Hotărârea nr. 78/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare prin concesiune, judetul Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune -județul Botoșani prin actul adițional nr. 7/2020;

văzând adresa nr. 7896/10.03.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani;

văzând referatul de aprobare a proiectului, raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani;

în conformitate cu art. 61 din Contractul unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune „Delegatarul și Delegatul pot, oricând, prin act adițional la prezentul Contract, să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani prin Actul Adițional nr. 7/2020, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește D-l Cătălin Mugurel Flutur, primar al municipiului Botoșani, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Botoșani, Actul Adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani.

Art. 3 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” cu sediul în Botoșani, Str. Cuza Vodă, nr. 2, jud. Botoșani, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Botoșani, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani, prin reprezentantul său legal, dl. Costică Macaleți - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani”.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului, Consiliului Județean și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                        Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 78

ANEXA LA H.C.L. NR.78 DIN 31 MARTIE 2020

ACTUL ADIȚIONAL NR. 7/2020 LA

CONTRACTUL UNIC DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN

CONCESIUNE - JUDEȚUL BOTOȘANI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA” BOTOȘANI

Nr. înregistrare:


OPERATOR REGIONAL

S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

9

Nr. înregistrare:

ACT ADIȚIONAL NR. 7/.2020

ia

CONTRACTUL UNIC DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN CONCESIUNE - JUDEȚUL BOTOȘANI (înregistrat sub nr. 6600/01.07.2010 la Consiliul Județean Botoșani, nr. 2206/28.06.2010 la ADI AQUA Botoșani

si nr. 70/28.06.2010 la SC NOVA APASERV SA Botoșani)

BOTOȘANI - 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 7/.2020 la

CONTRACTUL UNIC DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN CONCESIUNE - JUDEȚUL BOTOȘANI (înregistrat sub nr. 6600/01.07.2010)

încheiat astăzi


la


PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str.Piața Revoluției nr.1-3 , jud. Botoșani , cod poștal 710236, C.I.F. 3372955, reprezentat de COSTICĂ MACALEȚI, în calitate de Președinte al Consiliului Județean;

 • 2. Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1, jud. Botoșani, cod poștal 710236, C.I.F. 3372882, reprezentat de CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR, în calitate de Primar;

 • 3. Municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, str.Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoșani, cod poștal 715200, C.I.F. 4112945, reprezentat de DORIN ALEXANDRESCU, în calitate de Primar;

 • 4. Orașul Darabani, prin Consiliul Local Darabani, cu sediul în orașul Darabani, str. 1 Decembrie nr. 100, jud. Botoșani, cod poștal 715100, C.I.F. 3372017, reprezentat de LIVIU HRIMIUC, în calitate de Primar;

 • 5. Orașul Bucecea, prin Consiliul Local Bucecea, cu sediul în orașul Bucecea, jud. Botoșani, cod poștal 717045, C.I.F. 3643876, reprezentat de ANDRON ȚÎMPĂU, în calitate de Primar;

 • 6. Orașul Flămânzi, prin Consiliul Local Flămânzi, cu sediul în orașul Flămânzi, jud. Botoșani, cod poștal 717155, C.I.F. 3372173, reprezentat de DAN OLOERIU, în calitate de Primar;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani

 • 7. Orașul Săveni, prin Consiliul Local Săveni, cu sediul în orașul Săveni, jud. Botoșani, cod poștal 715300, C.I.F. 3372050, reprezentat de PETRU RELU TÎRZIORU, în calitate de Primar;

 • 8. Orașul Ștefănești, prin Consiliul Local Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, jud. Botoșani, cod poștal 717385, C.I.F. 3373403, reprezentat de FLORIN BUȚURA, în calitate de Primar;

 • 9. Comuna Albești, prin Consiliul Local Albești, cu sediul în comuna Albești, jud. Botoșani , cod poștal 717005, C.I.F. 3373519, reprezentat de MIHAI AMARANDEI, în calitate de Primar;

 • 10. Comuna Avrămeni, prin Consiliul Local Avrămeni, cu sediul în comuna Avrămeni, jud. Botoșani, cod poștal 717015, C.I.F. 3571591, reprezentat de IOAN BUCĂTARIU, în calitate de Primar;

 • 11. Comuna Bălușeni, prin Consiliul Local Bălușeni, cu sediul în comuna Bălușeni, jud. Botoșani, cod poștal 717025, C.I.F. 3433890, reprezentat de NECULAI STRATULAT, în calitate de Primar;

 • 12. Comuna Brăești, prin Consiliul Local Brăești, cu sediul în comuna Brăești, jud. Botoșani, cod poștal 717035, C.I.F. 3503694, reprezentat de IOAN TOMA, în calitate de Primar;

 • 13. Comuna Broscăuți, prin Consiliul Local Broscăuți, cu sediul în comuna Broscăuți, jud. Botoșani, cod poștal 717040, C.I.F. 4524946, reprezentat de COSTEL AGIORGHIȚOAIEI, în calitate de Primar;

 • 14. Comuna Călărași, prin Consiliul Local Călărași, cu sediul în comuna Călărași, jud. Botoșani, cod poștal 717050, C.I.F. 3373454, reprezentat de ELENA VRAJOTIS , în calitate de Primar;

 • 15. Comuna Concești, prin Consiliul Local Concești, cu sediul în comuna Concești, jud. Botoșani, cod poștal 717055, reprezentat de NAZARE COSTEL, în calitate de Primar,

 • 16. Comuna Copălău, prin Consiliul Local Copălău, cu sediul în comuna Copălău, jud. Botoșani, cod poștal 717060, C.I.F. 3372190, reprezentat de CIPRIAN IVANOV, în calitate de Primar;

 • 17. Comuna Corlăteni, prin Consiliul Local Corlăteni, cu sediul în comuna Corlăteni, jud. Botoșani, cod poștal 717075, C.I.F. 4524920, reprezentat de COSTEL CĂTĂLIN GAVRIL, în calitate de Primar;

 • 18. Comuna Coțușca, prin Consiliul Local Coțușca, cu sediul în comuna Coțușca, jud. Botoșani, cod poștal 717090, C.I.F. 3372157, reprezentat de DAN VEZETEU, în calitate de Primar;

 • 19. Comuna Cristești, prin Consiliul Local Cristești, cu sediul în comuna Cristești, jud. Botoșani, cod poștal 717100, C.I.F. 3672057, reprezentat de LUCIAN BORFOTINĂ, în calitate de Primar;

 • 20. Comuna Curtești, prin Consiliul Local Curtești, cu sediul în comuna Curtești, jud. Botoșani, cod poștal 717110, C.I.F. 3433866, reprezentat de MĂRICEL ANTON, în calitate de Primar;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Judelui Botoșani

 • 21. Comuna Dîngeni, prin Consiliul Local Dîngeni, cu sediul în comuna Dîngeni, jud. Botoșani, cod poștal 717120, C.I.F. 3373535, reprezentat de CĂTĂLIN GHEORGHE ROTUNDU, în calitate de Primar;

 • 22. Comuna Dersca, prin Consiliul Local Dersca, cu sediul în comuna Dersca, jud. Botoșani, cod poștal 717125, C.I.F. 3503660, reprezentat de FĂNICĂ ROMANESCU, în calitate de Primar;

 • 23. Comuna Drăgușeni, prin Consiliul Local Drăgușeni, cu sediul în comuna Drăgușeni, jud. Botoșani, cod poștal 717140, C.I.F. 3503635, reprezentat de EUGEN NECHITA, în calitate de Primar;

 • 24. Comuna Durnești, prin Consiliul Local Durnești, cu sediul în comuna Durnești, jud. Botoșani, cod poștal 717349, C.I.F. 3373420, reprezentat de VASILE SASU, în calitate de Primar;

 • 25. Comuna Frumușica, prin Consiliul Local Frumușica, cu sediul în comuna Frumușica, jud. Botoșani, cod poștal 717160, C.I.F. 3373322, reprezentat de CONSTANTIN RĂDEANU, în calitate de Primar;

 • 26. Comuna Hănești, prin Consiliul Local Hănești, cu sediul în comuna Hănești, jud. Botoșani, cod poștal 717195, C.I.F. 3571613, reprezentat de COSTEL MATEI, în calitate de Primar;

 • 27. Comuna Hudești, prin Consiliul Local Hudești, cu sediul în comuna Hudești, jud. Botoșani , cod poștal 717210, C.I.F. 3672022, reprezentat de VIOREL ATOMEI, în calitate de Primar;

 • 28. Comuna Ibănești, prin Consiliul Local Ibănești, cu sediul în comuna Ibănești, jud. Botoșani, cod poștal 717215, C.I.F. 3372165, reprezentat de ROMICĂ MAGOPEȚ, în calitate de Primar;

 • 29. Comuna Leorda, prin Consiliul Local Leorda, cu sediul în comuna Leorda, jud. Botoșani, cod poștal 717220, C.I.F. 3372130, reprezentat de ȘTEFAN DULGHERU, în calitate de Primar;

 • 30. Comuna Mihai Eminescu, prin Consiliul Local Mihai Eminescu, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, cod poștal 717245, C.I.F. 3503600, reprezentat de ANETA GIREADĂ, în calitate de Primar;

 • 31. Comuna Mihăileni, prin Consiliul Local Mihăileni, cu sediul în comuna Mihăileni, jud. Botoșani, cod poștal 717260, C.I.F. 3672006, reprezentat de IOAN-LAURENȚIU BARBACARIU, în calitate de Primar;

 • 32. Comuna Mihălășeni, prin Consiliul Local Mihălășeni, cu sediul în comuna Mihălășeni, jud. Botoșani, cod poștal 717270, C.I.F. 3373462, reprezentat de GEANIN-LOREDAN BURAGA, în calitate de Primar;

 • 33. Comuna Mitoc, prin Consiliul Local Mitoc, cu sediul în comuna Mitoc, jud. Botoșani, cod poștal 717285, C.I.F. 3503643, reprezen.tat;deJQAN GALIȚ, în calitate de Primar;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani

 • 34. Comuna Păltiniș, prin Consiliul Local Păltiniș, cu sediul în comuna Păltiniș, jud. Botoșani, cod poștal 717295, C.I.F. 3571559, reprezentat de COSTEL ROMANESCU, în calitate de Primar;

 • 35. Comuna Răchiți, prin Consiliul Local Răchiți, cu sediul în comuna Răchiți, jud. Botoșani, cod poștal 717310, C.I.F. 3372106, reprezentat de FLORIN BULGARU, în calitate de Primar;

 • 36. Comuna Rădăuți Prut, prin Consiliul Local Rădăuți Prut, cu sediul în comuna Rădăuți Prut, jud. Botoșani, cod poștal 717315, C.I.F. 3503651, reprezentat de VIOREL NICHITEANU, în calitate de Primar;

 • 37. Comuna Răuseni, prin Consiliul Local Răuseni, cu sediul în comuna Răuseni, jud. Botoșani, cod poștal 717320, C.I.F. 3373373, reprezentat de MARIA JIJIIE, în calitate de Primar;

 • 38. Comuna Ripiceni, prin Consiliul Local Ripiceni, cu sediul în comuna Ripiceni, jud. Botoșani, cod poștal 717325, C.I.F. 3571605, reprezentat de GABRIEL FLORIN TALEF, în calitate de Primar;

 • 39. Comuna Românești, prin Consiliul Local Românești, cu sediul în comuna Românești, jud. Botoșani, cod poștal 717340, C.I.F. 3373438, reprezentat de DUMITRU BUZOIANU, în calitate de Primar;

 • 40. Comuna Santa Mare, prin Consiliul Local Santa Mare, cu sediul în comuna Santa Mare, jud. Botoșani, cod poștal 717345, C.I.F. 3373446, reprezentat de VIOREL RELINSCHI, în calitate de Primar;

 • 41. Comuna Stăuceni, prin Consiliul Local Stăuceni, cu sediul în comuna Stăuceni, jud. Botoșani, cod poștal 717355, C.I.F. 3372084, reprezentat de RELU BURLACU, în calitate de Primar;

 • 42. Comuna Sulița, prin Consiliul Local Sulița, cu sediul în comuna Sulița, jud. Botoșani, cod poștal 717370, C.I.F. 3373357, reprezentat de COSTINEL CIUBOTARIU, în calitate de Primar;

 • 43. Comuna Todireni, prin Consiliul Local Todireni, cu sediul în comuna Todireni, jud. Botoșani, cod poștal 717395, C.I.F. 3373381, reprezentat de PETRU TOMA, în calitate de Primar;

 • 44. Comuna Trușești, prin Consiliul Local Trușești, cu sediul în comuna Trușești, jud. Botoșani, cod poștal 717400, C.I.F. 3373497, reprezentat de PETRU GRIȘA AILENEI, în calitate de Primar;

 • 45. Comuna Tudora, prin Consiliul Local Tudora, cu sediul în comuna Tudora, jud. Botoșani. Cod poștal 717410, reprezentat de MIHAI PETRIA, în calitate de Primar,

 • 46. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni, cu sediul în comuna Ungureni, jud.

Botoșani, cod poștal 717415, C.I.F. 3571583, reprezentat de ILIE IVANACHE, în calitate de Pri mar;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani

 • 47. Comuna Văculești, prin Consiliul Local Văculești, cu sediul în comuna Văculești, jud. Botoșani, cod poștal 717445, C.I.F. 3503686, reprezentat de SORIN MARIAN GÎNGA, în calitate de Primar;

 • 48. Comuna Viișoara, prin Consiliul Local Viișoara, cu sediul în comuna Viișoara, jud. Botoșani, cod poștal 717455, C.I.F. 3372149, reprezentat de DINU MOROȘANU, în calitate de Primar;

 • 49. Comuna Vlădeni, prin Consiliul Local Vlădeni, cu sediul în comuna Vlădeni, jud. Botoșani, cod poștal 717460, C.I.F. 3748490, reprezentat de VOICU MURARIU, în calitate de Primar,

 • 50. Comuna Vorona, prin Consiliul Local Vorona, cu sediul în comuna Vorona, jud. Botoșani, cod poștal 717475, C.I.F. 3672049, reprezentat de AUREL ȘTEFAN, în calitate de Primar,

prin mandatar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani, Cod de înregistrare Fiscală 16786339, cu sediul în județul Botoșani, municipiul Botoșani, Cuza Vodă nr. 2, reprezentată de ing. COSTICĂ MACALEȚI, în calitate de Președinte al Asociației, acționând în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, de o parte, în calitate de „Delegatar”

Și

Societatea Comercială NOVA APASERV S.A. (operator regional), Cod Unic de înregistrare 26161230 din 29.10.2009, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani cu numărul J07/377/2009 din 29.10.2009, cu sediul social în municipiul Botoșani, B-dul M. Eminescu nr.34, județul Botoșani, reprezentată de cs. jr. PETRU ALBERT TANASĂ, având funcția de Director General, pe de altă parte, în calitate de „Delegat”,

de comun acord, potrivit art. 61- Modificarea de comun acord - cap. III - DISPOZIȚII GENERALE, din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani, având în vedere prevederile hotărârilor privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare către S.C. NOVA APASERV SA Botoșani, emise de: Comuna Unțeni (HCL nr. 9/11.07.2012 modificată și completată prin HCL nr. 54/15.07.2013 și HCL nr. 56/29.07.2013) și Comuna Dobârceni (HCL nr. 50/27.11.2017) și recomandările transmise prin adresa nr. 94819/29.11.2019 de Ministerul Fondurilor Europene- Direcția Generală Programe Europene- Infrastructură Mare, cuprinse în Raportul de verificare a organizării Bneficiarul, aferent misiunii de verificare din perioada 11.11.2019 - 22.11.2019, pentru proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțate și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020, SMIS 129341,

au hotărât să modifice și să completeze clauzele Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani după cum

Art. 1. în partea introductivă - PĂRȚILE CONTRACTANTE din Voi. Partea Generală - se modifică partea reprezentând DELEGATARUL, în sensul nominalizării ca parte „Autoritatea delegantă” - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației, modificare impusă de necesitatea corelării cu modelul cadru al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice -condiționalitate a implementării Contractului POS MEDIU și modificările aduse la legea 51/2006 prin Legea 225/2016,

se reactualizează și se completează numele unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației și delegatare ale gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare, în numele și pe seama cărora se semnează Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin comncesiune- județul Botoșani, ca urmare a retragerii din acționariat a Comunei Concești, extinderea numărului de acționari cu încă două unități administrativ teritoariale, respectiv Comuna Unțeni și Comuna Dobârceni, care au predat conform procedurii, prin Protocol, sisteme de apă și/sau canalizare.

se înlocuiește sintagma numelui și prenumelui reprezentanților legali ai unităților administrativ-teritoriale cu sintagma "reprezentat prin PREȘEDINTE” sau "reprezentat prin PRIMAR" și menționarea hotărârii consiliului local de aprobare a delegării serviciului către operatorul regional, după cum urmează:

” PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani, Cod de înregistrare Fiscală 16786339, cu sediul în județul Botoșani, municipiul Botoșani, Cuza Vodă nr. 2, reprezentată prin ing. COSTICĂ MACALEȚI în calitate de Președinte al Asociației,

acționând în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației și delegatare ale gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare:

 • 1. Județul Botoșani, în temeiul HCL nr. 27/28.01.2010, prin Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, jud. Botoșani, cod poștal 710236, C.I.F. 3372955, reprezentat prin PREȘEDINTE;

 • 2. Municipiul Botoșani, în temeiul HCL nr. 43/25.02.2010, prin Consiliul Local Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1, jud. Botoșani, cod poștal 710236, C.I.F. 3372882, reprezentat prin PRIMAR;

 • 3. Municipiul Dorohoi, în temeiul HCL nr. 21/25.02.2010, prin Consiliul Local Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, str.Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoșani, cod poștal 715200, C.I.F. 4112945, reprezentat prin PRIMAR;

 • 4. Orașul Darabani, în temeiul HCL nr. 7/08.02.2010, prin Consiliul Local Darabani, cu sediul în orașul Darabani, str. 1 Decembrie nr. 100, jud. Botoșani, cod poștal 715100, C.I.F. 3372017, reprezentat prin PRIMAR;

 • 5. Orașul Săveni, în temeiul HCL nr. 19/08.02.2010, prin Consiliul Local Săveni, cu sediul în orașul Săveni, jud. Botoșani, cod poștal 715300, C.I.F. 3372050, reprezentat prin PRIMAR;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani

 • 6. Orașul Bucecea, în temeiul HCL nr. 14/25.02.2010, prin Consiliul Local Bucecea, cu sediul în orașul Bucecea, jud. Botoșani, cod poștal 717045, C.I.F. 3643876, reprezentat prin PRIMAR;

 • 7. Orașul Flămânzi, în temeiul HCL nr. 15/10.02.2010, prin Consiliul Local Flămânzi, cu sediul în orașul Flămânzi, jud. Botoșani, cod poștal 717155, C.I.F. 3372173, reprezentat prin PRIMAR;

 • 8. Orașul Ștefănești, în temeiul HCL nr. 15/24.02.2010, prin Consiliul Local Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, jud. Botoșani, cod poștal 717385, C.I.F. 3373403, reprezentat prin PRIMAR;

 • 9. Comuna Albești, în temeiul HCL nr. 7/26.02.2010, prin Consiliul Local Albești, cu sediul în comuna Albești, jud. Botoșani , cod poștal 717005, C.I.F. 3373519, reprezentat prin PRIMAR;

 • 10. Comuna Avrămeni, în temeiul HCL nr. 3/17.02.2010, prin Consiliul Local Avrămeni, cu sediul în comuna Avrămeni, jud. Botoșani, cod poștal 717015, C.I.F. 3571591, reprezentat prin PRIMAR;

 • 11. Comuna Bălușeni, în temeiul HCL nr. 42/12.05.2010, prin Consiliul Local Bălușeni, cu sediul în comuna Bălușeni, jud. Botoșani, cod poștal 717025, C.I.F. 3433890, reprezentat prin PRIMAR;

 • 12. Comuna Brăești, în temeiul HCL nr. 12/26.02.2010, prin Consiliul Local Brăești, cu sediul în comuna Brăești, jud. Botoșani, cod poștal 717035, C.I.F. 3503694, reprezentat prin PRIMAR;

 • 13. Comuna Broscăuți, în temeiul HCL nr. 6/26.02.2010, prin Consiliul Local Broscăuți, cu sediul în comuna Broscăuți, jud. Botoșani, cod poștal 717040, C.I.F. 4524946, reprezentat prin PRIMAR;

 • 14. Comuna Călărași, în temeiul HCL nr. 8/25.02.2010, prin Consiliul Local Călărași, cu sediul în comuna Călărași, jud. Botoșani, cod poștal 717050, C.I.F. 3373454, reprezentat prin PRIMAR;

 • 15. Comuna Șendriceni, în temeiul HCL nr. 11/24.02.2011, prin Consiliul Local Șendriceni, cu sediul în comuna Șendriceni, jud. Botoșani, cod poștal 717380, C.I.F. 3571575, reprezentat prin PRIMAR,

 • 16. Comuna Corlăteni, în temeiul HCL nr. 12/25.02.2010, prin Consiliul Local Corlăteni, cu sediul în comuna Corlăteni, jud. Botoșani, cod poștal 717075, C.I.F. 4524920, reprezentat prin PRIMAR;

 • 17. Comuna Coțușca, în temeiul HCL nr. 5/26.02.2010, prin Consiliul Local Coțușca, cu sediul în comuna Coțușca, jud. Botoșani, cod poștal 717090, C.I.F. 3372157, reprezentat prin PRIMAR;

 • 18. Comuna Cristești, în temeiul HCL nr. 5/08.02.2010, prin Consiliul Local Cristești, cu sediul în comuna Cristești, jud. Botoșani, cod poștal 717100, C.I.F. 3672057, reprezentat prin PRIMAR;

 • 19. Comuna Curtești, în temeiul HCL nr. 7/08.02.2010, prin Consiliul Local Curtești, cu sediul în comuna Curtești, jud. Botoșani, cod poștal 717110, C.I.F. 3433866, reprezentat prin PRIMAR;

 • 20. Comuna Cândesti, în temeiul HCL nr. /, prin Consiliul Local Cîndești, cu sediul în comuna Cîndești, jud. Botoșani, cod poștal 717262, C.I.F. 15676397, reprezentat prin PRIMAR,

 • 21. Comuna Copălău, în temeiul HCL nr. 7/26.02.2010 prin Consiliul Local Copălău, cu sediul în comuna Copălău, jud. Botoșani, cod poștal 717060, C.I.F. 3372190, reprezentat prin PRIMAR;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pan concesiune - Judelui Botoșani

 • 22. Comuna Dîngeni, în temeiul HCL nr. 9/26.02.2010, prin Consiliul Local Dîngeni, cu sediul în comuna Dîngeni, jud. Botoșani, cod poștal 717120, C.I.F. 3373535, reprezentat prin PRIMAR;

 • 23. Comuna Dersca, în temeiul HCL nr. 10/10.02.2010, prin Consiliul Local Dersca, cu sediul în comuna Dersca, jud. Botoșani, cod poștal 717125, C.I.F. 3503660, reprezentat prin PRIMAR;

 • 24. Comuna Drăgușeni, în temeiul HCL nr. 9/25.02.2010, prin Consiliul Local Drăgușeni, cu sediul în comuna Drăgușeni, jud. Botoșani, cod poștal 717140, C.I.F. 3503635, reprezentat prin PRIMAR;

 • 25. Comuna Durnești, în temeiul HCL nr. 13/26.02.2010, prin Consiliul Local Durnești, cu sediul în comuna Durnești, jud. Botoșani, cod poștal 717349, C.I.F. 3373420, reprezentat prin PRIMAR;

 • 26. Comuna Hănești, în temeiul HCL nr.5/26.02.2010, prin Consiliul Local Hănești, cu sediul în comuna Hănești, jud. Botoșani, cod poștal 717195, C.I.F. 3571613, reprezentat prin PRIMAR;

 • 27. Comuna Hudești, în temeiul HCL nr. 8/28.01.2010, prin Consiliul Local Hudești, cu sediul în comuna Hudești, jud. Botoșani , cod poștal 717210, C.I.F. 3672022, reprezentat prin PRIMAR;

 • 28. Comuna [bănești, în temeiul HCL nr. 8/09.02.2010, prin Consiliul Local Ibănești, cu sediul în comuna Ibănești, jud. Botoșani, cod poștal 717215, C.I.F. 3372165, reprezentat prin PRIMAR;

 • 29. Comuna Leorda, în temeiul HCL nr. 8/08.02.2010, prin Consiliul Local Leorda, cu sediul în comuna Leorda, jud. Botoșani, cod poștal 717220, C.I.F. 3372130, reprezentat prin PRIMAR;

 • 30. Comuna Manoleasa, în temeiul HCL nr. 21/28.05.2010, prin Consiliul Local Manoleasa, cu sediul în comuna Manoleasa, jud. Botoșani, cod poștal 717230, C.I.F. 3643906, reprezentat prin PRIMAR,

 • 31. Comuna Mihai Eminescu, în temeiul HCL nr. 11/19.02.2010, prin Consiliul Local Mihai Eminescu, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, cod poștal 717245, C.I.F. 3503600, reprezentat prin PRIMAR;

 • 32. Comuna Mlihăileni, în temeiul HCL nr. 6/16.02.2010, prin Consiliul Local Mihăileni, cu sediul în comuna Mihăileni, jud. Botoșani, cod poștal 717260, C.I.F. 3672006, reprezentat prin PRIMAR;

 • 33. Comuna Mihălășeni, în temeiul HCL nr. 10/24.02.2010, prin Consiliul Local Mihălășeni, cu sediul în comuna Mihălășeni, jud. Botoșani, cod poștal 717270, C.I.F. 3373462, reprezentat prin PRIMAR;

 • 34. Comuna Mitoc, în temeiul HCL nr. 21/30.04.2010, prin Consiliul Local Mitoc, cu sediul în comuna Mitoc, jud. Botoșani, cod poștal 717285, C.I.F. 3503643, reprezentat prin PRIMAR;

 • 35. Comuna Păltiniș, în temeiul HCL nr. 15/26.02.2010, prin Consiliul Local Păltiniș, cu sediul în comuna Păltiniș, jud. Botoșani, cod poștal 717295, C.I.F. 3571559, reprezentat prin PRIMAR;

 • 36. Comuna Răchiți, în temeiul HCL nr. 15/30.04.2010, prin Consiliul Local Răchiți, cu sediul în comuna Răchiți, jud. Botoșani, cod poștal 717310, C.I.F. 3372106, reprezentat prin PRIMAR;

 • 37. Comuna Rădăuți Prut, în temeiul HCL nr. 8/26.02.2010, prin Consiliul Local Rădăuți Prut, cu sediul în comuna Rădăuți Prut, jud. Botoșani, cod poștal 717315, C.I.F. 3503651, reprezentat prin PRIMAR;

 • 38. Comuna Răuseni, în temeiul HCL nr. 6/08.02.2010, prin Consiliul Local Răuseni, cu sediul în comuna Răuseni, jud. Botoșani, cod poștal 717320, C.I.F. 3373373, reprezentat prin PRIMAR;

 • 39. Comuna Ripiceni, în temeiul HCL nr. 6/04.03.2010, prin Consiliul Local Ripiceni, cu sediul în comuna Ripiceni, jud. Botoșani, cod poștal 717325., XLI.F. 3571605, reprezentat prin PRIMAR;

Act adițional nr. 7/2020 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani

 • 40. Comuna Românești, în temeiul HCL nr. 7/25.02.2010, prin Consiliul Local Românești, cu sediul în comuna Românești, jud. Botoșani, cod poștal 717340, C.I.F. 3373438, reprezentat prin PRIMAR;

 • 41. Comuna Santa Mare, în temeiul HCL nr. 5/26.02.2010, prin Consiliul Local Santa Mare, cu sediul în comuna Santa Mare, jud. Botoșani, cod poștal 717345, C.I.F. 3373446, reprezentat prin PRIMAR;

 • 42. Comuna Stăuceni, în temeiul HCL nr. 10/26.02.2010, prin Consiliul Local Stăuceni, cu sediul în comuna Stăuceni, jud. Botoșani, cod poștal 717355, C.I.F. 3372084, reprezentat prin PRIMAR;

 • 43. Comuna Sulița, în temeiul HCL nr. 7/04.02.2010, prin Consiliul Local Sulița, cu sediul în comuna Sulița, jud. Botoșani, cod poștal 717370, C.I.F. 3373357, reprezentat prin PRIMAR;

 • 44. Comuna Todireni, în temeiul HCL nr. 7/26.02.2010, prin Consiliul Local Todireni, cu sediul în comuna Todireni, jud. Botoșani, cod poștal 717395, C.I.F. 3373381, reprezentat prin PRIMAR;

 • 45. Comuna Trușești, în temeiul HCL nr.6/08.02.2010, prin Consiliul Local Trușești, cu sediul în comuna Trușești, jud. Botoșani, cod poștal 717400, C.I.F. 3373497, reprezentat prin PRIMAR;

 • 46. Comuna Ungureni, în temeiul HCL nr. 14/26.02.2010, prin Consiliul Local Ungureni, cu sediul în comuna Ungureni, jud. Botoșani, cod poștal 717415, C.I.F. 3571583, reprezentat prin PRIMAR;

 • 47. Comuna Văculești, în temeiul HCL nr. 15/25.02.2010, prin Consiliul Local Văculești, cu sediul în comuna Văculești, jud. Botoșani, cod poștal 717445, C.I.F. 3503686, reprezentat prin PRIMAR;

 • 48. Comuna Viișoara, în temeiul HCL nr. 10.10.02.2010, prin Consiliul Local Viișoara, cu sediul în comuna Viișoara, jud. Botoșani, cod poștal 717455, C.I.F. 3372149, reprezentat prin PRIMAR;

 • 49. Comuna Vlădeni, în temeiul HCL nr. 4/23.02.2010, prin Consiliul Local Vlădcni, cu sediul în comuna Vlădeni, jud. Botoșani, cod poștal 717460, C.I.F. 3748490, reprezentat prin PRIMAR,

 • 50. Comuna Tudora, în temeiul HCL nr. 8/10.03.2011, prin Consiliul Local Tudora, cu sediul în comuna Tudora, jud. Botoșani. Cod poștal 717410, reprezentat prin PRIMAR,

 • 51. Comuna Vorona, în temeiul HCL nr.97/20.12.2010, prin Consiliul Local Vorona, cu sediul în comuna Vorona, jud. Botoșani, cod poștal 717475, C.I.F. 3672049, reprezentat prin PRIMAR,

 • 52. Comuna Frumușica, în temeiul HCL nr. 58/30.12.2010, prin Consiliul Local Frumușica, cu sediul în comuna Frumușica, jud. Botoșani, cod poștal 717160, C.I.F. 3373322, reprezentat prin PRIMAR;

 • 53. Comuna Unțeni, în temeiul HCL nr. 9/11.07.2012, prin Consiliul Local Unțeni, cu sediul în comuna Unțeni, jud. Botoșani, cod poștal 717435, C.I.F. 3433858, reprezentat prin PRIMAR;

 • 54. Comuna Dobîrceni, în temeiul HCL nr. 50/27.11.2017, prin Consiliul Local Dobîrceni, cu sediul în comuna Dobîrceni, jud. Botoșani, cod poștal 717130, C.I.F. 3373543, reprezentat prin PRIMAR,

 • 55. Comuna Vârfu Cîmpului, în temeiul HCL nr./ prin Consiliul Local Vârfu Câmpului, cu sediul în comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoșani, cod poștal 717450, C.I.F. 35503627, reprezentat prin PRIMAR,

de o parte, în calitate de „Autoritate Delegantă”

și

Societatea Comercială NOVA APASERV S.A. Botoșani (operator regional), Cod Unic de înregistrare 26161230 din 29.10.2009, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani cu numărul J07/377/2009 din 29.10.2009, cu sediul social în municipiul Botoșani, Bd.-ul M. Eminescu nr. 34, județul Botoșani, reprezentată de cs. jr. PETRU ALBERT TANASĂ, având funcția de Director General, pe de altă parte, în calitate de „Operator Regional,”

Art. 2. în tot cuprinsul Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor noțiunea de ”Delegant” se înlocuiește cu noțiunea de ”Autoritate delegantă” și noțiunea de ”Delegat” se înlocuiește cu noțiunea de „Operator regional”.

Art. 3.1. Ca urmare a extinderii numărului de asociați ai ADI AQUA Botoșani, se actualizează Lista unităților administrativ - teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani - conform Anexei 1 la prezentul Act adițional, care înlocuiește Anexa nr. 1 la VOL. I. Dispoziții Generale.

3.2. Pentru o bună previzionare a posibilităților de extindere a Ariei de delegare a Serviciului prestat de O.R., se introduce o nouă anexă denumită ”Anexa l1 la Voi. I. Dispoziții Generale - Lista unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani care fac parte din acționariatul Operatorului Regional - S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani ”, conform Anexei 2 la prezentul Act adițional.

Art. 4. Având în vedere dispozițiile Art. 1 - Definiții din Voi. I. DISPOZIȚII GENERALE conform cărora „Aria de Delegare” - delimitează aria sau ariile din Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante, în cadrul căreia (cărora) sunt sau pot fi furnizate/prestate serviciile, aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea Delegantă și Operatorul Regional. La Data Intrării în Vigoare, aria delegării va cuprinde suprafețele exterioare totale ale Perimetrului de Distribuție a Apei și ale Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru rețelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun”, se completrează Aria delegării serviciului prin adăugarea Comunelor: Manoleasa, Șendriceni, Unțeni, Dobîrceni și Vârfu Câmpului conform Anexei nr. 3 la prezentul Act adițional, care înlocuiește Anexa nr. 2 la Voi. I - Dispoziții Generale.

Art 5. Cu modificările și completările specificate la art. 4 din prezentul act adițional, în mod corespunzător se modifică Anexa I(a) din Voi. II - Anexe la Contract, Anexa II. 1. Dispoziții Speciale. Partea Comună, conform Anexei 4 la prezentul act adițional, care înlocuiește Anexa 1 (a) din Voi. II - Anexe la Contract, Anexa II.1. Dispoziții Speciale. Partea Comună.

5.2. Anexa 1 (b) Zonele Urbane - Pentru Serviciul public de canalizare din Voi. II -Anexe la Contract, Anexa II. 1. Dispoziții Speciale. Partea Comună, rămâne neschimbată întrucât UAT-urile Comuna Unțeni și Comuna Dobîrceni nu au sisteme de canalizare.

Art. 6. Restul prevederilor contractuale rămân nemodificate. //fyn

/r*' T” ® O c W s\\

VA. r- >3 > /.          11

Prezentul Act adițional nr. 7/2020 face parte integrantă din cuprinsul Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune înregistrat sub nr. 6600/01.07.2010, de la data aprobării și semnării acestuia de către părțile contractante, urmând ca toate celelalte prevederi ale acestuia să rămână nemodificate.

Modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune înregistrat sub nr. 6600/01.07.2010 prin prezentul Act adițional nr. 7/2020\

 • - nu afectează capacitatea Operatorului Regional de furnizare a apei potabile, în aceleași condiții de continuitate, cantitate (inclusiv respectarea indicatorilor de performanță) stipulate în prezent în Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune înregistrat sub nr. 70/28.06.2010, către toți utilizatorii din Aria de operare, și

 • - nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de referință din analiza cost - beneficiu din cadrul Aplicației de Finanțare aferentă Contractului de Finanțare nr. 9/16.12.2016 și a Contractului de Finanțare nr. 261/30.07.2019.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi .. 2020 și semnat de către părțile contractante: pe de o parte de A.D.L AQUA Botoșani, în numele și pe seama asociaților -delegatari ai gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în calitate de Autoritate Delegantă, si pe de altă parte, de Operatorul Regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani în calitate de DELEGAT, în 3 (trei) exemplare originale, cu avizul U.A.T.-urilor delegatare.

Autoritate Delegantă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani

Operator Regional, Societatea Comercială NOVA APASERV S.A. Botoșani

Director General, cs. jr. Petru Albert Tanasă


Președinte, ing. COSTICĂ MACALEȚI

Avizat,

 • 1. Județul Botoșani, prin Președinte COSTICĂ MACALEȚI

 • 2. Municipiul Botoșani, prin Primar CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR


 • 3. Municipiul Dorohoi, prin Primar DORIN ALEXANDRESCU

 • 4. Orașul Darabani, prin Primar LIVIU HRIMIUC

 • 5 . Orașul Săveni, prin Primar PETRU RELU TÎRZIORU

 • 6. Orașul Bucecea, prin Primar ANDRON ȚÎMPĂU

 • 7. Orașul Flămânzi, prin Primar DAN OLOIERIU

 • 8. Orașul Ștefănești, prin Primar FLORIN BUȚURA

 • 9. Comuna Albești, prin Primar MIHAI AMARANDEI

 • 10. Comuna Avrămeni, prin Primar IOAN BUCĂTARIU

 • 11. Comuna Bălușeni, prin Primar NECULAI STRATULAT

 • 12. Comuna Brăești, prin Primar IOAN TOM A

 • 13. Comuna Broscăuți, prin Primar AUREL COSTEL AGHEORGHIȚOAEI

 • 14. Comuna Călărași, prin Primar ELENA VRAJOTIS

 • 15. Comuna Sendriceni

prin Primar MARIN DOHOTARIU

 • 16. Comuna Corlăteni, Prin Primar COSTEL CĂTĂLIN GAVRIL


 • 17. Comuna Coțușca, prin Primar DAN VEZETEU

 • 18. Comuna Cristești, prin Primar LUCIAN BORFOTINĂ

 • 19. Comuna Curtești, prin Primar ANTON MĂRICEL

 • 20. Comuna Cândesti, prin Primar CONSTANTIN CIORNODOLEA

 • 21. Comuna Copălău, prin Primar IVANOV CIPRIAN

 • 22. Comuna Dângeni, prin Primar CĂTĂLIN GHEORGHE ROTUNDU

 • 23. Comuna Dersca, prin Primar FĂNICĂ ROMANESCU

 • 24. Comuna Drăgușeni, prin Primar EUGEN NECHITA

 • 25. Comuna Durnești,

prin Primar VASILESASU

 • 26. Comuna Hănești, prin Primar COSTEL MATEI

 • 27. Comuna Hudești, prin Primar VIOREL ATOMEI

 • 28. Comuna Ibănești, prin ROMICĂ MAGOPEȚ

 • 29. Comuna Leorda, prin Primar ȘTEFAN DULGHERU


 • 30. Comuna Manoleasa, prin Primar CRISTINEL AROȘCULESEI

 • 31. Comuna Mihai Eminescu, prin Primar ANETA GIREADĂ

 • 32. Comuna Mihăileni, prin Primar IOAN-LAURENȚIU BARBACARIU

 • 33. Comuna Mihălășeni, prin Primar ILIE HRIȚCU

 • 34. Comuna Mitoc, prin Primar IO AN GALIȚ

 • 35. Comuna Păltiniș, prin Primar COSTEL ROMANESCU

 • 36. Comuna Răchiți, prin Primar FLORIN BULGARU

 • 37. Comuna Rădăuți Prut, prin Primar VIOREL NICHITEANU

 • 38. Comuna Răuseni, prin Primar MARI A JÎJÎE

 • 39. Comuna Ripiceni, prin Primar GABRIEL FLORIN TALEF

 • 40. Comuna Românești, prin Primar DUMITRU BUZOIANU

 • 41. Comuna Santa Mare, prin Primar VIOREL RELINSCHI

 • 42. Comuna Stăuceni, prin Primar COZMINEPURAȘ

 • 43. Comuna Sulița, prin Primar COSTINEL CIUBOTARIU


 • 44. Comuna Todireni,

prin Primar PETRU TOMA

 • 45. Comuna Trușești, prin Primar PETRU GRIȘA AILENEI

 • 46. Comuna Ungureni, prin Primar ILIE IVANACHE

 • 47. Comuna Văculești, prin Primar SORIN MARIAN GÎNGA

 • 48. Comuna Viișoara, prin Primar DINU MOROȘANU

 • 49. Comuna Vlădeni, prin Primar ROBERT GEORGE BABEI

 • 50. Comuna Tudora, prin Primar GHEORGHETIGANAȘU

 • 51. Comuna Vorona,

prin Primar AUREL ȘTEFAN

 • 52. Comuna Frumișica, prin Primar CONSTANTIN RĂDEANU

 • 53. Comuna Unțeni, prin Primar CONSTANTIN PALADI

 • 54. Comuna Dobârceni, prin Primar RADU LIVINSCHI

 • 55. Comuna Vârfu Cîmpului, prin Primar MARIA HUȚU

Anexa 1 - la Actul adițional nr. 7/2020 înlocuiește Anexa nr. 1 la DISPOZIȚII GENERALE

Lista unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară „AQUA” Bo

toșani

Nr. crt.

Denumire asociat

Nr. crt.

Denumire asociat

1.

Județul Botoșani

38.

Comuna Hlipiceni

2.

Municipiul Botoșani

39.

Comuna Hudești

3.

Municipiul Dorohoi

40.

Comuna Ibănești

4.

Orașul Darabani

41.

Comuna Leorda

5.

Orașul Săveni

42.

Comuna Lunca

6.

Orașul Bucecea

43.

Comuna Manoleasa

7.

Orașul Flămânzi

44.

Comuna Mihai Eminescu

8.

Orașul Ștefănești

45.

Comuna Mihăileni

9.

Comuna Albești

46.

Comuna Mihălășeni

10.

Comuna Avrămeni

47.

Comuna Mileanca

11.

Comuna Bălușeni

48.

Comuna Mitoc

12.

Comuna Brăești

49.

Comuna Nicșeni

13.

Comuna Broscăuți

50.

Comuna Păltiniș

14.

Comuna Blândești

51.

Comuna Pomârla

15.

Comuna Călărași

52.

Comuna Răchiți

16.

Comuna Cândești

53.

Comuna Rădăuți Prut

17.

Comuna Copălău

54.

Comuna Răuseni

18.

Comuna Cordăreni

55.

Comuna Ripiceni

19.

Comuna Corlătcni

56

Comuna Românești

20.

Comuna Corni

57.

Comuna Santa Mare

21.

Comuna Coțușca

58.

Comuna Stăuceni

22.

Comuna Cristești

59.

Comuna Sulița

23.

Comuna Curtești

60.

Comuna Suharău

24.

Comuna Coșula

61.

Comuna Șendriceni

25.

Comuna Cristinești

62.

Comuna Știubieni

26.

Comuna Dângeni

63.

Comuna Todireni

27.

Comuna Dersca

64.

Comuna Trușești

28.

Comuna Dobârceni

65.

Comuna Tudora

29.

Comuna Drăgușeni

66.

Comuna Ungureni

30.

Comuna Durnești

67.

Comuna Unțeni

31.

Comuna Dimăcheni

68.

Comuna Văculești

32.

Comuna Frumușica

69.

Comuna Viișoara

33.

Comuna George Enescu

70.

Comuna Vlădeni

34.

Comuna Gorbănești

71.

Comuna Vlăsinești

35.

Comuna Havîrna

72.

Comuna Vorona

36.

Comuna Hănești

73.

Comuna Vârfu Câmpului

37.

Comuna Hiliseu Horia

74

Comuna Vorniceni

____________________________________ Z r~. > / '_____

—- f z I CU S "'"V

Anexa 2 Ia Actul adițional nr. 7/2020

Anexa nr. I1 la DISPOZIȚII GENERALE

Lista unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani - care fac parte din actionariatul Operatorului Regional - SC NOVA APASERV SA Botoșani 9

Nr. crt.

Denumire asociat

Nr. crt.

Denumire asociat

1.

Judelui Botoșani 9                         5

29.

Comuna Leorda

2.

Municipiul Botoșani

30.

Comuna Manoleasa

3.

Municipiul Dorohoi

31.

Comuna Mihai Eminescu

4.

Orașul Darabani

32.

Comuna Mihăileni

5.

Orașul Săveni

33.

Comuna Mihălășeni

6.

Orașul Bucecea

34.

Comuna Mitoc

7.

Orașul Flămânzi

35.

Comuna Păltiniș

8.

Orașul Ștefănești

36.

Comuna Răchiți

9.

Comuna Albești

37.

Comuna Rădăuți Prut

10.

Comuna Avrămeni

38.

Comuna Răuseni

11.

Comuna Bălușeni

39.

Comuna Ripiceni

12.

Comuna Brăești

40.

Comuna Românești

13.

Comuna Broscăuți

41.

Comuna Santa Mare

14.

Comuna Călărași

42.

Comuna Stăuccni

15.

Comuna Șendriceni

43.

Comuna Sulița

16.

Comuna Corlăteni

44.

Comuna Todireni

17.

Comuna Coțușca

45.

Comuna Trușești

18.

Comuna Cristești

46.

Comuna Ungureni

19.

Comuna Curtești

47.

Comuna Văculești

20.

Comuna Cândești

48.

Comuna Viișoara

21.

Comuna Copălău

49.

