Hotărârea nr. 77/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. si S.C. Modern Calor S.A. (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 1305 din 19.03.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. 1304 din 19.03.2020, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Modern Calor S.A. conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5 S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                          Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 77

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A.

Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

URBAN SERV SA BOTOȘANI STRADA 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076


ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

REALIZAT /PRELIMINA T 2019

Propuneri 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an 2022

%

9-7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

18.316

17.280

94

13.100

13.100

76

100

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

18.307

17.279

94

13.100

13.100

76

100

_âL

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

9

1

11

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)

6

17.947

17.278

96

13.099

13.099

76

100

1

Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:

7

17.933

17.213

96

13.034

13.034

76

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

4.161

3.474

83

2.588

2.588

74

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

954

780

82

333

333

43

100

C.

cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11 +Rd14+Rd16+Rd17) din care:

10

12.337

12.691

103

9.863

9.863

78

100

CO

Cheltuieli de natură salarială( Rd11 =Rd.12+Rd13)

11

11.576

11.701

101

9.166

9.166

78

100

C1

ch. cu salariile

12

10.730

10.649

99

8.325

8.325

78

100

C2

bonusuri

13

846

1.052

124

841

841

80

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

48

250

521

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

250

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

472

508

108

510

510

100

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

17

241

232

96

187

187

81

100

D.

altec

leltuieii de exploatare

18

481

268

56

250

250

93

100

2

Cheltuieli financiare

19

14

65

464

65

65

100

100

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)

20

369

2

1

1

1

29

100

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

78

0

0

0

0

0

Pagina 1 din 3

INDICATORI

Nr. rd.

REALIZAT /PRELIMINA T 2019

f

Propuneri 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

9 = 7/5

10 « 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

8

10

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21“Rd22"Rd22+Rd23"Rd24-Rd25) din care:

26

291

2

1

1

1

34

100

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

291

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0

32

0

2

0

1

1

34

100

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

0

0

Pagina 2 din 3

INDICATORI

Nr. rd.

REALIZAT /PRELIMINA T 2019

Propuneri

2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

a)

cheltuieli materiale

41

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

178

1.297

7

300

300

100

1

Alocații de la buget

47

79

997

1.262

Ialocatii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anterior

48

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

178

1.062

596

300

300

100

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

301

220

73

220

220

100

2

Nr. mediu de salariați total

51

293

285

97

220

220

77

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

3.240

3.377

104

3.472

3.472

103

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariatf lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala .recalclat cf Legii anuale a bugetului de stat**)

53

3.176

3.275

103

3.153

3.153

96

100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)

54

62

61

97

60

60

98

100

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1 )x1000

57

980

1.000

102

1.000

1.000

100

100

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

1.360

940

69

1.100

1.000

117

91

DIRECTOR GENERAL, Ciprian Bogdan BUHAIANU

SUSTER

DIRECTQR ECONOMIC Cameli


Pagina 3 din 3

ANEXA nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

contor m HG/Ord in comun

contor m Hotarar ii C.A.

Trim

1

Trim II

Trim III

2020

7=6 /5

8=5/ 3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

21.131

18.012

18.202

18.316

4.366

9.006

13.643

17.280

94

87

Y

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd.8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

21.127

18.010

18.200

18.307

4.366

9.006

13.642

17.279

94

87

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

21.115

18.000

18.190

18.307

4.366

9.006

13.642

17.277

94

87

a1

din vânzarea produselor

4

0

a2 )

din servicii prestate

5

15.840

12.713

12.903

12.948

3.112

6.415

9.667

13.010

100

82

a3 )

din redevențe și chirii

6

5.275

5.287

5.287

5.359

1.254

2.591

3.975

4.267

80

102

a4

alte venituri

7

0

0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

C)

um suuvenyi și u aiisier un ue exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), Hin narA-_______________________________________

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

10

10

0

0

0

0

2

0

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (d 16=rd. 17 + rd. 18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

- active necorporaie

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

Pagina

l-din 7

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

confor m HG/Ord in comun

confor m Hotarar ii C.A.

Trim I

Trim

II

Trim

III

2020

7=6 /5

8=5/ 3a

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

0

10

10

2

0

2

Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

4

2

2

9

0

0

1

1

11

225

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

C)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

4

2

2

9

0

0

1

1

11

225

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)

28

20.851

18.009

18.199

17.947

4.364

9.005

13.641

17.278

96

86

1

Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:

29

20.767

17.942

18.177

17.933

4.360

8.985

13.601

17.213

96

86

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

7.531

4.016

4.306

4.161

759

1.732

2.887

3.474

83

55

A

1

Cheltuieli privind stocurile rd 31 =(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:

31

3.532

3.450

3.670

3.573

608

1.419

2.454

2.901

81

101

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

1.243

1.050

1.050

854

86

247

624

670

78

69

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.596

1.650

1.890

1.930

367

837

1.370

1.750

91

121

Dl

cheltuieli cu piesele de schimb

34

283

350

400

417

40

182

300

350

84

147

bz

cheltuieli cu combustibilii

35

1.313

1.300

1.490

1.513

327

655

1.070

1.400

93

115

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

61

100

80

89

5

35

40

45

51

146

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

632

650

650

700

150

300

420

436

62

111

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:

39

175

204

177

157

30

89

130

185

118

90

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

49

79

67

60

10

25

50

65

108

122

b)

cheltuieli privind chiriile (rd 41 =rd. 42 + rd. 43) din care:

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

b2

- către operatori cu capital privat

43

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

126

125

110

97

20

64

80

120

124

77

A

3

uneituien cu ane servicii executate dă terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din care-____________________________________________

45

3.824

362

459

431

121

224

303

388

90

11

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

Pagini

2 din

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

contor m HG/Ord in comun

contor m Hotarar ii C.A.

Trim I

Trim

II

Trim III

2020

7-6

/5

8=5/

3a

b1

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

8

8

33

23

21

37

43

59

257

288

CT

cheltuieli de protocol, din care:

50

3

3

3

6

1

2

3

3

50

200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

3

0

0

c2

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

10

5

30

17

20

35

40

56

329

170

- ucnete caaou pir. cneuuieii ae reciarna și publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu mndifin^rila ulfarinam

53

5

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- ch.de promovare a produselor

55

5

9

30

17

20

35

40

56

0

340

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pentru cluburile sportive

59

0

d3

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

2

0

3

2

0

100

f)

cneituieii ae deplasare, detașare, transter,ain care:

62

9

0

6

6

0

67

cheltuielicu diurna(rd63=rd64+rd65)

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-interna

64

0

0

-externa

65

0

q)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

62

30

40

38

8

20

22

30

79

61

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

33

30

22

22

3

15

25

30

136

67

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

62

80

75

51

7

32

48

55

108

82

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

45

45

45

43

3

18

30

35

81

96

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

12

25

11

7

3

13

17

18

257

58

Jagma 3 din /

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiza tan 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

confor m HG/Ord in comun

confor m Hotarar ii C.A.

Trim

I

Trim II

Trim ni

2020

7=6 /5

8=5/ 3a

III

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

6

0

-aferente bunurilor oe natura domeniului nuhllf'

73

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

iî)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

5

10

10

1

1

1

1

2

0

20

j)

alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)

77

3.648

214

280

289

82

120

165

214

0

8

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:

78

995

989

934

954

173

436

634

780

82

96

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

567

600

525

535

125

250

375

405

76

94

c)

ch. cu taxa de licență

81

39

15

35

25

2

4

6

15

60

64

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

0

0

0

5

0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

3

4

4

4

1

2

3

6

150

133

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

386

370

370

390

45

180

250

349

89

101

C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

11.794

12.285

12.413

12.337

3.352

6.642

9.840

12.691

103

105

C 0

Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)

86

11.146

11.495

11.633

11.576

3.160

6.260

9.270

11.701

101

104

c

1

Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

87

10.300

10.651

10.769

10.730

2.900

5.700

8.400

10.649

99

104

a) salarii de bază

88

10.300

10.651

10.769

10.730

2.900

5.700

8.400

10.649

99

104

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificații (conform CCM)

90

c

2

Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:

91

846

844

864

846

260

560

870

1.052

124

100

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

192

190

190

184

30

80

150

150

82

96

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

b) tichete de masă;

95

654

654

674

662

230

480

720

902

136

101

vaucere de vacanta

96

^tna

4 din-?-

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

confor m HG/Ord in comun

confor m Hotarar ii C.A.

Trim I

Trim n

Trim III

2020

7=6 /5

8=5/ 3a

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

c

3

Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:

99

0

60

48

48

0

0

0

250

521

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disconibilizărilor de oersonal

100

0

60

48

48

0

0

0

250

521

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

l/ Liitfiiuien ue tidiuia bcndudia dieietue restructurării, privatizării, administrator special, nlfa.r'rtmîoîî oi oomil-a+o                .............

102

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111),

103

416

490

490

472

127

254

381

508

108

113

a) pentru directori/directorat

104

335

350

350

334

92

184

276

368

110

100

-componenta fixă

105

335

350

350

334

92

184

276

368

110

100

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

81

140

140

138

35

70

105

140

101

170

-componenta fixă

108

81

140

140

138

35

70

105

140

101

170

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

C

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

232

240

242

241

65

128

189

232

96

104

D. Alte cheltuieli de exploatare( rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:

113

447

652

524

481

76

175

240

268

56

108

a)

cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:

114

23

22

4

132

1

15

15

18

14

574

- către bugetul general consolidat

115

23

22

4

62

1

15

15

18

29

270

- către alți creditori

116

70

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

c)

uneiLuieii dieieme u aiisiei ui hui penuu piaia narennoh ih ii

118

0

d)

alte cheltuieli

119

120

0

e)

cn. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necornorale

120

424

425

400

349

75

160

225

250

72

82

f)

djUstdrf șrlfepiwuieii penuu pieiueie ue valoare și provizioane (rd121 =rd. 122-rd.125), din rarp'__

121

0

205

0

0

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:

122

0

205

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

f1.

2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

Pagina

0

5 din 7

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza tan 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

confor m HG/Ord in comun

confor m Hotarar ii C.A.

Trim I

Trim

II

Trim ill

2020

7=6 /5

8=5/ 3a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2. D

din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd.

130=rd131+rd134+rd137)

130

84

67

22

14

4

20

40

65

464

17

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

84

67

22

14

4

20

40

65

464

17

al )

aferente creditelor pentru investiții

132

12

2

2

0

0

0

a2

aferente creditelor pentru activitatea mentă__„__

133

72

65

20

14

4

20

40

65

464

19

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1

aferente creditelor pentru investiții

135

b2

aferente creditelor pentru activitatea

136

C)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)

138

280

3

3

369

2

1

2

2

1

132

venituri neimpozabile

139

30

80

150

150

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

45

0

0

78

0

0

0

173

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)

142

21.127

18.010

18.200

18.307

4.366

9.006

13.642

17.279

94

87

a)

-venituri din subvenții si transferuri

143

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform Legii anuale a bugetului de stat,

144

2

Cheltuieli totale de exploatare Rd..29

145

20.767

17.942

18.177

17.933

4.360

8.985

13.601

17.213

96

86

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

3

Cheltuieli de natura salariata (Rd 86), din care :**

147

11.146

11.495

11.633

11.576

3.160

6.260

9.270

11.701

101

104

a)

147

1.111

410

500

b)

147

4

147

0

4

Nrde salariați prognozat la sfârșitul anului

148

310

295

295

293

321

321

321

220

75

95

5

Nr. mediu de salariati

149

300

295

295

293

319

319

319

285

97

98

Pagina 6 din 7

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

realizat /prelimi nat

2019

din care:

confor m HG/Ord in comun

confor m Hotarar ii C.A.

Trim I

Trim II

Trim

III

2020

7=6 /5

8=5/

3a

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000 )

150

3.096

3.247

3.286

3.292

3.421

104

106

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000

151

3.043

3.194

3.232

3.240

3.377

104

106

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat

152

2.788

3.247

3.286

3.176

3.275

87

89

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd.

153

70

61

62

62

61

97

89

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149

155

X

X

X

d

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

- valoare = QPF x p

159

X

X

X

-pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2

160

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Plă

ți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

1.360

1.360

1.360

1.360

1.310

1.260

1.210

1.200

88

100

- de la operatori cu capital inteqral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

- de la bugetul de stat

165

0

- de la bugetul local

166

1.100

1.100

1.100

1.100

1.050

1.000

950

940

85

100

- de la alte entitati

167

60

60

60

60

60

60

60

60

100

100

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

distribuiri /distribuiri totale cf.OUGnr.29/2017 di

169

ALTE REZERVE

170

REZULTATUL REPORTAT

171

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

I *

_ se vor evidenția distinct sumele care riu-se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar,

* *                                                             7/q ■ •?■■■              \

prevăzute in legea anuala a bugetului de stăț^                                                        [\

DIRECTOR GENERAL, Ciprian Bogdan BUHAIANU


DIRECTOR ECONOMIC

CameliaCTSTER


ANEXA nr. 3


URBAN SERV SA BOTOȘANI

St Decembrie nr. 19

RO: 10863076


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

2018

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

20.330

21.131

104

18.202

18.316

1,01

1.

Venituri din exploatare *)

20.330

21.127

1,04

18.200

18.307

1,01

2.

Venituri financiare

0

4

0,00

2

9

0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.


director Economic

Camelia S

;ter


Page 1 of 1

URBAN SERV SA BOTOȘANI

Strada . 1 Decembrie nr. 19

RO: 10863076

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare_____________________________ mii lei

INDICATORI

uata finali z. Invpc

2019

Aprobat

Realizat/ Preliminat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1497

178,1

1297

300

300

1

Surse proprii, din care:

400

99,1

300

300

300

a) - amortizare

400

99,1

300

300

300

b) - profit

0

2

Alocații de la buget

1097

79

997

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

a) - interne

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

//

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1494,2

178,1

1062

300

300

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

1360,1

62

1062

300

300

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1360,1

62

1062

300

300

2 autocompactoare achiziționat in leasing financiar

Z.U I ZJ~

275

1 autocompactoare second hand

63

62

2 autocompactoare achiziționat din alocatii de la buget

840

860

1 autocompactoare second hand/ din alocatii de la buget

157,1

101

1 autocompactoare second hand / surse proprii

101

aparat pentru vulcanizare camion

25

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

134,1

113,1

0

0

0

a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

0

-amenajare platforma pentru spalat autovehicule

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

134,1

113,1

0

0

0

CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML

34,1

34,1

0

Amenajare alei cimitirul Eternitatea

50

40

Amenajare alei cimitirul Pacea

50

39

4

Dotări (DIVERSE)

3

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

a) - interne

0

b) - externe

DIRECTOR GENERAL, >                                                     DIREdlTOR EC.

Ciprian Bogdan BUHAIANwL ; i;!k’S.';                                                    Camdlia SUSTER

S Pagei of 1                             /



_7f?nZ0731/517912   Dispecerat: 0231/517007 Fax: 023 3./531662   Email: urbanservdg(Ș>gmaiI.corn


APROBAT,

39ol£tâo


DIRECTOR GENERAL ec. Bogdan Ciprian Buhăianu


DIRECTOR\ECONOMIC ec. Cameita\Suster


DIRECTOR PRODUCȚIE ing.Simion Drelciuc


ȘEF SERVICIU TPI,



altă


PROGRAM DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 PROPUNERE

M               DENUMIREA INVESTIȚIEI            I U.M.

Nr.

crt.                                                                                     j

CANT.

VALOARE estimată lei/UM

VALOARE totala estimată lei

VALOARE totala estimată Euro

SURSA DE FINANȚARE

I COLECTARE DEȘEURI

1 Achiziționare autocompactoare noua 15 - 16 mc         buc

2

430.200

860.400

180.000

Buget propriu(Majorare capital C.L.)

2 Achiziționare autocompactoare second hand 14-16 mc , buc

1

100.800

100.800

21.000

Buget propriu(Majorare capital C.L.)

4 ^Achiziționare autocompactoare second hand 14-16 mc

buc

1

100.800

100.800

21.000

Buget propriu

TOTAL GENERAL

1.062.000

222.000

Nota -1 euro =4,8 lei (estimare din data de 19.12.2019 ; 1 Euro = 4,7740 lei , curs BNR)

- valorile estimate se vor actualiza la data demarării procedurii de achiziție .

Cod F-12-01/2,ed IH/revO

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

SMI C.M.S.S.M.

Ordin SGG nr.600/2018

SERVICIUL TEHNIC PRODUCȚIE INVESTIȚII

Referat de necesitate

PAG.

1/2

ed.lll

rev.O

Formular Cod:

F-4.6.1FP-29

Nr. înregistrare                 2020

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL, ec. Bogdan Ciprian Buhăianu


MEMORIU JUSTIFICATIV

MODIFICAREA "PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020"

Având în vedere necesitatea înnoirii parcului auto si a noilor reguli impuse de legislația in vigoare in ceea ce privește colectarea deșeurilor nepericuloase, se impune achiziționarea de noi utilaje după cum urmează:

1. Achiziționarea a 2 autocompactoare de 15-16 mc pentru colectarea deșeurilor nepericuloase din Municipiul Botoșani, din fondurile primite prin majorarea capitalului social de la Consiliul Local conform HCL nr. 224 /24.09.2018. Menționez ca procedura de achiziție a acestora este in desfășurare.

2. Achiziționarea a 2 autocompactoare Second Hand cu doua compartimente unul pentru colectarea deșeurilor menajere cu sistem de compactare (minim 70 % din volumul de încărcare) si unul pentru colectarea deșeurilor recicla bile . Capacitatea total al compactorului să fie cuprins intre 14-16 mc. Achiziția fiind necesara mai ales pentru eficentizarea colectării celor 2 tipuri de deseu fracții umede(precolectarea facandu-se in recipient! de 1,1 mc, 1201, 2401) cat si cele uscate(reciclabile) de la operatori economici, instituțiile publice si persoane fizice (gospodarii individuale) conform actului adițional nr. 4/26.09.2019 la contractul nr. 927/14.07.2017.

DIRECTOR PRODUCȚIE , ing.Simion Drelciuc


SEF SECTOR COLECTARE

Gheorghe Bucur?

ȘEF SERVICIU T.P.I.,


ing.


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076

ANEXA nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Page 1 of 1


- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

2021

2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /■)

Rezultat brut (+ /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

369

0

2

0

1

0

1

0

1

Măsura 1 - Reorganizare personal

X

X

2

Măsura 2 - Reducere costuri de exploatare

X

X

Măsura n............

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct I

1

Cauza 1 - Modificări legislative

X

X

2

Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

369

0

2

0

1

0

1

0

DIRECTOR ECONOMIC, Camelia SUSTER


URBAN SERV S.A.


Botoșani Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod poștal 710244


Reg. Com. J 07 / 272 / 1998 Cod fiscal RO 10863076 Capital social 9.070.820 lei


Telefon; 0231/517912 Dispecerat; 0231/517007 Fax; O231/5316j52 EmaiL urbanservdg@gmail.com


INDICATORI DE PERFORMANTĂ FINANCIARI PENTRU ANUL 2020

7


Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Popusi prin BVC 2020

COEF. DE PONDERE

PENALITATE

0

1

2

3

4

5

1.

Venituri totale

mii lei

17.280

15

pondere< 10 puncte- penalizare 5%

2.

Cheltuieli totale

mii lei

17.278

15

pondere< 10 puncte- penalizare 5%

3.

Creanțe (reducere creanțe)

mii lei

2.200

10

4.

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale

%

100

40

pondere< 25 puncte-penalizare 10%

5.

Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC

mii lei

1.062

20

100



director Economic,


Camelia SU


tTER



INDICATORI DE PERFORMANTĂ NEFINANCIARI 2020

7

2020

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

TOTAL AN

COEF. DE PONDERE

Nr.

I %

II %

II %

IV %

1

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

20

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale

2

2

2

2

2

4

operatori economici

1

1

1

1

1

4

instituții publice

1

1

1

1

1

4

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

4

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

90

90

90

90

90

4

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI

30

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

0

0

0

0

0

20

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

1

1

1

1

4

10

3

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI

50

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

1

1

0

2

30

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

0

1

1

0

0,5

10

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale

1

1

1

1

4

10

TOTAL

100


DIRECTOR ECONOMIC, Camelia\SUSTER

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Locativa S.A.

Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE GENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+l

Estimări anN+2

%

9=7/5

10=8/7

____0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5007.703

5193.3

103.71%

5245.233

5350.138

101.00%

102.00%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4989.358

5174.8

103.72%

5226.548

5331.079

101.00%

102.00%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

2

Venituri financiare

5

18.345

18.5

100.84%

18.685

19.0587

101.00%

102.00%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4950.279

5134.509

103.72%

5185.854

5289.571

101.00%

102.00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4948.565

5134.509

103.76%

5185.854

5289.571

101.00%

102.00%

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1020.397

1033.616

101.30%

1043.952

1064.831

101.00%

102.00%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1085.114

1088.5

100.31%

1099.385

1121.373

101.00%

102.00%

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2645.62

3005.729

113.61%

3035.786

3096.502

101.00%

102.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări anN+1

Estimări anN+2

%

9=7/5

10=8/7

C.

CO

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd.l4)

12

2376.512

2729.217

114.84%

2756.509

2811.639

101.00%

102.00%

CI

ch. cu salariile.

13

2110.447

2436.867

115.47%

2461.236

2510.46

101.00%

102.00%

C2

bonusuri

14

266.065

292.35

109.88%

295.2735

301.179

101.00%

102.00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

216.804

252.71

116.56%

255.2371

260.3418

101.00%

102.00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

52.304

60.383

115.45%

60.98683

62.20657

101.00%

102.00%

D

alte cheltuieli de exploatare

19

197.434

6.664

3.38%

6.73064

6.865253

101.00%

102.00%

2

Cheltuieli financiare

20

1.714

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

57.424

58.791

102.38%

59.37891

60.56649

101.00%

102.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

34.273

35

102.12%

35.35

36.057

101.00%

102.00%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

24

23.151

23.791

102.76%

24.02891

24.50949

101.00%

102.00%

1

Rezerve legale

25

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale ^revăzute de lege

26

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedenți

27

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări anN+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28,29

30

23.151

23.791

102.76%

24.02891

24.50949

101.00%

102.00%

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar

32

11.576

11.896

102.76%

12.01446

12.25474

101.00%

102.00%

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

11.576

11.896

102.76%

12.014

12.255

101.00%

102.00%

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

9

3rofitul nerepartizat pe destinațiile

Drcvăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează a alte rezerve și constituie sursă proprie de inanțare

35

11.576

11.896

102.76%

12.014

12.255

101.00%

102.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+l

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

75.845

620.846

0.00%

595.55

0

0.00%

0.00%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

79.845

653.59

0.00%

626.97

0

0.00%

0.00%

a)

cheltuieli materiale

38

17.474

148.377

0.00%

127.86

0

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli cu salariile

39

53.77

403.858

0.00%

406.95

0

0.00%

0.00%

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

e)

alte cheltuieli

42

8.601

101.355

0.00%

92.16

0

0.00%

0.00%

vin

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

530.17

710.70

0.00%

717.807

732.1631

0.00%

0.00%

1

Alocații de la buget

44

483.4

616.50

0.00%

622.665

635.1183

0.00%

0.00%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

459.23

570.00

0.00%

575.7

587.214

0.00%

0.00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

\Tr. de personal prognozat la finele anului

48

53

51

96.23%

52

52

101.00%

100.95%

2

\7r. mediu de salariați total

49

48

48

100.00%

48

49

101.00%

101.07%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată^

50

4027.8854

4626.50521

114.86%

4672.77

4766.226

101.00%

102.00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat }

51

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări anN+1

Estimări anN+2

%

9-7/5

10-8/7

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

103.94496

107.808333

103.72%

108.8864

111.0641

101.00%

102.00%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

988.53287

988.679452

100.01%

999.9

999.8

101.13%

99.99%

9

Plăți restante

56

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

10

Creanțe restante

57

714.257

1000

140.01%

999

997.002

99.90%

99.80%

ANEXA nr. 2:Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim ni

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5.00

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4682.94

4855.2

0

5007.70

1134.075

2269.05

3625.725

5193.3

103.71%

106.94%

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+

Rd. 13+Rd.l4), din care:

2

4666.9

4840.35

0

4989.36

1129.45

2259.8

3611.85

5174.8

103.72%

106.91%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

3517.54

3566.4

0

3752.31

967.2

1934.4

2901.6

3868.8

103.10%

106.67%

al)

din vânzarea produselor

4

0.048

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a2)

din servicii prestate

5

46.692

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a3)

din redevențe și chirii

6

3233.07

3296.4

0

3482.03

894.7

1789.4

2684.1

3578.8

102.78%

107.70%

a4)

alte venituri

7

237.735

270

0

270.28

72.5

145

217.5

290

107.30%

113.69%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

447.359

440

0

523.76

131.75

263.5

395.25

527

100.62%

117.08%

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l 1), din care:

9

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

din producția de imobilizări

12

462.794

608.5

0

502.33

0

0

200

568.00

113.07%

108.54%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd. 20+ Rd.21), din care:

14

239.203

225.45

0

210.96

30.5

61.9

115

211

100.02%

88.19%

fi)

din amenzi și penalități

15

178.02

180

0

167.67

20

37.5

70

152.00

90.65%

94.19%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0.67

7.05

0

0.98

0.00

3.40

13.50

17.00

1732.9%

147.08%

- active corporale

17

0.67

7.05

0

0.98

0

3.4

13.5

17.00

718.7%

147.08%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

- active necorporale

18

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fi)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00%

0.00%

f5)

alte venituri

21

60.52

38.4

0

42.31

10.5

21

31.5

42.00

99.27%

69.91%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd. 26+ Rd.27), din care:

22

16.04

14.85

0

18.35

4.625

9.25

13.875

18.5

100.84%

876.26%

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

din dobânzi

26

0.35

0.35

0

2.75

0.875

1.75

2.625

3.50

127.27%

776.84%

e)

alte venituri financiare

27

15.69

14.5

0

15.60

3.75

7.5

11.25

15.00

96.18%

99.42%

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

4626.82

4853.737

0

4950.28

1325.898

2667.26

4020.3225

5134.51

103.72%

106.99%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31 +Rd.79+Rd. 86+Rd. 120) , din care:

30

4618

4851.737

0

4948.57

1325.898

2667.26

4020.3225

5134.51

103.76%

107.16%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46)> din care:

31

964.92

1081.1

0

1020.40

261.3065

522.908

782.0095

1033.62

101.30%

105.75%

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.

38+ Rd.39), din care:

32

726.087

799.5

6

843.08

210.5

421

631.5

842

99.87%

116.11%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

147.43

198.5

0

182.57

45

90

135

180

98.59%

123.83%

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.16

1

0

2.61

0.625

1.25

1.875

2.5

95.93%

224.85%

INDICATORI

Nn rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

13.61

15

0

14.33

3.75

7.5

11.25

15

104.65%

105.36%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

5.72

6

6

21.89

5.5

11

16.5

22

100.52%

382.37%

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

276.25

300

0

298.13

75

150

225

300

100.63%

107.92%

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

296.68

295

0

340.49

85

170

255

340

99.86%

114.77%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)> din care:

40

20.413

21.5

0

14.35

5.205

8.705

11.705

14.21

99.05%

70.28%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

14.51

14.5

0

9.68

2.5

5

7.5

10

103.36%

66.66%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

1.41

0.71

0.71

0.71

0.71

50.28%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

°/o

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

bl)

- către operatori cu capital integral/maj oritar de stat

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

0

0

1.412

0.71

0.71

0.71

0.71

50.28%

0.00%

c)

prime de asigurare

45

5.90

7

0

3.26

2

3

3.5

3.5

107.36%

55.25%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd. 57+

Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.

68+ Rd.69+Rd.78)> din care:

46

218.42

260.1

0

162.97

45.6015

93.20

138.80

177.406

108.86%

74.61%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

#DIV/0!

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

22.86

20

0

10.06

5

10

15

15

149.18%

43.98%

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

TrimI

Trim II

Trim III

An

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5Tî-Rd,53). din care:

50

1.008

4

4

4.02

2.00

3.00

5.00

5

124.38%

398.81%

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1.01

4

4

4.02

2

3

5

5

124.38%

398.81%

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

2

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

3

30

15

5

0

60

60

60

1200%

166.67%

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0.00

12.5

0

0.00

0

25

25

25

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

TrimI

Trim II

Trim III

An

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0.00

12.5

0

0.00

0

25

25

25

0.00%

0.00%

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

12

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

3

5

3

5.00

0

10

10

10

200.0%

166.67%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1.50

2.1

0

1.96

0.5

1

1.5

2

102.09%

130.95%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0.00

8

0

0.00

0

3

3

3

0.00%

#DIV/0!

- cheltuieli cu diurna 'Rd.65-rRd.66), din care:

64

0.00

3

0

0.00

0

1

1

1

0.00%

#DIV/0!

- internă

65

0.00

3

0

0.00

0

1

1

1

0.00%

#DIV/0!

- externă

66

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 ~ 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

15.93

16

0

15.99

4

8

12

16

100.06%

100.41%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6.87

7

0

7.33

1.875

3.75

5.625

7.5

102.36%

106.73%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

167.26

84

0

74.22

22.23

44.453

66.6795

88.906

119.79%

44.37%

îl)

cheltuieli de

asigurare și pază

70

45

0

44.28

11.98

23.953

35.9295

47.906

108.18%

#DIV/0!

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

22

0

21.00

5.75

11.5

17.25

23

109.52%

#DIV/0!

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

7

0

1.29

0

3

3

3

232.56%

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

13.5

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

2

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

10

0

7.65

3.75

7.5

11.25

15

196.16%

#DIV/0!

j)

alte cheltuieli

78

89

146

44.40

10

20

30

40

90.10%

#DIV/0!

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80 +Rd.81

+Rd.82+Rd.83+Rd.84 +

Rd.85), din care:

79

1056.55

970

0

1085.11

272.13

544.25

816.38

1088.50

100.31%

102.70%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor Dublice și resursele minerale

81

139.18

140

0

146.75

37.125

74.25

111.375

148.5

101.19%

105.44%

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

917.37

830

0

938.36

235

470

705

940

100.17%

102.29%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+RdT 00+Rd. 1044-Rd.l 13), din care:

86

2539.46

2799.437

0

2645.62

759.1

1530.17

2318.64

3005.73

113.61%

104.18%

co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

2275.32

2527.585

0

2376.512

689.8043

1379.609

2086.8128

2729.22

114.84%

104.45%

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

1995.49

2229.785

0

2110.447

616.7168

1233.434

1850.1503

2436.87

115.47%

105.76%

a) salarii de bază

89

1348.41

1431.064

0

1411.45

387.626

775.252

1162.878

1550.5

109.85%

104.68%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază ('conform CCM)

90

466.37

613.996

0

515.13

179.6983

359.3965

539.09475

718.793

139.54%

110.45%

c) alte bonificații conform CCM)

91

180.72

184.725

0

183.87

49.3925

98.785

148.1775

197.57

107.45%

101.74%

B omisuri

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

C2

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.

98+ Rd.99), din care:

92

279.825

297.8

0

266.07

73.0875

146.175

236.6625

292.35

109.88%

95.08%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

64.60

67.575

0

56.45

16.0875

32.175

48.2625

64.35

113.99%

87.38%

- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

31.49

38.475

0

38.01

0

7.2

31.2

38.4

101.03%

120.70%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

b) tichete de masă;

96

147.98

159.9

0

143.57

39.6

79.2

118.8

158.4

110.33%

97.02%

c) vouchere de vacanță;

97

67.25

70.325

0

66.05

17.4

34.8

69.6

69.6

105.37%

0.00%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03) , din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.ll 1 + Rd.112), din care:

104

216.80

216.804

0

216.80

54.2

120.37

186.54

252.71

116.56%

100.00%

a) pentru

directori/ directorat

105

122.40

122.4

0

122.40

30.6

61.2

91.8

122.4

100.00%

100.00%

- componenta fixă

106

122.40

122.4

0

122.40

30.6

61.2

91.8

122.4

100.00%

100.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

- componenta variabilă

107

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

82.08

82.08

0

82.08

20.52

53.01

85.5

117.99

143.75%

100.00%

- componenta fixă

109

82.08

82.08

0

82.08

20.52

53.01

85.5

117.99

143.75%

100.00%

- componenta variabilă

110

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

-

-

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

12.32

12.324

0

12.32

3.08

6.16

9.24

12.32

99.97%

100.00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

417.94

55.048

0

52.30

15.09575

30.1915

45.28725

60.383

115.45%

12.51%

D. Alte cheltuieli de exploatare

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

(Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 1 20+Rd. 121+Rd.l22X din care:

114

57.077

1.2

0

197.434

33.366

69.932

103.298

6.664

215.82%

160.63%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.ll6+Rd.ll7), din

care:

115

0.09

0.2

0

0.091

0

0.2

0.2

0.2

219.78%

107.06%

- către bugetul general consolidat

116

0.25

0.1

0

0.00

0

0.1

0.1

0.1

0.00%

0.00%

- către alți creditori

117

-0.16

0.1

0

0.09

0

0.1

0.1

0.1

109.89%

-55.49%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

alte cheltuieli

120

12.67

15

0

2.20

0

3

3

3

136.12%

17.40%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

138.58

136

0

136.01

33.366

66.732

100.098

133.464

98.13%

98.15%

INDICATORI

Nn rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7-6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.l26)s din care;

122

-94.255

-150

0

59.13

0

0

0

-130

-238.21%

-61.97%

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

3.97

0

0

120.00

0

0

0

15

0.00%

0.00%

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

20

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

fl.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

98.23

150

0

60.87

0

0

0

145

238.21%

61.97%

£2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+R d.130), din care:

127

98.225

105

0

60.871

0

0

0

145

238.21%

61.97%

- din participarea salariaților la profit

128

0.00

20

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

38.88%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

98.23

85

0

60.87

0

0

0

145

238.21%

19.44%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

“ venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38) , din care:

131

8.817

2

0

1.71

0.00

0.00

0.00

0

0.00%

19.44%

a)

cheltuieli privind

dobânzile, din care:

132

8.82

2

0

1.71

0

0

0

0

0.00%

19.44%

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

8.82

2

0

1.71

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 - 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00%

0.00%

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00%

0.00%

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

56.117

1.463

0

57.42

-191.823

-398.21

-394.5975

58.791

102.38%

-0.06%

venituri neimpozabile

141

46.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

cheltuieli

nedeductibile fiscal

142

119.00

2

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

1.16%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

35.30

0.554

0

34.27

0

0

0

35

102.12%

-9.44%

V

DATE DE

FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

4666.9

4840.35

0

4989.36

1129.45

2259.8

3611.85

5174.8

103.72%

106.91%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim HI

An

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care:

147

2275.32

2527.585

0

2376.51

689.8043

1379.609

2086.8128

2729.22

114.84%

104.45%

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

1995.49

2229.785

0

2110.45

616.7168

51

1850.1503

2436.87

115.47%

105.76%

4

Mr. de personal prognozat a finele anului

152

52

54

0

51.00

51

49

51

51

109.85%

100.00%

5

\Tr. mediu de salariați

153

49

49

0

48.00

48

48

48

48

139.54%

110.45%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* -rd. 98)/Rd. 153]/12* 1000

154

3759.73

4183.69

0

4027.89

X

X

X

4626.51

107.45%

1287.37%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 153 )

156

95.243

98.783

0

103.945

X

X

X

107.808

103.72%

109.14%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

0

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

0

X

X

X

Cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

X

X

X

- câini tatea uc produse finite

__ _ _

160

0

X

X

X

- preț mediu (p)

161

0

X

X

X

- valoare=QPF x p

162

0

X

X

X

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l59/Rd.2

163

0

X

X

X

8

Plăți restante

164

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00%

0.00%

9

Creanțe restante, din care:

165

1002.00

1000.00

714.26

1000

1000

1000

1000

140.01%

71.28%

- de la operatori cu capital integral/maj oritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

1002.00

1000.00

714.26

1000

1000

1000

1000

105.53%

88.73%

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

76.19

32.41

32.41

0

0

0

0

0.00%

42.54%

ANEXA nr. 3:Gradul de realizare a veniturilor totale - mii Iei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2 (2018)

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l) (2019)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*^ din care:

4659.03

4682.94

100.51%

4855.2

5007.703

103.14%

1

Venituri din exploatare '

4649.02

4666.9

100.38%

4840.35

4989.36

103.08%

2

Venituri financiare

10

15.69

156.90%

14.85

18.35

123.54%

3

Venituri extraordinare____________________

0

0

0.00%

0

0

0.00%





ANEXA nr. 4:Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0.00

710.70

1

Surse proprii, din care:

0

0.00

94.20

a) - amortizare

0.00

b) - profit

0

0.00

94.20

2

Alocații de la buget

0

0.00

616.50

3

Credite bancare, din care:

0.00

a) - interne

0.00

b) - externe

0.00

4

Alte surse, din care:

0.00

- (denumire sursă)

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

753.20

1

Investiții în curs, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

57

46.78

707.00

34.00

29.00

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

57.00

46.78

48.00

34.00

29.00

-Reabilitare imobilstr.O.Onicescu nr.3,inclusiv spatii parter

2022

57.00

46.78

48.00

34.00

29.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

659.00

-keabilitare socluri, acoperișuri si sisteme de preluare apa pluviala blocuri ANL (proiectare +execut iej-LOCUINTE

2021

35.50

35.50

58.00

10.00

-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 50-Locuinte

2021

19.00

5.00

48.00

10.00

-Igienizare Cămin Textila-Locuinte

2020

74.00

74.00

12.00

-Reabilitare imobil str. Vornic

Bol dur nr,2- Spatii

2020

62.00

62.00

25.00

-Reabilitare imobil str. 7 Decembrie nr.22 - LOCUINȚE

2020

0.00

0.00

40.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-Reabilitare imobil str. Dragos Vodă nr.9 - LOCUINȚE

2020

0.00

0.00

38.00

-Reabilitare imobil str. Piața 1

Decembrie nr. 1 - LOCUINȚE

2020

0.00

0.00

25.00

- Branșament apa- canal I.C.Bratianu nr.10 - (proiectare +execuție)

2020

0.00

0.00

13.00

-Reabilitare imobil str. I Decembrie nr. 34 - LOCUINȚE

2020

0.00

0.00

22.00

- Branșament apa- canal str.Armeana nr.52 - (proiectare +execuție)

2020

0

0.00

21.00

- Branșament apa- canal str. I Decembrie nr. 7 - (proiectare +execuție)

2020

0.00

0.00

20.00

-Reabilitare imobil str. I Decembrie nr. 7 (proiectare +execuție) -LOCUINȚE

2021

0.00

0.00

25.00

10.00

-Reabilitare instalatii de incalzire imobil Parcul Tineretului nr.I4

2021

0.00

0.00

45.00

12.00

Igienizare cămin ARCA (proiectare+executie)-Locuinte

2020

45.00

-Reabilitare imobil str. Armeana nr.48 - LOCUINȚE

2021

0.00

0.00

25.00

15.00

-Reabilitare instalatii de incalzire si ACM imobil Textila - Calea Naționala nr.34A

(proiectare* executie)-Locuinte

2020

30.00

-Separarea instalațiilor de incalzire lA-Calea Naționala

nr. 34(proiectare+executie)-Locuinte

2020

35.00

-Reabilitare instalatii de incalzire imobil Slt.l.Elefterescu nr.l6(proiectare+execuție)- Locuințe

2021

0.00

0.00

42.00

10.00

Expertiza* PT imobil str. I

Decembrie nr.8(subsol)

12.00

Expertiza+PT imobil str. Vornic

Boldur nr.2

2020

10.00

Expertiza*PT imobil str. Vornic

Boldur nr.4

2020

9.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Expertiza+PT imobil str.Dragos

Vodă nr.2

2020

14.00

Expertiza+PT imobil str. Elena

Doamna nr.5

2020

11.50

Expertiza+PT imobil str.Elena

Doamna nr.7

2020

10.50

Expertiza+PT imobil str. 1

Decembrie nr. 13

2020

23.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

46.2

- Scaune birou - 2buc

2.00

- Corp dulap cu rafturi - 6 buc

4.50

- Corpuri mic mobilier

2.50

- Server

10.00

- Aparat sudura autogena

1.00

- Motoferastrau

1.00

- Surse curent 2

1.20

- Distrugător documente

1.00

Licențe program contabilitate

2.00

Licența program e-devize

1.00

Licența program legislație

2.00

Aparat pentru purificare apă potabilă

4.00

Dezvoltare site web

4.00

Sistem de alarmare șl supraveghere incubatorul de afaceri- centrul de micronroductie

10.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) - interne

ta)- externe



ANEXA nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-l)

an curent (N)

an N+l

an N+2

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

90

94

95

X

95

X

1

Măsura 1 Majorarea chiriilor pentru chiriașii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999

31.12.2020

10

X

14

X

15

X

15

X

2

Măsura 2 Subvenționarea chiriei pentru chiriașii din locuințele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996

31.12.2020

80

X

80

X

80

X

80

X

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. 1

90

X

94

X

95

X

95

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

-100

-104

-106

-107

1

Cauza 1

exprimarea opțiunii de cumpărare a acestor locuințe ANL de către chiriași

31.12.2018

-10

X

-10

X

-11

X

-12

X

2

Cauza 2

neaplicarea de către Guvernul României a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației

31.12.2019

-10

-14

-15

-15

2

Cauza 2

neaplicarea de către Consiliul local al Mun. Botoșani a art. 44 din Legea nr.114/1996

31.12.2019

-80

X

-80

X

-80

X

-80

X

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. 11

-100

-104

-106

X

-107

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pc/AT

-10

-10

-11

X

-12

X

I «                                                           CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII                                                          HNANCIAR-CONTABIL^^^

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A.

Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALA 2, BOTOȘANI Cod unic de înregistrare : RO 10863041


\s c "ELTRANS" s.a. - botoșani -


i intrare


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020


Nr -----

///

u n g-------A ri ul------


ANEXA Nr. 1


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an N + 1 2021

Estimări an N + 2

2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

i

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

7.795,00

9.964,00

1,28

10.000,00

10.100,00

1,00

1,01

~n

i

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.795,00

9.964,00

1,28

10.000,00

10.100,00

1,00

1,01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare

4

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00n

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

8.394,00

9.699,00

1,16

9.652,00

9.764,00

1,00

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8.394,00

9.694,00

1,15

9.650,00

9.762,00

1,00

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1.705,00

2.131,00

1,25

2.050,00

2.100,00

0,96

1,02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

233,00

328,00

1,41

330,00

335,00

1,01

1,02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.334,00

7.112,00

1,12

7.145,00

7.200,00

1,001

1,01

CO

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

5.917,00

6.649,00

1,12

6.680,00

6.735,00

1,00

1,01

CI

ch. cu salariile

13

5.245,00

5.782,00

1,10

5.800,00

5.850,00

1,00

1,01

C2

bonusuri

14

672,00

867,00

1,29

880,00

885,00

1,01

1,01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

219,00

219,00

1,00

220,00

220,00

1,00

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

198,00

244,00

1,23

245,00

245,00

1,00

1,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

122,00

123,00

1,01

125,00

127,00

1,02

1,02

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

5,00

0,00

2,00

2,00

0,40

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-599,00

265,00

-0,44

348,00

336,00

1,31

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

54,00

#DIV/0!

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

265,00

#D!V/0l

348,00

282,00

1,31

0,00

1

Rezerve legale

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0,00

265,00

0,00

348,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia rd. 25,26,27,28,29

30

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

#DIV/0!

#01V/0!

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

141,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget - subvenții pentru investitii

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

127,00

127,00

1,00

128,00

128,00

1,01

0,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

124,00

127,00

1,02

128,00

128,00

1,01

0,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3,98

4,36

1,10

4,35

4,38

1,00

0,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

3,52

3,79

1,08

3,78

3,81

1,00

1,01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

62,86

78,46

1.25

78,13

78,91

1,00

1,01

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

54

1.076,84

973,40

0,90

965,20

966,73

0,99

1,00

8

Plăți restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

| Creanțe restante

56

26,00

35,00

1,35

30,00

28,00

0,86

0,00

*) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2


Contabil șef

Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALA 2, BOTOȘANI Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii Iei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an <2018)

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent (N) - 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7 = 6d/5 *100

8 =

5/3a

*100

conform HCL

conform

Hotărârii

C.A. n

2020

Trim I

Trim II

Trim III

Total An 6=6d

0

1

2

........... ........ .......................

3

3a

4

4a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

7305

8023

8023

7795

9964

2485

4972

7457

9964

127,83

106,71

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

7305

8021

8021

7795

9964

2485

4972

7457

9964

127,83

106,71

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

7116

7332

7332

7062

8792

2197

4396

6593

8792

124,50

99,24

al)

din vânzarea produselor

4

2289

2465

2465

2268

2188

547

1094

1641

2188

96,47

99,08

a2)

din servicii prestate

5

4109

4168

4168

4114

5918

1479

2959

4438

5918

143,85

100,12

a3)

din redevențe și chirii

6

692

699

699

680

686

171

343

514

686

100,88

98,27

a4)

alte venituri

7

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

din activitatea de parcare

8

149

623

623

678

1152

288

576

864

1152

169,91

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.

20 + rd. 21), din care:

14

40

66

66

55

20

0

0

0

20

36,36

137,50

fl)

din amenzi și penalități

15

1

0

0

29

0

0

0

0

0

0,00

X

£2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

20

20

5

10

15

20

0,00

X

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

39

0

0

6

0

0

0

0

0

0,00

15,38

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

0

2

2

0

2

0

0

0

2

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

7295

8018

8018

8394

9699

2403

4811

7227

9699

115,55

115,07

III

I

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

7295

8016

8016

8394

9694

2402

4809

7223

9694

115,49

115,07

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

1577

1215

1215

1653

2131

560

1059

1567

2131

128,92

104,82

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

1286

1006

1006

1247

1586

420

779

1167

1586

127,19

96,97

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

604

646

646

588

850

235

410

614

850

144,56

97,35

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb, materiale

35

524

556

556

504

760

213

365

547

760

150,79

96,18

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

80

90

90

84

90

22

45

67

90

107,14

105,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

15

10

10

23

46

12

24

35

46

200,00

153,33

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

667

350

350

636

690

173

345

518

690

108,49

95,35

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

74

50

50

87

165

56

97

63

165

189,66

117,57

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

29

25

25

42

50

12

24

37

50

119,05

144,83

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

25

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

25

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

20

25

25

45

35

9

18

26

35

77,78

225,00

d)

cheltuieli pregătire personal

45'

0

0

0

0

80

35

55

0

80

0,00

0,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

217

159

159

319

380

84

183

337

380

119,12

147,00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

bl)

{cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

8

5

5

10

22

4

10

15

22

220,00

125,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1

3

3

6

5

1

2

3

5

83,33

600,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

7

2

2

4

17

3

8

12

17

425,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

7

2

2

4

17

3

8

12

17

425,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

6

10

4

6

10

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

0

0

0

6

10

0

4

6

10

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

#DIV/0!

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

5

5

5

5

15

2

6

10

15

300,00

100,00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

5

5

5

5

15

2

6

10

15

300,00

100,00

-interna

65

5

5

5

5

7

2

3

5

7

140,00

100,00

-externa

66

0

0

0

0

8

0

3

5

8

X

#DIV/0!

g).. h)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

15

16

16

18

18

4

9

13

18

100,00

120,00

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

22

22

22

16

18

4

9

13

18

112,50

72,73

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

153

13

13

20

20

5

10

15

20

100,00

13,07

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

20

12

12

20

20

5

10

15

20

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

’ . 3

3a

4

4a

5

( 6

6a

6b

6c

6d

7

8

«4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

1

I

0

0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

78

14

98

98

244

197

50

99

150

197

80,74

1742,86

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd, 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

102

208

208

233

328

82

164

246

328

140,77

228,43

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

52

156

156

171

264

66

132

198

264

154,39

328,85

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

50

52

52

62

64

16

32

48

64

103,23

124,00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

5505

6482

6482

6397

7112

1730

3525

5319

7112

111,18

116,20

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

5143

6037

6037

5980

6649

1614

3293

4971

6649

111,19

116,27

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4648

5357

5357

5309

5782

1445

2891

4337

5782

108,91

114,22

a) salarii de bază

89

3227

3531

3531

3480

3705

926

1853

2779

3705

106,47

107,84

a)' corespunzător creșterii sal minim de baza brut

89’

599

425

425

425

121

30

60

90

121

28,47

x

a)" corespunzător angaj. perioada determinata

89”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

X

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1321

1826

1826

1829

2077

519

1038

1558

2077

113,56

138,46

b)’ sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut

90’

0

0

0

0

68

17

34

51

68

0,00

X

c) alte bonificații (conform CCM)

91

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

495

680

680

671

867

169

402

634

867

129,21

135,56

I

2

1                                                                                                                  (

3

3a

4

4a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

104

79

79

75

82

21

41

61

82

109,33

72,12

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

77

79

79

75

82

21

41

61

82

109,33

97,40

b) tichete de masă;

96

362

387

387

360

529

132

265

397

529

146,94

99,45

c) tichete de vacanță;

97

0

184

184

176

191

0

64

128

191

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

29

30

30

60

65

16

32

48

65

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

187

219

219

219

219

55

110

165

219

100,00

117,11

a) pentru directori/directorat

105

123

154

154

154

154

36

72

107

154

100,00

125,20

-componenta fixă

106

123

154

154

154

154

36

72

107

154

100,00

125,20

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

64

65

65

65

65

12

24

36

65

100,00

101,56

-componenta fixă

109

64

65

65

65

65

12

24

36

65

100,00

101,56

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

113

175

226

226

198

244

61

122

183

244

123,23

113,14

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

114

111

111

111

111

123

30

61

91

123

110,81

100,00

1

2 I

3

3a

4

4a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

9

0

0

12

0

0

0

0

0

0,00

X

- către bugetul general consolidat

116

9

0

0

12

0

0

0

0

0

- către alți creditori

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

4

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

120

0

10

10

1

22

5

11

16

22

0,00

#DIV/0!

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

102

101

101

103

101

25

50

75

101

98,06

100,98

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:

122

-4

-5

0

0

0

0

0,00

125,00

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

0

0,00

£1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

£2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

4

4

0

0

0

0

£2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

127

4

0

0

9

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

4

0

0

9

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

131

0

2

2

0

5

1

2

4

5

0,00

X

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

2

2

0

5

1

2

4

5

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

5

1

2

4

5

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

2

2

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

10

5

5

-599

265

97

197

345

265

-44,24

-5990,00

venituri neimpozabile

141

0

0

i

2

(

1 3

3a

4

4a

5 (

6

6a

6b

6c

6d

7

8

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

5

2

2

0

0

0

0

0

0

...Y.

DATE DE FUNDAMENTARE

0

i

Venituri totale din exploatare(rd.2) din care:

144

7305

8021

8021

7795

9964

2485

4972

7457

9964

127,8255

106,708

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

147

5143

6037

6037

5980

6649

1614

3293

4971

6649

111,19

116,27

a)

creștere sal. Baza minim pe economie

148

b)

chelt sal. Baza infl de trecerea contribuțiilor

149

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4648

5357

5357

5309

5782

1445

2891

4337

5782

108,91

114,22

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

129

129

129

124

127

127

127

128

127

102,42

96,12

5

Nr. mediu de salariați

153

123

127

127

124

127

127

127

127

127

102,42

100,81

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)712*1000

154

3149

3515

3515

3568

3794

3793

3794

3794

3794

106,34

113,30

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* rd.98/rd. 153]/12*1000

155

3414

3909

3909

3968

4309

4181

4268

4296

4309

108,58

116,24

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd. 11)/ rd. 153)**

156

59,390

63,157

63,157

62,863

78,457

19,567

39,150

58,717

78,46

124,81

105,85

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd. 11)/ rd. 153)**

157

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

158

0

0

X

X

X

0

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0

0

X

X

X

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

0

X

X

X

0

- preț mediu (p)

161

0

0

X

X

X

0

- valoare = QPF x p

162

0

0

X

X

X

0

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

163

0

0

X

X

X

0

8

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

165

35

35

35

27

35

35

35

35

35

129,63

77,14

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

167

0

35

35

27

35

35

35

35

35

0,00

0,00

- de Ia bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

169

0

o 1

0

0

o

0

0

0

0

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

**)considerand doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016


Contabil șef Viorica Mariănciuc

Gradul de realizare a veniturilor totale

Director general



- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an

2018

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent

2019

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:

7235

7309

101,02

8021

7804

97,29

1

Venituri din exploatare * )

7235

7309

101,02

8021

7804

97,29

2

Venituri financiare

0

0

0,00

0

0

0,00

3

Venituri extraordinare

0

0

X

0

0

X

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Contabil șef

Viorica Marianciuc

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an2021

an 2022

“TT"

”T"

2

3

4

5

b

/

6

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0,00

0,00

177,00

333,00

2.000,00

3.000,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

a) - amortizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - altele

0,00

0,00

66,00

333,00

0,00

0,00

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

7,00

0,00

2.000,00

3.000,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

104,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

11

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

177,00

233,00

1

Investiții în curs, din care:

177,00

233,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

automobil program rabla

73,00

90,00

aparat autotaxare parcari

104,00

60,00

generator electric

35,00

reparatii sediu administrativ

150,00

sistem detectare alarma incendiu

3,00

licențe (Windows, Office, antivirus)

5,00

verificare tablouri electrice

0,00

bilanț energetic

0,00

verificare iscir macara si pod rulant

0,00

deratizare mijloace de transport

0,00

evaluare riscuri incendiu

0,00

generator electric

0,00

usi sediu adimnistrativ

0,00

aparat apa potabila 3 buc

0,00

stingatoare 20 buc

0,00

pichet psi

0,00

imprimanta multifuncționala

0,00

server contabilitate

0,00

unitate centrala

0,00

surse alimentare

0,00

mașina numarat bani

0,00

stingator portabil tip G

0,00

sufe macara 16 buc.

0,00

administrativ -intretinere(apa,electrice .spatii verzi,material de construcții)

0,00

montare instalație paratrasnet sediu administrativ

0,00

amenajare camera

server(conexiuni,dulap serv.,montaj)

0,00

achiziția de corpuri de iluminat LED(depou,sediu)

0,00

2

a) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

fir contact TT 100-1200ml

0,00

cleme pentru rețea 165 buc

0,00

ancora fi6 -100ml

0,00


Contabil șef Viorica M rianciuc


Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de

0,00

0,00

0,00

1

Măsura 1.....................

X

X

2

Măsura 2.....................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care

0,00

0,00

0,00

1

Cauza 1......................

X

X

2

Cauza 2......................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

AL GENERAL Pct. I + P

0,00

0,00

0,00

0,00


Contabil șef

Viorica Marianciuc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Modern Calor S.A.

Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI BOTOȘANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATOR!

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+l

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5)

1

43885

43396

0.98911

44732

46338

1.03079

1.0359

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

43874

43396

0.98911

44732

46338

1.03079

1.0359

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

9283

9253

0.99677

9284

9748

1.00335

1.04998

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

#DIV/0!

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

2

Venituri financiare

5

11

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.l9)

6

43797

43307

12.0531

44634

46285

1.03064

1.03699

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd.l8) din care:

7

43748

43228

10.4408

44551

46188

1.03061

1.03674

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

29923

28306

0.94596

29057

30216

1.02653

1.03989

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

549

616

1.12204

677

745

1.09903

1.10044

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.l0=Rd.ll+Rd,14+Rd.l6+Rd.l7) din care:

10

11000

12374

7.52399

12692

12997

1.0257

1.02403

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.ll=Rd.l2+Rd.l3)

11

10362

11374

2.20825

11740

12033

1.03218

1.02496

CI

ch. cu salariile

12

9067

9933

1.09551

10233

10517

1.0302

1.02775

C2

bonusuri

13

1295

1441

1.11274

1507

1516

1.0458

1.00597

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

76

196

2.57895

140

140

0.71429

1

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

348

567

1.62931

558

558

0.98413

1

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

214

237

1.10748

254

266

1.07173

1.04724

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2276

1932

0.84886

2125

2230

1.0999

1.04941

2

Cheltuieli financiare

19

49

79

1.61224

83

97

1.05063

1.16867

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.l-Rd.6)

20

88

89

-11.064

98

53

1.10112

0.54082

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

-206

-33

0.16019

-25

-13

0.75758

0.52

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20"Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)? din care:

26

88

89

SDIV/01

98

53

1.10112

0.54082

1

Rezerve legale

27

4

5

1.25

0

0

0

#DIV/0!

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0î

SD1V/0!

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

0

#DI V/01

0

0