Hotărârea nr. 79/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea tarifelor pentru activitătile de stropit carosabil si spălat carosabil si trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de stropit carosabil și spălat carosabil și trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru activitățile de stropit carosabil și spălat carosabil și trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în temeiul art. 1 alin. (2) litera e) și alin. (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 8 alin. (1) și (3) lit. j), art. 22 alin. (1), (1A1), (2), (3) și (4) și art. 23 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 13 din anexa nr. 1 ,,Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” la Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activitățile de stropit carosabil și spălat carosabil și trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani prestate de S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în baza Acordului nr. 4383 din 31 ianuarie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre completează anexa nr. 2 la HCL nr. 334 din 28 octombrie 2019.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 79

ROMÂNIA

Anexa

la H.C.L. nr. 79 din 31 martie 2020


JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Lista cu tarife pentru Serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani

Nr.

crt.

Activitatea

U.M.

Tarife aprobate/lei

1.

Stropit carosabil

1000 mp

8,30

2.

Spălat carosabil și trotuare

1000 mp

48,04

Tarifele nu conțin TVA (19%)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu