Hotărârea nr. 81/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pe anul 2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului

Resurse umane, Salarizare nr. 1399/24.03.2020 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local, adresa conducerii Poliției Locale nr.1190/8774/2020

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a), art. 391, art. 392, art. 405, art. 407, art. 409 și

art. 518 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență aGuvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Botoșani, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 1 la HCL nr. 288 din 26.09.2019 si HCL nr. 12 din 31.01.2020 își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                       Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 81

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI


ANEXA nr.1 la HCL nr. 81/2020


ORGANIGRAMAFUNCȚII PUBLICE / CONTRACTUALE

FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII CONTRACTUALE

TOTAL

Conducere

8

0

8

Execuție

8

3

11

Polițiști locali

92

0

92

Paznici

0

2

2

TOTAL

108

5

113


COMPARTIMENTUL

JURIDIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

3

3


SERVICIUL ORDINE SI LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ BUNURI

53

1

52


COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

1

1


BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

6

1

5


SERVICIUL ACTIVITATE

8

COMERCIALĂ ȘI CAMERA DE CORPURI

1

DELICTE

7


COMPARTIMENTUL

ORDINE SI LINIȘTE PUBLICĂ

50

50


COMPARTIMENTUL PAZĂ BUNURI

2

2


SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUUMURI PUBLICE


15


14


BIROUL DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR


10


COMPARTIMENTUL

3

FINANCIAR -CONTABILITATE

3


SERVICIUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE-SALARIZARE, ADMINISTRATIV

8

1

7

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE -SALARIZARE

2

2


SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

8

1

7


COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

2

2


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


POLIȚIA LOCALĂ BOTOȘANI

CUI:18418945


Anexa nr. 2 la HCL nr. 81 din 31 .03.2020

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelu l studiil or

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

director executiv

I

S

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

2

consilier juridic

I

superior

S

3

consilier juridic

I

principal

S

4

consilier achiziții publice

I

principal

S

COMPARTIMENTUL SECRTETARIAT

5

referent

I

M

SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA SI PAZA BUNURI

6

șef serviciu

I

S

COMPARTIMENTUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

7

polițist local

III

superior

M

8

polițist local

III

superior

M

9

polițist local

III

superior

M

10

polițist local

III

superior

M

11

polițist local

III

superior

M

12

polițist local

III

superior

M

13

polițist local

III

superior

M

14

polițist local

III

superior

M

15

polițist local

III

superior

M

16

polițist local

III

superior

M

17

polițist local

III

superior

M

18

polițist local

III

superior

M

19

polițist local

III

superior

M

20

polițist local

III

superior

M

21

polițist local

III

superior

M

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

III

superior

M

24

polițist local

III

superior

M

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

III

superior

M

28

polițist local

III

superior

M

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelu l studiil or

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

29

polițist local

III

superior

M

30

polițist local

III

superior

M

31

polițist local

III

superior

M

32

polițist local

III

principal

M

33

polițist local

III

principal

M

34

polițist local

III

principal

M

35

polițist local

III

superior

M

36

polițist local

III

principal

M

37

polițist local

III

principal

M

38

polițist local

III

principal

M

39

polițist local

III

principal

M

40

polițist local

III

principal

M

41

polițist local

III

superior

M

42

polițist local

III

superior

M

43

polițist local

III

principal

M

44

polițist local

III

principal

M

45

polițist local

III

asistent

M

46

polițist local

III

asistent

M

47

polițist local

III

asistent

M

48

politist local

III

asistent

M

49

politist local

III

asistent

M

50

politist local

III

superior

M

51

politist local

III

superior

M

52

polițist local

III

principal

M

53

polițist local

III

superior

M

54

politist local

I

asistent

S

55

polițist local

III

superior

M

56

polițist local

III

superior

M

COMPARTIMENTUL PAZĂ BUNURI

57

paznic

G

58

paznic

M

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE

59

șef serviciu

I

S

60

politist local

III

superior

M

61

politist local

III

superior

M

62

politist local

III

superior

M

63

politist local

III

superior

M

64

politist local

III

superior

M

65

politist local

III

superior

M

66

politist local

III

principal

M

67

politist local

III

superior

M

68

politist local

III

superior

M

69

polițist local

III

superior

M

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelu l studiil or

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

70

polițist local

III

superior

M

71

polițist local

III

superior

M

72

polițist local

III

asistent

M

73

polițist local

III

asistent

M

BIROUL DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

74

șef birou

I

S

75

polițist local

I

asistent

S

76

polițist local

III

superior

M

77

polițist local

III

principal

M

78

polițist local

III

superior

M

79

polițist local

III

principal

M

80

polițist local

I

principal

S

81

polițist local

I

asistent

S

82

polițist local

III

principal

M

83

polițist local

III

principal

M

BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

84

șef birou

I

S

85

politist local

I

superior

S

86

politist local

I

principal

S

87

politist local

I

asistent

S

88

politist local

I

asistent

S

89

politist local

I

asistent

S

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

90

șef serviciu

I

S

91

polițist local

III

superior

M

92

polițist local

I

superior

S

93

polițist local

III

superior

M

94

polițist local

III

superior

M

95

polițist local

III

superior

M

96

polițist local

III

superior

M

97

polițist local

III

superior

M

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI CAMERA DE CORPURI DELICTE

98

șef serviciu

I

S

99

polițist local

I

principal

S

100

polițist local

III

superior

M

101

polițist local

III

superior

M

102

polițist local

III

superior

M

103

polițist local

III

superior

M

104

polițist local

III

superior

M

105

polițist local

III

superior

M

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelu l studiil or

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

SERVICIUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE - SALARIZARE, ADMINISTRATIV

106

șef serviciu

I

S

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE

107

consilier

I

superior

S

108

referent

III

superior

M

109

referent

III

principal

M

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

110

referent de specialitate

II

superior

SSD

111

consilier

I

principal

S

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

112

referent

I

M

113

ingrijitor

G

Nr. total de funcții publice

108

Nr. total de funcții publice de conducere

8

Nr. total de funcții publice de execuție

100

Nr. total de funcții contractuale de execuție

5

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

122

Nr. total de funcții din instituție

113

RESEDINTE DE ȘEDINȚ

Consilier, Marian Murariu

COTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu