 • - Se calculeaza indicatorii specifici prin care se analizeaza activitatea spitalului.

 • - Se intocmeste raportul de decontare a serviciilor spitalicesti pe baza grupelor de diagnostic;

 • - Se analizeaza indicatorii pe spital;

 • - Se intocmesc centralizatoare de diagnostice si proceduri care se transmit la DSP, CJAS, CNAS;

 • - Se intocmesc situatii prin care se informeaza conducerea spitalului cat si sefii de sectie de indicatorii obtinuti, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual.

 • - Raporteaza in termen situatiile solicitate de catre conducerea spitalului, DSP, CJASS.

 • 6 .12. ATRIBUTIILE BIROULUI FINANCIAR - CONTABILITATE

Art. 105. Biroul Financiar - Contabil face parte integrantă din structura organizatorică a spitalului fiind subordonat Directorului financiar contabil și are următoarele atribuții:

Art. 105. Biroul Financiar - Contabil face parte integrantă din structura organizatorică a spitalului și are următoarele atribuții:

 • 1 .Organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor;

 • 2 . Organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare impreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, in ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea oricaror alte imobilizari de fonduri;

 • 3 .Asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile;

 • 4 .Participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;

 • 5 .Asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;

 • 6 .Preocuparea de informatizare a lucrarilor contabile;

7.Organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte si la zi;

8.Organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;

9.Asigurarea indeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor;

10.Asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

11.Exercitarea controlului operativ curent, in conformitate cu dispozitiile in vigoare;

12.Organizarea actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale pentru cadrele din serviciu;

13.Intocmirea studiilor privind costuri comparative pe diversi indicatori;

14.Analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar contabil a evaluarii eficientei, utilizarii mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii;

15.Luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune;

16.Intocmirea proiectelor planurilor de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare;

17.Asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si plati in numerar;

18.Asigurarea creditelor necesare, corespunzator comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobate;

19.Intocmirea instrumentelor de protocol si a documentelor de acceptare sau refuz a platii;

20.Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;

21.Intocmirea propunerilor de plan casa pentru plati in numerar;

22.Luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritarii avutului unitatii si pentru recuperarea pagubelor produse;

 • 23.Intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite;

 • 24 . Înregistrarea cheltuielilor cu salariile și a altor cheltuieli materiale;

 • 25 .Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conținutului și legalității operațiunilor;

 • 26 .Întocmirea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform

cu prevederile legale;

 • 27 .Întocmirea bilanțului contabil;

 • 28 .Ținerea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor;

 • 29 .Întocmirea balanțelor de verificare-analitică și sintetică-lunară;

 • 30 .Întocmirea situațiilor cerute de forurile superioare;

 • 31 .Întocmirea raportărilor privind programele de sănătate și a indicatorilor acestora;

 • 32 .Încasarea veniturilor proprii și urmărirea situației mișcării acestora;

 • 33 .Facturarea serviciilor prestate terților;

 • 34 .Verificarea tuturor operațiunile consemnate de Trezoreria Statului

în extrasele de cont;

 • 35 .Efectuarea plăților drepturilor bănești ale salariaților și colaboratorilor;

 • 36 .Verificarea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operațiunilor de încasari și plăți;

 • 37 .Urmărirea încasării contravalorii facturilor emise;

 • 38 . Întocmirea facturilor fiscale și documentelor de plată pentru operațiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • 39 .Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența serviciului;

 • 40 .Urmărirea contractelor încheiate cu C.J.A.S. în vederea decontării serviciilor medicale (spitalicești, ambulatoriu, paraclinice);

 • 41 .Întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitalicești, ambulatoriu, paraclinice);

 • 42 .Întocmirea trimestriala a indicatorilor financiari și economici.

 • 43 .Întocmirea lunară a cererilor de finantare către D.S.P. pentru decontarea programelor de sănătate;

 • 44 .Raportarea lunară la serviciul statistică a situației “Cheltuieli secții”;

45.Intocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • 6.13. ATRIBUTIILE BIROULUI RUNOS

Art. 106. a) Biroul resurse umane face parte integrantă din structura organizatorică a spitalului fiind subordonat managerului spitalului.

Biroul resurse umane asigura cadrul legal pentru strategia de personal a managerului unității, în vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcționala, motivata și eficienta, asociata atat cu resursele financiare prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cu obligațiile contractuale asumate în domeniul sănătății .

Biroul resurse umane are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de munca și salarizarea personalului, în concordanta cu structura organizatorica și complexitatea atribuțiilor unității, pe domeniul de activitate pe care îl reprezinta, în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor unitatii sanitare și a satisfacerii nevoilor angajaților

Principiile esentiale ale managementului resurselor umane sunt:

 • 1. Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală;

 • 2. Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia organizației din unitatea sanitară;

 • 3. Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;

 • 4. Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane consta în:

 • 1. Creșterea eficienței și eficacității personalului;

 • 2. Reducerea absenteismului;

 • 3. Creșterea satisfacției în muncă a angajaților;

 • 4. Creșterea capacității de inovare, rezolvare a problemelor și schimbare organizației

Are următoarele atribuții:

 • 1. Aplicarea legislației în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecționarea profesională a resurselor umane din cadrul unității.

 • 2. Elaboreaza si supune aprobarii statul de functii al unitatii cu incadrarea in prevederile legale.

 • 3. Asigură întocmirea documentațiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern.

 • 4. Participa la recrutarea si selectia personalului pentru ocuparea posturilor vacante.

 • 5. Cunoaste si aplica corect legislatia privind concediile, sporurile, pensile, incadrari, promovari in trepte si grade profesionale.

 • 6. Asigura secretariatul pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante.

 • 7. Organizeaza si raspunde de modul de organizare a concursurilor, intocmirea si verificarea proceselor verbale de incadrare si promovare pe posturi , in grade si trepte profesionale si supunerea lor spre aprobare conducerii.

 • 8. Intocmeste si verifica anuntul cu rezultatele obtinute de candidati in urma concursurilor si le publica la loc vizibil.

 • 9. Arhiveaza fisele de evaluare a performantelor salariatilor.

 • 10. Intocmeste si verificara dispozitia privind constituirea comisiei de examinare si incadrare a candidatilor inscrisi pentru ocuparea posturilor vacante.

 • 11. Stabileste drepturile salariale pentru toti angajatii,conform legislatiei in vigoare.

 • 12. Intocmeste, actualizeaza si pastreaza dosarele personale ale salariatilor.

 • 13. Intocmirea si completarea adeverintelor privind drepturile salariale si sporurile pentru fiecare salariat.

 • 14. Intocmeste documentatia pentru stabilirea salariilor de baza, ca urmare a oricaror modificari intervenite in legislatie si le supune aprobarii conducerii.

 • 15. Intocmeste decizia de incetare a activitatii ca urmare a pensionarii.

 • 16. Verifica indeplinirea conditiilor de promovare in grad, trepte profesionale.

 • 17. Primeste cererile de promovari in grade, trepte profesionale, intocmeste si verifica adresele de transformari de post si organizeaza concursul (examenul) de promovare.

 • 18. Indosariaza fisele de post primite din sectii/compartimente/birouri in dosarele personale ale salariatilor .

 • 19. Tine evidenta planificarii concediilor de odihna.

 • 20. Asigura eliberarea de legitimatii tuturor salariatilor.

 • 21. Întocmește și actualizează Registrul de evidență a salariaților.

 • 22. Calculează vechimea în specialitate și vechimea în muncă la încadrare.

 • 23. Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare.

 • 24. Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli.

 • 25. Verifica completarea certificatelor de concediu medical.

 • 26. Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajații unității.

 • 27. Intocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii.

 • 28. Verificarea pontajele pentru fiecare salariat si le supune aprobarii managerului spitalului.

 • 29. Respecta prevederile din regulamentul intern si de organizare si functionare al unitatii.

 • 6.14. ATRIBUTIILE COMPARTIMENT-ADMINISTRATIV

Art. 107 Biroului administrativ din cadrul spitalului îi revin următoarele atribuții și responsabilități:

 • - Asigura administratiea cladirilor, bazei materiale si a terenurilor aferente si raspunde de starea tahnica a acestora.

 • - Fundamenteaza propuneri pentru programul anual de achizitii publice si bugetul de venituri si cheltuieli in care sa fie incluse necesarele de investitii, reparatii capitale, reparatii curente, dotari, asigurarea cu medicamente, alimente, materiale combustibil, instalatii electrice, gaz metan, etc., necesare bunei functionari a activitatilor spitalului.

 • - Fundamenteaza si elaboreaza documentatia privind programul anual de achizitii publice propus de consiliul medical pentru produse, lucrari si servicii, corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

 • - Participa la intocmirea la termen a documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice, asigura indeplinirera obligatiilor referitoare la publicitate, aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, incheierea contractelor, constituirea si pastrarea dosarelor de achizitii publice.

 • - Rrespectarea legislatiei in vigoare privind incheierea contractelor pentru lucrari, servicii si produse, prin respectarea OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Raspunde de asigurarea sanatatii si securitatii muncii

 • - Asigurarea masurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ- gospodaresc in conditii de eficienta maxima

 • - Asigurarea functionalitatii in bune conditii a atelierului de reparatii, a spalatoriei, a lenjeriei, blocului alimentar, garderobei pacientilor etc;

 • - Asigurarea intretinerii cladirilor, instalatiilor si inventarului unitatii;

 • - Organizează personalul cu atribuții în întreținerea spațiilor verzi și stabileste programul orar pentru întreținerea spațiilor verzi;

 • - Organizează curățarea căilor de acces de zăpadă iarna, funcție de necesitățile impuse de starea vremii;

 • - Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente;

 • - Urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii, conform graficului, verificand cantitativ si calitativ lucrarile executate de constructor;

 • - Asigura alimentarea cu combustibil, energie, apa, abur in scopul functionarii continue a spitalului;

 • - Stabileste cauzele degradarii si distrugerii constructiilor, instalatii lor sau utilajelor, si propune masuri corespunzatoare;

 • - Stabileste necesarul de materiale de intretinere, de constructii, instalatii , etc.

 • - Elaboreaza planurile anuale si operative de intretinere si reparatii, raspunde de respectarea cu

strictete a acestora;

 • - Incheie contracte cu intreprinderile de reparatii specializate, carora le asigura predarea documentatii lor;

 • - Asigura aplicarea stricta a dispozitiilor legale privind instalatiile sub presiune, mijloacele de ridicat si aparatele de masura si control;

 • - Ia masuri de remediere a deficientelor din sistemele de alimentare cu combustibili, energie, apa, abur si stabileste masuri de eliminare a acestora.

 • - Urmareste reducerea pierderilor si eliminarea acestora;

 • - Intocmeste si tine la el documentatia tehnica a instalatiilor, aparaturii si utilajelor, precum si evidenta reparatiilor planificate si accidentale;

 • - Ia masuri in caz de pericol iminent pentru oprirea instalatiilor a caror functionare prezinta pericol de avarii, incendii sau din punct de vedere al securitatii personalului.

 • - Asigura indeplinirea planului de verificari metrologice, prin verificari specifice;

 • - Efectueaza operatii de supraveghere interna a aparaturii de masura si control, asigura repararea si intretinerea aparaturii de control ;

 • - Raspunde de intretinerea aparatelor de masura si control din dotarea unitatii,

 • - Supravegheaza utilizarea acestora, organizeaza si tine evidenta in fisele tip si in scriptele specifice, conform normelor legale;

 • - Intocmeste darile de seama metrologice, conform indicatiilor date de forurile de resort.

 • - Efectueaza temele de program pentru investitii si reparatii capitale;

 • - Urmareste incheierea contractelor de proiectare pentru investitii si reparatii capitale;

 • - Analizeaza periodic cu antreprenorul si proiectantul general stadiul lucrarilor de santier si sprijina

activitatea acestora urmarind punerea in functiune a obiectivelor pe masura terminarii acestora;

 • - Urmareste  efectuarea probelor tehnologice si atingerea  parametrilor de functionare, conform

documentatiei aprobate;

 • - Organizeaza si asigura supravegherea tehnica in realizarea obiectivelor de investitii si reparatii capitale;

 • - Intocmeste formele pentru receptionarea lucrarilor si de decontare a acestora;

 • - Intocmeste rapoartele operative, darile de seama privind activitatea de investitii neutralizate si de

reparatii capitale;

 • - Raporteaza periodic conducerii unitatii realizarile fizice si valorice obtinute, in cadrul sarcinilor si

graficelor de executare, propunand masuri pentru recuperarea ramanerilor in urma;

 • - Asigurarea aplicarii si respectarii normelor PSI;

 • - Asigurarea intretinerii curateniei;

 • - Asigură păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale.

 • 6.15. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI APROVIZIONARE - ACHIZITII PUBLICE

Art. 108. In cadrul biroului functioneaza compartimentul de achizitii publice-contractari si are urmatoarele atributii:

 • - Intocmirea programului anual al achizitiilor publice;

 • - Adapteaza planul de aprovizionare in functie de modificarile intervenite in functie de evolutia stocuri lor si nevoile nou aparute, face modificari de plan potrivit prevederilor legale;

 • - Participa la receptia calitativa si cantitativa a materialelor si tuturor valorilor materiale aprovizionate, impreuna cu comisia de receptie a unitatii;

 • - Se intereseaza de procurarea suplimentara a materialelor deficitare si intocmeste formele de renuntare la cotele ce depasesc nevoile unitatii;

 • - Ia masuri pentru preintampinarea stocurilor supranormative si disponibile;

 • - Raspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale, intocmeste documentatiile necesare actionarii la organele competente a furnizori lor in caz de nerespectare de catre acestia a obligatiilor contractuale;

 • - Propune conducerii spitalului proiectul planului de achizitii;

 • - Organizeaza licitatiile si selectiile de oferte conform legislatiei in vigoare,

 • - Urmareste si verifica indeplinirea prevederilor contractuale de achizitie publica;

 • - Intocmeste contractele de achizitie publica a produselor si urmareste semnarea lor de catre reprezentantii legali ai unitatii;

 • - Respectarea legislatiei in vigoare privind incheierea contractelor pentru lucrari, servicii si produse, prin respectarea Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Coordonarea activității magaziilor, asigurând condiții optime de păstrare și depozitare a bunurilor;

 • - Urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secțiile și serviciile spitalului;

 • - Intră în relații cu secțiile și serviciile din spital și cu furnizorii de materiale și medicamente;

 • - Incheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea și urmărirea graficului de livrări pentru

materialele necesare unității;

 • - Asigură aprovizionarea unității cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură în cele mai bune condiții;

 • - Tine legatura permanent cu furnizorii spitalului;

 • - Organizarea si asigurarea pazei si ordinii in unitate;

 • - Luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de confort si de alimentatie a pacientilor;

 • - Urmarirea verificarii la timp si in bune conditii a aparatelor si utilajelor din dotare;

 • - Asigurarea receptionarii, manipularii si a depozitarii corespunzatoare a bunurilor;

 • - asigurarea aprovizionarii cu medicamente, materiale sanitare si orice alete materiale necesare bunei desfasurari a activitatii unitatii.

 • - Organizarea si asigurarea primirii, circuitului, pastrarii si evidentei corespondentei;

 • - Tine evidenta si raporteaza la timp datele inregistrate in legatura cu deseurile menajere, infectioase,etc.

 • - Asigurarea aplicarii si respectarii normelor PCI;

 • - Indeplineste orice alte sarcini date de conducerea unitatii pentru bunul mers al unitatii.

 • 6.16. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE -COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Art. 109. Compartimentul de Sanatate si Securitate in Munca are urmatoarele atributi conform Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 si Hotărârea nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

Potrivit Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă spitalul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În cadrul responsabilităților sale, spitalul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea lucrătorilor;

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Spitalul are următoarele obligații:

 • a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii întreprinderii și/sau unității, ținând seama de alte persoane prezente;

 • b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, salvare și pompieri.

Spitalul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor.

Spitalul are următoarele obligații:

 • a) să informeze, cât mai curând posibil, toți salariatii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecția lor;

 • b) să ia măsuri și să furnize instrucțiuni pentru a da salariatilor posibilitatea să oprească lucrul și/sau să părăsească imediat locul de muncă și să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent;

 • c) să nu impună salariatilor reluarea lucrului în situația în care încă există un pericol grav și iminent, în afara cazurilor excepționale și pentru motive justificate.

Salariatii, în cazul unui pericol grav și iminent, părăsesc locul de muncă și/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciați și trebuie să fie protejați împotriva oricăror consecințe negative și nejustificate pentru aceștia.

Spitalul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav și iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când șeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toți lucrătorii sunt apți să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoștințele lor și cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol.

Salariatii nu trebuie să fie prejudiciați pentru cazurile de mai sus, cu excepția situațiilor în care aceștia acționează imprudent sau dau dovadă de neglijență gravă.

Spitalul are următoarele obligații:

 • a) să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

 • b) să decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;

 • c) să țină evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

 • d) să elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.

Spitalul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său:

 • a) la angajare;

 • b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

 • c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

 • d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

 • e) la executarea unor lucrări speciale.

Instruirea trebuie să fie:

 • a) adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri;

 • b) periodică și ori de câte ori este necesar.

În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor salariatii au următoarele obligații:

 • a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

 • b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

 • d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

 • g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

 • h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

Orice eveniment, așa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoștință despre producerea acestuia. Spitalul are obligația să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:

 • a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele așa cum sunt definite la art. 5 lit. f);

 • b) asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

 • c) organelor de urmărire penală, după caz.

Medicul de medicină a muncii va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune, depistată cu prilejul prestațiilor medicale.

Se considera accident de muncă:

 • a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în unitate, cu permisiunea spitalului;

 • b) accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acțiuni întreprinse din propria inițiativă pentru salvarea de vieți omenești, precum și accidentul suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, pe durata efectuării serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale.

 • c) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care amenință avutul public și privat;

 • d) accidentul cauzat de activități care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceștia, în timpul programului de muncă, și nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;

 • e) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers;

 • f) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;

 • g) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;

 • h) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de angajator, dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieșirea din întreprindere sau unitate și invers;

 • i) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;

 • j) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara granițelor țării, pe durata și traseul prevăzute în documentul de deplasare;

 • k) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări și servicii pe teritoriul altor țări, în baza unor contracte, convenții sau în alte condiții prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul și din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

 • l) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii profesionale, în timpul și din cauza efectuării activităților aferente stagiului de practică;

 • m) accidentul determinat de fenomene sau calamități naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

 • n) dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

Deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal și, de asemenea, transportul să se facă în condițiile prevăzute de reglementările de securitate și sănătate în muncă sau de circulație în vigoare.

Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse și cu numărul persoanelor accidentate, în:

 • a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice;

 • b) accidente care produc invaliditate;

 • c) accidente mortale;

 • d) accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp și din aceeași cauză. Inregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

Accidentul de muncă înregistrat de spital se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă, precum și la asigurător, potrivit legii.

Potrivit normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 activitățile de prevenire și protecție desfășurate prin modalitățile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii și/sau al unității sunt următoarele:

 • 1. identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • 2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • 3. elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

 • 4. propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 5. verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

 • 6. întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

 • 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

 • 9. asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • 10. evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107;

 • 11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • 12. evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • 13. evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • 14. evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 15. monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

 • 16. verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

 • 17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

 • 18. întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;

 • 19. evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • 20. identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • 21. urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;                                     ’                    ’

 • 22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;

 • 23. întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;

 • 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

 • 25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 26. colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • 27. colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

 • 28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

 • 29. propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 27/09/2010 - punctul a fost modificat prin Hotărâre 955/2010

 • 30. propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

 • 31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

 • 32. evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

 • 33. alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii și/sau unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puțin, în următoarele situații: a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate și amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;

 • b) după producerea unui eveniment;

 • c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariția unor riscuri noi;

 • d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparținând grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • e) la executarea unor lucrări speciale.

Desemnarea nominală a salariatului/salariatilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție se face prin decizie scrisă a angajatorului.

Spitalul va consemna în fișa postului activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul desemnat are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

Instruirea introductiv-generală se face:

 • a) la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din lege;

 • b) lucrătorilor detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;

 • c) lucrătorilor delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;

 • d) lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar

Instruirea introductiv-generală se face de către:

 • a) angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă; sau

 • b) salariatul desemnat; sau

 • c) un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție; sau

 • d) serviciul extern de prevenire și protecție

Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puțin următoarele:

 • a) informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;

 • b) prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;

 • c) măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent;

 • d) prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru;

 • e) demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puțin următoarele:

 • a) informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;

 • b) prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;

 • c) măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent;

 • d) prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru;

 • e) demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puțin următoarele:

 • a) informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;

 • b) prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;

 • c) măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent;

 • d) prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru;

 • e) demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

 • 6.17.ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI INFORMATIC

Art.110 Atributiile operatorului de calculator

Operatorul de calculator este subordonat sefului de serviciu si managerului spitalului si are urmatoarele atributii:

 • 1. Stabileste relatiile interne si externe si a conditiilor de functionare în timp a sistemului; descrie caracteristicile, continutul sistemului de codificare, volumul datelor, documentelor existente în sistem.

 • 2. Va acorda asistenta tehnica tuturor factorilor interesati în perioada de programare, punere în functiune si implementare;

 • 3. Va colabora cu ceilalti salariati pentru realizarea unor lucrari cu volum mare si termen scurt;

 • 4. Aplica sistemul informational la nivelul spitalului în conformitate cu normele M.S., C.N.A.S., DRG, CAPESARO.

 • 5. Asigura buna functionare a sistemului informatic din unitate cu sprijinul si la indicatia INFO WORLD ,SIUI;

 • 6. Asigura asistenta tehnica pentru toti utilizatorii de tehnica de calcul (imprimante, schenere, cititoare, imprimante de bratari si coduri de bara);

 • 7. Asigura introducerea si prelucrarea datelor (raportarile lunare, trimestriale, anuale) pentru activitatea spitalului care-i sunt incredintate si se deruleaza la nivelul unitatii ;

 • 8. Indruma activitatea de exploatare, intretinere a echipamentelor/mijloacelor de informatica;

 • 9. Intretine calculatoare

 • 10. Intretinere de baza (internet);

 • 6.18. ATRIBUTIILE SERVICIILOR GOSPODARESTI:SPALATORIE,GARDEROBA, BUCATARIE etc.

Art. 111. Spalatoria are urmatoarea organizare:

 • - Punctul de colectare si triere a rufariei aduse;

 • - Bazinul de dezinfectia rufariei;

 • - Camera de spalare-stoarcere;

 • - Uscatoria;

 • - Calcatoria mecanica (calandru);

 • - Calcatoria manuala;

 • - Punctul (depozitul) de pastrare si distribuire a obiectelor curate;

 • - Punctul de repararea rufariei;

 • - Punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.

Compartimentul spalatorie are urmatoarele atributii:

 • - Asigurarea integritatii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care sa raspunda de corecta conservare si manipulare a intregului inventar;

 • - Administratiea si gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale si gospodaresc primite in dotare de la magazia spitalului;

 • - Primirea din sectii, laboratoare si alte compartimente de lucru a spitalului a echipamentului si cazarmamentul folosit (murdar);

 • - Eliberarea, in schimbul obiectelor murdare, a unei cantitati egale cu cea predata de obiecte curate si in buna stare;

 • - Efectuarea dezinfectiei, spalarii, repararii, calcarii si pastrarii intregului echipament si cazarmament al spitalului; atre

 • - Trierea inventarului moale in vederea casarii celui uzat, cu conditia incadrarii in cotele maxime de inlocuire;

 • - Depozitarea inventarului moale propus casarii, pana la scoaterea lor definitiva din uz;

 • - Inlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz;

 • - Asigurarea circulatiei obiectelor de inventar moale echipament gospodaresc

 • - Asigurarea intocmirii bonurilor de predare-transfer-restituire in situatia in care nu se poate returna sectiilor o cantitate egala de echipament cu cea primita spre spalare;

 • - Organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control periodic, cel putin o data pe luna, pentru a se determina situatia faptica;

 • - Asigurarea functionalitatii masinilor de spalat, storcatoarelor si uscatoarelor, semnaland serviciul administrativ si atelierului de reparatii - intretinere eventualele deficiente survenite in functionarea lor;

 • - Trierea si asigurarea repararii inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;

 • - Asigurarea aprovizionarii cu materiale necesare spalatului rufariei conform normelor de consum stabilite pe unitate;

 • - Asigurarea intretinerii starii igienico-sanitare a spatiilor de munca si a utilajelor;

 • - Respectarea normelor PSI;

 • - Asigurarea efectuarii instructajului PSI si de protectia si securitatea in munca. muncii.

 • 2. Garderoba are in principal urmatoarele atributii:

 • - Preia pacientii pentru internare;

 • - Asigura pastrarea hainelor pacientilor in bune conditii pe toata perioada internarii;

 • - Se preocupa de starea de igiena a pacientilor inainte de intrarea in sectie;

 • - Asigura echipamentul pacientilor pe perioada internarii ;

 • - Conduce pacientii internati in sectiile respective si ii preda asistentei de salon;

 • 3. Bucataria are, in principal urmatoarele atributii:

 • - Pastrarea alimentelor in conformitate cu normele igienice ;

 • - Verificarea termenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente si ale celor receptionate;

 • - Prepararea hranei in conformitate cu regimul dietetic recomandat ;

 • - Repartizarea hranei pacientilor pe sectii;

 • - Respectarea orelor de masa ale pacientilor ;

 • - Asigurarea intretinerii starii igienico-sanitare a spatiilor de munca si a utilajelor;

 • - Respectarea normelor PSI;

 • 6.19. ACTIVITATEA DE INVATAMINT

 • 1 .Asigurarea conditiilor pentru instruirea practica a elevilor cursurilor scolii tehnice postliceale;

 • 2 .Asigurarea de studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea de metode noi de investigatii si tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar;

 • 3 .Asigurarea accesului salariatilor la formarea profesionala ;

4.Organizarea de cursuri de formare profesionala in unitate .

 • 6.20 ACTIVITATEA DE CONTROL

 • - Indrumarea, sprijinirea si controlul concret al modului de acordare a asistentei medicale a populatiei in specialitatea recuperare medicala;

 • - Urmarirea imbunatatirii continue a calitatii ingrijirilor medicale;

 • - Asigurarea unui nivel tehnic profesional superior al personalului medico sanitar propriu;

CAPITOLUL VII

REGLEMENTARI ADMINISTRATIVE

I. PLAN AL SECTOARELOR CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT

Art.112. Unitatile sanitare ofera o mare diversitate de spatii unde cerintele de igiena sunt diferite. Starea de curatenie a unitatilor sanitare trebuie sa fie in concordanta cu gradul de asepsie al actelor medicale care se practica in acest loc. In functie de exigenta se poate realiza o clasificare a spatiilor unitatilor sanitare.

Se disting 4 zone :

Zona 1- Cuprinde spatii unde ciculatia este permisa tuturor categoriilir de persoane in mod curent : masuri generale de curatenie si dezinfectie , masuri de decontaminare cu detergenti si dezinfectanti de nivel mediu sau nivel inalt. Pavilion administrativ. Servicii tehnice(intretinere).

Zona 2 - Cuprinde sectoarele cu bolnavi neinfectiosi sau care nu au o sensibilitate crescuta, (Holul sectiilor de pneumologie, salile de asteptare cabinete pentru consultatii ambulatorii , saloane sectii Pneumologie, explorari functionale pneumologie, cabinete medici, farmacie; Masuri generale de curatenie si dezinfectie, masuri de decontaminare cu detergenti si dezinfectanti de nivel mediu sau nivel inalt, masuri de decontaminare a aeromicroflorei, masuri de decontaminare a zonelor contaminate cu sange sau alte fluide biologice.

Zona 3 - Cuprinde sectoare cu bolnavi infectiosi sau cu risc infectios crescut ,unde sunt necesare conditii speciale de izolare sau de prelucrare, avand drept obiectiv evitarea propagarii microorganismelor ( saloane pediatrie, camera de garda , holul sectiilor TB, saloane sectii TB, cabinet endoscopie/fibroscopie , Laborator analize medicale, Laborator Radiologie , Laborator Explorari functionale, )  , grupuri sanitare, bucataria,

spalatoria, garderoba, prosectura.

Decontaminarea inculde: masuri generale de curatenie si dezinfectie, masuri de decontaminare cu detergenti si dezinfectanti de nivel inalt,masuri de decontaminare a aeromicroflorei,masuri de decontaminare a echipamentului in fiecare incapere.

Zona 4 - Cuprinde sectoare in care exista un risc ridicat de expunere a pacientului si personalului la agentii infectiosi imunodeprimati ,saloane de izolare; Masuri generale de curatenie si dezinfectie, masuri de decontaminare cu detergenti si dezinfectanti, spalarea echipamnetului pe categorii , masuri de decontaminare a echipamentului in fiecare incapere;

Pentru fiecare sector cu risc epidimiologic se vor respecta procedurile si protocoalele de curatenie si dezinfectie .

II. CURATENIA SI DEZINFECTIA, DESINSECTIA SI DERATIZAREA IN UNITATE

Art. 113. Curățenia și dezinfecția zilnică.

Curățenia și dezinfecția zilnică însumează acele operații fizico-chimice de decontaminare (îndepărtare), în procent de 95 - 98% și distrugere, în procent de 99,99%, a organismelor patogene (cu excepția sporilor bacterieni).

Operațiunea de curățenie nu poate înlocui dezinfecția.

Aceste operații fizico-chimice se efectuează cu ajutorul: ustensilelor de curățenie (mături, teuri, mopuri, perii, material moale, etc.), produselor de curățenie (detergenți, săpunuri) și substanțelor dezinfectante, pentru realizarea dezinfecției.

Periodicitate:

Pentru spațiile cuprinse în Z1, curățenia și dezinfecția se vor efectua o dată pe zi, iar pentru cele cuprinse în Z2 , Z3 si Z4 curățenia și dezinfecția se vor efectua de două ori pe zi.

Când situațiile întâmpinate o impun, indiferent de zona de exigență, curățenia și dezinfecția se vor efectua și de câte ori este necesar.

Art. 114. Curățenia și dezinfecția periodică.

Curățenia și dezinfecția periodică însumează toate operațiile fizico-chimice de realizare a curățeniei și dezinfecției generale a tuturor spațiilor și suprafețelor spitalului.

Aceste operații se vor efectua, în funcție de zona de exigență în care sunt cuprinse, pe baza unei planificări existente la nivelul fiecărei secții.

Periodicitate:

Curățenia și dezinfecția periodică se efectuează lunar pentru spațiile incluse în Z1 și Z2 de exigență, iar pentru cele incluse în Z3 si Z4 săptămânal.

Pentru realizarea acestor operații se vor utiliza produse de întreținere a curățeniei și substanțe dezinfectante (adecvate zonei de exigență și naturii substratului ce trebuie tratat).

Art. 115. Dezinfecția ciclică-terminala.

Pe baza unui program anual se planifică dezinfecția saloanelor, operațiune efectuată prin pulverizarea unui dezinfectant de nivel mediu sau înalt (virkon), cu un timp de contact de 2 ore, urmată de aerisirea spațiilor.

La declararea unui caz de infectie nozocomiala se practica dezinfectia terminala a salonului respectiv unde s-a semnalat cazul.

Art. 116. Curatenia si dezinfectia saloanelor/rezervelor si anexele sanitare ale acestora se efectueaza ori de cite ori este nevoie dar nu mai putin de 3 ori pe zi conform programului:

 • - Dimineața intre orele 6 - 6.30

 • - Pranz intre orele 15.00- 15.30

 • - Seara intre orele 19.00- 19.30

Dezinsectia si deratizarea se efectueaza conform planurilor anuale elaborate de CPCIN, pe etape si ori de cite este considerat necesar in functie de aparitia vectorilor si constatarii prezentei rozatoarelor.

Dezinsectia

Programul de dezinsectie va fi structurat pe trei etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I-a : 1 aprilie - 30 iunie .

 • - Amplasarea plaselor la geamuri pentru a impiedica patrunderea vectorilor (muste, tintari, ) in perioada 1 aprilie - 30 aprilie ;

 • - Efectuarea operatiunii de dezinsectie propriu-zise, cu ajutorul substantelor chimice, a tuturor spatiilor sectiilor si compartimentelor unitatii enumerate mai sus in perioada 1 mai - 30 iunie .

Etapa a II-a: 1 iulie - 31 august .

 • - Efectuarea celei de a doua etape a operatiunii de dezinsectie, folosind substante chimice, a tuturor spatiilor unitatii.

Etapa a III-a: 1 septembrie - 30 noiembrie .

 • - Efectuarea celei de a treia etape a operatiunii de dezinsectie, folosind substante chimice, a tuturor spatiilor unitatii in perioada 1 septembrie - 31 octombrie ;

 • - Scoaterea plaselor de la geamuri in perioada 15 noiembrie - 30 noiembrie ;

Deratizarea

 • 1 .Trimestrial (in prima luna a trimestrului: ianuarie,aprilie, iulie,octombrie) se va verifica aparitia unor eventuale cai de acces a rozatoarelor (fisuri, sifoane de pardoseala cu deficiente, distantari ale usilor, distantari ale ferestrelor, rampa de gunoi, curtea spitalului, etc.), care in caz de identificare vor fi ermetizate.

 • 2 .Dupa ermetizarea posibilelor cai de acces a rozatoarelor, tot trimestrial, se vor instala capcane (mecanice sau chimice) in spatiile unde s-a constatat prezenta rozatoarelor.

3.Independent de aceasta planificare se va interveni si ori de cite ori se semnaleaza aparitia rozatoarelor in spatiile unitatii.

 • III. SCHIMBAREA, COLECTAREA, AMBALAREA SI TRANSPORTUL LENJERIEI

Art. 117. Schimbarea lenjeriei de la patul pacientilor se face la 3 zile, sau mai repede de 3 zile daca este necesar. Echipamentul personalului medical va fi schimbat la 3 zile, sau mai repede daca se consideră necesar. Art. 118 .Colectarea si ambalarea la sursă a lenjeriei de spital se fac respectând Precautiunile Universale. Lenjeria murdară se colectează și ambalează la locul de producere, în așa fel încât să fie cât mai puțin manipulată și scuturată, în scopul prevenirii contaminării aerului, a personalului și a pacienților. Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul în care se ridică de la patul bolnavului până la mașina de spălat. Rufele vor fi transportate în saci care se desfac singuri, eliberând astfel rufele în mașina de spălat. Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport până în momentul predării la spălătorie.

Art. 119. Personalul care execută colectarea și ambalarea lenjeriei va trebui să verifice ca în articolele de lenjerie să nu rămână obiecte tăietoare-înțepătoare sau deșeuri de acest tip. Personalul care colecteaza și ambalează lenjeria va purta echipament de protecție corespunzător, inclusiv mănuși, conform prevederilor normativelor în vigoare privind protecția muncii. După îndepărtarea echipamentului de protecție se va spăla pe mâini.

Art. 120. Lenjeria bolnavului se schimba la un interval de maxim 3 zile sau ori de cite ori este nevoie daca se murdareste; Periodicitatea schimbarii echipamentului personalului se face in functie de gradul de risc.

Art. 121. Ambalarea lenjeriei murdare se face, în funcție de gradul de risc, în:

 • - Ambalaj dublu pentru lenjeria contaminată;

 • - Ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminată;

Art. 122. Ambalajul simplu pentru lenjeria murdară nepătată este reprezentat de sacul din material textil Ambalajul se spală și se dezinfectează în spălătorie : sacul de material textil este supus procesului de spălare și de dezinfecție termică sau chimică în utilajele existente, Dacă lenjeria murdară este umedă, ea se introduce mai întâi într-un sac impermeabil și apoi se pune în ambalajul descris mai sus.

Art.123. Ambalajul dublu pentru lenjeria murdară pătată este reprezentat de sacul interior impermeabil, din polietilena, iar ambalajul exterior este sacul din material textil sau containerul de plastic cu roți. Sacul de polietilenă care a venit în contact cu lenjeria murdară pătată nu se refolosește, ci se aruncă într-un sac galben pentru deșeuri infecțioase, urmând filiera de îndepărtare conform reglementărilor în vigoare. Ambalajul exterior se supune în spălătorie acelorași tratamente ca și lenjeria. Sacul interior impermeabil nu se deschide decât în momentul introducerii lenjeriei contaminate în mașina de spălat.

Art. 124. Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie intr-un spatiu in care pacientii si vizitatorii nu au acces. Se limiteaza timpul de depozitare a lenjeriei ambalate in punga de polietilena la maxim 24 de ore.

 • IV. CIRCUITUL ALIMENTELOR

Art. 125. Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al mancarii preparate, oficiile alimentare de pe sectii, servirea mesei la bolnavi.

Art. 126. Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa si distribuite imediat dupa prepararea lor, interzicandu-se pastrarea lor de la o masa la alta.

Medicul de garda are obligatia de a verifica calitatea hranei inainte de distributie (organoleptic, cantitativ si calitativ).

Art. 127. Se pastreaza timp de 36 de ore la frigider,probe din fiecare aliment distribuit.

In blocul alimentar exista frigider separat pentru probe, lactate, carne, oua. Fiecare frigider este dotat cu termometru si grafic de temperatura.

Art. 128. Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii se face in recipiente de inox si acoperite cu capac, de catre personal stabilit cu atributii in acest sens conform programului stabilit si aprobat in Regulamentul Intern.

Art. 129. Orar de distribuire a hranei pacientilor:

Dimineața

07:30-08:30

Supliment bolnavi

10 si 16

Pranz

12:30-13:30

Seara

18:00-19:00

Art. 130. Orar de distribuire a hranei pentru medicii de garda:

Dimineața

07:30-08:30

Pranz

12:30-13:30

Seara

18:00-19:00

 • V. ANUNȚAREA APARȚINĂTORILOR IN LEGATURA CU DECESUL PACIENTULUI

Art. 131. Decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data și ora decesului în foaia de observație FOCG cu semnătură și parafă; medicul curant sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menționând data completării acesteia, semnează și parafează;

Art. 132. Anunțarea aparținătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat, acesta poate fi medicul curant, medicul de gardă.

Art. 133. Persoana care anunta apartinatorul sau reprezentantul legal despre survenirea decesului are obligatia sa :

 • - Informeaze aparținătorii cu posibilitatea acordării asistenței psihologice și confesionale pentru membrii familiei decedatului.

 • - Pregătește un memoriu asupra cazului, copia FOCG și cererea familiei de efectuare/neefectuare a autopsiei;

 • - Înaintează memoriu Comisiei de analiză a decesului;

 • - Asigură identificarea decedatului prin aplicarea unei brățări de identificare, consemnează epicriza decesului în FOCG.

 • VI. ELIBERAREA SI LIVRAREA IN REGIM DE URGENTA A MEDICAMENTELOR

Art. 134. Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale, bunuri si servicii este o componenta importanta in desfășurarea activității secțiilor si compartimentelor. De organizarea si desfășurarea activității de aprovizionare depinde nemijlocit si calitatea serviciului medical final.

Art. 135. Aprovizionarea secției cu medicamente si materiale sanitare se face pe baza Condicii de prescripții medicamente si materiale sanitare care se întocmește de către asistenta, la recomandarea medicului curant si semnat de acesta.

Art. 136. Condica de prescripții medicamente sanitare se completează pentru fiecare pacient cu nr. FOCG si cod numeric personal dupa schema de tratament consemnata in FOCG.

Art. 137. Pentru asigurarea urgentelor fiecare sef de secție are obligația întocmirii un Barem minim de urgenta care constituie Aparatul de urgenta al secției.

Art. 138. Baremul de medicamente se înaintează Consiliului medical pentru avizare si managerului pentru aprobare.

Art. 139. Pentru eliberarea medicamentelor pentru Aparatul de urgenta se întocmesc

Condici de prescriere medicamente si materiale sanitare distincte. Farmacistul are obligativitatea de a urmari termenele de valabilitate ale medicamentelor si materialelor sanitarecare care fac parte din trusele de urgenta ale spitalului.

Art. 140. Pentru aprovizionarea in regim de urgenta a secției cu medicamente, seful de secție întocmește un Referat de necesitate care se depune la registratura unității pentru inregistrare.

Art. 141. Referatul de necesitate este analizat de conducerea unității care stabilește oportunitatea, eficacitatea, legalitatea si daca respecta acestea, il aproba. Dupa aprobare Referatul de necesitate este transmis Compartimentului administrativ (aprovizionare) care verifica existenta contractelor de furnizare si întocmește Comanda de aprovizionare

Art. 142. Periodic șefii de secție si compartimente analizează consumul de medicamente, materiale sanitare si materiale si stabilesc masuri de eficientizare si de încadrare a cheltuielilor in indicatorii secției.

Art. 143. Șefii de secție si compartimente răspund de aprovizionarea ritmica a secției, in concordanta cu planul de servicii medicale si cu încadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli ai secției.

 • VII. CIRCUITUL FOII DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ - FOCG

In scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observație Clinică Generală, care să asigure în totalitate legalitatea raportării situațiilor statistice și contabile, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, precum si prevederile Ordinului 1081/2007.

 • - In momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observație Clinică Generală (F.O.C.G.) sau Foaia de Spitalizare de zi (FSZ )

 • - - Pentru pacienții cronici internați prin biroul internări cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau

medicul specialist FOC.G se întocmește la nivelul Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de Date ;

 • - Pentru pacienții internați de urgență prin camera de garda, pana la orele 15.00, FOCG se intocmeste la nivelul camerei de garda de către medicul din camera de gardă, care decide sau avizează internarea;

 • - La nivelul secției, asistenta șefă înregistrează în registrul de internări al secției pacienții internați, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în "Foaia zilnică de mișcare a bolnavilor internați" și răspunde de completarea corectă a acestei situații;

 • - Investigațiile și procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcționale, investigații radiologice) se vor înregistra codificat, specificându-se și numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil;

 • - In cazul transferului intraspitalicesc;

 • - Transferul unui pacient de la o secție la alta în cadrul aceluiași spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmește o singură FOCG și se stabilește un singur diagnostic principal în momentul externării.

 • - La externarea pacientului întreaga documentație va fi completată în comun, de către medicul curant din secția de profil (epicriză, certificat constatator al morții, după caz), iar FOCG va fi semnată de șeful secției în care este angajat medicul curant;

 • - Tabelul "Transferuri" din FOCG se completează de către asistentele șefe de secție în momentul venirii și plecării pacientului dintr-o secție în alta - secția, data;

 • - FOCG se intocmeste pentru pacienții spitalizați in regim de spitalizare continua. FOCG se completează intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de spitalizare continua reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, in regim de spitalizare continua, in cadrul aceluiași spital, fara întrerupere si fara modificarea tipului de ingrijiri.

 • - "Foaia zilnică de mișcare a pacienților internați" se completează zilnic până la orele 14.00, după care, pentru pacienții care se internează ulterior, "mișcarea" se completează a doua zi;

 • - " Mișcarea zilnică a bolnavilor" se întocmește de asistentele șefe de secție care au responsabilitatea

completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular;

 • - Ziua internării și externării constituie o singură zi de spitalizare;

 • - In cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeași zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare;

 • - In momentul externării pacientului, se specifică :

 • - Data externării, ora externării, tipul externării,

 • - Starea la externare,

 • - Diagnosticul principal la externare și diagnosticele secundare se consemnează și se codifică de către medicul curant care parafează și semnează FOCG în momentul încheierii acesteia;

 • - Pacienții externați sunt nominalizați în "mișcare" cu nume și numărul FOCG la rubrica Ieșiri Nominale, după care se predau în aceeași zi la Biroul Statistică și informatica medicală pentru verificarea culegerii integrale a datelor;

 • - FOCG se arhivează lunar, iar la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva spitalului.

 • V III. GESTIONAREA DOSARULUI PACIENTULUI- PĂSTRAREA ȘI      UTILIZAREA FOCG

ALE PACIENȚILOR EXISTENȚI PE SECȚIE

Art. 144.

 • 1. FOCG se întocmește pentru pacienții spitalizați în regim de spitalizare continuă.

FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare

continuă. FOCG

se păstrează în camera de lucru, fiind repartizate în mape de lucru, organizate pe saloane, pe medic curant, pe tipuri de afecțiuni, pe sex.

 • 2. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în cadrul aceluiași spital, fără întrerupere și fără modificarea tipului de îngrijiri.

 • 3. În situația în care se realizează un transfer al pacientului între secții care furnizează îngrijiri de același tip, nu se deschide o nouă FOCG.

 • 4. În situația în care se realizează un transfer al pacientului între secții care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secții de îngrijiri acute în secții de îngrijiri cronice sau de recuperare și invers), se deschide o nouă FOCG.

 • 5. Secțiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secțiile clinice, medicale, cu excepția celor menționate anterior.

 • 6. În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ și se va deschide o FOCG.

 • 7. Medicul curant - Efectuează examenul clinic general, FOCG se completează zilnic de către medicul curant. Susținerea diagnosticului și tratamentului, epicriza și recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant și revăzut de șeful secției respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării și ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.

 • 8. Medicul sef de secție - Verifica completarea FOCG și contrasemnează FOCG la externare.

 • 9. Asistent medical - monitorizează funcțiile vitale ale pacientului și notează în foaia de temperatură valorile tensiunii arteriale, temperaturii, puls si frecventa respirației.

 • 10. Asistenta medicala de tură notează pentru fiecare pacient în FOCG: diureza, cantitatea de lichide ingerată, consistență și numărul scaunelor, regimul alimentar, consumul de materiale sanitare, procedurile de îngrijire efectuate pe perioada spitalizării.

 • 11. FOCG ale pacienților internați se păstrează la nivelul fiecărei secții, grupate pe saloane, pe sexe, în funcție de afecțiuni. FOCG se completează zilnic, se păstrează în camera de tratament din cadrul secției.

 • 12. FOCG va însoți întotdeauna pacientul pe parcursul consulturilor interdisciplinare din cadrul spitalului, investigațiilor paraclinice, când pacientul va fi însoțit de infirmier sau asistentul medical.

 • 13. FOCG la externare se contrasemnează, după verificare de către medicul șef de secție și se predă la registratorul medical la nivelul secției/spitalului.

Art. 145. Responsabilitatea completarii si gestionarea dosarului pacientului in timpul spitalizarii revine medicului curant si medicului sef de sectie.

Art. 146. Dupa externare dosarului pacientului este predat la serviciul DRG pentru inregistrarea si raportarea datelor si care are responsabilitatea gestionarii acestuia pana la predarea la arhiva unitatii.

Art. 147. Arhivarea dosarelor pacientului se efectueaza conform legislatiei in vigoare si a procedurilor operationale implementate la nivelul unitatii.

 • IX. ACCESUL PACIENȚILOR LA PROPRIA FOCG/FSZ

Art. 148. Pacientul are acces la datele medicale personale înscrise în FOCG pe toată durata spitalizării prin informații care vin de la medicul curant.

Orice pacient sau fost pacient are acces la toată documentația medicală din serviciile unde a fost îngrijit, cu excepția cazurilor în care:

 • a) Dezvăluirea unor asemenea documente medicale ar putea să fie în detrimentul sănătății sale fizice și mintale, acest fapt fiind stabilit de către medicul-șef sau de către medicul curant;

 • b) A fost efectuată o specificație scrisă asupra riscului acestui efect pe dosarul pacientului, aplicată numai persoanelor care sunt pacienți în prezent, nu și foștilor pacienți.(Conform Lege nr. 487 din 11/07/2002 a Sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice).

Art. 149. Conform Lege nr. 46 din 21/01/2003 drepturilor pacientului, art. 12. - pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 • - Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

 • - Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

 • - În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie. Acest lucru se referă la transferul interclinic al pacientului critic, prin lege se stabilește că se transmit copii ale FOCG și a rezultatelor examenelor clinice.

 • - Pacientul are acces la datele medicale personale.

 • - Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Capitolul X

PLAN INGRIJIRE INTERNARE CONTINUA

Nume și prenume pacient______________________________________________________________

CNP FOCG Secția

Domiciliu _____________________________________________________________________

Vârsta____Sex F / M Ocupația ____________________________________________________

Telefon aparținător/reprezentat legal________________________________________________

Mod de internare:

URGENȚĂ     |  | BILET DE TRIMITERE |  |     TRANSFER     |

Data estimată a externării...................................................................

CONSIMȚĂMÂNT: Subsemnatul............................................................, pacient/aparținător / parinte/tutore legal s unt

de acord să colaborez cu asistentul medical pentru elaborarea și implementarea îngrijirilor/ Planului de îngrijire.

Data

Semnătura pacientului/aparținătorului

Semnătura asistentului medical

PARAMETRI LA INTERNARE /TRANSFER

Temperatură (valori)

Puls (valori și caracteristici)

TA (valori)

Respirație (valori și caracteristici)

SPO2

Greutate

Înălțime

Alergii

SCALA NORTON DE EVALUARE A RISCULUI LA ESCARĂ

Stare fizică

Stare mentală

Mobilitate

Activitate

Incontinență

Scor

1 foarte rea

2 mediocră

3 medie

4 bună

1 stupoare

2 confuzie

3 apatie

4 alertă

1 imobil

2 limitată

3 ușor afectată

4 completă

1 dependent

2 ajutor des

3 ajutor rar

4 independent

1 da

2 des

3 ocazional

4 nu

<12Risc foarte înalt 14-12 Risc înalt 16-14 Risc scăzut

Scor:

Scor:

Scor:

Scor:

Scor:

Scor:

Pentru pacienții cu risc de escară se aplică „Planul de mobilizare pacient”.

De la un scor total < 16 pacientul prezintă risc de a dezvolta escară și necesită o reevaluare zilnică. E obligatoriu de notat scorul riscului de escară inițial, LA INTERNARE

EVALUAREA RISCULUI DE CĂDERE

EVALUAREA RISCULUI DE CĂDERE ( Stratify-Oliver M. Britton)

Total

I.   A fost pacientul internat pentru cădere sau a căzut în salon după internare ?

Da = 1, Nu = 0

II. Este pacientul agitat ?

Da = 1, Nu = 0

III. Sunt funcțiile zilnice afectate de vederea deficitară ?

Da = 1, Nu = 0

IV .    Solicită frecvent să meargă la toaletă ?

Da = 1, Nu = 0

V. E necesar ajutorul/ supravegherea pentru a se deplasa ?

Da = 1, Nu = 0

SCOR TOTAL ( > 2 = risc de cădere)

De la un scor total mare de 2 pacientul prezintă risc de cădere și necesită o reevaluare zilnică. E obligatoriu de notat scorul riscului de cădere inițial, la internare

PLANIFICAREA INGRIJIRILOR IN FUNCTIE DE NIVELUL DE RISC

Scor risc de cadere la internare (preluat din evaluarea initiala):

Intervenții nursing

Data

Nume prenume (asistent medical)

Semnatura

Aplic bulina rosie pe usa salonului- pentru identificare pacient cu risc de cadere

Orientez pacientul in salon (demisol)- i-am prezentat facilitatile (grup sanitar, dus, , etc.)

Ma asigur ca pacientul dispune de mijloace de ajutor la mers corespunzatoare (baston, cadru de mers, carucior, etc.)

Explic pacientului cum sa anunte personalul medical

Ridic lateralele patului - acolo unde nu exista posibilitatea ma asigur ca patul este in pozitia cea mai joasa pe perioada cand nu se realizeaza tratamente si ingrijiri medicale.

SCALA VIZ

UALĂ A FLEBITEI

Observare loc inserție canulă

Scor

Măsuri aplicate

Locul de inserție al canulei este fără modificări

0

Fără semne de flebită SE URMĂREȘTE BRANULA

UNUL din aceste semne este prezent:

 • Durere ușoară la locul de inserție

 • Roșeață ușoară la locul de inserție

1

Posibil primul semn de flebită SE URMĂREȘTE BRANULA

DOUĂ din aceste semne este prezent:

 • Durere la locul de inserție

 • Roșeață la locul de inserție

 • Edem

2

Primele semne de flebită SE SCOATE BRANULA

TOATE din aceste semne sunt prezente:

 • Durere de-a lungul canulei

 • Roșeață extinsă in jurul locului de inserție

 • Edem

3

Stadiu mediu de flebită SE SCOATE BRANULA Se poate lua în considerare tratament pentru flebită

TOATE din aceste semne sunt prezente:

 • Durere de-a lungul canulei

 • Roșeață extinsă în jurul locului de inserție

 • Edem

 • Se palpează vena indurată (ca un cordon)

4

Stadiu avansat de flebită și primele semne de tromboflebită superficială SE SCOATE BRANULA

E necesar tratament pentru flebită

TOATE din aceste semne sunt prezente:

 • Durere de-a lungul canulei

 • Roșeață extinsă in jurul locului de inserție

 • Edem

5

Stadiu avansat de tromboflebită superficială SE SCOATE BRANULA TRATAMENTUL FLEBITEI

 • Se palpează vena indurată (ca un cordon)

 • Febră

Scor flebită

Data/oră

Data/oră

Data/oră

Data/oră

Data/oră

Data/oră

Tura I

Tura II

Tura III

Tura I

Tura II

Tura III

Scor

Scor

Scor

Scor

Scor

Scor

Nume/semnătură as. med.

Nume/semnătură as. med.

Nume/semnătură as. med.

Nume/semnătură as. med.

Nume/semnătură as. med.

Nume/semnătură as. med.

Se utilizează pentru evaluarea locului de inserție al branulei cel puțin o dată pe tură.

Evaluare la internare / externare -- Manifestări de dependență

1.NEVOIA DE A RESPIRA ȘI A AVEA O BUNĂ CIRCULAȚIE

Respiratii............/ min            SPO2................%

Dispnee.......... Bradipnee...........Tahipnee.........Apnee............

Tuse seacă.......... Tuse productivă..........Posturi vicioase.........

Colorația mucoaselor     roz........palide..........cianotice.........

Colorația patului unghial   roz........palide.........cianotice..........

Colorația tegumentelor   roz........palide.........cianotice..........

Traheostoma..............

HTA ..........hTA.........

Tahicardie.......... Bradicardie........ Puls aritmic.......

Edeme membre inferioare............superioare...........

palpebrale.............

Autonom : Respirație spontană .......1

Cu ajutor : Asistată O2 intermitent ......2 permanent......3

Total dependent: Ventilată......4

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

 • 8.NEVOIA DE A FI CURAT / ÎNGRIJIT

 • 1 -Aspect curat, îngrijit : Da.......... Nu.........

 • 2 -Carențe de igienă: Păr........ Urechi........Nas........Piele..........

Unghii.........Cavitatea bucală.........Haine.........Educație.........

 • 3 - Deficiențe fizice sau psihice: Apatie............Depresie............

Afecțiuni loco-motorii.........Neuronale.............

Alterarea tegumentelor: leziuni tegumentare..........

eritem.......Plăgi..........Ulcerații.........

Autonom......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

Boli neuronale degenerative...... Parkinson.........Escare.........

Tetrapareza........Tetraplegia........

Deficit mental..........Afazie.........Comă..........

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

2.NEVOIA DE A BEA ȘI A MÂNCA

 • 1 -Normoponderal........

Dantură bună........deficitară.....Proteză fixă.....Mobilă.....

 • 2 -Grețuri.........Vărsături cu caracter.......................................

Inapetență..........Refuz..........Disfagie..........

 • 3 Anorexie.......... Malnutriție...........Obezitate...........

Deshidratare severă............moderată..........

Autonom - alimentație activă ......1

Cu ajutor: - alimentație pasivă ....2 ......3

Total dependent - alimentație artificială.....4

Sondă.........Gastrostomă........Ileostomă.........Parenteral.........

9.NEVOIA DE A EVITA PERICOLELE

 • 1 -Măsuri de prevenire a accidentelor......infecțiilor......bolilor..

 • 2 -Vulnerabilitate...Anxietate........Intoxicatii.........Durere........

 • 3 -Afecțiuni fizice și psihice ce limitează.........

Comportament depresiv.........agresiv........

Autonom ......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent...4

Alienare mentală.......Delir.......Afazie.......Suicid.......

SCOR 1 SCOR 2 SCOR 3

3.NEVOIA DE A ELIMINA

 • 1 -Micțiuni regulate........

 • 2 -Poliurie.......Oligurie......Polakiurie........Nicturie..........

 • 3 -Disurie......Hematurie......Edeme......Retenție acută de urină

 • 1 -Scaune regulate......

 • 2 -Crampe.....Meteorism......Flatulență......Constipație......

 • 3 -Diaree.......Melenă........ Rectoragie.......

 • 2 -Sâni: angorjați........ragade.........ablactare..........

 • 3 -Hemoragie pe cale vaginală: menometroragii.......

dismenoree...

Autonom

Cu ajutor......2

Total dependent

Purtător de cateter vezical....... Urostomă........

Anurie..........Colostomă..........Pampers...........

Incontinență urinară.......... Incontinență de fecale............

SCOR 1__________SCOR 2___________SCOR 3_________

 • 4 .NEVOIA DE A SE MIȘCA ȘI A AVEA O BUNA POSTURĂ

 • 1 -Tonusnormal........Articulatiimobile.......Osos normal.........

 • 2 -Atrofie musculară.... Atonie musculară....

Dificultate de a se: ridica..... așeza....merge....

Entorse Luxații      Fracturi

Artrite Artroze Anchiloze

 • 3 -Prezența: monoparezei.....     paraparezei....

Prezența paraliziilor: hemiplegie....paraplegie...

Tulburări de coordonare..  Parkinson... Escare

Autonom ......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4 Boli neuronale degenerative...... Parkinson.........

Amputație bilaterală de membre inferioare.........

Tetrapareza........Tetraplegia........Comă......

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

SCOR 1 SCOR 2 SCOR 3

10.NEVOIA DE A COMUNICA

 • 1 -Vorbeste: Clar....Coerent......    Cu dificultate....

 • 2 -Egocentrism.....Fobie... Euforie... Agresivitate.....

 • 3 -Mutism.....     Alienare......     Confuzie....Depresie......

Auditiv: 1Bună.......

2 Hipoacuzie.....

3 Surditate......

Vedere: 1Binoculară........

2 Monoculară........Cecitate.........

3Orbire......

Autonom

Cu ajutor......2

Total dependent

Alienare mentală........Delir.......Afazie.......Comă........Suicid....

SCOR 1__________SCOR 2___________SCOR 3__________

11.NEVOI LEGATE DE CREDINȚĂ

Religie....................................Ateu.....................

 • 1 -Dificultate de a actiona după credință: da.... nu.........

 • 2 -Dificultate de a participa la activități religioase......

Culpabilitate......Frustrare.....Autoacuzare.....

 • 3 -Depresie.....      Anxietate....... Doliu.......

Autonom

Cu ajutor......2

Total dependent

Deficit mental..........Afazie.........Comă..........Altele.........

Boli neuronale degenerative.............

Tetrapareza..........Tetraplegia..........

SCOR 1          SCOR 2          SCOR 3

5.NEVOIA DE A DORMI, A TE ODIHNI

 • 1 -Regulat.........Odihnitor........Oboseală.........

 • 2 -Neregulat........Peste zi.........Insuficient........Coșmar.........

Somnolență........Insomnii cu medicație ocazională........

 • 3 -Letargie.......Somnambulism.......Apatie........Letargie.......

Autonom ......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

Cu medicație permanentă......... *Durere scala VAS 7-10..........

12.NEVOIA DE A SE REALIZA

 • 1 -Integritate fizică și psihică.........

 • 2 -Anxietate.........Stres........Neputință.........Durere........

 • 3 -Apatie.....Tulburări de gândire și memorie.....

Agresivitate..... Neajuns fizic.......

Autonom ......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

Deficit mental..........Afazie.........Comă..........Altele.........

*Vezi evaluarea VAS pe scala durerii SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

6.NEVOIA DE A SE ÎMBRĂCA / DEZBRĂCA

 • 1 -Vestimentație curată........neadecvată.......

 • 2 -Dezinteres.......Refuz........Neîndemânare.......

 • 3 -Cu ajutor.........Deficiențe fizice sau psihice.......Apatie.........

Boli neuronale degenerative........ Parkinson.........

Autonom ......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

Deficit mental..........Afazie...........Comă..........

Lipsa unui membru superior /sau ambele..........

Tetrapareza........Tetraplegia........

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

13.NEVOIA DE A SE RECREA

 • 1 -Activ............Interesat.........

 • 2 -Inactivitate......Plictiseală........Tristețe........Dezinteres.......

 • 3 -Cu dificultate........Apatie.........Deficit motor.........

Autonom......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

Deficit mental..........Afazie.........Comă..........Altele..........

Boli neuronale degenerative.............

Tetrapareza..........Tetraplegia..........

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

7.NEVOIA DE A MENȚINE TEMPERATURA CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE

 • 1 - .Afebril........

 • 2 - Hipotermie.........Cianoză........Eritem.........Durere..............

-Hipertermie..........Frisoane.........Piloerectie.........Sete......

3 -Apatie........Parestezii.......Degerături.......Somnolență.......

-Cefalee.........Mialgii..........Tahicardie.........Tahipnee........

Autonom ......1.

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

14.NEVOIA DE A ÎNVĂȚA CUM SĂ-ȚI PĂSTREZI SĂNĂTATEA

 • 1 -Educat.........Interesat...........Ignorant..........

 • 2 -Cunoștințe insuficiente..........Dificultate de a învăța........

 • 3 -Apatie..........Tulburări de gândire și memorie.........

Autonom ......1

Cu ajutor......2 ......3

Total dependent.....4

Deficit mental..........Afazie.........Comă.........Altele..........

Boli neuronale degenerative.............

Tetrapareza..........Tetraplegia..........


Hiperpirexie..........Sindrom febril...........Convulsii............

SCOR 1

SCOR 2

SCOR 3

Halucinații.........Oligurie...........Edem generalizat...........

Degerăturigr IV..........Arsuri gr.IV.........

SCOR 1          SCOR 2           SCOR 3

PUNCTAJ TOTAL INTERNARE =

PUNCTAJ TOTAL LA EXTERNARE =

Se va bifa problema, scorul fiind cel din dreptul ei.

La internare se va folosi pix de culoare albastra

Evaluare de etapă se va folosi pix de culoare verde

La externare se va folosi pix de culoare rosie____________________Toate pe aceeași aceeași grila de evaluare

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Niveluri de dependență

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

1- 4

Persoana este independentă și autonomă: 1-14

Persoana prezintă o dependențămoderată 15-28

Persoana prezinta o dependențămajora 29-42

Persoana prerzinta o dependență totală 43-56

Surse de dificultate

Autonom

Lipsa fortei fizice Lipsa vointei Lipsa cunostintelor Probleme psihice

Existența mai multor surse de dificultate

Existența mai multor surse de dificultate

Intervenții

Proceduri pentru menținerea sănătății

Ajutor parțial ( as. / inf.)

Ajutor permanent (as. + inf)

Suplinire totală ( as. + inf.+ branc.)

Evaluare la internare; Asistent medical - ( Nume - semnătură).....................................................................

Evaluarea de etapă; Asistent medical - ( Nume - semnătură ).....................................................................

Evaluare la externare; Asistent medical -( Nume - semnătură)................................................................................

PLAN DE ÎNGRIJIRE

Nu se bifează rubricile nevoilor. fundamentale care nu prezintă deficințe și necesitate de îngrijire

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

1. A respira și a avea o bună circulație

 • Respirație ineficientă din cauza

 • □ secreții bronhopulmonare în exces

 • □ incapacitate de a elimina secrețiile prin tuse □infecție □obstrucția căilor respiratorii □medicație  (sedative)  □durere  reacții

alergice □scăderea nivelului e conștientă^ anxietate   □frică   □afecțiuni   neuro-

musculare □poziție inadecvată □scăderea elasticității pulmonare □fumat intervenții chirurgicale □Altele

 • Scăderea funcției cordului din cauza

□afecțiunilor    cardiace    □pulmonare

□endocrine  □hematologice  □sepsisului

□dezechilibrelor          hidroelectrolitice

□intervențiilor     chirurgicale     □stres

□medicație □Altele

□HiperTA □HipoTA din cauza

□idiopatică     □afecțiunilor     cardiace

□pulmonare    □endocrine    □sepsisului

□dezechilibrelor          hidroelectrolitice

□intervențiilor     chirurgicale     □stres

□medicație □regim alimentar defectuos

□Altele

 • Circulație  inadecvată   din   cauza

 • □ afectării transportului de O2 □intreruperii circulației    sanguine     □hipoventilație

 • □ hipovelemiei □hipervolemiei □Altele

□Pacientul/a să prezinte respirație îmbunătățită.

□Pacientul/a să

prezinte activitate cardiacă și circulația îmbunătățită.

□Pacientul/a să prezinte valori tensionale normale

 • □ Măsor și supraveghez respirația, SpO2, □Poziționez adecvat pacientul: □semișezând, □altele_____________________________

 • □ Asigur condiții de microclimat

 • □ Educ pacientul să nu devină sursă de infecție

 • □ Recomand repaus vocal absolut

 • □Asigur mobilizarea secretiilor prin:

□umidificare       □hidratare

□nebulizare        □tapotament

□drenaj postural

 • □ Aplic îngrijiri pentru oprirea epistaxisului

 • □ Umezesc aerul din încăpere

 • □ Observ și notez caracteristicile sputei

 • □ Măsor și supraveghez TA, puls,edeme

 • □ Asigur și supraveghez regimul conform evolutiei sale

 • □ Asigur   diminuarea activității fizice/repaus

absolut

□Pregătesc fizic și psihic

pacientul pentru:

□investigații_____________________________________

□examen           de           specialitate:

 • □ Montez  și supraveghez cateterul venos

(branula)

 • □ Recoltez analize de laborator

 • □ Supraveghez și îngrijesc  specific pacientul

după explorări și manopere medicale.

 • □ Administrare O2 pe:

 • □ mască_____l/min

 • □ sonda_____l/min

 • □ Administrez medicație și observ efectul acesteia:

□inhalator

□parenteral

□oral

 • □ Aspir secrețiile traheobronsice

 • □ Efectuez: nEKG, □probe de el'ort/altele:

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

2. Nevoia de se a alimenta și hidrata

Dezechilibru nutrițional în exces din cauza □senzație de sațietate alterată □medicație (steroizi) □lipsă de cunoștințe □activitate fizică scazută □nevoi metabolice scăzute □patologii diverse (diabet, hipotiroidisetc)

Deficit   nutrițional   din   cauza

□disfagie   □tulburări   de   absobție

□anorexie          □intoleranțe/alergii

alimentare  □cancer  □chimioterapie

□radioterapie □anumite diete □depresie □sepsis □lipsă de cunoștințe □greață, varsături □izolare □stres □traumă psihică      □anumite      patologii

(hipertoroidismetc)        □probleme

financiare □tulburări neuro-musculare □traheostomie □comă □oboseală

Volum de fluide în exces din cauza

□insuficiență                 cardiacă

□hipoproteinemie □boli renale □boli hepatice     □procese     inflamatorii

□medicație (steroizi etc) □ingestie de lichide în exces □aport ridicat de sodiu

Volum de fluide în deficit din cauza

□eliminări urinare în exces □aport insuficient vdrenaj în cantități mari (plăgi, cavități) □varsături □diaree □disfagie □medicație (diuretice etc) □șoc  □hemoragie  □febră □arsuri

□tulburări            neuro-musculare

□traheostomie □comă □oboseală

□Pacientul/a    să    fie

echilibrat nutrițional/hidric

□Pacientul să-și exprime acceptul de a bea și mânca

□Altele

123

□Identific preferințele alimentare

□Cântăresc pacientul________kg

 • □ Ajut pacientul în timpul vărsăturilor

 • □ Notez frecvența și caracterele vărsăturilor

 • □ Reduc sau opresc aportul de lichide/ alimente

 • □ Încerc administrarea orală   de lichide și

alimente semilichide

 • □ Educ aparținătorul   referitor la modul de

alimentare

 • □ Efectuez bilanțul hidric

 • □ Explic importanța:

 • □ regimului alimentar

 • □ consumul de lichide și de alimente

 • □ unei poziții adecvate

 • □ a exercițiilor fizice în funcție de capacitatea fiecăruia

 • □ Alimentez activ/ pasiv pacientul

lin 237

 • Ofer regimul prescris

 • □ hidric □hidro-zaharat

□semilichid □lactat

□lacto-fainos □hepatic □renal □cardio-vascular

□diabetic       □hipocaloric       □hiposodat

□normocaloric

□Administrez medicația în raport cu orarul meselor și observ efectul acesteia

□Institui   perfuzii   zilnic   (la   indicație)

supraveghez și explic pacientului necesitatea acestora

□Reechilibrez   hidroelectrolitic pacientul (la

indicație PEV)

□Alimentez         artificial         pacientul

prinzparenteral.                      □sondă

nazogastrică.'_________________stoma

□Altele

□Pregătesc fizic și psihic pacientul pentru:

□investigații_____________________________________

□examen endoscopic,

□examen           de           specialitate:

□Montez  și supraveghez cateterul venos

(branula)

□Recoltez analize de laborator

□Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

3. Nevoia de a elimina

Constipație din cauza □malnutriție □tulburări metabolice și endocrine □tuburări senzoriale și motorii □stres □imobilitate □dietă inadecvată □orar neregulat al eliminărilor □medicație □durere   după  defecație   □sarcină

□intervenții     chirurgicale     □lipsa

intimității □deshidratare □altele

 • Incontinență □urinară □fecală din cauza □AVC □afecțiuni neurologice □diabet   □demență   □leziuni   ale

măduvei spinării □leziuni ale nervilor motori □afecțiuni osteo-musculare □leziune de   sfintere   □imobilitate

□altele

 • Diaree din cauza □infecții digestive □inflamații digestive □ulcerații ale mucoasei      intestinale      □alergii

________________□medicație_________ __________□stres/anxietate □scăderea toleranței la regimul dietetic □altele

 • Retenție   urinară   din   cauza

□anestezie    generală,    □anestezie

rahidiană □anestezie locală □leziuni ale uretrei □infecție □durere/frică de durere □intervenții chirurgicale □lipsa intimității   □intervenții   chirurgicale

□lipsa intimitățiialtele

 • Eliminarea urinară inadecvată cantitativ și calitativ   din cauza

□infecție    □medicație    □afecțiuni

endocrine □diabet □durere □sarcină □intervenții     chirurgicale     □lipsa

intimității □deshidratare □altele

 • Eliminări menstruale sau vaginale inadecvate cantitativ sau calitativ din cauză □afecțiunilor ginecologice □sarcină □avort □altele

□Pacientul/a să prezinte tranzit intestinal     în     limite

fiziologice

□Pacientul/a să prezinte eliminări adecvate:

□cantitativ și/sau

□calitativ , ale:

□secrețiilor vaginale

□urinei

□Pacientul/a să nu mai prezinte incontinență □ziua sau □deloc

□Pacientul/a         să-și

golească vezica

complet    la    fiecare

micțiune

□Pacientul/a

□să-și diminueze

□să nu prezinte

□expectorație

□vărsături

□Pacienta   să   prezinte

secreții           vaginale

fiziologice

□Recomand consumul de alimente sau lichide ce favorizează eliminarea în limite fiziologice □Asigur repaus la pat

□Pun/iau plosca

 • □ Ajut sau mențin tegumentele curate și uscate

 • □ Asigur îmbrăcăminte curată și comodă

 • □ Cu tact și blândețe solicit pacientului să se spele.

 • □ Ajut pacientul în efectuarea îngrijirilor igienice

 • □ Ajut pacientul/a să păstreze curată mucoasa bucală

 • □ Schimb lenjeria de pat și de corp la nevoie

 • □ Asigur igiena locală

 • □ Asigur repaus la pat , stare de confort si securitate

 • □ Măsor diureza

 • □ Cântăresc zilnic pacientul

 • □ Efectuez bilantul hidric

 • □ Asigur aport lichidian în funcție de bilanțul hidric

 • □ Aplic creme de protecție

 • □ Respect intimitatea pacientului

 • □ Verific prezența globului vezical

 • □ Încerc stimularea evacuării urinare

 • □ Suprim alimentația pe cale orală

 • □ Încep rehidratarea orală cu cantități mici de lichide reci oferite cu lingurița

 • □ Menajez psihic și fizic pacientul în timpul varsăturilor / expectorației

 • □ Supraveghez   și îngrijesc sonda vezicală

permanentă

□Altele

□Administrez medicația și observ   efectul

acesteia

□Examen  din □scaun, □de urină, □secreție

vaginală

□Institui perfuzii zilnice cu (la indicație) supraveghez și explic pacientului necesitatea acestora

□Efectuez spălătură vaginală

 • □ Efectuez sondaj vezical

 • □ Îngrijesc și supraveghez stoma/sonda/tuburi de dren

□Altele

 • □ Deleg infirmiera:

 • □ să pună/să ia plosca

 • □ să ajute pacientul la toaleta zilnică

 • □ să schimbe lenjeria de pat

 • □ să schimbe lenjeria de corp

 • □ să facă toaleta locală

 • Altele

 • □ Pregătesc fizic și psihic

pacientul pentru:

□investigații_____________________________________

 • □ examen           de           specialitate:

 • □ Montez  și supraveghez cateterul venos

(branula)

 • □ Recoltez analize de laborator

 • □ Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

 • Vărsături din cauza □afecțiuni gastrice □biliare □hepatice □renale medicație__________________□altele

 • Expectorație din cauza □afecțiuni bronhopulmonare   □pleuropulmonare

□cardiovasculare □traumatisme

 • Transpirație în exces din cauza

□îmbrăcăminții  neadecvate   □febră

□sepsis □stări toxice □anxietate/frică □ttemperatură ambientală crescută □afecțiuni endocrine □altele

Eliminare     vaginalăinadecvată

cantitativ și calitativ   din cauza

□infecții   □sarcină   □lehuzie^avort

□menopauză □intervenții chirurgicale

□Pacientul/a să nu mai prezinte   transpirații   în

exces

4.Nevoia de a se mișca și a avea o bună postură

□Dificultate/Incapacitate de a se mișca   din   cauza   □amputație

□afecțiuni cardiovasculare  □neuro-

musculare            □osteo-articulare

□psihiatrice □tulburări de echilibru □durere    □intervenții    chirurgicale

□traumatisme repaus impus terapeutic □comă □altele

 • Hiperactivitate din cauza □afecțiuni psihiatrice       □durere       □stres

□anxietate/frică □altele

 • Durere   ____________________

localizată   __________________________

din    cauza:     □afecțiuni    osteo-

articulare^osteo-muscularerneuro-musculare^viscerale        □cardiace

 • □ intervenții chirurgicale □altele

□Pacientul/a să prezinte mobilitate normală

□Pacientul/a să prezinte miscări coordonate.

 • □ Pacientul/a să nu mai prezinte durere.

 • □ Pacientul/a să nu mai prezinte edeme

 • □ Pacientul/a    să-și

exprime acceptul de a îndeplini activitatea

 • □ singur

 • □ cu ajutor

□Asigur mediul de securitate

□Supraveghez permanent pacientul

□Înlătur obiectele contondente

□Mobilizez activ/ pasiv pacientul conform planului de mobilizare

□Ajut pacientul:

 • □ să aibă tonus muscular păstrat

 • □ să-și mențină integritatea tegumentelor a activității articulare

 • □ Suplinesc nevoile de bază

 • □ Să utilizeze diferite aparate de susținere pentru activitățile cotidiene

 • □ Să facă băi calde

 • □ Să nu prezinte escare

 • □Așez pacientul în poziție adecvată:

□semișezândă       □Trendelenburg

□drenaj postural

□Asigur repausul impus terapeutic

□Administrez medicația și observ   efectul

acesteia

□Pregătesc fizic și psihic

pacientul pentru:

□investigații_____________________________________

□examen           de           specialitate:

□Montez  și supraveghez cateterul venos

(branula)

□Recoltez analize de laborator

□Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

5. Nevoia de a dormi și odihni

Somn/odihnă necorespunzător/oare din punct de vedere calitativ și cantitativ □insomnie □hipersomnie din cauza □oxigenarea țesuturilor deficitară    □afectarea   eliminărilor

□afectarea metabolismului vimobilitate □mdicație      □lipsa      exercițiilor

□anxietate/frică □demență □afectarea stilului de viață □spitalizare □ altele

□Pacientul/a să-și exprime o stare de bine.

□Pacientul/a   să   doarmă

noaptea__________ ore fără

întrerupere.

□ Pacientul/a să - și exprime diminuarea □epuizării □disconfortului

Observ si notez: □funcțiile vitale □calitatea somnului

□Administrez medicația și observ   efectul

acesteia

□Pregătesc fizic și psihic

pacientul pentru:

□investigații_____________________________________

□orarul somnului____________________________

□perioada somn - odihnă

□comportamentul pacientului

□examen           de           specialitate:

□Montez  și supraveghez cateterul venos

(branula)

□Recoltez analize de laborator

□Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

□gradul de satisfacere a celorlalte nevoi fundamentale

□Asigur     microclimatul     corespunzător,

respectând dorințele pacientului

□Adaptez îngrijirile la programul de odihnă al pacientulu

6. Nevoia de a seîmbrăca și

Dificultate / incapacitate de a se îmbrăca și dezbrăca din cauza □slabiciune/oboseală       □motivație

scăzută  □afectare  neuro-musculară

□osteo-musculară     □anxietate/frică

severă              □durere/disconfort

□incapacitate de a percepe părțile corpului □mobilitate alterată □AVC □B.  Parkinson  □amputație^leziuni

spinale □depresie □demență □autism □întârzierea dezvoltării □altele

 • □ Pacientul/a să se poată îmbrăca și dezbrăca singur

□Pacientul/a să prezinte interes față de ținuta vestimentară

 • □ Pacientul/a   să   fie

îmbrăcat conform stării sale de sănătate și a necesităților de îngrijire pe perioada spitalizării

□Identific capacitatea și limitele fizice ale pacientului

 • □Ajut pacientul să se îmbrace șă să se dezbrace

 • □Îi acord timp suficient pentru a se îmbrăca și dezbrăca

□Efectuez zilnic exerciții de motricitate fină cu pacietul

□Încurajez pacientul

□Supraveghez cu ce se îmbracă

□Administrez medicația și observ   efectul

acesteia

□Pregătesc fizic și psihic

pacientul                              pentru

□investigații_____________________________________

□examen           de           specialitate:

□Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

7. Nevoia de a menține temperatura în limite _________________________________________1____________________________

 • Hipertermie din cauza □infecție □deshidratare □procese inflamatorii □activitate fizică intensă □afecțiuni ale SNC □temperatură ambientală crescută □altele

 • Hipotermie  din  cauza  □sepsis

 • □ cașexie/malnutriție   □expunere   la

temperaturi scăzute □afecțiuni ale SNC

□ Pacientul/a să prezinte      temperatura

corporală    în    limite

normale.

□Monitorizez temperatura și o notez în foaia de temperatură

□Aplic: □comprese reci, □împachetări  reci,

□gheață

□Calculez bilanțul ingesta- excreta

 • □ Servesc pacientul cu cantități:

 • □ mari de lichide

 • □ mici de lichide

 • □ Încălzesc lent pacientul cu pături

 • □ Administrez lichide ușor călduțe

 • □ Schimb lenjeria de corp și de pat, la nevoie

 • □ Asigur microclimatul necesar

 • □ Asigur igiena

 • □ Monitorizez temperatura și o notez în foaia de temperatură

□Administrez medicația și observ   efectul

acesteia

□Pregătesc fizic și psihic

pacientul                              pentru

□investigații_____________________________________

□examen           de           specialitate:

□Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

8.Nevoia de a fi curat și îngrijit, de a proteja

Afectarea      capacității      de

autoîngrijire       din       cauza

□slabiciune/oboseală       □motivație

scăzută  □afectare  neuro-musculară

□osteo-musculară     □anxietate/frică

severă              □durere/disconfort

□incapacitate de a percepe părțile corpului □mobilitate alterată □AVC □B. Parkinson □amputație □leziuni spinale □depresie □demență □autism □întârzierea dezvoltării    □scăderea

acuității vizuale □nivel scăzut de conștiență^altele

□Pacientul/a să prezinte   tegumente   și

mucoase intacte

□Pacientul/a să participe la îngrijirile sale de igienă

□Pacientul să își facă singur îngrijirile de igienă

□Pacientul să își exprime acceptul de a îndeplini îngrijirile igienice

□Evaluez limitele pacientului legate de igienă

□Previn apariția escarelor

□Evaluez   zilnic   aspectul   și   localizarea

leziunilor

 • □ În funcție de starea generală a pacientului efectuez/ajut la:

 • □ baie □duș □toaleta pe regiuni

 • □ Iau măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

 • □ Efectuez   pansamentul   și   supraveghez

caracteristicile plăgii

 • □ Ajut pacientul să fie echilibrat nutritional, pentru   favorizarea   cicatrizării   leziunilor

cutanate

 • □ Asigur microclimatul respectând intimitatea pacientului

□Recoltez produse patologice

specifice pentru investigații de laborator:

□cruste

 • □ puroi

 • □ fire de păr

□unghii

 • □ Administrez medicația și observ efectul acesteia

 • □ Pregătesc fizic și psihic

pacientul                              pentru

□investigații_____________________________________

□examen           de           specialitate:

□Supraveghez și îngrijesc specific pacientul după explorări și manopere medicale

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

9. Nevoia de a evita pericolele

 • Risc de violență împotriva altor persoane/împotriva        propriei

persoane din cauza □agitație acută □manie □durere □control slab al impulsurilor □distrugerea lucrurilor □ toleranță    scăzută    la    frustrare

 • □ anxiatate/frică paroxistică □acte de agresiune    □amenințări    agresiuni

verbale/fizice     □sentimente     de

neajutorare □demențe □abuz de substanțe     □psihoze     □afectarea

interacținilor sociale □altele

 • Risc     de     sinucidere     din

cauza^durcrradcprcsic    □anxietate

 • □ afectarea interacținilor sociale □abuz de substanțe □psihoze □stimă de sine scăzută □izolare socială

□Pacientul/a^să își diminueze □să nu mai prezinte,

□anxietate □durere

□frustrare

□Pacientul/a să își recâștige stima de sine

□Pacientul/a să prezinte o stare de bine din punct de vedere psihic

□Asigur mediu de siguranță și de protecție

□Pregătesc psihic și fizic pacientul pt orice îngrijire

□Încurajez pacientul să comunice cu cei din jur, să-și exprime emoțiile, nevoile, frica, opiniile

□Explic tehnici de relaxare

□Evaluez caracteristicile durerii

□Asigur odihna

□Asigur stimularea cutanată prin:

□aplicarea agenților fizici (□frig □căldură)

□frecții □masaj

□Promovez un concept de sine pozitiv

□Încurajez pacientul /a la orice progres obținut

□Implic pacientul/a în efectuarea îngrijirilor sale

□Favorizez adaptarea pacientului/ei la noul mediu

 • □ Ajut pacientul/a să-și recunoască problema

 • □ Asigur legătura pacientului/a cu familia

 • □ Iau măsuri sporite de evitare a transmiterii infecțiilor (□izolare □respectarea circuitelor □măsuri de igienă spitalicească)

 • □ supraveghez semnele complicațiilor

 • □ Administrez medicația și observ efectul acesteia

 • □Efectuez imunizări specifice și nespecifice la indicația medicului

10. Nevoia de a comunica

Comunicare ineficientă:^la nivel sensorial   și   motor   □la   nivel

intelectual □la nivel afectiv din cauza □limitări      cognitive      □limitări

intelectuale □interpretarea greșită a informațiilor   □situații emoționale

□surditate □muțenie □tulburări de vorbire □lipsa vederii □B. Alzheimer □B.Parkinson □encefalopatii □leziuni cerebrale   □frică   □rușine   vlipsa

intimității □lipsa de sprijin □bariere de limbă □edem laringian/infecție □stare de inconștiență □deformare anatomică buco-laringiană □durere □afectarea respirației   □intervenții chirurgicale

□lipsă de timp/interes/mpatie din partea personalului medical □altele

□Pacientul/a

 • □să își diminueze

 • □ să numai prezinte

 • □să învețe să suplinească

□tulburările senzoriale

□tulburările motorii

□tulburările de limbaj

□tulburările intelectuale

□tulburările afective

□Pacientul/a să nu mai prezinte izolare socială

□Pacientul/a să prezinte stare de bine din punct de vedere al comunicării

□Evaluez capacitatea de comunicare

□Învăt pacientul/a să mențină integritatea simțurilor □văz □auz □gust □miros

□Furnizez mijloace de comunicare conform posibilităților sale

 • □ Ajut pacientul/a să fie echilibrat psihic

 • □ Ajut pacientul/a să se orienteze în timp si spatiu

 • □ Sugerez pacientului/ei să țină un jurnal

 • □ Îl ajut să - și recunoască capacitațile și preferințele

 • □ Asigur mediul de securitate si protectie

 • □ Felicit pacientul pt orice progres

 • □ Dau posibilitatea să-și exprime nevoile, sentimentele,   ideile, dorințele, să ia singur

decizii

 • □ Asigur prezența persoanei importante pentru pacient

 • □ În timpul  ingrijirilor  ,  comunic în

permanență cu pacientul comatos

 • □ Explorez     cu     pacientul/ aparținătorii

metodele de ajutor disponibile

□Administrez medicația și observ efectul acesteia

□Pregătesc  pacientul/a  pentru     diverse

examinări ale simțurilor și îl îngrijesc după examinare

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

11. Nevoia de a practica religia

 • Stres          de          natură

spirituală/religioasă    din    cauza

□pierderea speranței □boli cronice sau terminale □moartea unei persoane apropiate □separare fizică de familie □anxietate □bariere de limbă □lipsă de cunoaștere    □situații    de    criză

 • □înstrăinarea de propria persoană □izolare socială

□Pacientul/a  să numai

prezinte dificultate de a acționa după credințele și nevoile sale

□Pacientul/a să nu mai prezinte dificultate de a participa    la    activități

religioase

□Pacientul/a să nu mai prezinte neliniște față de sensul propriei existente

□Pacientul   să prezinte

stare de bine

□Altele

□Explorez nevoile spirituale ale pacientului

□Încurajez    pacientul/a    să-și    exprime

sentimentele

□Respect valorile/interdicțiile persoanei legate de dieta, tratament și manopere medicale

□Planific împreună cu el/a activități care să-i dea sentimentul utilității.

 • □ Îl ajut să-și recapete încrederea în sine

 • □ Ajut   pacientul/a   să   identifice   cauza

frustrării/culpabilității

 • □ Asigur prezența unui preot conform religiei sale

 • □ Îl/o asigur de confidențialitate

 • □ Planific împreună cu pacientul/a activități religioase

 • □ Asigur un final demn în faza terminală

□Altele

□Administrez medicația și observ efectul acesteia.

□Altele

12. Nevoia de a fi util

Devalorizarea/Sentiment        de

neputință/ Dificultate de a-și asuma roluri sociale din cauza □lipsa motivației      □anxietate      severă

□comportament de dependență □lipsă de speranță □iluzii/halucinații □gândire □lipsa unor abilități □lipsa de control al impulsivității   □incapacitate   de

concentrare □izolare socială □stimă de sine   scăzută   □relații   superficiale

□dificultăți de menținere a unei slujbe □altele

□Pacientul

 • □să își diminueze

 • □să nu prezinte

□devalorizare

□sentiment de neputință

□dificultate de a-și asuma roluri sociale bine

□ Pacientul să nu mai prezinte dificultate de a se realiza

□Pacientul   să prezinte

stare de bine

□Altele

 • □ Ajut pacientul/a să fie constient/ă de propria sa valoare

 • □ Ajut pacientul/a     să identifice motivele

comportamentului său

 • □ Identific   cu   pacientul/a   mecanismele

sănătoase de adaptare

 • □ Ajut pacientul/a să realizeze o percepție justă a realității

 • □ Ajut pacientul/a să se integreze în colectiv

 • □ Îl ajut să-și recapete încrederea și stima de sine

 • □ Identific cauza neputinței

 • □ Îl ajut să poată realiza și aprecia obiectiv activitățile sale

 • □ Îl orientez spre alte activități decât cele anterioare

□Altele

□Administrez medicația și observ efectul acesteia.

□Altele

Nevoia fundamental

Diagnostic de nursing (problema de ingrijire+sursa de dificultare)

Obiective

Intervenții

Autonome

Delegate

13. Nevoia de a se recreea

Dificultate/incapacitate/refuzuldezi nteres de a participa la activități recreative  din  cauza  □oboseală

□epuizare □izolare socială □depresie □psihoză □lipsă de cunoștințe □bariere de limbă □anxietate/frică □suspiciune □agitație acută □stimă de sine scăzută □Altele

□Pacientul

□să-și diminueze

□să nu prezinte

□dezinteres

□dificultate

□incapacitate

□refuzul

□Pacientul    să-și   dea

acceptul de a îndeplini activități recreative

□Altele

□Explorez  motivele  dezinteresului  pentru

activitățile recreative

□Inventariez cu persoana activitățile pe care le poate îndeplini

□Asigur perioade de repaus înainte și după activități

□Supraveghez/însoțesc pacientul în sala de recreere

□Sugerez pacientului tehnici de relaxare

 • □Asigur o creștere graduală a dificultății activităților

 • □ Planific împreună cu pacientul   activități

recreative

□Altele

□Administrez medicația și observ efectul acesteia.

□Altele

14. Nevoia de a învața

Lipsă de cunoaătere din cauza

□proceduri    și    tratamente    noi

□complexitatea tratamentului □limitări cognitive   □interpretarea greșită a

informațiilor □motivație scăzută de a învăța □anxietate □depresie □lipsă de timp/interes/mpatie     din     partea

personalului medical

Confuzie   cronică   din   cauza

□demențe   □afecțiuni   neurologice

□depresie □leziuni cerebrale □anemie □afecțiuni endocrine □malnutriție

Afectarea memoriei din cauza

□leziuni cerebrale □AVB □infecții cerebrale □TU cerebrale □demențe □tulburări       de       personalitate

□dezechilibre         hidroelectrolitice

□valvulopatii □insuficine.ă cardiacă □anemie

□Pacientul/a

 • □ să își diminueze

 • □ să nu prezinte

□ignoranță

□dificultatea

 • □ refuzul de a învăța

□Pacientul/a să prezinte o stare de bine

□Altele

□Explorez   nevoile   de   cunoaștere   ale

pacientului/ei

□Identific cunoștințele  pacientului/ei despre

boală/tratament/regim de viață

□Stimulez dorința de cunoaștere

 • □ Planific instruirea în funcție de nevoile și capacitățile persoanei,    utilizând materiale

didactice concrete

 • □ Verific dacă a înțeles corect mesajul transmis și și-a însușit corect noile cunoștiințe

 • □ Îl ajut să dobândească deprinderi noi

 • □ Identific obiceiurile greșite ale pacientului

 • □ Corectez deprinderile dăunătoare sănătății □Întocmesc  programe  de  recuperare  și

reeducare a pacienților cu deficiențe senzoriale și motorii

□Altele

□Administrez medicația și observ efectul acesteia.

□Altele

EVOLUȚIE SCOR DE DEPENDENȚĂ1

Nevoia fundamentală

Scor dep. la INTERNARE

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

1. A respira și a avea o bună circulație

2. A se alimenta și hidrata

3. A elimina

4. A se mișca și a avea o bună postură

5. A dormi și a se odihni

6. A se îmbrăca și dezbrăca

7. A menține temperatura corpului în limite normale

8. A fi curat, îngrijit și a proteja tegumentele și mucoasele

9. A evita pericolele

10. A comunica

11. A practica religia

12. A fi util (a fi preocupat în vederea realizării)

13. A se recrea

14. A învăța să își gestioneze sănătatea

TOTAL SCOR DEPENDENȚĂ

1Se dau note de la 1 la 4 fiecărei nevoi fundamentale, în funcție de nivelul de dependență:Nivelul 1: Persoana este independentă și autonomă (nu are nevoie de ajutor); Nivelul 2: Persoana prezintă o dependență moderată (are nevoie de ajutor parțial); Nivelul 3. Persoana prezintă o dependență majoră (are nevoie de ajutor permanent); Nivelul 4: Persoana prezintă o dependență totală (suplinire totală a funcțiilor).

131 din 237

Nevoia fundamentală

Scor dep. la INTERNARE

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Scor dependență

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

1. A respira și a avea o bună circulație

2. A se alimenta și hidrata

3. A elimina

4. A se mișca și a avea o bună postură

5. A dormi și a se odihni

6. A se îmbrăca și dezbrăca

7. A menține temperatura corpului în limite normale

8. A fi curat, îngrijit și a proteja tegumentele și mucoasele

9. A evita pericolele

10. A comunica

11. A practica religia

12. A fi util (a fi preocupat în vederea realizării)

13. A se recrea

14. A învăța să își gestioneze sănătatea

TOTAL SCOR DEPENDENȚĂ

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRESCRISE DE MEDIC

NUME SI PRENUME PACIENT

FOCG


Denumire Mod de prezentare Doză medicament / priza Frecventa / zi

Cale adminis

Data

Data

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Data/ora

Med Pers

Trusa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Eval pac. post admin

Inițiale asistent medical

A=administrat,

N= neadministrat,

/ / = oprit,

Medic prescriptor,     LEGENDA:

Materiale sanitare folosite

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Vacutainerebio chimie Buc.

Vacutainere VSH Buc.

Vacutainere hematologie Buc.

Vacutainere coagulare Buc.

Ace vacutainere buc.

Recoltoare sterile buc.

Seringi 2 ml buc.

Seringi 5 ml buc.

Seringi 10 ml buc.

Seringi 20 ml buc.

Perfuzoare buc.

Microperfuzoare buc.

Ace diferite marimi buc.

Catetere cu valva buc

Mănusicutie

Masti 3M buc

Vata pachet

Alcool sanitar st.

Alcool iodat flc.

Apa oxigenata flc.

Rivanolflc.

Comprese sterileflc

Fese buc.

Bandaj elastic buc.

Betaderm ct.

Romplast buc.

Fasa autoadeziva buc.

NR.

CRT.

DENUMIRE -COD

COD PROCEDURA

TOTAL

1

ALTE DETERMINARI,CONSULTATII(GREUTATE,INALTIME...ETC)

S00503

2

ALTE EVALUARI FIZIOLOGICE(PULS,TEMPERATURA,SATURATIE)

S00101

3

MASURAREA PRESIUNII ARTERIALE

S02904

4

BK EX.BACTERIOLOGIC SPUTA

F00301

5

EX.CULTURA BK

F00301

6

RGF.ABDOMEN(ABDOMEN PE GOL)

T03801

7

RGF.TORACICA

T03501

8

PERFUZIA INTREGULUI CORP

S06502

9

EKG(ELECTROCARDIOGRAMA)

S03401

10

BRONHOSPIROMETRIA -PFV

S02801

11

BRONHOSCOPIA

G02401

12

TEST DE SENSIBILITATE LA ANTIBIOTIC

F00303

13

INJECTARE ANTIBIOTIC

S06409

14

INJECTARE INSULINA

S06406

15

INJECTARE DE STEROID(H.C.,I.V.SAU I.M.)

S06411

16

INJECTARE DE ANTICOAGULANT

S06408

17

INJECTAREA ALTUI AGENT ANTIINFECTIOS(REFEN)

S06410

18

INJECTAREA UNUI TRANCHILIZANT(DIAZEPAM,FENOBARBITAL)

S06413

19

INJECTAREA SAU INFUZIA DE ELECTROLITI

S06407

20

INJECTAREA SAU INFUZIA ALTEI SUBSTANTE TERAPEUTICE SAU PROFILACTICE(INJECTII)

S06416

21

INJECTARE IN TEGUMENT SAU TESUTUL SC.

P00302

22

INTERVENTIA NON-INVAZIVA(ADM.TABLETAJULUI)

S03708

23

ECHOGRAFIA ALTOR ORGANE

T01114

24

TRANZIT BARITAT AL FARINGELUI,ESOFAGULUI,STOMAC,DUODEN

T03601

25

RADIOGRAFIA ALTOR REGIUNI

T04906

26

CATETERIZAREA/CANULAREA UNEI VENE

H13609

27

SCOATEREA UNUI CATETER VENOS

H13608

28

PRELEVARE DE SANGE IN SCOP DE DIAGNOSTIC

S03702

29

TERAPIA PRIN FRIG,PUNGA CU GHEATA

S05901

30

TERMOTERAPIA(STICLE CALDE)

S05902

31

RESUSCITAREA CARDIO-PULMONARA

S06905

32

INSOTIREA SI TRANSPORTUL PACIENTILOR(DIVERSE INVESTIGATII)

S09203

33

CLISMA EVACUATORIE

S07407

34

AEROSOLI

S06802

35

TORACOCENTEZA DIAGNOSTIC

G04101

36

TORACOCENTEZA TERAPEUTICA

G04102

37

OXIGENOTERAPIA

S06803

38

ALIMENTAREA PARENTERALA CU SUBSANTE NUTRITIVE

S06415

39

EVALUAREA NUTRITIEI/DIETETEI

S00305

40

EVALUAREA MEDICAMENTELOR PRESCRISE/AUTOADMINISTRARE

S00306

41

CONSILIERE SAU EDUCATIE PREVENTIVA

S04601

42

SCRISOARE MEDICALA

F00107

43

SFATURI DE DIETA

F00601

44

POLISOMNOGRAFIA

S00901

CAPITOLUL XI

Rolul structurilor medicale functionale din spital de monitorizare a bunelor practici in utilizarea

Art. 150. LISTA CU ANTIBIOTICELE ESENȚIALE

Antibioticele din lista cu antibiotic esențiale pot fi administrate fără avizul medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor sau a directorului medical.

Medicul curant inițiază tratamentul antibiotic utilizând de primă intenție antibiotice din lista cu antibiotice esențiale ____________________________________________________2____________

I.V.

P.O.

Ampicilina

Ampicilina

Gentamicina

AUGMENTIN® (amoxicilină + ac. Clavulanic)

AMOXIPLUS® (amoxicilină + ac. Clavulanic)

EFICEF® (cefixima)

AXETINE® Cefuroxim

CIPROCIN® Ciprofloxacina

CEFORT® Ceftriaxona

ZANOCIN® Ofloxacin

CEFTAMIL® Ceftazidim

Klacid SR ® Claritromicina

CIPRINOL® Ciprofloxacina

SUMETROLIM® sulfametoxazol/trimetoprim

TAVANIC® Levofloxacina

Metronidazol

Metronidazol

Art. 151. LISTA CU ANTIBIOTICELE DE REZERVĂ

Antibioticele din lista cu antibiotic esențiale pot fi administrate cu avizul medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor sau a directorului medical.