Comuna Vlădeni

22.

Comuna Dângeni

50.

Comuna Tudora

23.

Comuna Dersca

51.

Comuna Vorona

24.

Comuna Drăgușeni

52.

Comuna Frumușica

25.

Comuna Durnești

53.

Comuna Unțeni

26.

Comuna Hănesti

5

54.

Comuna Dobârceni

27.

Comuna Hudești

55.

Comuna Vârfu Câmpului

28.

Comuna Ibănești

( sg \

k_______________________________________________________________________________________________

■1»

■S O « c O \\ « n $2 ® 2 >*))

Anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 7/2020 înlocuiește Anexa nr. 2 la Voi. I. DISPOZIȚII GENERALE

Aria de Delegare a Serviciului

Nr. crt.

Aria administrativă

Nr. crt.

Aria administrativă

1.

Județul Botoșani*:

- aria administrativă a municipiului Botoșani;

-aria administrativă a localităților: Bucecea, Flămânzi, Belcea, Dolina, Vâlcele, Brăiești, Văculești, Saucenița, Dcalu Mare, Cervicești, Cătămărăști, Agafton, Mănăstirea Doamnei, Baisa, Zăicești, Copălău (90%), Cotu, Buda, Nicolae Bălcescu, Ștefănești (88,20%), Răchiți , Leorda, Costinești, Trușești (88,53%) adiacente sistemului regional de alimentare cu apă și de canalizare

28.

Comuna Ibănești

2.

Municipiul Botoșani

29.

Comuna Leorda

3.

Municipiul Dorohoi

30.

Comuna Manoleasa

4.

Orașul Darabani

31.

Comuna Mihai Eminescu

5.

Orașul Săveni

32.

Comuna Mihăilcni

6.

Orașul Bucecea

33.

Comuna Mihălășeni

7.

Orașul Flămânzi

34.

Comuna Mitoc

8.

Orașul Ștefănești

35.

Comuna Păltiniș

9.

Comuna Albești

36.

Comuna Răchiți

10.

Comuna Avrămeni

37.

Comuna Rădăuți Prut

11.

Comuna Bălușeni

38.

Comuna Răuseni

12.

Comuna Brăești

39.

Comuna Ripiceni

13.

Comuna Broscăuți

40.

Comuna Românești

14.

Comuna Călărași

41.

Comuna Santa Mare

15.

Comuna Șendriceni

42.

Comuna Stăuceni

16.

Comuna Corlăteni

43.

Comuna Sulița

17.

Comuna Coțușca

44.

Comuna Todireni

18.

Comuna Cristești

45.

Comuna Trusesti

9     9

19.

Comuna Curtești

46.

Comuna Ungureni

20.

Comuna Gândești

47.

Comuna Văculești

21.

Comuna Copălău

48.

Comuna Viișoara

22.

Comuna Dîngeni

49.

Comuna Vlădeni

23.

Comuna Dersca

50.

Comuna Tudora

24.

Comuna Drăgușeni

51.

Comuna Vorona

25.

Comuna Durnesti ----------------------i———2-2—----

52.

Comuna Frumușica

26.

Comuna Hănești

53.

Comuna Unțeni

27.

Comuna Hudești

54.

Comuna Dobârceni

55.

Comuna Vârfu Câmpului

Notă : * Aria de serviciu județul Botoșani se referă la ariile teritoriale ale unităților administrativ teritoriale unde se operează bunurile din domeniul public al județului Botoșani, administrate de către Consiliul Județean Botoșani ( nr.crt. 1).

Anexa nr. 4 la Actul adițional nr. 7/2020

înlocuiește Anexa 1 (a) din Voi. II - Anexe la Contract, Anexa II.l.

Dispoziții Speciale. Partea Comună

Zonele Urbane - Pentru Serviciul public de alimentare cu apă potabilă

Nr. crt.

Aria administrativă

Nr. crt.

Aria administrativă

1.

Județul Botoșani*:

-aria administrativă a municipiului Botoșani;

-aria administrativă a localităților: Bucecea, Flămânzi , Belcea, Dolina, Vâlcele, Brăiești, Văculești, Saucenița, Dealu Mare, Cervicești, Cătămărăști, Agafton, Mănăstirea Doamnei, Baisa, Zăicești, Copălău (90%), Cotu, Buda, Nicolae Bălcescu, Ștefănești (88,20%), Răchiți, Leorda, Costinești, Trușești (88,53%) adiacente sistemului regional de alimentare cu apă și de canalizare

28.

Comuna Ibănești

2.

Municipiul Botoșani

29.

Comuna Leorda

3.

Municipiul Dorohoi

30.

Comuna Manoleasa

4.

Orașul Darabani

31.

Comuna Mihai Eminescu

5.

Orașul Săveni

32.

Comuna Mihăileni

6.

Orașul Bucecea

33.

Comuna Mihălășeni

7.

Orașul Flămânzi

34.

Comuna Mitoc

8.

Orașul Ștefănești

35.

Comuna Păltiniș

5

9.

Comuna Albești

36.

Comuna Răchiți

10.

Comuna Avrămeni

37.

Comuna Rădăuți Prut

11.

Comuna Bălușeni

38.

Comuna Răuseni

12.

Comuna Brăești

39.

Comuna Ripiceni

13.

Comuna Broscăuți

40.

Comuna Românești

14.

Comuna Călărași

41.

Comuna Santa Mare

15.

Comuna Sendriceni

42.

Comuna Stăuceni

16.

Comuna Corlăteni       >%’o

O - r O v

43.

Comuna Sulița

17.

Comuna Coțușca

44.

Comuna Todireni

18.

Comuna Cristesti

’                    r      z. c. .

45.

Comuna Trușești

19.

Comuna Curtesti       ', ‘

----------------------------*-------

46.

Comuna Ungureni

20.

Comuna Cândești

47.

Comuna Văculești

21.

Comuna Copălău

48.

Comuna Viișoara

22.

Comuna Dîngeni

49.

Comuna Vlădeni

23.

Comuna Dersca

50.

Comuna Tudora

24.

Comuna Drăgușeni

51.

Comuna Vorona

25.

Comuna Durnești

52.

Comuna Frumușica

26.

Comuna Hănești

53.

Comuna Unțeni

27.

Comuna Hudești

54.

Comuna Dobârceni

55.

Comuna Vârfu Câmpului

Notă : * Aria de serviciu județul Botoșani se referă la ariile teritoriale ale unităților administrativ teritoriale unde se operează prin concesionarea bunurilor din domeniul public al județului Botoșani, administrate de către Consiliul Județean Botoșani ( poz. 1 și 2 ).