Hotărârea nr. 8/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului viceprimar Cosmin lonuț Andrei privind completarea anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând adresa nr. nr. 28187 din 06.11.2018 A S.C. Eltrans S.A. și adresa nr. 3165 din 28.01.2019 a S.C. Urban Serv S.A. raportul de specialitate comun al Compartimentului Transporturi - Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (a), (c) și (d) coroborat cu art. 129, alin. (3), lit. (c) și alin. (6) lit.(a) și alin.7, lit. (k), (n) și (s) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din Caietul de sarcini, anexă la Contractul de delegare directă a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al Municipiului Botoșani nr.20918 din 09.08.2018 , în sensul completării cu obiectivul „ Parcare Piața Centrală” aflată în zona BIG, începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 • (2) Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să perfecteze actul care va consemna operațiunea precizată la alin. (1) și să efectueze toate formalitățile ce sunt în sarcina Consiliului local privind această operațiune.

 • Art . 2. (1) Se aprobă diminuarea din lista bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A. a obiectivului „Parcare Piața Centrală” prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor și târgului (Obor) din Municipiul Botoșani nr. I 25771/20.10.2005 și protocolul nr. 13328/30.05.2013.

 • (2) Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să perfecteze actul adițional care va consemna operațiunea precizată la alin. (1) și să efectueze toate formalitățile ce sunt în sarcina Consiliului Local privind această operațiune.

 • (3) Perfectarea protocolului de predare-primire conținând elementele financiare și fizice ale obiectivului „Parcare Piața Centrală” se va efectua după perfectarea actelor adiționale, între reprezentanții Municipiului Botoșani, S.C Eltrans S.A. și S.C. Urban Serv S.A.

 • Art. 3. Se aprobă Regulamentul de funcționare și utilizare a Parcării Subterane - supraterane din zona Piața Centrală conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L nr. 22 din 29.01.2013 și H.C.L. nr. 70 din 28.03.2013.

Art. 5. Se va republica H.C.L. nr. 292/29.11.2017.

Art. 6. Primarul Municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate, S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Eltrans S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier,                                       Secretar general,

Eugen Cristian Țurcanu                         Oana Gina Georgescu

Conform referat nr.558 din 10.02.2020

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

_______________________CONSILIUL LOCAL_______________________

Anexă la HCL nr. 8 din 31.01.2020

Regulament de funcționare și utilizare a Parcării Subterane-supraterane din zona Piața Centrală

Cap. 1. Destinația

Art. 1. (l)Parcarea subterană și supraterană a fost construită pentru a satisface necesitățile de locuri de parcare din zona centrală a municipiului Botoșani, fiind un spațiu public deschis accesului tuturor autovehiculelor, în condițiile legii și respectarea prezentului regulament.

(2) În sensul prezentului Regulament, parcarea subterană și supraterană sunt spațiile amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile a drumului de acces și semnalizate prin indicatoare sau simbolul „parcare” P.

Art. 2. Respectarea acestui regulament este obligatorie pentru toți utilizatorii parcării.

Cap. 2. Legislație

Art. 3. În incinta parcării subterane se aplică legislația română care reglementează circulația vehiculelor pe drumurile publice, fără a fi însă limitativă:

 • - O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările ulterioare

 • - H.G. nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • - Legea nr. 273/2006, a Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare

 • - Legea nr. 155/2010, Legea Poliției Locale

 • - H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale

 • - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Reglementări cu privire la comportarea în caz de incendii.

Cap. 3. Accesul auto și reglementările specifice

Art. 4. (1) Sistemul de parcare cu plată cu autotaxare poate fi utilizat contra cost, prin plata în numerar a tichetului de parcare prin sistemul de autotaxare sau pe baza taxei prin SMS, pe baza abonamentului trimestrial/semestrial/anual sau pe bază de gratuitate pentru autovehiculele/ vehiculele care transportă persoane posesoare ale unui Card Legitimație de Parcare pentru Persoanele cu Handicap.

 • (2) Programul de funcționare a parcării în sistem de plată cu autotaxare este următorul:

 • a) de luni până vineri în intervalul orar: 800-1800 , sâmbătă și duminică în intervalul 8-14, pentru autovehicule/vehicule care achită taxa prin SMS sau achiziționează tichete de parcare, în limita locurilor disponibile;

 • b) de luni până vineri în intervalul orar 1800-800, sâmbătă și duminică în intervalul orar 14-8 în parcarea supraterană, parcarea este gratuită;

 • c) autovehicule/vehicule care achiziționează abonamentul lunar, trimestrial, semestrial sau anual, pot parca permanent la suprateran, în limita a 50% din locurilor disponibile, locuri care vor fi inscripționate cu litera „A”. Aceste abonamente pot fi achiziționate de către riverani, respectiv cetățenii care domiciliază la următoarele adrese: Calea Națională, nr. 66, Calea Națională, nr. 70, Calea Națională, nr. 72, Calea Națională, nr. 101, Calea Națională, nr. 105, str. Armeană, nr. 2, Pietonalul Transilvaniei, nr. 1.

 • (3) Parcarea este deschisă utilizării în programul de funcționare, cu excepția unor situații care pot apărea și care pot duce la închiderea totală sau parțială, respectiv a unor sectoare din parcare, cu acordul sau la solicitarea Municipiului Botoșani, precum:

 • - organizarea de concerte, evenimente artistice-sportive sau festivaluri social-culturale(gratuit) în parcarea supraterană;

 • - organizarea de târguri, expoziții (contracost) - în parcarea supraterană;

 • - închidere/restricționare pentru efectuarea curățeniei, intervenții-întreținere, reparații;

 • - blocaje ale fluxurilor principale, ale acceselor, incendii, evenimente rutiere sau de altă natură;

 • - la solicitarea organelor de Poliție, sau a celor care se ocupă cu ordinea publică, cu siguranța cetățenilor, sau cu securitatea națională;

 • (4) Definiții:

Eveniment, evenimente - spectacol de mare importanță pentru o comunitate, constituind un eveniment artistic, cultural sau sportiv;

Festival, festivaluri - manifestație artistică cu program variat, având un caracter ocazional;

Târg, târguri - loc special amenajat unde se vând și se cumpără (zilnic sau în anumite zile) produse; Expoziție, expoziții - spațiu amenajat special cu scopul expunerii publice de opere de artă, de produse industriale, agricole etc. sau a unor obiecte selecționate, pentru a pune în lumină specificul unei activități, realizările unui artist etc. sau în scop instructiv;

Art. 5. În cazul închiderii totale sau a unor sectoare din parcarea subterană-supraterană, utilizatorii au obligația respectării restricțiilor și/sau informațiilor transmise de reprezentanții administratorului parcării.

Art. 6. Caracteristicile de accesibilitate generală.

 • (1) Accesul auto în incinta parcării se face prin intrarea vestică, situată în Calea Națională.

 • (2) Informații privind numărul de locuri/gradul de ocupare al parcării subterane-supraterane pot fi obținute de la două panouri electronice de afișare situate în vecinătatea parcării, pe căile imediate de acces către parcare, unde în funcție de informațiile afișate pe panourile de informare privind locurile disponibile, utilizatorii fiind dirijați către sectoarele respective.

 • (3) Plata unui nou tichet se va face după expirarea duratei de staționare inscripționată pe primul tichet se face prin plata taxei prin SMS sau prin plata cu numerar, în funcție de durata parcării selectat pentru tichet, pe care sunt inscripționate informațiile de identificare și momentul la care sa făcut accesul în incintă. Tichetul emis de parcometru se afișează la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, pe bord sub parbriz astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din exterior. (4) Locurile de parcare semnalizate și marcate corespunzător, destinate persoanelor cu handicap, sau de însoțitorii acestora, vor fi folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă de handicap pe baza Card Legitimație de Parcare pentru Persoanele cu Dizabilități. Pe timpul staționarii Legitimația de parcare pentru persoane cu Dizabilități va fi lăsată în mașină, pe bord, astfel încât datele inscriptionate să fie vizibile din exterior.

 • (5) Este interzis să se parcheze autovehicolul în parcările publice dotate cu parcometre, dacă nu se face dovada achitării taxei de parcare, numerar sau SMS, prin afișarea tichetului pe bordul autovehiculului și după 15 minute de la expirarea perioadei de valabilitate a tichetului afișat.

Art. 7. Accesul autovehiculelor:

 • (1) Conducătorii auto care doresc să utilizeze parcarea subterană/supraterană vor fi direcționați către zona de intrare de unde își vor procura tichet de parcare cu plata la parcometru situat la intrare, sau cu plata prin SMS. Plata tichetului de parcare se va face după staționarea autovehicolului;

 • (2) Accesul autovehiculului către spațiile de parcare de la subteran se poate face în baza:

 • 1. Tichetului de parcare obținut de la parcometru, pe care este inscripționată durata de staționare, sau prin SMS.

 • 2. Abonamentului, care conține caracteristicile de acces: tip abonament, date identificare vehicul, etc. - se eliberează de la casieria societății;

 • (3) Plata se face în mod diferit, în funcție de perioada utilizării parcării, calculată începând cu ora și minutul eliberării tichetului de parcare, prin achitarea unei taxe de parcare prin numerar sau prin SMS;

 • (4) Direcționarea utilizatorilor, în incinta parcării se face astfel:

 • a) spre zonele cu locuri libere standard, prin indicațiile de pe panourile cu mesaje variabile

 • b) spre zonele cu locuri libere pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin indicațiile de pe panourile cu mesaje variabile și prin panouri indicatoare, inscripționat cu semnul specific.

 • (5) Automatele de taxare sunt situate în zona scărilor de acces pietonal și auto în și din parcare.

 • (6) După achitarea taxei de parcare, tichetul de parcare sau abonamentul se pătrează și se afișează la loc vizibil în autovehiculul parcat.

Art. 8. Reglementări privind circulația în incinta parcării:

 • (1) Utilizatorul are obligația de a respecta modul de organizare al parcării și să parcheze doar în sectorul pentru care i-a fost emis tichetul, sau abonamentul, funcție de varianta de parcare pentru care optat.

 • (2) Pe tichet sunt inscripționate: - data și perioada de stationare și alte informatii;

 • (3) Circulația auto în incinta parcării este reglementată de indicatoare și marcaje rutiere, pe care conducătorii auto au obligația să le respecte.

 • (4) Conducătorii auto au obligația de a păstra distanța regulamentară între vehicule și față de elementele de infrastructură ale parcării, pentru a evita blocajele sau evenimentele rutiere.

Art. 9. În incinta parcării subterane sunt interzise:

 • (1) Accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5t;

 • (2) Accesul autovehiculelor cu înălțimea mai mare de 2,2m;

 • (3) Accesul autovehiculelor cu instalații GPL;

 • (4) Accesul autovehiculelor cu remorci;

 • (5) Accesul vehiculelor care au mai mult de 8+1 locuri;

 • (6) Utilizarea claxonului;

Art. 10. În incinta parcării subterane/supraterane sunt interzise:

 • (1) Parcarea în afara zonelor marcate, sau ocuparea unor locuri de parcare în zonele rezervate fără a poseda abonament valabil;

 • (2) Ocuparea locurilor destinate vehiculelor aparținând persoanelor cu dizabilități locomotorii;

 • (3) Staționarea, oprirea voluntară a autovehiculului pe culoarele de acces dintre locurile de parcare, pe fluxurile de trafic, inclusiv în scopul efectuării plății;

 • (4) Repararea autovehiculelor;

 • (5) Staționarea voluntară a autovehiculului, cu motorul în funcțiune;

 • (6) Descărcarea de deșeuri de orice fel;

 • (7) Accesul cu substanțe inflamabile, explozive, sau periculoase de orice natură;

 • (8) Poluarea cu substanțe de orice natură, inclusiv scurgeri de combustibili, uleiuri;

 • (9) Distrugerea echipamentelor/sistemelor parcării sau a diverselor componente ale acesteia

 • (10) Murdărirea, inscripționarea, pictarea voluntară, etc, a elementelor de incintă ale parcării;

 • (11) Accesul autovehiculelor taxi sau destinate transportului public sau privat în vederea practicării taximetriei sau a transportului de persoane ;

 • (12) . Derularea de către persoane fizice sau juridice a oricăror activități comerciale, publicitare sau promoționale.

Art. 11. Administratorul parcării poate proceda la blocarea, ridicarea și tractarea autovehiculelor situate în una din situațiile de la art. 9, alineatele (1) - (6) și art. 10, alin. (1) -(3) în condițiile legii. Deblocarea și eliberarea autovehiculelor respective se va face după achitarea contravalorii timpului de utilizare a parcării și a taxei de blocare/deblocare/ridicare/tractare/depozitare, aprobate de proprietarul parcării.

Cap. 4. Taxe de parcare și modalități de plată

Art. 12. (1) Utilizatorul primește un singur tip de tichet la intrarea in parcare, de la automatul de emitere. Tichetul este eliberat prin achitarea în numerar a contravalorii parcării automatului de emitere a tichetelor. Plata se poate face si prin SMS la numărul afișat pe tabelele din zona parcării.

 • (2) Accesul se poate face si in baza abonamentelor lunare, trimestriale, semestriale sau anuale, ce vor fi afișate la loc vizibil în autovehiculul parcat.

 • (3) Neclaritățile și/sau informațiile suplimentare pot fi obținute apelând numărul de telefon afișat pe parcometru.

 • (4) Achitarea parcării pentru fiecare autovehicul se va face în funcție de tariful orar afișat la intrare. (5) Depășirea perioadei de valabilitate a tichetului, inclusiv a perioadei de grație acordată de 15 minute până la părăsirea parcării, se va sancționa cu blocarea roților, până la achitarea taxei de blocare/deblocare. Daca perioada de staționare de la data si ora blocării va depăși 24 ore, administratorul parcării va percepe si taxa de staționare/depozitare conform Regulamentului de organizare a circulației rutiere in municipiul Botoșani.

Art. 13. Orice încercare de părăsire a parcării în alt mod decât cel specificat în prezentul regulament constituie tentativă de fraudare și va declanșa demararea procedurilor de recuperare pe cale legală a prejudiciului.

Art. 14. Taxele și penalitățile aplicabile sunt stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani și sunt afișate pe fluxurile de acces și la punctele de plată. Termenii și condițiile de achitare a acestora nu pot fi supuse negocierii.

Cap. 5. Alte reglementări

Art. 15. Reprezentanții administratorului parcării sunt exonerați de:

 • a) daunele provocate de nerespectarea semnificației indicatoarelor, a semafoarelor și a marcajelor rutiere ori de nerespectarea indicațiilor agenților de ordine și ale personalului abilitat;

 • b) daunele provocate de mișcările barierelor în situația nepăstrării distanței minime dintre autovehicule ori a nerespectării procedurii de intrare/ieșire;

 • c) prelungirea timpului de utilizare a parcărilor;

 • d) prelungirea timpului de așteptare la plată sau la bariere în perioadele cu vârf de trafic ori cauzat de factori neimputabili reprezentanților administratorului parcării ;

 • e) orice consecință imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prevederilor prezentului regulament, a schimbului de tichete sau a refuzului achitării taxelor de parcare, a penalităților ori a sumelor reprezentând reparații ale unor repere deteriorate/distruse/descompletate. Art.16. (1) Camerele de monitorizare instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului. Acestea pot fi puse la dispoziție doar reprezentanților Poliției și organelor de cercetare judiciară.