Medicul curant poate solicita un antibiotic din lista de rezervă dacă antibioticul utilizat din lista antibioticelor esențiale nu și-a dovedit eficiența sau agentul microbian este rezistent la antibioticele din lista de antibiotice esențiale

Antibiotice prinse în planul anual de achiziție

Antibiotice achiziționate în regim de urgență pe bază de referat

Vancomicina

TIENAM® Imipenem

Colistin

AVELOX® Moxifloxacina

Amikacina

Cefepime

Art.152. LISTA ANTIBIOTICELOR ACHIZIȚIONATE DE SPITAL

Farmacistul șef are obligația să actualizeze annual lista cu antibiotic achiziționate de spital.

1.Antibiotice beta-lactamice

Nr crt

Denumire produs

Concentrație

U/M

1

Ampicilina

1 g

Flc

2

Penicilina G Na

1000000 UI

Flc

3

Amoxiplus (amoxicilina + ac.clavulanic)

Amoxi + IBL

1.2 g

Flc

4

Augmentin (amoxicilina + ac.clavulanic)

Amoxi + IBL

1 g

Cpr

5

Cefort (ceftriaxona)

C3G

1 g

Flc

6

Ceftamil (ceftazidim)

C3G

1 g

Flc

7

Eficef (cefixim)

C3G

200 mg

Cps

8

Zinnat (cefuroxim)

C2G

500 mg

cpr

9

Axetine (cefuroxim)

C2G

_

flc

2.Chino

one

Nr crt

Denumire produs

Concentrație

U/M

1

Ciprocin (ciprofloxacin)

500 mg

Cpr

2

Ciprinol (ciprofloxacin)

100 mg/ml

Fiole

3

Tavanic (levofloxacin)

500 mg

Cpr

4

Avelox (moxifloxacin)

400 mg

Cpr

5

Avelox susp (moxifloxacin)

400 mg/250 ml

Flc

6

Zanocin (ofloxacian) - TBC

200 mg

Cpr

3.Macrolide.

Nr crt

Denumire produs

Concentrație

U/M

1

Klacid SR (claritromicina)

500 mg

Cpr

2

Roclarin (claritromicina)

500 mg

Cpr

3

Azitromicina

500 mg

Cpr

4.Lincomicine

Nr crt

Denumire produs

Concentratie

U/M

1

Clindamicina

600 mg

cpr

2

Clindamicina

300 mg/2 ml

fiole

Art. 153. Circuitul documentelor

 • a) Fișa de introducere a antibioticului în terapie (FIA)

 • 1. medicul curant:

 • - completează FIA în cazul necesității inițierii tratamentului cu un antibiotic

 • - FIA se păstrează în FOCG pacientului

 • - pentru lista de antibiotice esențiale - nu este necesar avizul medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor sau a directorului medical

 • - pentru lista antibioticelor de rezervă - se solicită avizul medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor sau a directorului medical

 • - verifică disponibilitatea cantității necesare de antibiotic pentru toată durata tratamentului

 • 2. medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor sau directorul medical:

analizează și aprobă necesitatea inițierii tratamentului cu un antibiotic din lista antibioticelor de rezervă

 • 3. farmacia:

 • - rezervă cantității necesare de antibiotic pentru toată durata tratamentului

 • - eliberează antibioticele din lista de rezervă doar dacă FIA a fost avizată de medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor sau directorul medical:

 • 4. medicul curant: prescrie în FOCG antibioticul solicitat

 • 5. farmacia: eliberează antibioticul solicitată conform condicii de medicamente

 • 1. laboratorul de analize medicale

 • - testează sensibilitatea/rezistența la substanțe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificație clinică utilizând metode standardizate

 • - organizează și realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară și rezistența la antibiotice

 • 2. farmacia:

 • - monitorizează consumul de antibiotice și raportează către CPIAAM, medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor și director medical consumul de antibiotice pe clase și pe secții

 • - asigură stocul necesar de antibiotice conform listei de antibiotice esențiale și listei antibioticelor de rezervă aprobate

 • 3. medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor:

137 din 237

 • - monitorizează rezistența la antibiotice și întocmește lista antibioticelor esențiale, lista antibioticelor de rezervă și lista antibioticelor excluse temporar

 • 4. comitetul de prevenire a IAAM:

 • - analizează rezistența la antibiotice

 • - analizează, revizuiește dacă este cazul și aprobă lista cu antibioticele esențiale

 • - analizează, revizuiește dacă este cazul și aprobă lista antibioticelor de rezervă

 • - analizează, revizuiește dacă este cazul și aprobă lista antibioticelor excluse temporar

 • 5. medicul curant:

 • - inițiază tratamentul antibiotic utilizând de primă intenție antibiotice din lista de antibiotice esențiale

 • - poate solicita un antibiotic din lista de rezervă dacă antibioticul utilizat din lista antibioticelor esențiale nu și-a dovedit eficiența sau agentul microbian este rezistent la antibioticele din lista de antibiotice esențiale

Art.154. Monitorizarea in utilizarea antibioticelor

 • 1. Directorul financiar contabil

 • a) răspunde de asigurarea fondurilor necesare achiziției de antibiotice conform necesarului întocmit de farmacia spitalului

 • 2. Farmacia

 • a) răspunde de distribuirea medicamentele antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital

 • b) păstrează evidența antibioticelor distribuite departamentelor medicale;

 • c) raportează către compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și către medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase și pe secțiile spitalului

 • d) participă la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor

 • e) colaborează cu medicul clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice

 • f) organizează și realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice și pe secții/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare și a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.

 • 3. Medicul clinician responsabil de politica de utilizare a antibioticelor

 • a) participă la elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament

 • b) coordonează elaborarea listei de antibiotice esențiale care să fie disponibile în mod permanent în spital

 • c) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa sau a directorului medical

 • d) colaborează cu farmacistul unității în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;

 • b) efectuează activități de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;

 • c) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate, pentru a crește relevanța clinică a acestei activități;

 • d) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) și propune managerului măsuri de îmbunătățire.

 • 4. Directorul medical

 • a) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară

 • 5. Medicul șef secție

 • a) Implementează la nivelul secției prevederile prezentei proceduri;

 • b) Răspunde de completarea fișelor de post cu atribuții ce se regăsesc în prezenta procedură pentru tot personalul din subordine

 • 6. Medicul curant

 • a) instituirea tratamentului antibiotic adecvat conform prezentei proceduri

 • b) solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;

 • 7. C.P.I.A.A.M.

 • a) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente

 • 8. Laboratorul de analize medicale

 • a) Răspunde de raportarea imediată către secții și compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale a microorganismelor patogene identificate, cu precădere a celor multirezistente.

CAPITOLUL XII

DISPOZITII FINALE

Art. 155.(1) Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii spitalului.

 • (2) Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc desfășurarea activității în instituțiile publice sanitare.

 • (3) Regulamentul poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitățile legale de organizare, funcționare și disciplina muncii în unitate le cer, cu aprobarea Comitetului director.

Art. 156 (1) Regulamentul de organizare si functionare va fi prelucrat cu toți angajații, pe secții, compartimente si birouri pe baza de tabel nominal de luare la cunostinta si conformare, in doua exemplare, din care un exemplar va fi pastrat de seful de sectie /compartiment /birou care a efectuat prelucrarea personalului din subordine conform organigramei spitalului, iar celalalt exemplar va fi returnat compartimentului RUNOS, pentru evidenta.

 • (2) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta salariatilor prin prelucrare de catre seful de sectie, compartiment, birouri;

 • (3) Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se face de către șeful secției (compartimentului) în care acesta se angajează, confirmarea anexandu-se la contractul de muncă, un exemplar din tabelul nominal cu semnatura de luare la cunostinta si conformare confirmare a salariatilor/salariatului returnandu-se la compartimentul RUNOS;

 • (4) Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravențională, civilă sau penală, după caz, în condițiile legii.

Art. 157. Pe baza prezentului regulament este elaborata fisa postului pentru fiecare functie, aceasta urmand a fi reactualizata periodic conform sarcinilor de servicii si obiectivelor unitatii.

Conducatorii compartimentelor de munca, impreuna cu lucratorii din subordine vor lua masuri pentru reactualizarea continutului fiselor posturilor ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarii sau redistribuirii unor atributii, sarcini, competente sau responsabilitati.

Art.158. Regulamentul isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostiintarii acestora.

Intreg personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, indiferent de functia pe care o ocupa, este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a unitatii. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare s-a întocmit în condițiile legii, inclusiv cu respectarea dispozițiilor referitoare la consultarea reprezentanților sindicatului a fost avizat în sedinta Comitetului Director a Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani din  2019, a fost aprobat de managerul unității în data de 28.02.2020 in cadrul sedintei Consiliului de Administrație si intra in vigoare la data de.....................................

MANAGER, Buga Daniel

DIRECTOR MEDICAL,                    DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL,

Dr. Vladimir Tiberiu Marcu                          Ec. Bahrin Cristina

AVIZ CONSULTATIV-SINDICAT SANITAS As. Matei Doina Adriana

ANEXA 1- Atributiile personalului din cadrul Sectiilor

Atribuțiile medicului sef de sectie sunt următoarele:

 • îndrumă și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției și răspunde de calitatea actului medical;

 • organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției;

 • propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției, investigațiile și lucrările de reparații curente și capitale necesare pentru desfășurarea activității în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

 • angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;

 • înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al secției, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;

 • coordonează, îndrumă și răspunde de întreaga activitate a personalului medical din secția pe care o conduce;

 • răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea bolnavului în secție;

 • organizează și conduce zilnic, la începerea programului, raportul de gardă pe secție în care se analizează toate evenimentele petrecute în secția respectivă în ultimele 24 de ore (cu excepția sfârșitului de săptămână și sărbătorilor legale când analiza are loc în prima zi lucrătoare);

 • informează direcția spitalului asupra activității din secție și a evenimentelor deosebite;

 • controlează zilnic prezența, ținuta, disciplina și comportamentul personalului din subordine;

 • contrasemnează foaia de observație clinică pentru toți pacienții noi internați în secție și verifică corectitudinea întocmirii acestuia;

 • verifică periodic completarea zilnică a fiecărei foi de observație;

 • examinează pacienții noi internați zilnic și ori de câte ori este nevoie și verifică concordanța dintre diagnosticul de internare și starea clinică a pacientului;

 • are obligativitatea de a informa pacientul/apartinatorul privind drepturile si obligatiile pacientului,

 • are obligativitatea de a informa pacientul/apartinatorul privind diagnosticul, natura si scopul tratamentului, interventia si strategia terapeutica propusa, alternative viabile la tratament, riscurile neefecutarii tratentului si investigatiilor, dreptul la o a doua opinie, informatii privind dieta;

 • are obligativitatea de a informa pacientul/apartinatorul privind prelucrarea datelor cu caracter personal si participarea la vizita medicala a personalului medical aflat in diverse stagii de pregatire;

 • hotărăște oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

 • stabilește împreună cu medicul curant, diagnosticul la 72 de ore de la internarea pacientului și adaptează după caz planul de investigare și atitudinea terapeutică;

 • stabilește împreună cu medicul curant investigațiile necesare precizării diagnosticului în condiții optime;

 • stabilește împreună cu medicul curant atitudinea terapeutică;

 • răspunde de respectarea modului și de corectitudinea administrării tratamentului prescris;

 • controlează și răspunde de calitatea îngrijirilor medicale zilnice, de asigurarea igienei corporale pentru pacienții internați;

 • ia măsurile necesare și suficiente pentru asigurarea condițiilor de microclimat și a condițiilor hoteliere pentru asigurarea confortului fizic și psihic al pacientului cu respectarea normativelor igienico-sanitare în vigoare (temperatura mediului ambiant, apa curentă, caldă, rece, grupuri sanitare funcționale, lenjeria integră și curată);

 • controlează și asigură utilizarea, circuitul, precum și modul de administrare a medicamentelor pentru a evita risipa sau înstrăinarea acestora;

 • răspunde de organizarea păstrării, prescrierii și evidenței substanțelor stupefiante și toxice;

 • controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice în vederea prevenirii IAAM;

 • controlează modul de păstrare a documentelor medicale în secție pentru păstrarea confidențialității datelor pacienților în concordanță cu prevederile legale în vigoare (documente scrise și electronice);

 • conduce și răspunde de analiza săptămânală a deceselor din secție;

 • controlează cantitatea și calitatea alimentației și modul de servire a acestuia în secție;

 • controlează și răspunde de respectarea regimului de odihnă a pacienților internați;

 • verifică și răspunde de prescrierea zilnică a medicației în foaia de observație clinică;

 • organizează și răspunde de acordarea asistenței medicale de urgență;

 • organizează consultațiile medicale interdisciplinare necesare precizării diagnosticului impreuna cu medicul de salon/curant;

 • urmărește evoluția pacienților internați în secție și intervine ori de câte ori este nevoie pentru adaptarea investigațiilor și a terapiei în concordanță cu starea clinică a pacienților;

 • stabilește împreună cu medicul curant diagnosticul la externare și recomandările necesare;

 • analizează concordanța între diagnosticul de internare și diagnosticul de externare;

 • răspunde de corecta raportare a diagnosticelor de externare și a procedurilor efectuate pentru pacienții externați;

 • stabilește atribuțiile și elaborează fișa postului pentru personalul din subordine, pe care o înaintează spre aprobare directorului medical si ulterior managerului, în conformitate cu prevederile legale;

 • întocmește fișa anuală de evaluare a personalului din subordine;

 • face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform prevederilor legale;

 • propune programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

 • propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioara al spitalului;

 • propune planul de formare profesională și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care îl supune aprobării directorului medical si ulterior managerului;

 • asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției;

 • urmărește încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;

 • propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secției, cu aprobarea consiliului medical;

 • răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • propune directorului medical si managerului un înlocuitor pentru perioada când lipsește din spital;

 • îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, in limita pregatirii profesionale si a competentelor, precum si ca membru in comisiile stabilite prin decizie de catre managerul unitatii.

Responsabilitățile medicului șef de secție conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare :

 • a) organizează, controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii secției, conform planului anual de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;

 • b) răspunde de activitățile desfășurate de personalul propriu al secției, cu respectarea procedurii de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale, elaborată de serviciul/ compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • c) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;

 • e) răspunde de efectuarea de către asistenta șefă de secție a triajului zilnic al personalului din subordine și declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) în cazul șefilor de secție în secții cu risc, răspunde de derularea activității de screening al pacienților pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauții și de aplicarea ei, împreună cu serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și cu directorul medical;

 • h) răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție.

Atribuțiile medicului in conformitate cu prevederile legislației in vigoare O.M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale:

Medicul șef de secție din unitățile sanitare are următoarele atribuții:

 • a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secție;

 • b) semnalează imediat șefului serviciului administrativ deficiențele în sistemul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicala

Atribuțiile asistentului sef sectie:

Activitatile exercitate cu titlul de asistent medical (OUG 144/2008):

Stabilirea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si furnizarea serviciilor de ingrijiri generale de sanatate, de natura preventiva,curativa si de recuperare, in baza competentei insusite de a stabili in mod independent necesarul de ingrijiri de sanatate,de a planifica,de a organiza si de a efectua aceste servicii

 • Protejarea si ameliorarea sanatatii prin administrarea tratamentului conform prescriptiei medicului.

 • Elaborarea de programe si desfasurarea de activitati de educatie pentru sanatate in baza competentei de a oferi persoanelor,familiilor si grupurilor de persoane informatii care sa le permita un stil de viata sanatos si sa se autoingrijeasca.

 • Acordarea primului ajutor in baza competentei de a initia in mod independent masuri imediate pentru mentinerea in viata si aplicarea in situatii de criza sau de catastrofa a acestor masuri.

 • Facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate cu risc,precum si organizarea si furnizarea de servicii de ingrijiri de sanatate comunitara pe baza competentelor de a elabora eficient cu alti factori din sectorul sanitar si de a oferi in mod independent consiliere, indicatii si sprijin persoanelor care necesita ingrijire si persoanelor apropiate.

 • Participarea asistentiilor medicali generalisti abilitati ca formatori la pregatirea teoretica si practica a asistentiilor medicali generalisti in cadrul programelor de educatie continua in baza competentei de a asigura o comunicare profesionala exhaustiva si de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sanatatii.

 • Raportarea activitatilor specifice desfasurate si analiza independenta a calitatii ingrijirilor de sanatate acordate pentru imbunatatirea practicii profesionale de asistentul medical generalist.

 • Desfasurarea de activitati de formare si pregatire teoretica si practica in institutii de invatamant pentru pregatirea viitorilor asistenti medicali generalisti, precum si de activitati de pregatire a personalului sanitar auxiliar.

Responsabilitatile, atributiile si obligatiile postului

 • Iși exercită profesia de asistent medical în mod responsabil și conform pregătirii profesionale; Stabilește sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical mediu și auxiliar

 • Coordonează, controlează și răspunde de îndeplinirea promptă și corectă a sarcinilor de muncă a personalului din subordine

 • Informează medicul-șef despre toate disfuncționalitățile și problemele potențiale sau survenite în activitatea sectiei / compartimentului și propune soluții pentru prevenirea sau soluționarea lor;

 • Supravegheaza respectarea deciziilor, a prevederilor din fișa postului, precum și a regulamentului de organizare si funcționare si regulamentul intern, de către personalul aflat în subordine;

 • Respectă și asigură luarea la cunostinta a deciziilor luate în cadrul serviciului, de medicul-șef sau locțiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine;

 • Supravegheaza asigurarea și respectarea confidențialității îngrijirilor medicale, a secretului profesional și a unui comportament etic față de bolnav;

 • La intrarea in tura ,semneaza triajul epidemiologic si declara imediat medicului sef orice imbolnavire acuta pe care o prezinta ,precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale

 • Participă la predarea-preluarea turei

 • Organizeaza la inceputul programului raportul de garda al asistentilor medicali si personalului auxiliar sanitar, ocazie cu care, se analizeaza evenimentele din sectie din ultimele 24 ore, stabilindu-se masurile necesare.

 • Organizează și conduce ședințele de lucru , participă la raportul de gardă cu medicii

 • Verifică și asigură funcționalitatea aparaturii medicale;

 • Asigură stocul minim de materiale de unică folosință și alte materiale, precum și cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului, in functie de stocurile existente in farmacia si magazia spitalului;

 • Controlează modul în care medicamentele, materialele și soluțiile sunt preluate de la farmacie, păstrate, distribuite și administrate, precum și corectitudinea decontărilor;

 • Verifica medicamentele de la trusa de urgenta

 • Supravegheaza respectarea normelor de securitate privind folosirea și descărcarea medicamentelor, stupefiantelor, precum și a medicamentelor cu regim special.

 • Răspunde de aprovizionarea sectiei / compartimentului cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare și de întreținerea și înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;

 • Participă la întocmirea fișelor de evaluare a personalului aflat în subordine;

 • Evaluează și apreciază, ori de câte ori este necesar, individual și global, activitatea personalului din sectie;

 • Organizează împreună cu medicul sef sectie testări profesionale periodice și acordă calificativele anuale, pe baza calității activității și, după caz, a rezultatelor obținute la testare;

 • Instruieste si verifica respectarea : procedurilor,protocoalelor de lucru, codurilor de conduită si etica profesionala, , notelor interne, deciziilor, documente interne si a legislatiei in vigoare

 • Instruieste personalul din subordine privind completarea planului de ingrijire individualizat pe baza recomandarilor medicale ,verifica corectitudinea datelor din planul de ingrijire,efectueaza analize semestriale ale modului de utilizare a planului de ingrijire

 • Distribuie personalul din subordine tinand cont de scorul de dependenta al pacientilor

 • Organizeaza si efectueaza instruiri periodice impreuna cu medicul sef de sectie ,privind prevenirea si /sau tratarea escarelor si trombozelor , instruiri privind riscul de cadere al pacientilor aflati in ingrijire

 • Organizeaza si efectueaza instruiri periodice impreuna cu medicul sef de sectie ,privind recoltarea probelor si /sau pregatirea pacientilor in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice

 • Raspunde de calitatea muncii prestate

 • Supraveghează , asigură acomodarea și integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării sarcinilor din fișa postului , a regulamentului de organizare si funcționare si regulamentul intern

 • Controlează activitatea de educație, analizează și propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din subordine și le comunică medicului-șef;

 • Coordonează organizarea și realizarea instruirii elevilor școlilor postliceale sanitare și ai colegiilor universitare aflați în stagii practice ;

 • Coordonează organizarea și realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul;

 • întocmește graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora și asigură înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului;

 • Distribuie personalul din subordine in functie de nevoile imediate de ingrijire tinand cont de competentele profesionale

 • Se prezinta la serviciu conform programului de lucru

 • Aduce la cunoștință medicului-șef absența temporară a personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor în vigoare;

 • In cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-șef, ore suplimentare, conform reglementărilor legale;

 • Respectă prevederile pe care le-a semnat si cu care a fost de acord in cadrul angajamentului de confidențialitate si anume : a tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detașare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

 • Controlează permanent ținuta corectă, folosirea echipamentului de protecție, purtarea ecusonului și comportamentul personalului din subordine;

 • Participă la ședințe periodice cu medicul-șef;

 • Intocmeste meniul zilnic in functie de recomandarea medicului curant ,adaptat convingerilor proprii sau spirituale,lista zilnica de alimente , pentru pacientii internati

 • Verifica calitatea hranei distribuita pacientilor

 • Alcatuieste anexa pentru hrana pacientilor nou internati

 • Intocmește necesarul de regimuri alimentare pentru secție; organizează și asistă la distribuirea mesei

 • Supraveghează curățenia și dezinfecția mâinilor ca și portul echipamentului de protecție de către infirmiera desemnata de asistentul sef pentru transportul, distribuirea alimentelor, si alimentarea bolnavilor imobilizați;

 • Implementeaza masurile pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale, cu respectarea obiectivelor si masurilor specifice fiecărei secții aprobate in Comitetul Director.

 • Intocmeste planul anual de formare profesionala pe fiecare categorie de personal

 • Se preocupa de cresterea nivelului de pregatire profesionala a personalului din subordine prin organizarea de intalniri pe teme de actualitate, cel putin o data pe luna cu fiecare categorie profesionala

 • Controleaza si evalueaza periodic calitatea activitatii personalului din subordine si elaboreaza programe si propuneri de imbunatatire a acestora

 • Colaboreaza cu medicul sef de sectie pentru elaborarea deciziilor strategice si a actiunilor strategice privind activitatea integrala a sectiei

 • Rezolva conflictele, competitia neloiala si confuzia la personalul din subordine

 • Asigura utilizarea eficienta si in bune conditii a instrumentarului, echipamentelor, mobilierului si a inventarului moale existent in dotarea sectiei

 • Propune medicului sef si conducerii spitalului sanctionarea personalului din subordine in cazul

abaterilor disciplinare sau de orice alta natura

 • Organizeaza vizita medicala / vizita mare;

 • Insoteste medicul șef de secție la vizita mare, consemnează și asigură îndeplinirea de către personalul în subordine, a tuturor indicațiilor date de acesta.

 • Coordoneaza evidența mișcării bolnavilor în registrul de intrare și ieșire al secției și transmite situația locurilor libere la camera de gardă

 • Răspunde de bunurile aflate în gestiune.

 • Informeaza si monitorizeaza efectuarea controlului medical periodic conform normelor în vigoare, respectarea Normelor Generale de Protecția Muncii, PSI, Securitate și Sănătate în Muncă, ROI, ROF si respectarea graficului de lucru.

 • Organizează și controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, întocmește graficul de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe ture și asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei delegă un asistent medical care să ii preia sarcinile.

 • Controlează zilnic prezenta personalului din sectie ,intocmeste foaia colectiva de prezenta

 • Organizează și controlează activitatea de educație sanitară a bolnavilor și aparținătorilor de către personalul din subordine.

 • Interzice accesul în saloane a mai mult de un vizitator la un pacient,verifica purtarea obligatorie de către aceștia a echipamentului de protecție la intrarea în secție.

 • Supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor

 • Respectă secretul profesional și codul de etică și deontologie profesională și cunoaște Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă.

 • Anunță cazurile de indisciplină a pacientilor în conformitate cu legislația în vigoare medicului de gardă sau medicului șef, in cazul părăsirii secției de către pacient aplică codul de procedură stabilit de unitate.

 • Anunță imediat serviciul administrativ, asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă,instalații sanitare, încălzire, etc)

 • Supraveghează respectarea procedurii PO 211-03 , curățenia si dezinfectia periodica, ciclica a: saloanelor, sălilor de tratament, holurilor, scarilor dintre sectii, usilor și a tuturor anexelor din sectorul de activitate și ține evidența acestora.

 • Răspunde de curățenia saloanelor, controlează igiena însoțitorilor și face educație sanitară;

 • Verfica pregătirea saloanelor pentru dezinfecțiile periodice si ciclice si consemneaza in grafice efectuarea dezinfectiei

 • Verifica respectarea măsurilor de izolare stabilite;

 • Supravegheaza personalul din subordine, sa poarte echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal.

 • Supravegheaza respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, lenjeria, alimente, rezidurile și supraveghează modul în care personalul în subordine le respectă.

 • Verifica respectarea cu strictețe a circuitelor funcționale ale secției în conformitate cu regulamentul de ordine interioară și cu legislația în vigoare.

 • Respectă permanent , răspunde si verifica aplicarea regulilor de igienă ( în special spălarea și dezinfecția mâinilor) cât și regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;

 • Supraveghează menținerea condițiilor de igienă și a toaletei bolnavilor imobilizați;

 • Supraveghează respectarea de către infirmiera din subordine a prevederilor legislatiei in vigoare privind colectarea, ambalarea, transportul, depozitarea și manipularea lenjeriei murdare și a celei curate, la nivelul secției.

 • Preia efectuarea internarilor atunci cand asistentul desemnat este in concediu de odihna

 • Intocmeste situatiile lunare pentru CAS privind pachetul minimal, pacientii cu card european

 • Intocmeste situatii statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale ale fiecarei sectii in parte

 • Verifica pacientii externati in fiecare luna in sistemul DRG si SIUI

 • Realizeaza rapoarte si situatii statistice cerute in timp util conform machetelor lunare

 • Verifica online sau la CAS Botoșani - telefonic, asigurarea oricărui pacient necesar secțiilor spitalului, pacient deja internat si cu asigurare expirat

 • Respecta Drepturile pacientilor conform Legii 46/2003 si normele de aplicare a legii drepturilor pacientului din 12.12.2016

 • Respecta si aplica Ordinul M.S. nr.961/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

 • Respecta si aplica PO Curatenia si dezinfectia in sectile si compartimentele spitalului

 • Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. Atribuțiile asistentei șefe de secție:

 • a) prelucrează procedurile și protocoalele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale cu personalul mediu și auxiliar din secție și răspunde de aplicarea acestora;

 • b) răspunde de aplicarea precauțiunilor standard și specifice de către personalul secției;

 • c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;

 • d) controlează respectarea circuitelor funcționale din secție;

 • e) răspunde de starea de curățenie din secție;

 • f) transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curățenie, consumabile, dezinfectanți, elaborat în concordanță cu recomandările serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie;

 • h) supraveghează și controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;

 • i) supraveghează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie și sesizează directorului de îngrijiri orice deficiențe constatate;

 • j) verifică igiena bolnavilor și a însoțitorilor și face educația sanitară a acestora;

 • k) urmărește efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor și însoțitorilor și le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situație pe care o aduce la cunoștința directorului de îngrijiri;

 • l) constată și raportează directorului de îngrijiri deficiențe de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire);

 • m) coordonează și supraveghează operațiunile de curățenie și dezinfecție;

 • n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienței curățeniei, dezinfecției și sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosință) și coordonează în permanență respectarea de către personal și însoțitori a măsurilor de izolare și controlează prelucrarea bolnavilor la internare;

 • p) anunță la serviciul de internări locurile disponibile, urmărește internarea corectă a bolnavilor în funcție de infecțiozitate sau receptivitate;

 • q) coordonează și verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecțios și a măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de șeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale;

 • r) instruiește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește aplicarea acestor măsuri;

 • s) semnalează medicului șef de secție și/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;

 • t) instruiește și supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori și personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);

 • u) verifică și răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea și păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecția lenjeriei de la bolnavii infecțioși, transportul lenjeriei murdare, transportul și păstrarea lenjeriei curate;

 • v) verifică și răspunde de modul de colectare a deșeurilor infecțioase și neinfecțioase, de depozitare a lor pe secție, de modul de transport la depozitul central;

 • w) controlează și instruiește personalul din subordine asupra echipamentului de protecție și comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri;

 • x) răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienți, și se asigură de implementarea acestora;

 • y) răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție;

z) răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secție.

Atributiile asistentului medical sef in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare -O.M.S.F nr.1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale:

Aplică procedurile stipulate în codul de procedură - cu privire la:

 • l .Colectarea și separarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe categorii:

a.Deșeuri nepericuloase

b.Deșeuri periculoase:

 • - Deșeuri infecțioase;

 • - Deșeuri înțepătoare - tăietoare;

 • - Deșeuri chimice și farmaceutice

 • 2 .Ambalarea deșeurilor

 • 3 .Depozitarea temporară a deșeurilor;

 • 4 .Supraveghează respectarea de către personalul auxiliar din subordine a normelor de igienă și securitate în transportul deșeurilor periculoase în incinta unității sanitare;

 • Aplică metodologia de investigație sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei naționale de date și a evidenței gestiunii deșeurilor.

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:

 • sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea depusa;

 • sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.

Atribuțiile medicului din cadrul secției:

 • > examinează pacienții imediat după internare și completează foaia de observație în primele 24 de ore iar în caz de urgență imediat;

 • > are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind drepturile si obligațiile pacientului,

 • > are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind diagnosticul, natura si scopul tratamentului , interventia si strategia terapeutica propusa, alternative viabile la tratament, riscurile neefecutarii tratamentului si investigatiilor, dreptul la o a doua opinie, informatii privind dieta

 • > are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind prelucrarea datelor cu caracter personal si participarea la vizita medicala a personalului medical aflat in diverse stagii de pregatire

 • > examinează pacienții imediat după internare și completează foaia de observație în primele 24 de ore iar în caz de urgență imediat;

 • > formulează diagnosticul inițial și instituie tratamentul adecvat;

 • > examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație evoluția, alimentația și tratamentul corespunzător;

 • > stabilește diagnosticul la 72 de ore pe baza stării clinice și a investigațiilor și modifică tratamentul inițial în funcție de concordanța cu diagnosticul inițial;

 • > participă la vizita medicului șef de secție și îi prezintă acestuia situația fiecărui pacient pe care îl are în îngrijire;

 • > colaborează cu medicul șef de secție pentru stabilirea diagnosticului și stabilirea conduitei terapeutice pentru toți pacienții nou internați;

 • > controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientului desfășurată de către asistenta medicală cu care lucrează;

 • > consemnează în foaia de observație investigațiile biologice, funcționale și imagistice necesare precizării și susținerii diagnosticului clinic;

 • > consemnează zilnic medicația în foaia de observație și în condica pentru eliberarea medicamentelor;

 • > consemnează în foaia de observație diagnosticul de externare și codurile (conform CIM 10);

 • > întocmește epicriza la externare;

 • > consemnează în foaia de observație evoluția zilnică a stării clinice a pacientului;

 • > consemnează în foaia de observație dieta sau terapia nutrițională, după caz

148 din 237

 • > asigură servicii de gardă în conformitate cu graficul aprobat de medicul șef de secție;

 • > supraveghează tratamentele efectuate de către asistentele medicale iar la nevoie le efectuează personal;

 • > asigură și răspunde de aplicarea normelor de igienă pentru prevenirea infecțiilor nozocomiale;

 • > controlează și răspunde de starea de curățenie în saloane, coridoare și grupuri sanitare;

 • > participă la consultații cu medicii din alte specialități, la examenele paraclinice și la expertizele medico-legale și la expertiza capacității de muncă;

 • > comunică zilnic medicului de gardă cazurile care necesită supraveghere deosebită;

 • > întocmește formele de externare ale bolnavilor pe care i-a îngrijit și formulează diagnosticul final;

 • > redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care i-a avut în îngrijire;

 • > întocmește certificatele de deces și participă la autopsia bolnavilor pe care i-a îngrijit;

 • > răspunde prompt la solicitările de urgență și la consultările din aceste secții sau din alte secții și colaborează cu colaborează cu medicii din laboratoarele și secțiile din spital;

 • > desfășoară o activitate de educație sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;

 • > asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției;

 • > îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita pregătirii profesionale si a competentelor.

Responsabilitatile medicului curant conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

 • a) protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • b) aplicarea procedurilor și protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) obținerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecție este prezentă sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic și cu definițiile de caz și înainte de inițierea tratamentului antibiotic;

 • d) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • e) consilierea pacienților, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecțiilor;

 • f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecțiile pe care le au ei înșiși și implementarea