 • (2) Paza autovehiculelor nu este asigurată, în taxa de parcare nefiind incluse cheltuieli în acest sens. Art. 17. În situația în care un utilizator al parcării provoacă o daună materială (deteriorare de echipamente, distrugere, descompletare, poluare, descărcare de deșeuri etc.), constate de către administratorul parcării prin operatorii acestuia, contravaloarea materialelor, a echipamentelor și a manoperei necesare restabilirii situației inițiale va fi recuperată de la acesta pe baza unui deviz de lucrări.

Art. 18. Eventualele reclamații referitoare la serviciile de parcare vor fi transmise administratorului parcării în termen de cel mult 48 de ore de la constatarea situației reclamate, folosind una din următoarele modalități:

 • a) Completarea formularelor tipizate și introducerea acestora în cutia de opinii aflată în incinta holurilor publice;

 • b) Prin e-mail, pe adresa menționată în zona cutiei de opinii, sau pe afișajele de informare;

Art.19. În situația producerii unor evenimente de tipul: incendii, acumulări de gaze toxice, blocaje, pornirea alarmelor, etc, toate persoanele din incinta parcării sunt obligate să se supună semnalelor vizuale și sonore și să se îndrepte spre direcțiile indicate.

Cap. 6. Răspunderea contravențională

Art. 20. Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin aceasta, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții, și se sancționează ca atare în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, republicată.

Art. 21. Constituie contravenție și se sancționează, cu amenda de la 200 lei la 800 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din valoarea minimă în 15 zile, următoarele:

 • a) faptele prevăzute la art.9, alin, (1) - (5) și art. 10, alin.(1)-(5), (11), (12);

 • b) faptele prevăzute la art.10, alin. (6) - (10) la care se va adăuga devizul cu contravaloarea reparațiilor necesare;

 • c) nerespectarea indicațiilor operatorilor aparținând administratorului parcării;

Art. 22. (1) Se sancționează cu aplicarea unei taxe suplimentare de penalizare pierderea, deterioarea sau modificarea datelor inscripționate pe tichetul de parcare.

 • (2) După plata taxei suplimentare de penalizare și emiterea unui nou tichet de parcare, utilizatorul va plăti și taxa de parcare aferenta.

Art. 23. (1) În situația blocării, ridicării și tractării autovehiculului pentru încălcări prevăzute la art.11, pentru eliberarea autovehiculului se achită contravaloarea efectuării respectivelor operațiuni. (2) Dispunerea măsurii de blocare, ridicare, transport și depozitare a autovehicului care este parcat/oprit neregulamentar, blocând fluxurile de circulație sau accesul altor vehicule parcate regulamentar se face în conditiile legii, numai pe baza solicitărilor făcute de agenții constatatori, conform art. 50, 51, 52, 53, 54 din Regulamentul de organizare a circulației rutiere in municipiul Botoșani.

 • (3) Tarifele de parcare si taxele de blocare/deblocare, ridicare, transport și depozitare se aprobă și se modifică de Consiliul Local al municipiului Botoșani la propunerile făcute de administratorul parcării.

Art.24. Sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se pot aplica contravenienților, persoane fizice ori juridice.

Art. 25. (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către reprezentanții Poliției Locale. (2) pentru contravenții sau infracțiuni la codul rutier, aplicarea acestora se face de către reprezentanții Poliției Rutiere, sau Poliției Locale a municipiului Botoșani, în funcție de competențe.

Cap.7. Dispoziții finale

Art. 26. Administratorul parcării trebuie să asigure întreținerea sistemelor parcării și să aibă un contract de mentenanță pentru respectivele echipamente.

Art. 27. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament pentru contravenția săvârșită.

Art.28. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare Judecătoriei Botoșani.

Art. 29. Orice modificare legislativă, modifică de drept prevederile prezentului regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu

Conform referat nr.558 din 10.02.2020